Likställs lön med arvode vid principen om misstagsbetalning?

2021-03-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Likställs lön med arvode, när det gäller skälen som en arbetsgivare anger för att kräva tillbaka felaktigt utbetalda pengar? Kan en arbetsgivare kräva tillbaka ett utbetalat arvode, mer eller mindre godtyckligt?Tack på förhand
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Under vilka förutsättningar en arbetsgivare kan kräva tillbaka felaktigt utbetald lön eller arvode finns inte reglerat i lag. Vad som gäller har utvecklats i rättspraxis och i den juridiska litteraturen. När någon felaktigt (av misstag) erlägger ett penningbelopp till någon som inte ska ha betalningen är huvudregeln att betalningen ska gå åter. Principen gäller både lön och arvode eftersom det är penningbelopp.Det finns dock undantag från huvudregeln. Med andra ord finns det situationer som mottagaren får behålla pengarna, även om det var en misstagsbetalning. Mottagaren måste vara i god tro och inrättat sig efter betalning. Det innebär att mottagaren varken inte borde ha insett eller inte insåg att betalningen var en misstagsbetalning. Att mottagaren har inrättat sig efter betalningen kan vara att denne har börjat spenderat pengar som härrör från betalningen.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad ska jag göra när köparen frångått den återköpsrätt som skrevs in i kontraktet?

2021-03-13 i Avtal
FRÅGA |jag har sålt min häst, och jag har varit väldig noga med att skriva in i kontraktet att vid en eventuell försäljning av hästen så skall jag få förtursrätt på köpet, nu fick jag veta att hästen är såld till en annan ägare.Vad har jag för rättigheter i detta, kan jag begära skadestånd eller något annat.
Maya Hempel |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om att bryta kontraktEtt kontrakt som är underskrivet av båda parter är bindande. Om ena parten inte fullföljer sig del av kontraktet rör det sig om ett kontraktsbrott. Du har skrivit in en återköpsklausul i kontraktet vilket gör den nya ägaren skyldig att ge dig förtur i en försäljning.När man skriver in en återköpsklausul i ett kontrakt är det viktigt att man även reglerar ett vite/böter i kontraktet. En sådan kan fungera som ett påtryckningsmedel om problem uppstår vid ett återköp eller om kontraktet inte följs. Av din fråga framgår inte om du skrivit in ett sådant men oavsett är det bra att ha med det om liknande situationer sker i framtiden. Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta personen du sålde hästen till och påtala att du anser att försäljningen till en annan person utgör ett brott mot ert kontrakt. Du kan också meddela att du överväger att ta till rättsliga åtgärder. Glöm inte att sätta en svarsdag för personen, exempelvis att du ger personen 14 dagar på sig att återkoppla. Rättsliga åtgärderOm personen inte låter dig köpa tillbaka hästen kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det kallas fastställelsetalan om du vill kräva att ert kontrakt fullgörs. Du kan också väcka en skadeståndstalan men det kan både bli kostsamt och ta tid.Ett annat tillvägagångssätt är att anlita en advokat för att granska ditt kontrakt. En advokat kan hjälpa dig framåt i processen och hitta de delar av kontraktet som kan vara till din fördel. Du kan boka tid med en av våra jurister här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Min man har enskild firma, kan jag anlita honom till att rusta mitt hus?

2021-03-09 i Avtal
FRÅGA |Hej1, jag har fått ett timmerhus i gåva av min bror, som behöver rustas en hel del.2, Min man är en timmerman och har en enskildfirma, kan jag som fru anlita honom till att rusta mitt hus?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det finns inga juridiska hinder för dig att anlita din man att rusta upp ditt hus. Lycka till med upprustningen! Med vänlig hälsning,

Vilken typ av dokument bör upprättas vid utlåning av pengar till sambo?

