Hur ska fördelningen i tvist med samfällighetsförening ske?

2020-07-23 i Föreningar
FRÅGA |Hej och tack för ditt svar!Tyvärr vägrar styrelsen inför årsmöte den 28/7 att svara på just det du påpekar omlängd på nyttjanderättsavtal mm.Styrelsen har även gjort en sk rättsutredning som man inte vill redovisa innan mötet och antagligen inte heller under mötet.Kan vi kräva det?Jag har varit i kontakt med rättsutredande advokat per telefon och fått bekräftat att han" gjort klart att det finns två alternativ: riva bryggorna eller skriva nyttjanderätts avtal"!Min fråga blir därför , då denna kostnad för rättsutredningen om 29.000:- , och kommer att tas upp i den ekonomiska redovisningen verkligen kan "tas upp för alla" ?Jag anser tillsammans med 10 övriga familjer att vi agerar som "motpart" varför vi står för våra juridiska kostnader och de familjer som är för borde ta "deras" kostnader!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar det har du och några andra familjer en tvist med den samfällighetsförening ni är medlemmar i. Styrelsen har inför årsmötet gjort en rättsutredning som man inte vill redovisa innan mötet och antagligen inte heller under mötet. Du undrar om ni kan kräva redovisning av nämnda rättsutredning. Du undrar även om kostnaden för rättsutredningen som kommer att tas upp i den ekonomiska redovisningen verkligen kan tas upp för alla. Du och flera andra familjer anser att ni agerar motpart varför ni står för era juridiska kostnader och föreningen borde stå för sina.Under årsmötet är styrelsen skyldig att lämna de upplysningar om föreningens verksamhet som en medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna (50 § första stycket lagen om förvaltning av samfälligheter). Exakt vad som ingår i sådan upplysning om föreningens verksamhet som kan vara av betydelse för medlemmarna framgår inte närmre av lagen. Det kan dock argumenteras för att rättsutredningen kan utgöra sådan upplysning styrelsen ska informera er om efter begäran. Anser styrelseledamot eller medlem eller innehavare av rättighet i delägarfastighet vars rätt berörs av beslut som fattas på föreningsstämman inte tillkommit i behörig ordning eller att det strider mot lagen om förvaltning av samfälligheter, får vederbörande klandra beslutet genom att väcka talan mot föreningen hos mark- och miljödomstolen (53 § lagen om förvaltning av samfälligheter).Gällande kostnaderna så är det rent faktiskt så att kostnaden för rättsutredningen tillkommer föreningen (och därigenom alla medlemmar av den). I praktiken är kostnaden för samfällighetsföreningen, inte för ett antal familjer. De kostnader föreningen har betalas utifrån medlemmens andelstal. Möjligheten att få betalt för sina kostnader av motparten aktualiseras först för det fall att en tvist går till domstol och eventuellt når framgång. I det fallet kan domstolen utdöma att man som tappande part ska stå för motpartens rättegångskostnader.Jag har utifrån vad du dels skrivit i din fråga, dels utifrån din tidigare fråga, förstått att situationen är tvistig och infekterad. Därutöver förstår jag det som att samfällighetsföreningen anlitat ett juridiskt ombud. Min rekommendation är därav att även du anlitar ett ombud som företräder dig. För det fall att du önskar hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan styrelsen förbjuda medlem att skicka e-post till den?

