Val av bolagstyp

2009-11-17 i Bolag
FRÅGA |hej!funderar på att starta eget med en väninna. vi har tänkt oss Handelsbolag, oftast är det enklare för 2.vi vill veta vad det finns för: för och nackdelar med Handelsbolag.mvh
Daniel Jessen-Winbo |Hej!Det finns tre huvudtyper av bolagsformer i Sverige. Dessa är enkla bolag, handelsbolag och Aktiebolag. Valet av bolagsform spelar stor roll då de olika formerna är anpassade för olika typer av bolag. Vad först gäller de enkla bolagen så föreligger ett sådant då en samverkan inte är registrerad men bygger på ett avtal och har ett gemensamt syfte (som delägarna arbetar för med andra ord finns en aktivitetsplikt), 1 kap 3§ lag om handelsbolag och enkla bolag (BL) se https://lagen.nu/1980:1102. Med detta vill jag säga att det för handelsbolag krävs registrering enligt 1 kap 1§ BL. Jag tänker här inte närmare gå in på de enkla bolagen eftersom ett enkelt bolag inte är rätts-subjekt (som inte kan äga egendom eller påta sig förpliktelser, 1:4 BL) antar jag att det inte är en sådan lösning ni har tänkt er.Vad däremot gäller valet mellan ett handelsbolag eller ett aktiebolag är det främst storleken på bolaget som ska fälla den avgörande betydelsen för valet. Detta beror först och främst på det personliga ansvaret som finns för handelsbolag men som inte finns för aktiebolag. Detta framgår av bestämmelsen i 2kap 20§ BL som säger att bolagsmännen i ett handelsbolag är solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser. Vilket i princip betyder att om handelsbolaget hamnar på obestånd kan borgenären/borgenärerna (de ni är skyldiga pengar) kräva vem av som denne önskar på pengarna. Vad gäller just era inbördes förhållanden råder enligt 2kap 1§ BL full avtalsfrihet inom lagens gränser (2kap 5§ BL går inte att avtala bort, BL är därmed dispositiv men gäller då inget annat avtalats). Detta betyder att ni inbördes kan reglera ansvarsfrågor mm. Det ska även här nämnas att det finns en ytterligare form av handelsbolag som heter kommanditbolag. Denna form går ut på att endast en av er är obegränsat ansvarig för bolagets förpliktelser (komplementär) medan den andre är ansvarig endast för tillskjutet belopp (kommanditdelägare), 1kap 2§ BL.För aktiebolag gäller inte samma regler gällande det personliga ansvaret. I ett aktiebolag är du endast skyldig för det tillskjutna aktiekapitalet (startkapitalet) enligt 1 kap 3§ aktiebolagslagen (AB), se https://lagen.nu/2005:551. Detta leder till att akitebolagen är mycket mer lämpade vid större verksamheter. Märk dock att du kan komma att bli ansvarig mot borgenärer enligt 25 kap ABL (vid olovliga värdeöverföringar) samt att om du för att starta bolaget har tagit ett lån från banken kan behöva stå som borgenär för lånet hos banken (personligt ansvarig om ni inte har någon pant). Verksamhetens storlek får även betydelse ur en annan synpunkt. För skulle det nu vara så att det är en liten verksamhet ni har tänkt er kan en faktor som talar för val av handelsbolag vara att är att det för de inte finns någon motsvarighet till minsta startkapital som det finns för aktiebolagen (handelsbolag är anpassade till mindre bolag). För startande av aktiekapital krävs nämligen en minsta insats på 100 000 :- enligt 1kap 5§ ABL. Något som dock bör poängteras är att dessa pengar eller egendom får användas i verksamheten vilket medför att om man ändå har tänkt tillföra viss egendom (till ett värde av 100 000:-) kan denna tas upp som aktiekapital i form av apportegendom enligt 2 kap 5§ st2 och 6§ ABL (efter godkännande av revisor, kravet är att egendomen ska kunna användas i verksamheten). Som jag ovan försökt visa är det främst storleken på er tilltänkta verksamhet som är avgörande för vilken typ av bolag ni ska starta. Detta är inte helt lätt att bedöma själv så det jag råder er att göra är att kontakta bank eller annan revisionsbyrå för att där höra vad de tror kommer passa utifrån vad ni har tänkt er.Med vänlig hälsning

