Vad är skillnaden mellan publika och privata aktiebolag?

2021-03-31 i Bolag
FRÅGA |Hej, Kan ni förklara vad skillnaden på ett privat och publikt bolag är? Tack på förhand!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag tillämpa reglerna i Aktiebolagslagen (2005:551) ( ABL). I ABL finns nämligen regler för både publika och privata aktiebolag. Ett privat aktiebolags företagsnamn får inte innehålla ordet publikt (28 kap. 2§ ABL), och ett publikt aktiebolags namn får inte innehålla ordet privat (28 kap. 7§ ABL).När det kommer till aktiekapitalet ska det i privata aktiebolag finnas minst 25 000 kronor, enligt 1 kap. 5 § försa stycket ABL. Publika aktiebolag ska istället ha ett aktiekapital på minst 500 000 kronor, enligt 1 kap. 14 § ABL. Den viktigaste skillnaden mellan privata och publika aktiebolag är att privata aktiebolag inte får annonsera ut aktier till försäljning till allmänheten (1 kap. 7§ ABL). Eftersom de inte får säljas till en bredare krets får de därför inte handlas på börsmarknader. Hoppas du fick svar på din fråga, tveka inte på att höra av dig om du har fler funderingar!Vänligen,

Motionsrätt ideell förening

2021-03-31 i Föreningar
FRÅGA |Vi har Årsmöte 4/4 och det har framkommit att en motion framställs på årsmötet om stadgeändring. Kan detta årsmöte ta detta eller krävs det ett nytt extra årsmöte? Vi är en ideell Intresseförening.
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, utan föreningens verksamhet styrs av sin stadga och intern föreningspraxis. Vägledning kan även hämtas från "god föreningssed" som är tysta normer om hur en förening ska organiseras och verka.Svaret på frågan om när ni ska ta upp en motion om stadgeändring är först och främst beroende av vad som framgår av era stadgar. Det brukar normalt stå hur och inom vilken tidsfrist som en motion ska framställas för att tas upp på årsmötet. Då jag inte har någon information om vad som gäller i just er förening kommer jag nedan att gå igenom olika alternativ för hur ni kan gå tillväga.Alternativ 1 – era stadgar innehåller information om motionsrätt. Om motionen är framställd i tid ska den tas upp på årsmötet 4/4.Alternativ 2 – era stadgar innehåller information om motionsrätt. Om motionen har inkommit försent bör den tas upp på nästa årsmöte.Alternativ 3 – era stadgar innehåller ingen information om motionsrätt. Här bör ni se till hur er förening har löst liknande problem tidigare (föreningspraxis). Om det finns en rutin som har följts på samma sätt i föreningen och det är allmänt känd av medlemmarna kan denna rutin anses ha samma värde som om det vore inskrivet i stadgan. I så fall bör denna rutin följas.Alternativ 4 – om frågan inte är reglerad i er stadga eller enligt andra sedvanliga rutiner enligt alternativ 3, så är frågan öppen och ni kan ta upp motionen där ni finner det lämpligt, exempelvis på årsmötet 4/4.SammanfattningsvisSvaret är i stor grad beroende av vad som framkommer i föreningens stadga och min rekommendation är att se vad som framgår av dessa!Jag hoppas att informationen har varit till hjälp, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga!Vänligen,

