Avtals ingående vid annons

2020-12-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag ska sälja min segeljolle och har satt ut annons med priset 15 000 kr.Jag har fått flera intresserad spekulanter, bland dem en gammal skolkamrat som är beredd att betala det begärda beloppet. Det är bara det att jag inte vill sälja till min skolkamrat, han är så slarvig med alla grejor han äger och jag vill inte att min fina segeljolle ska bli förstörd. Kan jag låta bli att sälja till min skolkamrat?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige råder avtalsfrihet. Det innebär att man har möjlighet att fritt välja vem man vill ingå avtal med, och vad avtalets innehåll ska vara. Man har därför rätt att neka en motpart att ingå avtal utan att ange någon särskild grund för det. Avtalsfriheten är inte stadgad i någon särskild lag utan är en allmän rättsprincip. För att ett avtal ska komma till stånd krävs typiskt sett ett anbud och en accept. Förenklat innebär det att vi först har en avtalspart som lägger ett förslag till avtal (ett anbud), och att när detta godtas av motparten (accept) är avtalet ingånget. Din annons är dock inte att se som ett anbud, eftersom annonser och liknande öppna erbjudanden snarare är att se som ett utbud än ett anbud. Ni har därför inte träffat ett avtal bara genom att din skolkamrat har svarat på annonsen.Du är alltså inte skyldig att ingå ett avtal med din skolkamrat, och behöver därmed inte sälja segeljollen till honom om du inte vill.Hoppas du fick svar på din fråga!

Häva köp av bostadsrätt

2020-12-14 i Avtal
FRÅGA |Kan säljaren häva ett köp av bostadsrätt?
Matilda Hamner |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Eftersom jag inte vet några omständigheter i det enskilda fallet utgår jag från att frågan gäller om det finns en generell rätt för en säljare att häva ett köp av en bostadsrätt. Avtal ska hållasEn utgångspunkt inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Om båda parterna skrivit på köpekontraktet föreligger en stark huvudregel att avtalet ska hållas och fullgöras enligt villkoren i avtalet och omständigheterna i övrigt. Det finns inget i lagen som ger en part rätt att frånträda ett ingånget köpeavtal av en bostadsrätt utan att det föreligger särskilda förutsättningar.FullgörelseFörst och främst kan säljaren begära fullgörelse, dvs att köparen presterar enligt avtalet, vilket är att betala köpeskillingen. Om köparen helt enkelt avstår från att betala enligt avtalet, så får säljaren häva och kräva skadestånd för eventuella skador som orsakas av att köparen inte fullföljer avtalet (51 § och 57 § Köplagen). Det betyder att om köparen väljer att inte fullfölja avtalet trots att det inte finns grund för hävning, så kan säljaren kräva att köparen fullföljer avtalet. Säljaren kan också kräva skadestånd för eventuella kostnader som uppkommer om säljaren måste sälja bostadsrätten till någon annan och därmed går med förlust.Hävning Om någon av avtalsparterna, dvs säljaren eller köparen, begår ett väsentligt avtalsbrott finns det grund för hävning (25 § och 39 § Köplagen). Ett väsentligt avtalsbrott kan vara att säljaren inte ger tillträde till lägenheten eller att köparen inte erlägger betalning i rätt tid. När hävning sker går prestationerna åter, dvs om ingen av parterna presterat händer ingenting. Därutöver finns det rätt att erhålla skadestånd om den som häver avtalet lidit skada till följd av hävningen (27 § och 40 § Köplagen).Till sist finns även möjligheten att frånträda ett köp om det regleras i köpeavtalet. Om det finns köpevillkor som föreskriver en rätt att frånträda avtalet så gäller dessa villkor.Sammanfattning Om det inte regleras en rätt att frånträda avtalet i själva köpekontraktet är huvudregeln att avtalet ska hållas. Det är en stark princip inom avtalsrätten och det krävs särskilda förutsättningar för att man ska kunna avvika från principen. Om köparen agerat enligt avtalet och erlagt betalning i rätt tid har säljaren inte rätt att häva avtalet. Om säljaren skulle häva köpet utan att köparen begått ett väsentligt avtalsbrott har köparen rätt till skadestånd.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Lawline besvarar inte skolfrågor!