Stopp i avlopp - bostadsrätt

2009-04-23 i Föreningar
FRÅGA |Stopp i avloppet i köket. Vem betalar spolbil. Jag eller föreningen
Louise Danielson |Hej, Prata med styrelsen i din föreningen och läs föreningens stadgar. Vänligen,

Mandattidens upphörande i förening

2009-03-31 i Föreningar
FRÅGA |Om en person är vald till ett uppdrag/styrelsemedlem i en förening och mandattiden är fram till nästa årsmöte.När avslutas mandattiden?Är det när årsmötet börjar eller när styrelsen beviljats ansvarsfrihet eller gäller något annat.
Josefin Ohlson |Mandattiden gäller slutet av den ordinarie föreningsstämman där ett styrelseval hållits, enligt 6 kapitlet 2 § lagen om ekonomiska föreningar, se https://lagen.nu/1987:667.Med vänlig hälsning

Ombud och ordförande vid föreningsstämma

2009-10-26 i Föreningar
FRÅGA |Kan en bostadsrättsstyrelse företrädas av en inhyrd jurist vid extra föreningsstämma? Får denna ombud agera som orförande på stämman utan medlemmars godtycke?
Dennis Carlsson |Hej!Nej det kan den ej. Endast den som är medlem i ekonomisk förening får delta i stämman, och endast medlem i ekonomisk förening har rösträtt enligt 7 kap 2 EFL. Man kan dock välja att företrädas av ombud, men endast make, sambo eller annan medlem i föreningen kan vara ombud för person. Dock kan det frångås om annat är nämnt i stadgarna vilket gör det möjligt för dem att företrädas av en jurist. Inte heller får ett ombud företräda mer än en person men även detta kan frångås i stadgarna.Skulle denna jurist tillåtas närvara på stämman finns det heller inget som hindrar honom att agera som ordförande, men det är stämman som utser ordförande om det inte är sagt annorlunda i stadgarna detta följer av 7 kap 10 EFL.Därmed rekommenderar jag dig att ta dig en titt på vad som är nämnt i stadgarna men mycket talar för att deras agerande inte har varit korrekt.Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL hittar du https://lagen.nu/1987:667Mvh

Ärenden vid föreningsstämma

2009-11-20 i Föreningar
FRÅGA |Kan vi på en bostadsrättstämma ta upp ärenden till diskussion fast ärendena ej är anmälda till styrelsen i förväg?Är det nu (10 dgr till st.-mötet) för sent att anmäla dessa ärenden till styrelsen?....undrar med vänlig hälsning J
Maria Holme |Hej,Jag utgår från att det är fråga om en bostadsrättsförening. Reglerna för ekonomiska föreningar finns i Lag om ekonomiska föreningar (FL). Enligt 7 kap. 8 § FL ska kallelsen till stämman ange de ärenden som kommer behandlas, se https://lagen.nu/1987:667. Eftersom kallelse troligen redan skickats ut kan inga ärenden läggas till i efterhand.Om beslut fattas i ärende som inte angetts i kallelsen är beslutet ogiltigt, om inte alla samtycker till att ärendet behandlas. Undantag gäller för frågor som enligt föreningens stadgar ska behandlas på stämman. Dessa kan behandlas även om de inte angetts i kallelsen enligt 7 kap. 9 § FL, se https://lagen.nu/1987:667.Med vänliga hälsningar

Styrelseledamots personliga ansvar i förening

2009-11-20 i Föreningar
FRÅGA |Är styrelseordförande i ekonomisk förening tillika föräldrakooperativ dagisverksamhet för barn i åldrarna 1-6 år. Någon nämnde för mig vid tillfälle att \"du vet väl att du aldrig är ansvarsbefriad i den rollen\". Vilket personligt ansvar bär jag egentligen i denna roll?
Maria Holme |Hej,En ekonomisk förening är ett rättssubjekt i form av en juridisk person. Alla avtal och liknande som ingås för föreningens räkning binder endast föreningen, inte medlemmar eller styrelseledamöter personligen. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter enligt 6 kap. 6 § Lag om ekonomiska föreningar (FL), se https://lagen.nu/1987:667. Styrelsen ska vidare företräda den ekonomiska föreningen utåt enligt 6 kap. 11 § FL, se https://lagen.nu/1987:667. Ditt personliga ansvar aktualiseras endast om du vid fullgörandet av ditt uppdrag som styrelseledamot uppsåtligen eller på ett oaktsamt sätt skadar föreningen. Du blir då skadeståndsskyldig enligt 13 kap. 1 § FL, se https://lagen.nu/1987:667. Med vänliga hälsningar