Starta ett aktiebolag

2021-03-29 i Bolag
FRÅGA |Hej!Jag funderar på att öppna upp ett AB där affärsidén är att hyra ut virtuella varor såsom CS:GO skins. Vilka lagar skulle jag behöva kolla upp för att se till att allt sker lagligt?Tänker lagar som GDPR, godtrosförvärv och liknande.Tack!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Affärsidén Det är inte helt tydligt om din affärsidé är att själv hyra ut virtuella varor (det vill säga egendom som du själv äger) eller om du endast ska tillhandahålla en webbtjänst för andra att hyra ut varorna till varandra. Att starta ett aktiebolagI aktiebolagslagen (ABL) finns bestämmelser om aktiebolag. Till exempel återfinns bestämmelser om bildande av aktiebolag (se 2 kap. ABL). Vid bildande av ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 25 000 kronor (1 kap. 5 § ABL). Ett aktiebolag bildas av en eller flera fysiska eller juridiska personer, s.k. stiftare (2 kap. 1 § ABL). Den som är underårig, är i konkurs, har förvaltare eller näringsförbud kan inte vara stiftare (2 kap. 2 § ABL). Viktigt att komma ihåg är att ett aktiebolag måste registreras för att kunna förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter (2 kap. 25 § ABL). Registrering sker hos bolagsverket, här hittar du deras hemsida.Hyra ut virtuella varorLös egendom är egendom som inte är fast egendom. Virtuella varor i form av CS:GO skins utgör därför lös egendom. Det finns ingen specifik lag som reglerar uthyrning av lös egendom. Vanligen tillämpas annan lagstiftning på samma sätt (analogt) på avtalet. Principen om avtalsfrihet gäller. Det är därför möjligt att villkoren avtalas mellan parterna, till exempel hyrestiden, kostnader och räntor.Däremot gäller lag om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (AVLK) i fråga om avtalsvillkor som näringsidkare använder när de erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter (1 § AVKL). Lagen medför bland annat att oklara avtalsvillkor ska vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån (10 § AVKL). Det är därför viktigt att näringsidkaren har ställt upp tydliga och uttömmande villkor.GDPRI dataskyddsförordningen finns regler som företagare ska känna till för att garantera att de behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt. Här finns en länk till enkla grunder om dataskyddsförordningen för dig som företagare.GodtrosförvärvslagenHar någon förvärvat lösöre (lösa saker) genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro (2 § GFL). Det är dock inte möjligt att godtrosförvärva stöldgods (3 § GFL).Inkomstskattelagen och bokföringslagenOm du yrkesmässigt (under en längre tid och i vinstsyfte) och självständigt bedriver förvärvsverksamhet så kan det innebära att du bedriver en näringsverksamhet (13 kap. 1 § IL). Ersättningen ska då redovisas som inkomst av näringsverksamhet (15 kap. 1 § IL). Det medför också bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Här kan du läsa mer om beskattning av virtuella varor.Det är svårt att ge ett heltäckande svar på en sådan öppen och omfattande fråga. Du är däremot välkommen att ställa en mer specificerad fråga.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det använda aktiekapital till att köpa en licens?

2021-03-28 i Bolag
FRÅGA |Hej Lawline,Intresserad att starta AB. Får jag använda bolagets aktiekapital att köpa lisens hos FI: valutaväxlare och annan finansiell verksamhet?https://www.fi.se/sv/bank/sok-tillstand/valutavaxlare-och-annan-finansiell-verksamhet/Stort tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarJa, det borde inte vara några problem. Aktiekapitalet behöver inte ligga på ett konto i form av kontanter, utan det vanliga är att ett aktiebolag investerar aktiekapitalet i exempelvis materiella tillgångar och immateriella tillgångar. Det borde alltså inte vara några problem med att använda aktiekapitalet för att köpa en licensen hos FI. Möjliga problemEtt möjligt problem kan dock bli hur du ska värdera och bokföra värdet av licensen. Även hur värdeminskningen ser ut gällande licenser är en fråga som du kan behöva lösa. I din fråga framgår det inte hur stort ditt aktiekapital är. Beroende på hur mycket aktiekapital du har i bolaget kan sättet licensen ska värderas och hur värdet på licensen minskar med tiden innebära att du måste upprätta kontrollbalansräkningar i aktiebolaget för att undvika att potentiellt bli personligt betalningsansvarig för aktiebolagets åtaganden. En kontrollbalansräkning måste upprättas när du befarar att halva aktiekapitalet i aktiebolaget är spenderat, 25 kap. 13 § Aktiebolagslagen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Pengar från företag

2021-03-31 i Övrigt
FRÅGA |Min pappas företag har sponsrat min brors företag med 1 miljon kr. Nu är tanken att jag ska kompenseras. Hur räknar man från företagspengar till privata pengar?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår inte mycket information i din fråga, varför det är svårt för mig att ge dig ett tydligt och korrekt svar. För att jag ska kunna svara på din fråga behöver jag veta t.ex vad för typ av företagsform din pappa har, om du är anställd i företaget, vem som får pengarna (alltså du som privatperson eller eventuellt ditt företag) osv. Om du ska kompenseras så utgår jag från att pengar från ditt pappas företag kommer att tillfogas dig. Om din pappa har ett aktiebolag så kan detta ses som en utdelning (alternativt en förtäckt utdelning). Men som ovan nämnts finns det alldeles för lite information i frågan för att jag ska kunna ge dig ett tydligt svar. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline.Vänligen,