2021-03-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, om jag ska låna ut 350,000 till min sambo vilka dokument bör jag och han skriva oss emellan? Vi bor i ett hus men jag äger inte huset utan betalar en överenskommen hyra. Han har dessutom en dotter sedan tidigare. Jag står skriven på adressen men i övrigt finns inga avtal oss emellan.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man ska låna ut pengar till någon annan är det lämpligt att upprätta ett skuldebrev för att undvika framtida tvister och tveksamheter. Ett skuldebrev utgör en skriftlig handling om utlåning av pengar och upprättas främst för att tjäna som bevis. Ert avtal om att låna ut pengar ligger alltså till grund för skuldebrevets upprättande. Genom skuldebrevet kan ni klargöra vilka villkor som gäller för lånet, exempelvis ränta, återbetalningsplan och förfallodag m.m. Eftersom du planerar att låna ut relativt stor summa pengar och för att allting ska bli så korrekt som möjligt, rekommenderar jag dig att boka en tid hos en av våra jurister som kan hjälpa till med skuldebrevet. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Samägd fastighet - tvångsförsäljning

2021-03-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi har separerat en har flyttat en bor kvar i huset, vi står båda för huset , jag som bor i huset försöker att köpa ut, sälja , vederbörande vägrar att göra något alls jag vill bara fortsätta med mitt liv, Delad vårdnad med 2 barn hjälpa !
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Lag (1904:48 s.1) om samäganderättOm både du och din före detta man står registrerade som ägare på fastigheten är Samäganderättslagen tillämplig. Om ni inte har skrivit ett samäganderättsavtal som stadgar annat, ska alla beslut som rör den samägda egendomen fattas med full enighet. Kan ni inte komma överens har du rätt att begära tvångsförsäljning på offentlig auktion för gemensam räkning genom att lämna in en ansökan till tingsrätten (6 §). Din före detta man kan normalt inte förhindra att en auktion genomförs, enbart om tingsrätten skulle anse att det finns synnerliga skäl.I 6 § sägs att ett beslut om att sälja en samägd fastighet kan skjutas på framtiden om en delägare visar att denne har synnerliga skäl till att det inte ska bli en försäljning. De omständigheter som uttrycket tar sikte på är sociala eller andra förhållanden som skulle kunna tala emot en försäljning. Det kan vara skäl som att ett barn som bor på fastigheten behöver gå kvar på en viss skola, eller ett sådant skäl som att det på grund av lågkonjunktur inte går att få ut ett rimligt pris. Praxis på området tyder på att det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära betalning i kontanter?

2021-03-12 i Avtal
FRÅGA |är jag tvungen att få pengarna på ett konto, eller kan jag begära kontanter
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt förarbeten till 5 kap. 1 § riksbankslagen är var och en skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (prop. 1986/87:143 s. 64). Denna regel kan dock avtalas bort på grund av den långtgående avtalsfriheten som gäller inom svensk rätt, vilket innebär att du inte kan begära att en person eller ett företag överför pengar till dig i form av kontanter. Du har alltså ingen rättighet att begära kontanter. Exempelvis är en butik inte skyldig att ta emot eller ge ut kontanter och det räcker med att butiken meddelar detta till dig muntligt. När det kommer till relationen mellan enskilda och myndigheter finns det ett undantag från huvudregeln om avtalsfrihet. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen uttalat att landstinget ska ge patienter möjlighet att betala med kontanter (HFD 2015 ref 49). Om du betalar för vård av landstinget har du alltså en rättighet att få betala med kontanter, antagligen har du därför också rätt att begära betalt i kontanter om någon typ av värdeöverföring ska ske från landstinget till dig (förutsatt att överföringen gäller sjukvård).Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkommen att ställa en ny fråga.Med vänliga hälsningar,

