Vilka är riskerna med att bli delägare i ett aktiebolag?

2019-03-28 i Bolag
FRÅGA |Hej vad är riskerna med att gå in som delägare i ett AB?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På många sätt kan ett delägarskap medföra vissa risker, dels ekonomiska och dels juridiska. Huvudregeln för delägarskap i aktiebolag är att man inte har något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Detta enligt 1 kap 3 § aktiebolagslagen (ABL). Det enda ekonomiska som riskeras då är ens egen insättning av aktiekapital i bolaget. Det är utgångspunkten för den ekonomiska risk man tar som delägare i ett aktiebolag. Det finns däremot vissa undantag till huvudregeln som kan göra att man som aktieägare blir personligt betalningsansvarig. Detta undantag följer av 25 kap 18 § ABL. Den säger att om styrelsen underlåter att följa vissa av sina skyldigheter så kan ledamöterna i styrelsen och även annan (ex aktieägare) som haft vetskap om styrelsens försummelse bli personligt betalningsansvariga. För att annan än styrelsen ska bli ansvarig krävs dessutom att denne också handlat för bolagets räkning. Med detta kan avses att en aktieägare företräder bolaget utåt i samband med att en rättshandling företas. Alltså för att en aktieägare också ska bli personligt ansvarig krävs att aktieägaren handlat för bolagets räkning samtidigt som denne hade vetskap om att styrelsen underlåtit att följa vissa av sina skyldigheter. Det ska här tilläggas man inte blir ansvarig om man visar att han man inte varit försumlig (25 kap 18 § fjärde stycket ABL). Vilka skyldigheter som styrelsen underlåter kan leda till personligt betalningsansvar?När styrelsen har skäl att anta att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste styrelsen låta bolagets revisor genomföra en kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 § ABL. Detta är en skyldighet som styrelsen har och försummas detta kan det leda till personligt betalningsansvar för både styrelsen och även annan utifrån de förutsättningar jag skrivit i styckena ovan. Om en kontrollbalansräkning skulle göras enligt 25 kap 13 § ABL och denna visar att kapitalet i bolaget faktiskt understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, måste styrelsen kalla till bolagsstämma (kallas för den första kontrollstämman) enligt 25 kap 15 § ABL. Görs inte detta kan de inblandade (dvs styrelsen eller annan med vetskap) bli personligt betalningsansvariga. Vid den första kontrollstämman ska bolagsstämman antingen bestämma om bolaget ska likvidera eller vänta åtta månader för att se om ekonomin kommer att bli bättre. Om man väljer att vänta måste man hålla en andra kontrollstämma inom åtta månader (25 kap 16 §) för att på nytt besluta om bolaget måste träda i likvidation eller inte. Om ingen andra kontrollstämma hålls inom denna tid eller om den hålls men visat att bolagets kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet måste bolaget ansöka hos tingsrätten om likvidation (25 kap 17 § ABL). Görs inte detta aktualiseras personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser enligt 25 kap 18 § ABL). Detta är alltså vissa överträdelser och försummelser som kan leda till ekonomiska förluster. Är man bara aktieägare och varken anställd i bolaget eller ledamot i styrelsen är risken därmed låg för att man ska bli ansvarig. Dessutom krävs ju vetskap om styrelsens försummelse samt handlande för bolagets räkning. Vanligtvis har inte aktieägare sådan djupgående koll på företagets ekonomi som krävs för att rekvisitet "vetskap" ska vara uppfyllt. SlutsatsDen främsta risk med att gå in som delägare i ett aktiebolag är att man riskerar att inte få någon vinst för sin investering. Det beror ju helt på marknaden. Andra ekonomiska risker kan uppkomma genom att bolagets styrelse inte följer sina förpliktelser. Det ska dock ganska mycket till för att man som aktieägare ska lida risk för personligt betalningsansvar på grund av styrelsens försumlighet. Med vänliga hälsningar,

Personligt betalningsansvar i akitebolag. Vad händer när bolaget är insolvent?