Ekonomiskt ansvar i ekonomisk förening

2009-10-26 i Föreningar
FRÅGA |hEJPONERA ATT EN EKONOMISK FÖRENING VARS INRIKTNING ÄR ATT ÄGA DRIVA O HYRA UT EX DAGISLOKALER SAMT SKOLLOKALER OCH ATT MAN DRAGIT PÅ SIG STORA LÅN ..VAD HÄNDER 1 RÄNTAN PÅ LÅN STIGER, SAMT UTHYRNINGSKONTRAKT LIGGER FAST ÖVER LÅNG TID , SÅPAS ATT DET BLIR KONKURS?ÄR MEDLEMMAR I STYRELSEN PERSONLIGT EKONOMISKT ANSVARIGA OCH TVINGAS TA ÖVER LÅNE AVBETALNINGARNA ?TAKSAM FÖR SVAR MVH
Dennis Carlsson |Hej!För en ekonomisk förenings förpliktelser svarar ej föreningens medlemmar, styrelseledamöter eller annan företrädare för föreningen dvs det finns en princip om att det inte föreligger personligt ansvar. Det finns dock undantag t.ex om styrelseledamöter underlåter att ansöka om likvidation vid för få medlemmar i föreningen.En styrelseledamot som uppsåtligen eller oaktsamt skadat föreningen i sitt uppdrag är även pliktig att ersätta den skadan.Bestämmelser om konkurs för ekonomisk förening hittar du i 19,20 §§ EFL.Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, EFL hittar du https://lagen.nu/1987:667Mvh

Primärt och solidariskt ansvar i handelsbolag

2008-11-26 i Bolag
FRÅGA |om man varit delägare i ett handelsbolag med en kompanion och har en gemensam skuld får inkasso bolaget lägga över skulden på mig i mitt andra bolags namn utan att jag vet om det och den andra slipper skulden helt inkasso bolaget säger att han inte behöver ta på sig skulden bara jag och mitt nya bolag ?
Joanna Drewert |Hej,För handelsbolag gäller att bolagsmännen, parallellt med bolaget, svarar primärt och solidariskt för bolagets förpliktelser. Detta är en regel, mycket särpräglad för handelsbolagsrätten. Se vidare i 2 kap 20 § lagen om handelsbolag och enkla bolag, https://lagen.nu/1980:1102 . Att ansvaret är primärt innebär, att bolagets borgenärer kan välja vem de vill vända sig till för att kräva betalning, dvs. till själva bolaget, eller till någon av bolagsmännen. Inkassobolaget har således rätt att välja att vända sig endast till dig, i egenskap av bolagsman i ditt förra handelsbolag. De skulle även kunna välja att vända sig både till bolaget, dig och din kompanjon samtidigt och låta den betala som förmår. Men de har inte rätt i att din kompanjon inte behöver ta på sig skulden alls, vilket jag återkommer till nedan.Att ansvaret är solidariskt innebär, att var och en av bolagsmännen, dvs. du och din kompanjon, är skyldig att betala borgenärens HELA fordran. Jag råder dig därför att betala skulden så snart som möjligt innan den ökas på ytterligare av inkassoavgifter, eller går till kronofogden.Förutsatt att skulden uppkommit för bolaget medan du var bolagsman, gäller detta ansvar även om du inte är delägare i handelsbolaget längre.Att ansvaret är solidariskt innebär självklart inte att du även slutligen, ensam ska behöva stå för hela skulden. Den slutgiltiga fördelningen ska nämligen sedan ske mellan de solidariskt ansvariga, dvs. mellan dig och din kompanjon. Utgångspunkten är att kostnaden ska belasta bolaget. Om det inte finns några medel att hämta där, ska skulden fördelas lika emellan er.Om din kompanjon inte skulle gå med på att betala sin del av skulden till dig borde du ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Om din kompanjon inte bestrider betalningsföreläggandet meddelar kronofogdemyndigheten ett utslag.Detta kan användas för att driva in skulden genom att t ex begära utmätning hos din kompanjon, vilket görs med hjälp av kronofogdemyndigheten mot en avgift. Om din ansökan om betalningsföreläggande däremot bestrids av denne hamnar tvisten i tingsrätten.Förfarandet regleras i lagen om betalningsföreläggande och handräckning, https://lagen.nu/1990:746 .Kronofogdemyndigheten når du via deras hemsida, http://kronofogden.se/ .Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar