Utlämnande av uppgift på föreningstämma

2007-03-22 i Föreningar
FRÅGA |Har vi enligt lag rätt att som medlem få ut en kalkyl som visades på en offentlig årsstämma ?
Ellen Sederholm |Hej!Jag utgår ifrån att Du menar medlem i bostadsrättsförening och att uppgifterna lämnades på en årlig årsstämma. Enligt 7 kap 11§ i Lag om ekonomiska föreningar, se http://www.lagen.nu kan styrelsen endast neka medlem att få del av uppgifter om förenings verksamhet om utlämnandet kan vara till väsentlig nackdel för föreningen. Har uppgiften redan lämnats på årsstämman har styrelsen redan gjort bedömningen att utlämnandet inte är till väsentlig nackdel för föreningen. Det finns således enligt min mening ingen grund för föreningen att vägra att lämna ut kalkylen. Med vänlig hälsning,

Beslut i samfällighetsförening

2007-02-14 i Föreningar
FRÅGA |Hej! Jag har en följdfråga på ett svar ni tidigare lämnat, se http://www.lawline.se/besvaradfraga.php?id=3673 . Min ursprungliga fråga gällde samfällighetsförening - är det samma som bostadsrättsförening?
Susanne Sjölander |För samfällighetsföreningar gäller lagen om förvaltning av samfälligheter, se http://www.lagen.nu/1973:1150 . Om beslutet tagits av en samfällighetsförening kan ett nytt beslut (samt upphävning/förändring i frågan) fattas vid en extra föreningsstämma eller vid ordinarie stämma. För att få till stånd en extra föreningsstämma krävs att minst en femtedel av föreningens röstberättigade, eller enligt vad som anges i stadgarna, begär detta hos styrelsen ( se § 47 i lagen ovan). Som huvudregel gäller att det beslut som majoriteten röstat för, av dem som röstat på stämman, gäller. Vid lika röstetal gäller det alternativ som ordföranden röstat för. Om det i stadgarna till föreningen står inskrivet något om att en kabelTV-anläggning ska uppföras, är kraven på att kunna ändra detta beslut högre. För att ändra stadgarna krävs att två tredjedelar av de avgivna rösterna röstar för/emot alternativet, se § 52 i lagen ovan.Angående talan mot föreningsstämmobeslut, se § 53 i lagen ovan.Med vänlig hälsning

Ändring av beslut på extra föreningsstämma

2007-01-13 i Föreningar
FRÅGA |Kan ett anläggningsbeslut upphävas/förändras på en extrastämma? T ex borttagande av kabelTV anläggning då sådan finns i anläggningsbeslut? Vad krävs?
Susanne Sjölander |Av din fråga framgår inte vilken typ av sammanslutning alternativt offentligrättsligt organ som beslutet tagits i, men jag har antagit att det gäller en bostadsrättsförening. Om beslutet tagits av en bostadsrättsförening (ekonomisk förening) kan ett nytt beslut (samt upphävning/förändring i frågan) fattas vid en extra bolagsstämma. Som huvudregel gäller att det beslut som majoriteten röstat för, av dem som röstat på stämman, gäller. Om det i stadgarna till föreningen står inskrivet något om att en kabelTV-anläggning ska uppföras, är kraven på att kunna ändra detta beslut högre. För att ändra stadgarna krävs som huvudregel att samtliga röstberättigade i föreningen är ense om det hela, se http://www.lagen.nu/1991:614#R64 , kapitel 9:23-24 Bostadsrättslagen. Jag hoppas detta gav lite vägledning, men om jag missuppfattat din fråga får du gärna höra av dig igen så ska jag försöka hjälpa till! Mvh

Var registrerar man en förening?

2006-11-06 i Föreningar
FRÅGA |Var registrerar man en förening?
Michael Witting |Det gör man hos Bolagsverket. Föreningen blir därmed en juridisk person och medlemmarna blir fria från personligt ansvar för föreningens skulder.

Registrerade bolag i USA

2007-02-20 i Bolag
FRÅGA |Hur kan jag kolla om ett bolag är registrerat i USA?Finns det någon hemsida?
Gabriel Westin |I USA registreras bolag individuellt i varje stat och inte federalt. Därför finns det, mig veterligen, inget komplett register som täcker alla stater. Den stat som de allra flesta bolag är registrerade i heter Delaware och det beror på att det är den stat i USA som har de mest förmånliga villkoren. För att söka efter registrerade företag navigerar du dig till ”Department of State: Division of Corporations” i varje stat.I Delaware kan du söka efter registrerade företag på adressen https://sos-res.state.de.us/tin/EntitySearch.jspMed vänlig hälsning,