2020-04-06 i Föreningar
FRÅGA |Hej,kan en styrelse förbjuda en medlem att skicka mail till styrelsens mail box?Undrande
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga undrar du om en styrelse kan förbjuda en medlem att skriva till nämnda styrelses e-post. Din fråga är väldigt kortfattad varför det inte finns mycket bakgrund för mig att tillgå om vilka diskussioner som varit aktuella i det specifika fallet. Det finns inget stöd för att varken för styrelse, eller någon annan, att förbjuda någon att skicka e-post till vederbörandes e-postadress. Kortfattat är därmed svaret på din fråga att det inte är möjligt att förbjuda någon att skicka e-post till en; oavsett om det handlar om en styrelse eller någon annan. Givetvis kan man, oavsett om det rör sig om en styrelse eller någon annan, informera om att man inte vill att kontakt tas på den aktuella e-postadressen.Det finns en möjlighet att, i vissa fall, begå ett brott om man kontaktar någon så mycket att det rör sig om brottet ofredande. Brottet ofredande innebär bland annat att man utsätter någon för störande kontakter, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § brottsbalken). Exempel på ofredande kan vara t.ex. telefonterror eller en stor mängd e-postmeddelanden.Om något är oklart eller du vill förtydliga någonting är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur reglerar vi vårt ägande i en aktieklubb om en av oss avlider?

2020-01-19 i Bolag
FRÅGA |Är det bättre med skuldebrev?Jag har en aktieklubb tillsammans med två vänner och alla klubbens värdepapper finns i en kapitalförsäkring som jag har öppnat i mitt namn. Vi har kommit överens om att ha ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande så att kapitalförsäkringens tillgångar betalas ut till mina vänner ifall jag avlider.Nu funderar vi på att istället skriva ett enkelt skuldebrev mellan oss, där jag är gäldenär och mina vänner är borgenärer. Då kan vi flytta våra tillgångar från kapitalförsäkringen till ett investeringssparkonto som jag öppnar i mitt namn.Min fråga är ifall det innebär några negativa konsekvenser för mina vänner, t.ex. vid mitt dödsfall. Borde vi behålla kapitalförsäkringen eller är det kanske till och med bättre att vi använder skuldebrev och investeringssparkonto? Eller är bägge alternativ ungefär likvärdiga?Vi har tidigare haft en samägd värdepappersdepå, mestadels för att det inte går att samäga ett investeringssparkonto eller kapitalförsäkring. Men för ungefär ett år sedan beslutade vi att jag skulle öppna en kapitalförsäkring och flyttade alla tillgångar. Vi skrev också en fullmakt med mig som fullmäktigen, vilken reglerar att kapitalförvaltningen görs gemensamt även fast tillgångarna är på mina konton.Jag har sambo och två omyndiga barn.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga driver du tillsammans med dina två vänner en aktieklubb; alla klubbens värdepapper finns i en kapitalförsäkring som står i ditt namn. Det upplägg ni för tillfället har är att ni har ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande så kapitalförsäkringens tillgångar betalas ut till dina vänner för det fall att du avlider. Du undrar nu om ni istället kan skriva ett enkelt skuldebrev er emellan vari du blir gäldenär och dina vänner borgenärer. Syftet är att flytta tillgångarna till ett investeringssparkonto (ISK) i ditt namn. Din fråga är om det innebär några negativa konsekvenser för dina vänner för det fall att du t.ex. avlider; borde ni helt enkelt behålla kapitalförsäkringen eller är det kanske till och med bättre att ni använder skuldebrev och ett investeringssparkonto?För det fall att du avlider kommer din kvarlåtenskap att fördelas till dina arvingar. Finns det inget testamente är utgångspunkten att dina barn kommer att ärva dig enligt den legala arvsordningen (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Din sambo ärver dig inte om det inte finns något testamente. Innan eventuellt arv fördelas ska dödsboets skulder betalas. Det innebär att om du har en skuld till dina två vänner, ska den betalas före arvet. På det viset torde det inte innebära något problem med det upplägg du beskriver. Det bör