2018-10-28 i Bolag
FRÅGA |Hur är betalningsansvaret för aktiebolag i praktiken?Om det går dåligt för ett aktiebolag vem bär det ekonomiska ansvaret? Jag förstår att det inte är aktiebolagsdelägarna eller aktieägarna men i praktiken måste väl någon bära ansvaret? Nästa fråga är vad som händer om AB inte kan betala ut lönerna? Är konkurs det enda tänkbara alternativet och i sådana fall, vad händer med de personer som inte fått sin lön? Blir de utan?En sista fråga, vem är det som beskattas för vinsten? Är det företaget och i sådana fall hur sker detta? Tacksam för svar
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag kommer att dela upp mitt svar utifrån de frågor du ställt.Vem har personligt betalningsansvar i ett aktiebolag?Vad gäller dina frågor om personligt betalningsansvar regleras detta av aktiebolagslagen (ABL). Huvudregeln vad gäller personligt betalningsansvar i ett aktiebolag är att det inte finns något enligt 1 kap 3 § ABL. Men precis som du säger finns det undantag till detta. Det personliga betalningsansvaret kan aktualiseras i vissa särskilda situationer. Det rör främst sådana tillfällen där styrelsen har haft handlingsplikt gentemot bolaget men försummat denna. Det kan vara när någon i styrelsen har skäl att anta att ekonomin i bolaget inte går särskilt bra, vilket i lagens mening är när aktiekapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ( 25 kap 13 och 14 §§ ABL). Vad styrelsen måste göra för att undgå personligt betalningsansvar i sådana sammanhang är att låta bolagets revisor upprätta och granska en kontrollbalansräkning. Skulle det då visa sig att hela det registrerade aktiekapitalet har ekonomisk täckning har inget personligt ansvar uppstått. Finns inte tillräcklig ekonomisk täckning måste styrelsen kalla till en bolagsstämma (den s.k. första kontrollstämman) enligt 25 kap 15 § ABL. Om inte det görs föreligger personligt betalningsansvar för styrelsen (och även annan som vet att styrelsen försummat sin handlingsplikt) enligt 25 kap 18 § ABL. Om styrelsen har kallat till en första kontrollstämma ska stämman besluta antingen om man ska gå i likvidation eller om bolaget ska vänta åtta månader för att försöka vända det dåliga ekonomiska läget. Efter åtta månader ska det hållas en andra kontrollstämma (25 kap 16 § ABL). Skulle det visa sig att det fortfarande inte finns ekonomisk täckning för hela det registrerade aktiekapitalet måste bolaget ansöka till tingsrätten om att gå i likvidation (25 kap 17 § ABL). Försummas detta föreligger också personligt betalningsansvar. Sammanfattningsvis föreligger personligt betalningsansvar när:1.Det finns skäl att anta att aktiekapitalet under stiger hälften av det registrerade och styrelsen inte låter revisorn granska en kontrollbalansräkning. 2.Att styrelsen, vid skyldighet (om det i kontrollbalansräkningen faktiskt visar sig att aktiekapitalet under stiger hälften av det registrerade), försummar att sammankalla en första kontrollstämma.3.Om bolaget väljer att vänta åtta månader trots att hela det registrerade aktiekapitalet inte är täckt och det fortfarande inte är täckt efter åtta månader och bolaget inte då ansöker om likvidation hos tingsrätten eller inte alls håller en andra kontrollstämma efter åtta månader från den första så föreligger också personligt betalningsansvar för styrelsen eller annan som haft vetskap om styrelsens underlåtenhet (25 kap 18 § första , andra och tredje styckena samt 25 kap 19 § ABL). Vad händer om aktiebolaget inte kan betala ut lönerna?Skulle aktiebolaget inte ha ekonomisk möjlighet att betala ut lönerna till de anställda kan det vara skäl för stämman att besluta om frivillig likvidation. Att inte ha möjlighet att ge ut löner kan dessutom ge upphov för styrelsen att befara att aktiekapitalet understiger hälften av det registrerade vilket, i vissa fall kan leda till personligt betalningsansvar, vilket redogjorts för i frågan ovan. Således finns det starka skäl för att lägga ner bolaget genom att likvidera det. Konkurs kan komma att ske om bolaget antingen själv eller genom att en borgenär ansöker om det hos tingsrätten. För det krävs att bolaget är på obestånd, det vill säga att skulderna inte kan betalas i tid och att det inte bara är tillfällig (1 kap 2 § konkurslagen).Likvidation eller konkurs behöver inte vara den enda lösningen även om det kan anses vara befogat. Om det finns något sätt för bolaget att få in ekonomiska medel som skulle göra bolaget solvent kan det givetvis vara en bättre lösning. Det kan exempelvis vara genom att driva in en fordran för bolaget eller att ge ut nya aktier genom en så kallad nyemission. Det är givetvis helt beroende på bolagets ställning huruvida något sådant är möjligt och det är ingenting som jag varken direkt kan rekommendera eller dementera. Vad händer med de anställda som inte får ut sin lön?De som inte får ut sin lön i enlighet med sitt anställningsavtal har en uppkommen fordran gentemot bolaget. Denna lönefordran är också förenad med dröjsmålsränta enligt 3 § räntelagen. Dessutom anses det vara ett allvarligt avtalsbrott av bolaget att inte betala ut löner. Det kan leda till rätt för de anställda att omedelbart avbryta sina anställningar (4 § tredje stycket lagen om anställningsskydd) . Vad de anställda dessutom kan göra är att upprätta en ansökan om att bolaget ska träda i konkurs alternativt ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Skulle bolaget vara försatt i konkurs eller under företagsrekonstruktion kan faktiskt staten betala ut de löner som arbetsgivaren egentligen ska betala (1 § lönegarantilagen) . Denna lönegaranti är däremot begränsad till högst 10 gånger det aktuella prisbasbeloppet (2018: 455 000 kronor) enligt 7 § lönegarantilagen. Vem är det som beskattas för vinsten i ett bolag?Ett bolag betalar s.k. bolagsskatt om 22 % på den vinst bolaget har. Skulle aktieutdelning göras ska dessutom denna beskattas av aktieägaren så som kapitalinkomst. Här finns exempel på hur skatten ska beräknas.Hoppas du känner att fått svar på dina frågor. Du är välkommen att höra av dig till oss igen om du har ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar,