Kan ett hyresavtal vara en del av ett inkråmsförvärv?

2022-01-12 i Bolag
FRÅGA |Hej,Om ett bolag tar över ett annat bolag med inkråm, kan ett hyresavtal vara en del av inkråmet?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline.När ett bolag köper ett annat bolag görs detta antingen genom ett aktieförvärv eller inkråmsförvärv.Ett aktieförvärv innebär att bolaget köper upp hela det andra bolaget, inklusive alla avtal, tillgångar och skulder.Ett inkråmsförvärv innebär att bolaget köper upp delar av det andra bolaget för sig. Inkråm innebär allt som finns inuti bolaget, förutom själva bolaget, exempelvis personal, materiella och immateriella tillgångar. Här finns en större frihet att vid överenskommelse styra vad man som bolag vill förvärva. Det är fullt tillåtet att också göra hyresavtal som en del av ett inkråmsförvärv. Det är således inte något hinder för hyresavtal, eller andra avtal heller för den delen, att ingås vid ett inkråmsförvärv.Med vänlig hälsning

Beslut om styrelsearvoden

2020-02-17 i Bolag
FRÅGA |Kan ett årsmöte fatta beslut om styrelsearvoden om endast styrelsemedlemmar och revisorer deltar i årsmötet? (Förutsatt att mötet utlysts på behörigt sätt). Blir det skillnad om en medlem utöver styrelsen deltar?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att besvara din undran vänder man sig till Aktiebolag (2005:551) (nedan: ABL).Med årsmöte förstår jag det som att du menar den ordinarie bolagsstämman enligt 7:10 - 12 ABL.Enligt 8:23a ABL skall bolagsstämman besluta om arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.I ärenden som inte avser val utgörs bolagsstämmans beslut av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, detta enligt 8:40 1st. ABL.Det spelar ingen roll om endast styrelseledamöter eller revisorer deltar, och det gör ingen skillnad av att en medlem utöver styrelsen deltar. De blir inte jäviga enligt 8:23 ABL.Se dock generalklausulen i 7:47 ABL som säger att bolagsstämman får inte fatta ett beslut som är ägnat att ge otillbörlig fördel åt en aktieägare eller någon annan till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. Detta tar emellertid inte sikte på beslut om styrelsearvoden direkt, och ska dessutom tillämpas restriktivt. Paragrafen tar sikte på beslut som motverkar verksamhetens syfte och föremålet för bolagets verksamhet.

Är 18 kap. 11 § Aktiebolagslagen dispositiv?

2021-01-05 i Övrigt
FRÅGA |Hej. Jag undrar om man genom avtal kan göra Kap. 18 §11 Aktiebolagslagen verkningslös. Är denna paragrafen dispositiv eller tvingande?Tack för en otroligt bra tjänst!
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline, och tack för de fina orden!18:11 ABL stadgar: "På begäran av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier skall årsstämman besluta om utdelning av hälften av vad som återstår av årets vinst enligt den fastställda balansräkningen sedan avdrag har gjorts för1. balanserad förlust som överstiger fria fonder,2. belopp som enligt lag eller bolagsordning skall avsättas till bundet eget kapital, och3. belopp som enligt bolagsordningen skall användas för något annat ändamål än utdelning till aktieägarna."De flesta regler i Aktiebolagslagen är semidispositiva, innebärande att de endast kan åsidosättas genom ändring i bolagsordningen. Så är också fallet med 18 kap. 11 § ABL. Genom ett vanligt avtal kan 18 kap. 11 § ABL inte åsidosättas, däremot genom en ändring av bolagsordningen, se också 2 st.Med vänlig hälsning.