Uteslutning ur ideell förening

2007-01-17 i Föreningar
FRÅGA |Hur skall en uteslutning av 1 medlem i en ideell förening med bl.a. social samvaro inskrivet i stadgarna gå till?
Kimmie Johansson |Hej!Det är svårt att ge något precis svar på din fråga eftersom ideella föreningar inte finns reglerat i lag och jag inte känner till föreningen och dess stadgar. Utgångspunkten för ideella föreningar är just stadgarna där det brukar anges vilket organ som är behörigt att utesluta, i vilken ordning detta ska ske och på vilka grunder en uteslutning kan göras. Om inget finns reglerat i stadgarna så faller man tillbaka på intern praxis inom föreningen och det är möjligt att snegla på Lagen om ekonomiska föreningar, SFS 1987:667, och se till god föreningssed.Domstolar bedömer sällan en uteslutnings materiella grund, undantag har gjorts där medlemskapet har haft en ekonomiska betydelse men det tycks inte vara aktuellt här.Uteslutningsgrunder kan vara så väl objektiva som subjektiva och det kan också vara möjligt att en mer skönsmässig bedömning görs av det organ som beslutar om uteslutning. Det finns dock vissa principer som måste iakttas, dessa är likhetsprincipen, att alla medlemmar har lika rätt och ingen ska gynnas framför annan. Likaså majoritetsprincipen, majoriteten bestämmer och i regel är det absolut majoritet som gäller vid beslut. I annat än valfrågor är det inte ovanligt att ordföranden har utslagsröst. I fråga om mer extraordinära beslut som stadgeändringar kan kvalificerad majoritet vara lämpligt och/eller att beslut fattas vid två på varandra följande stämmor.Grunden för uteslutning kan inte heller vara diskriminerande, uteslutning pga. ras, religion eller dyl. kan sannolikt överprövas av domstol och grunden bör också vara förenlig med § 36 AvtL dvs. bestämmelsen för inte vara oskälig. Det torde också krävas att uteslutningsgrunden är förenlig med föreningens syfte. §36 finner du http://www.lagen.nu/1915:218.Det är också lämpligt att den medlem som riskerar uteslutning hörs om detta innan beslut fattas och att denne delges beslut efter det har tagits.Föreningens styrelse torde kunna vara behörigt organ, i vart fall om uteslutningen beror på grunder upptagna i stadgarna, annars är det upp till föreningens stämma.Oavsett stadgebestämmelser så har det framförts i juridisk litteratur åsikten att uteslutning alltid kan komma ifråga vid illojalt beteende och medlemmen har agerat i strid mot föreningens syften.Jag hoppas att detta gett dig lite vägledning.MVH

Bolagsmans rätt/skyldighet i handelsbolag

2006-12-11 i Bolag
FRÅGA |Om man har ett handelsbolag med två ägare kan då den ena av ägarna sälja aktier som är köpta i handlesbolaget utan att bägge ägarna är med på denna försäljning.?Vidare omständigheter så har denne ägare som sålt aktier flyttat över färsäljningssumman från bolagets konto till ett eget privat konto.De rör sig om en summa på 198.000krTacksam för svarMvh
Kimmie Johansson |Hej!Alla bolagsmän i ett handelsbolag har rätt att företräda bolaget och varje bolagsman kanvidta åtgärder för förvaltningen av bolaget såvitt bolagsmannen inte blivit förbjuden att göra detta av de övriga. Enighet bland ägarna för viss åtgärd krävs endast om åtgärden är av sådant slag att den är främmande för verksamhetens ändamål eller om den åtgärden strider mot likhetsprincipen. Inom bolagsrätten finns en allmän rättsprincip enligt vilken bolagsmän har lika rättigheter och skyldigheter, det innebär även att ingen bolagsman ska gynnas framför någon annan.En bolagsman har en lojalitetsplikt mot bolaget och i sin roll som bolagsman ska denne agera troget bolagets intressen. Genom att överföra pengar från aktieförsäljningen så gynnas den bolagsmannen framför övriga. Detta kräver de övrigas samtycke.Reglering av handelsbolagets förvaltning och förpliktelser mot varandra och bolaget kan regleras i avtal och då gäller det som man enats om.Om aktierna tillhört handelsbolaget så tillhör också försäljningssumman handelsbolaget. Genom att överföra summan från aktieförsäljningen till ett privatkonto så kan bolaget sägas lida skada. En bolagsman som med uppsåt eller av oaktsamhet skadar bolaget är skadeståndsskyldig, § 14 BL. Ett bolag har i regel som ändamål att förtjäna en vinst, en åtgärd genom vilken pengar flyter ut ur bolaget utan motprestation på detta sätt är inte förenlig med vinstsyfte.Skadeståndstalan kan föras både i bolagets namn och i en annan bolagsmans namn (men för bolagets räkning s k actio pro socio), detta ska göras inom ett år efter det att årsredovisning eller årsbokslut blev tillgängligt för samtliga bolagsmän respektive för den bolagsman som vill väcka talan. Om det gått över ett år eller om årsredovisning eller årsbokslut inte upprättats så kan man ändå väcka talan om det inte i årsredovisningen, årsbokslutet eller på annat sätt har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter till de andra bolagsmännen om det beslut eller den åtgärd som ligger till grund för talan. Talan ska då väckas inom tre år från det räkenskapsår beslutet fattades eller åtgärden i fråga vidtogs. I detta fall alltså tre år från det räkenskapsår under vilket bolagsmannen överfört pengar till sitt eget konto, § 15 BLMed vänlig hälsning,

Kan privatekonomin påverka vårt aktiebolag?

2006-11-09 i Bolag
FRÅGA |Jag har startat ett aktiebolag tillsammans med särbo. Vi äger 50/50 i bolaget. Nu visar det sig att min sambo har fått en betalningsanmärkning. Kan hans privatekonomi påverka vårt gemensamma aktiebolag, och i såfall hur?
Cornelia Svensson |Hej,Ett aktiebolag är en egen juridisk person där ägarna inte har något personligt ekonomiskt ansvar. Alla lån, krediter mm står bolaget således självt för. Detta innebär att din sambos betalningsanmärkning inte påverkar aktiebolaget. Däremot kan det påverka hans möjligheter att till exempel gå i borgen för lån som bolaget tar.Med vänliga hälsningar