Aktiers fria överlåtbarhet och undantagen i ABL

2021-03-30 i Bolag
FRÅGA |Hej. I've got a question about a business partnership where I want to get out off. I own 49% of the company and the other party is owning 51%. I basically want to know my legal rights for stepping out. Can the other party decline/hold back me stepping out? Do they have to buy me out? Stuff like that. Kind regards.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgå från att det är fråga om en andel i ett aktiebolag. Din fråga regleras i aktiebolagslagen (ABL).En grundläggande princip inom aktiebolagsrätten är aktiers fria överlåtbarhet, 4:7 ABL. Principen innebär att det står dig fritt att själv välja vem du vill sälja, byta eller ge bort dina aktier till. Det är alltså helt upp till dig vilka villkor du vill ställa för att avyttra dina aktier. Det kan dock förekomma tre olika undantag till principen om aktiers fria överlåtbarhet. Om bolagsordningen innehåller klausuler om samtyckesförbehåll (4:8 ABL), förköpsförbehåll (4:18 ABL) eller hembudsförbehåll (4:27 ABL) är din fria rätt att överlåta aktierna lagligt begränsad. Samtyckesförbehåll (4:8 ABL): I bolagsordningen får det tas in ett samtyckesförbehåll (a.k.a. samtyckesklausul). Samtyckesklausulen innebär att bolaget måste ge sitt samtycke för att du ska få rätt att överlåta aktierna. Innehållet i ett samtyckesförbehåll regleras av 4:9 ABL. Av ett samtyckesförbehåll ska det bl.a. framgå om bolagsstämman eller styrelsen ska pröva en fråga om samtycke m.m. (se alla rekvisit i 4:9 ABL). En aktieägare som är missnöjd med bolagets beslut att ge eller vägra samtycke får väcka talan inom den tid som har angetts i samtyckesförbehållet, 4:14 ABL. Förköpsförbehåll (4:18 ABL): I bolagsordningen får det tas in ett förköpsförbehåll. Förbehållet innebär att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare. I ditt fall kan detta innebära att om bolagsordningen stadgar att aktieägarna i bolaget ska få företräde vid en eventuell avyttring av aktierna, då blir effekten att din business partner (som äger 51%) ska i första hand erbjudas att få köpa dina aktier före någon annan. Innehållet i ett förköpsförbehåll regleras av 4:19 ABL. Av ett förköpsförbehåll ska det bl.a. framgå vilka slag av överlåtelser som omfattas av förbehållet m.m. (se alla rekvisit i 4:19 ABL). Hembudsförbehåll (4:27 ABL): Ett hembudsförbehåll innebär att aktieägarna eller annan angiven person efter att en överlåtelse redan har skett har rätt att köpa aktierna. Av ett hembudsförbehåll ska det bl.a. framgå vilka slag av förvärv som omfattas av förbehållet m.m. (se alla rekvisit i 4:28 ABL). Sammanfattningsvis kan aktier överlåtas och förvärvas fritt (4:7 ABL), om inte annat följer av ett sådant förbehåll i bolagsordningen som anges i 4:8, 4:18 eller 4:27 ABL. Se därför över om det finns förbehåll i bolagsordningen som inskränker aktiernas överlåtbarhet. Om bolagsordningen innehåller ett t.ex. samtyckesförbehåll måste bolaget först samtycka till överlåtelsen. I annat fall är det upp till dig att själv att välja vem du vill sälja, byta eller ge bort dina aktier till om något sådant förbehåll ej finns. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?

2021-03-29 i Föreningar
FRÅGA |Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte. Mina frågor har tillställts styrelsen i rätt tid.
Fredrika Sköld |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Det finns ingen lagstiftning som reglerar ideella föreningar, utan föreningens verksamhet styrs av dess stadga, intern praxis och "god föreningssed" som är tysta normer om hur en förening ska organiseras och verka. Svaret på frågan om styrelsen kan neka att ta upp en viss fråga på årsmötet är i första hand beroende av vad som framgår av föreningens stadga och min rekommendation är att granska vad som närmare framkommer där.Skulle det som exempel framgå att "motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsstämman, även de som styrelsen föreslår att avslå" finns det ingen rätt att neka och du bör göra styrelsen uppmärksam på detta.Hoppas att du har fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa en ny!Vänligen,

Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?

2021-03-28 i Föreningar
FRÅGA |Hej. Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?
Natalin Kabro |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor trädde i kraft den 15 april 2020, och ska fortsätta gälla till utgången av 2021. Lagen utvecklades för att hämma smittspridningen av Corona. I lagens 1 a § p. 3 förklaras det att bestämmelsen avser stämmor genom elektronisk uppkoppling i - aktiebolag (14 och 15 §§ ), - ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar (16 och 17 §§ ), - sparbanker (18 § ), - ömsesidiga försäkringsbolag, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar (19 § ).Samfälligheter omfattas inte av lagens bestämmelser om elektronisk uppkoppling. I förarbeten (Prop. 2019/20:143) uttrycks det dock att det i övrigt inte finns några närmare föreskrifter i lag om hur föreningsstämman ska gå till för samfälligheter. Som utgångspunkt är det därför upp till föreningen själv att, inom ramen för vad som anges i stadgarna, bestämma på vilket sätt stämman ska genomföras. Det finns alltså inget som hindrar samfälligheten att hålla en digital årsstämma, så länge det är i enlighet med stagarna.Vänligen,