dock uppmärksammas att när du avlider kan finnas så stora skulder i boet vilket kan innebära att dina vänner inte får betalt. Om du t.ex. äger en fastighet som plötsligt gått ner i värde eller du gjort investeringar själv, som inte fallit väl ut. Har du större skulder än tillgångar kan det i praktiken innebära att dödsboet går i konkurs och att dina vänner inte får det du är skyldiga dem enligt skuldebrev. För dina vänners skull bör även beaktas om du exempelvis skulle hamna på obestånd. Om det av någon anledning skulle beslutas om utmätning eller du skulle försättas i konkurs kommer dina tillgångar att tas i anspråk; även ISKn. Då finns det en risk att dina vänner inte får det du är skyldig dem. Trots att du säkerligen har en god ekonomi idag är det något du/ni bör ha i åtanke.Ett vanligt alternativ vilket är vad jag skulle rekommendera i ert fall är att ni bedriver er aktiesparklubb som ett enkelt bolag. Enkelt bolag är en företagsform som används när flera har ett gemensamt intresse. I ert fall köper ni helt enkelt aktier tillsammans. Syftet är inte att bilda en juridisk person som äger de tillgångar som består av de inköpta aktierna, utan istället att ni ska äga aktierna tillsammans. Förutom aktiesparklubbar är det vanligt att med enkelt bolag för lotteribolag och tipsbolag. I en aktiesparklubb som enkelt bolag behövs en medlemsförteckning och ett skriftligt avtal så att alla förbinder sig om villkoren som är kopplade till medlemskapet i klubben. Bestämmelser om enkla bolag finns i lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Utgångspunkten enligt lagen är att bolagsmännens inbördes rättigheter och skyldigheter bestäms genom avtal (4 kap. 1 § bolagslagen). Om det inte finns avtal finns vissa grundläggande regler i lagen som då tar över; t.ex. att åtgärder i förvaltningen av bolagets angelägenheter endast får vidtas med samtliga bolagsmäns samtycke. I avtalet kan regleras bland annat vilka slags aktier ni ska handla med, hur ni ska besluta om investeringar, hur utträde ur klubben går till och vad som händer om en medlem avlider. I princip; desto mer ni avtalar om skriftligen, desto enklare är det att komma överens i framtiden. Bedriver ni klubben som ett enkelt bolag måste en av er formellt stå med sitt namn på bolaget. Ett vanligt villkor i aktiesparklubbar som bedrivs som enkelt bolag är att om en medlem avlider ska det anses som att vederbörandes dödsbo i och med dödsfallet har begärt utträde ur klubben och att vad som gäller om utträde då ska tillämpas. I villkoret om utträde kan regleras hur aktiernas ska värderas och hur det då ska delas upp.Jag vill minnas att de större aktiedepåerna har färdiga lösningar för aktiesparklubbar som enkelt bolag. Däremot kan ni givetvis upprätta avtal för aktiesparklubb som enkelt bolag själva; eller med hjälp av en jurist. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av upprättande av avtal och bokar gärna in ett möte med dig/er för att finna en lösning som är mest gynnsam för er alla och för upprättande av avtal. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per telefon, e-post och Skype. Det som passar er bäst. Vi tillämpar i vissa fall arbete efter timpeng, däremot har vi för vissa tjänster möjligheter att lämna fast pris. Om du/ni är intresserade av ett kostnadsförslag är du/ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan Lawline hjälpa mig upprätta aktieägaravtal?

2018-08-08 i Bolag
FRÅGA |Hej, Jag undrar om era jurister hjälper till med att upprätta aktieägaravtal och i så fall, vad kostar det ungefär?Med vänlig hälsning, Lisa Persson
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lawlines jurister arbetar med alla områden utom straff- och skatterätt. Tyvärr kan jag inte på rak arm ge dig ett pris för upprättande av ett aktieägaravtal, men du är välkommen att kontakta oss för ett prisförslag. För att komma i kontakt med någon av av våra jurister kan du boka en tid, antingen online eller genom att du ringer oss på tel. 08-533 500 04. Juristen kan ge dig ett prisförslag och hjälpa dig via e-post, Skype, telefon eller ett möte. Vänligen,

Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?

