Vilka krav ställs på en ideell förening och vilka åtgärder kan en medlem vidta vid stadgebrott?

2021-06-17 i Föreningar
FRÅGA |Om en ideell förening har startats och registrerats, vilka krav finns på den vad gäller att följa de normala procedurerna för en sådan förening? Om exempelvis en förening har satts ihop av några personer som sedan inte kallar till årsmöte, inte redovisar ekonomin till medlemmarna, inte låter medlemmarna välja styrelse utan har samma styrelse sittande år efter år, vad har då medlemmarna för laglig rätt att ta till för att åtgärda det hela? (Det gäller en religiös grupp som har en mycket auktoritär tradition och mest på papperet fungerar som förening på grund av att det ger vissa fördelar. )
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som ställs för att få bedriva en ideell förening samt vilka möjligheter det finns för föreningsmedlemmar att vidta åtgärder vid misstanke om att föreningen inte följer de krav som ställs. Jag vill inleda med att nämna att det inte finns någon lagstiftning som gäller specifikt för ideella föreningar som det finns för till exempel ekonomiska föreningar och handelsbolag. Därför får man använda sig av andra relevanta lagar och tillämpa dem även på ideella föreningar, man brukar då tala om analog lagtillämpning. Jag kommer därför att använda mig av bland annat lagen om ekonomiska föreningar (EFL) samt praxis när jag besvarar din fråga. Vilka krav ställs på en ideell förening enligt lag?Det ställs särskilda krav för att få bilda en ideell förening. Det som är utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av dessa krav:- Det finns en ideell målsättning oavsett om föreningen bedriver en ekonomisk verksamhet eller inte. Exempel på ideella målsättningar är religiösa, välgörande eller politiska ändamål.- Föreningen främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet. Bildandet av en ideell förening kan ske formlöst genom att ett antal personer kommer överens om att bilda föreningen. Enligt lagen om ekonomiska föreningar krävs minst tre medlemmar för att få bilda en ekonomisk förening (1 kap 3 § EFL). Man kan därför tänka sig att detsamma gäller även för ideella föreningar, men detta är inte något som har varit uppe föremål för prövning i domstol ännu.För att föreningen ska anses vara en juridisk person måste den ha stadgar och en styrelse som företräder föreningen mot tredje man. Stadgarna ska bland annat innehålla föreningens namn, ändamål och det ska framgå hur beslut rörande föreningen ska fattas (se NJA 1987 s. 394). En ideell förening har rättskapacitetVidare bör det nämnas att en ideell förening har samma rättskapacitet som en juridisk person vilket innebär att föreningen äger föreningens tillgångar, ansvarar för föreningens skulder och andra förpliktelser samt kan vara part inför domstolar och myndigheter. (för vidare info, se även skatteverkets hemsida: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.9/1741.html?q=ideell+förening) Stadgarna och god föreningssedEftersom att det inte finns någon lag som reglerar ideella föreningar är det i första hand stadgarna som avgör vilka regler som gäller för föreningen. I den mån det inte finns stadgar som reglerar ett visst förhållande måste föreningen följa så kallad "god föreningssed". God föreningssed innebär att:- Beslut inte får strida mot ändamålet som finns nedskrivet i stadgarna.- Verksamma inom föreningen är bundna av den verksamhet man kommit överens att ägna sig åt.- Alla medlemmar har lika mycket att att säga till om.- Medlemmar med bestämmanderätt får inte fatta beslut eller vidta åtgärder som innebär att någon får en olämplig fördel som samtidigt innebär en nackdel för organisationen eller annan medlem. Vad gäller i detta fall?Det är alltså föreningens stadgar som avgör vilka regler som föreningen måste följa. Detta gör att vilka regler som gäller kan variera mellan olika föreningar. Om det står i stadgarna att föreningen ska kalla till årsmötet, redovisa ekonomin till medlemmarna samt låta medlemmarna välja en ny styrelse varje år men föreningen inte följer dessa stadgar, kan det vara fråga om stadgebrott. Dessutom kan sådana åtgärder vara oförenliga med god föreningssed som beskrevs ovan. Mitt förslag vid en sådan situation, är att medlemmarna uppmanar styrelsen att snarast sammankalla till årsmötet för att dels diskutera frågan om att avsätta styrelsen och tillsätta en ny styrelse, dels ta ställning till den tidigare styrelsens förvaltning samt stadgebrott. Om styrelsen ändå inte skulle sammankalla till årsmöte, kan medlemmarna ta upp frågan till domstol för att pröva frågan om skadeståndsskyldighet (som nämnt är en ideell förening en juridisk person och kan vara part inför domstol).Personligt ansvar för styrelsenI föreningar som drivs i enlighet med stadgarna blir inte styrelsen ekonomiskt ansvarig för föreningens åtaganden. Men om styrelsen inte följer stadgarna kan detta innebära att styrelsen blir personligt ansvarig för åtgärder som vidtas inom föreningen vilket kan leda till skadeståndsskyldighet.Enligt 6 kap. 10 § tredje punkten EFL ska det vid årsstämman fattas beslut om ansvarsfrihet för föreningen gentemot styrelsen. Om ansvarsfrihet inte skulle beviljas kan alltså styrelsen bli personligt skadeståndsskyldig om föreningen har skadats på något sätt under årets gång. Om ansvarsfrihet däremot beviljas kan styrelsen inte bli personligt skadeståndsskyldig utan då har man godkänt styrelsens förvaltning. Det bör även nämnas att styrelsen endast kan vara skadeståndsskyldig om styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet har skadat föreningen vid fullgörandet av uppdraget (21 kap. 1 § EFL). Talan om skadestånd måste väckas inom ett år efter föreningsstämman (21 kap. 9 § EFL). SammanfattningSammanfattningsvis är det stadgarna som avgör vilka regler som en viss förening måste följa. Om det står i stadgarna att föreningen ska kalla till årsmöte (vilket normalt sätt bör anges), att ekonomin ska redovisas för medlemmarna samt att medlemmarna ska välja en ny styrelse varje år men detta inte följs, kan det vara fråga om ett stadgebrott. Även om detta inte bryter mot stadgarna kan det strida mot god föreningssed. Min rekommendation till en föreningsmedlem i en sådan situation är att försöka få styrelsen att kalla till årsmöte och där ta ställning till om en ny styrelse ska tillsättas, samt ta ställning till den tidigare styrelsens förvaltning och stadgebrott. Om styrelsen inte skulle kalla till årsmöte kan ett alternativ vara att ta upp frågan till domstol för att pröva om skadeståndsskyldighet kan föreligga. Om styrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet kan den bli personligt skadeståndsskyldig för de skador som föreningen åsamkats under årets gång. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,