Oense om en värdeöverföring utgör lån eller gåva

2021-03-09 i Gåva
FRÅGA |Hej,Min ex pojkvän kräver tillbaka alla pengar som han har investerat i vårt förhållande. Han har nu gått vidare till en advokat som i sin tur hotar mig med stämning om inte jag besvarar fordran.Under vårt förhållande har jag aldrig begärt pengar från mitt ex utan han har spenderat dem avsiktligen. Han även ville bli sambo med mig och överfört en liten del av summa till kontantinsatsen för min bostad som jag inte bad honom om. Enligt brev från hans advokat står det att mitt ex endast lånade mig pengar och inte gett dem som en gåva. Jag i min tur vill påpeka att det var en frivillig förmögenhetsöverföring utan några krav på motprestation från min sida. Avsikten av överföringen var för att hjälpa mig med kontantinsatsen från hans part. Vill påpeka att hans insats motsvarade endast 7% av min totala kontantinsats. Hur ska jag gå tillväga? Kan han stämma mig för att jag tog emot hans gåva? Med vänliga hälsningar.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det fråga om en gåva?För att det ska vara fråga om en gåva ska en frivillig förmögenhetsöverföring ha skett från gåvogivaren till gåvotagaren. Det ska alltså ha funnits en vilja att ge bort pengarna. Parterna ska ha varit överens om att något vederlag inte ska utgå för gåvan. Det får inte ha förekommit någon motprestation eller löfte om framtida motprestation. Utåt sett ska gåvohandlingen ha framstått som en akt av givmildhet. För att gåvan ska vara fullbordad krävs tradition, dvs. att du fått pengarna i din besittning (2 § GåvoL), vilket du också skriver att du fått. När en gåva är fullbordad har gåvogivaren inte rätt att återta gåvan. Utifrån det du angivit, framstår det som att rättshandlingen var en gåva och inte ett lån. Ord mot ordSom jag uppfattar det, är ni är överens om att en överföring har skett. Däremot är ni oense om överföringen är ett lån eller en gåva. Om han väljer att lämna in en stämningsansökan till Tingsrätten kommer det bli en fråga om bevisbörda.Bevisbörda för att en gåva inte är ett penninglånI NJA 2014 s. 364 har det konstaterats att när det gäller gåva är huvudregeln att den som kräver betalning på grund av ett påstått penninglån har att styrka sitt påstående. När det däremot är uppenbart att ett visst belopp har förts över från en person till en annan, men att parterna är oense om överföringens innebörd är det mottagaren som har bevisbördan.I NJA 2019 s. 23 utredde Högsta domstolen om den ovannämnda bevisbörderegeln också gäller när det står klart att ett visst belopp har förts över inom ett samboförhållande. Här har Högsta domstolen frångått huvudregeln som nämndes inledningsvis och istället konstaterat att bevisbördan ligger på den som påstår att det är fråga om en fordran på grund av till exempel investering i den andra sambons egendom. Anledningen till att det ser annorlunda ut gällande sambor är för att sambor lever i en mer ekonomisk gemenskap som normalt innefattar ett mycket stort antal ekonomiska händelser. Dessutom har sambon som tillskjuter medel till den andre vanligen inte någon tydlig benefik avsikt, det vill säga en tydlig vilja att ge bort och att någon motprestation inte förekommer. Därför är det inte nödvändigtvis fråga om ett påstående om lån som står emot ett påstående om gåva.I NJA 2017 s. 1094 ansågs bevisbördan ligga på den som överförde pengarna eftersom denne hade störst möjlighet att säkra bevisning. Bevisbörderegln som konstaterades i NJA 2014 s. 364 ansågs inte tillämplig när ett påstående om försträckning står emot ett påstående om betalning. Notera dock att här gällde frågan ett påstående om betalning för aktier och inte ett påstående om gåva.Bevisbörderegeln som konstaterades i NJA 2014 s. 364 kommer inte att tillämpas lika flitigt på grund av de relativt nya rättsfallen där HD kastat om bevisbördan när det är fråga om påstående om lån kontra ett påstående om "betalning" eller "överföringar inom ett samboförhållande".En diskussion om problematiken gällande dessa tre rättsfall har förts i Svensk Juristtidning. I artikeln nämns till exempel att det blir svårt för domstolarna att avgöra i vilken situation som vilken regel ska tillämpas. Utifrån dessa tre rättsfall framstår det som att HD inte väljer att lägga bevisbördan på den som påstår att det är fråga om ett lån, när svaranden påstår att överföringen var en "gåva". Problematik uppstår dock eftersom bevisbördan blir annorlunda beroende på vad svaranden invänder. Rättsläget kan därför tyckas vara oklart.Vad kan du göra?Jag rekommenderar dig att förklara för din tidigare pojkvän hur du ser på transaktionen, dvs. att det var en gåva och att en gåva är bindande och kan inte återtas. Om ni inte lyckas bli ense rekommenderar jag dig att avvakta. Först när (och om) han väljer att lämna in en stämningsansökan och du delges denna kan du fundera på nästa steg. Du är i så fall välkommen att boka tid med vår Juristbyrå. Här kan du boka tid.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur gör vi när min syster fört över pengar från vår pappa konto med fullmakt?