2020-07-15 i Bolag
FRÅGA |Hej, Jag driver ett AB, Jag är VD och äger 50% v bolaget. Bolagets suppleant äger 50%.Jag arbetar ensam och undrar om suppleanten som äger 50% kan han kräva att ha direkt tillgång in i företagets företagskonto, bokföringssystem och faktureringssystem ?Han kräver direkt tillgång och begär in gamla sie filer vilket han sedan ställer 1000-tals frågor om. Bolaget går plus.Suppleanten är inte längre verksam i företaget men ängar massa tid att ifråga sätta allt om allt, vilket tar mycket av arbetstiden och ökade kostnader för företagets bokförare m.m.Om han kan kräva detta: Kan suppleanten då få betala alla extra tillkommande tim/kostnader för bolaget?Aktieägaravtalet står inget om insyn.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI aktiebolagslagen (ABL) finns bestämmelser avseende aktieägares rätt till insyn i fåmansaktiebolag. I ett aktiebolag med höst tio aktieägare gäller att varje aktieägare och ombud eller biträde som denne anlitar ska ges tillfälle att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet, i den omfattning det behövs för att aktieägaren ska kunna bedöma bolagets ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid bolagsstämma. Om det kan ske utan oskäliga kostnader eller besvär ska styrelse och VD dessutom på begäran hjälpa aktieägaren med den utredning som behövs för ändamålet och tillhandahålla behövliga kopior. Skyldigheten gäller inte om det skulle medföra en påtaglig risk för allvarlig skada för bolaget att aktieägaren får del av uppgifter om bolagets verksamhet (7 kap. 36 § ABL). Bestämmelsen innebär att en aktieägare i ett fåmansbolag ska kunna ta del av böcker och räkenskaper men även andra handlingar, t.ex. korrespondens, protokoll, rapporter, analyser avtal m.m. (SOU 1978:66 s. 200). En aktieägare som anser att bolagsledningen utan rätt hindrar honom från att utöva insyn i bolaget kan föra talan inför domstol med yrkande om att han ska beredas tillfälle att ta del av berörda handlingar. Aktieägaren kan i samband med detta begära att domstolen förpliktigar bolagsledningen att tillhandahålla handlingarna vid äventyr av vite (prop. 1997/98:99 s. 118).Då det i ditt fall rör sig om ett fåmansaktiebolag och suppleanten är en av två aktieägare har han en långtgående rätt till insyn i bolaget. Utgångspunkten är att han har rätt till insyn för att kunna bedöma bolagets ställning och resultat, eller inför bolagsstämman. I ditt fall kan jag tyvärr inte göra någon bedömning av om det suppleanten begär ut är sådant som faller inom insynsrätten; insynsrätten i fåmansaktiebolag är däremot långtgående och är tänkt att efterlikna den transparens som finns i ett handelsbolag. Varken lag eller praxis ger någon ledning för vad som är att anse som "oskälig kostnad eller besvär" utan det får avgöras i det enskilda fallet.Om du anser att det finns skäl att hindra suppleanten/aktieägaren insyn i bolaget bör du vara uppmärksam om att han kan vända sig till domstol med yrkande om att du mot vite ska förpliktigas att lämna ut de handlingar som begärs. Om så sker, eller om du önskar hjälp i kontakten med vederbörande, kan en av våra jurister hjälpa dig vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste jag skatta om jag tippar tillsammans med min kompis och vi vinner?

2020-01-27 i Bolag
FRÅGA |I den nya spellagen som kom 2019 så är det numera spelbolag med licens i Sverige som för bedriva verksamhet här således skattar endast spelbolagen och inte kunderna. Alla vinstpengar är således inte skatteplikt på utan spelbolagen sköter skatten. Låt säga jag och min kompis sitter hemma hos honom och spelar och jag har inte med min mobiltelefon och vi ville båda spela på en match. Så istället lägger han dubbla insatsen och vinner vi säger 10 000kr som han tar ut direkt. Och ska sedan skicka mig 5000kr eftersom han la spelet för båda oss och låg ute med pengar för mig då han la spelet. Räknas då pengarna som skattefria efter pengarna lämnat personens bankkonto eller blir jag då skatteskyldig på dessa 5000kr jag blir skickade av honom? För pengarna som han har vunnit och tagit ut dessa 10 000kr är ju skattefria vinstpengar som han får göra vad han vill med och kan skicka åt sin mamma eller mig eller donera bort whatever. Men om skatteverket eller min bank undrar vad dessa kommer från eller om det rör sig om större summor hänvisar man bara till att pengarna man mottagit är skattefria vinstpengar och bevisar det?Ett större exempel är Stryktipset eller V75 där oftast en person lämnar in ett större spel för alla via sitt konto och vinner man skickar han sen pengar till alla som varit med. Så till huvudfrågan och min hypotes visst ska det inte vara skatteplikt på vinstpengar som en person som vunnit skickat? Spelbolagen står för all skatt efter omsättningen av kunderna.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningAtt två eller flera personer tillsammans köper en lott, tippar eller på annat sätt spelar tillsammans är något som händer hela tiden. Om parterna inte avtalat något fångas situationen upp av lagen om handelsbolag och enkla bolag (bolagslagen). Trots lagens namn avses inte endast registrerade bolag utan även andra situationer där man gemensamt tjänar/vinner pengar. Det du och din kompis i praktiken gör genom det avtal ni ingår är att ni bildar ett enkelt bolag. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person och kan därför inte självt bedriva rörelse eller åta sig förpliktelser. Enligt bolagslagen föreligger ett enkelt bolag om två eller flera har avtalat att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger (1 kap. 3 § bolagslagen). Avtalet kan vara skriftligt, muntligt eller uppstå genom bolagsmännens konkludenta handlande. Det "bildas" helt enkelt ett enkelt bolag när du och kompisen bestämmer att ni ska satsa på en match tillsammans.Enligt bolagslagen bestäms era inbördes rättigheter och skyldigheter genom ert avtal (4 kap. 1 § bolagslagen). Det innebär att om ni kommer överens om hur eventuell vinst ska fördelas er emellan gäller det. Om ni inte avtalat något regleras det istället av lagen. Lagen är således dispositiv; det är möjligt att avtala som ni vill, har ni inte avtalat något gäller lagen. Som exempel är lagens utgångspunkt att resultatet fördelas lika mellan bolagsmännen, dvs. dig och din kompis (2 kap. 8 § bolagslagen). Eftersom ett enkelt bolag inte är en juridisk person kan det enkla bolaget inte åläggas skattskyldighet, sådan skyldighet uppkommer istället på bolagsmännen. Det innebär att om du och din kompis skulle bedriva ett projekt som skapar skattskyldighet, blir ni i sådana fall skattskyldiga utifrån den vinst ni gör. Vid en fördelning av vinsten om 50% var kommer ni vardera att bli skattskyldiga för er del av vinsten. Däremot är vinster från sådana spel som du beskriver (t.ex. när man tippar tillsammans) skattefria, precis som du uppger. Eftersom det är skattefritt vid utbetalning blir ingen av er skattskyldiga för ert resultat.Sammanfattningsvis kan du och din kompis tippa tillsammans, precis som ni gör. Om ni skulle vinna kan din kompis skicka hälften av vinsten till dig på ditt konto och du är inte skattskyldig för den.Hoppas svaret gav dig klarhet i vad som gäller! Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Måste vi ta ut lön i vårt aktiebolag?

2019-05-17 i Bolag
FRÅGA |Kan jag och den jag startat aktiebolag med jobba i företaget och tjäna pengar till företaget utan att ta ut lön?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du äger ett aktiebolag som du även arbetar i (dvs. att du är anställd av aktiebolaget) finns det inget krav att du tar ut lön. Det är inte ovanligt när man startat ett nytt företag att det dröjer innan det finns utrymme att ta ut lön. Skälen kan variera; utgifterna kan vara så stora att det inte finns utrymme att ta ut lön, man kan (till viss del) välja att ta ut en utdelning istället samt man kanske hellre vill att kapitalet ligger kvar i bolaget än att man tar ut det.Svaret på din fråga är således att ni kan arbeta i företaget utan att det finns något krav att ni tar ut lön.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,