2021-03-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi ska göra en bouppteckning efter min pappa. Till vår kännedom har det kommit att, min syster köpte en fastighet av pappa 2017-11-05. Enligt köpebrevet "Köpeskillingen kvitteras härmed, då den blivit betald i överenskommen ordning". Hon har skickat köpebrevet till lantmäteriet och fått lagfart.I pappas deklaration har hon redovisat fastighetsförsäljningen vilket medförde att pappa fick en realisationsvinst att betala och han miste sitt bostadstillägg för det året.Men hon har inte betalt den, utan hon betalar av den med 2000kr/mån. Är det lagligt att göra så? Hon har också haft fullmakt ifrån pappa för att betala hans räkningar m m, har hon betalt en del av sina egna räkningar ifrån pappas konto samt på hans dödsdag tog hon och förde över en större summa till sitt konto.Hur gör vi vid bouppteckningen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det har din syster köpt en fastighet av er pappa. Av köpebrevet framkommer att fastigheten blivit betald i överenskommen ordning. Däremot har din syster inte betalt köpeskillingen till din pappa, utan hon avbetalar 2000 kr / mån. Du undrar om det är lagligt att göra så. Din syster har även haft en fullmakt från er pappa för att betala hans räkningar. Däremot har hon betalt en del av sina egna räkningar från din pappa konto samt på hans dödsdag har hon fört över en större summa till sitt konto.FastighetsförsäljningenVid fastighetsförsäljningen är det fritt fram mellan parterna att komma överens om hur betalningen ska ske. I det förevarande står det att fastigheten blivit betald i "överenskommen ordning". Lydelsen är öppen för tolkning; det är även möjligt att tolka som att de kommit överens om att din syster ska avbetala fastigheten utifrån vad de kommit överens om. Om din syster påstår att de kommit överens om att hon ska avbetala den med 2000 kr/mån har hon däremot bevisbördan därom. Finns det inget avtal och hon i praktiken har en skuld till er pappa (och nu dödsboet) kan den begäras in direkt. Finns det ingen avbetalningsplan upprättad eller sista betalningsdatum, ska betalning ske vid begäran. Kan din syster inte visa annat torde det vara möjligt för dödsboet att kräva henne på hela summan direkt, i annat fall är hon skyldig att avbetala utifrån vad som överenskommits. Den summa hon är skyldig er pappa (nu dödsboet) är i sådana fall en tillgång i dödsboet som ska tas upp i bouppteckningen.Får din syster betala sina egna räkningar och föra över pengar som hon gjort?Avgörande för vad din syster fått göra utifrån fullmakten är fullmaktens lydelse. Det är exempelvis möjligt för henne att betala egna räkningar om er pappa sagt att hon fick för det (då skulle det kunna ses som en gåva). Att hon förde över en stor summa pengar till sitt eget konto torde däremot knappast utgöra en gåva från honom. Att överföringen skett på hans dödsdag talar emot att han ska ha instruerat henne till att göra överföringen. Mot den bakgrunden torde det vara möjligt för dödsboet att kräva tillbaka pengarna. Utan att ha läst fullmakten är det tänkbart att det inte innefattade att föra över stora summor till sig själv, vilket ligger utanför fullmakten och utanför den lojalitetsplikt som fullmäktigen har mot huvudmannen.Din syster kan även ha begått ett brott genom att göra överföringen. Det brott som ligger närmst till hands är trolöshet mot huvudman. Om någon på grund av förtroendeställning (t.ex. en fullmakt) fått till uppgift att för någon annan sköta en ekonomisk angelägenhet, missbrukar sin förtroendeställning och därigenom skadar huvudmannen, döms hen för trolöshet mot huvudman till böter eller fängelse i högst två år (10 kap. 5 § BrB). Det är tänkbart, utifrån den information du delgett oss, att så kan vara aktuellt.Min rekommendationJag rekommenderar dig att du i första hand pratar med din syster, informerar om att det hon har gjort kan vara brottsligt och att dödsboet kan komma att kräva henne på pengarna. Kommer ni inte överens i det skedet kan du anlita en jurist som går igenom fullmakten, vad som skett och hjälpa er vidare. Vill du ha utrett om din syster har begått ett brott är min rekommendation att du gör en polisanmälan.Om du vill ha hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,