2020-12-13 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande en fråga som jag har fått i skolan. Det är mellan två företag, Rydell heter det första företaget och VIKLO AB heter det andra företaget. Rydell gör en marknadsföring som inte VIKLO Ab står för. Dem har ett avtal med varandra och VIKLO AB drar sig ut och avslutar avtaletDå är frågan vilka lagar kan jag hänvisa till och har VIKLO AB rätt att dra sig ut fast dem har ett giltigt avtal.Förstår att det är en dåligt formulerad fråga, men hoppas det funkar ändå! Tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline besvarar dessvärre inte skolfrågor, och av den anledningen kan jag tyvärr inte hjälpa dig med denna fråga utan hänvisar dig istället till din kurslitteratur och lagtext. Som hjälp på vägen kan du först konstatera vad frågan handlar om, det vill säga två företag som har ett avtal mellan varandra, och därefter gå in i tillämplig lag som reglerar den specifika situationen, det vill säga att ena företaget vill dra sig ur det giltiga avtalet. Den tillämpliga lagen bör du kunna leta upp med hjälp av föreläsningsanteckningar och kurslitteratur.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar inte så skoluppgifter

2020-12-11 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande en fråga som jag har fått i skolan. Det är mellan två företag, Rydell heter det första företaget och VIKLO AB heter det andra företaget. Rydell gör en marknadsföring som inte VIKLO Ab står för. Dem har ett avtal med varandra och VIKLO AB drar sig ut och avslutar avtaletDå är frågan vilka lagar kan jag hänvisa till och har VIKLO AB rätt att dra sig ut fast dem har ett giltigt avtal.Förstår att det är en dåligt formulerad fråga, men hoppas det funkar ändå! Tack!
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en policy hos Lawline att inte besvara på skoluppgifter. Därmed kan jag inte besvara din fråga. Jag hoppas du kan ta hjälp på annat viss. Med vänliga hälsningar,

Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

2020-12-14 i Formkrav
FRÅGA |Hej Kan det vara två stycken som är gifta med varandra som skriver under framtidsfullmakten de är inte släkt med känner personen
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på vittnenNär det ska skrivas en framtidsfullmakt krävs det två vittnen för att fullmakten ska vara giltig (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakt). Av 4 § tredje stycket framgår att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den som genom framtidsfullmakten får rätt att företräda fullmaktsgivaren (1 § lag om framtidsfullmakt). I övrigt hänvisas i 4 § lag om framtidsfullmakt till 10 kap. 2 § och 4 § första stycket ärvdabalken (ÄB).Vilka får inte vara vittnen?Utöver framtidsfullmaktshavaren finns en lista på vilka som inte får bevittna fullmakten i ÄB (10 kap. 4 § ÄB). Dels får vittnena inte vara under 15 års ålder, eller drabbade av en psykisk störning som innebär att de inte förstår bevittnandets innebörd. Någon som är make, sambo, biologisk eller ingift släkt med fullmaktsgivaren får inte heller vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB).SammanfattningDet finns inget hinder mot att de två vittnena är gifta med varandra, så länge inget av vittnena lider av någon psykisk störning eller är släkt med fullmaktsgivaren.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Framtidsfullmakt

2020-12-14 i Avtal
FRÅGA |Blir en framtidsfullmakt godkänd om de två vittnena är makar som bevittnar.
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline!Jag uppfattar det som att du undrar om en framtidsfullmakt kan vittnas av makar.Regleringen Den rättsliga regleringen för framtidsfullmakter finns reglerade i lagen om framtidsfullmakter (vilket jag kommer att hänvisa till fortsättningsvis). En framtidsfullmakt definieras som en fullmakt som någon (s.k. fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (s.k. fullmaktshavaren) för att företräda denne för det fall han/hon inte längre har förmågan att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). En framtidsfullmakt ska vara skriftligt, och det framgår av 4 §, vidare ska två vittnen samtidigt närvara när fullmaktsgivaren skriver under fullmaktshandlingen eller så ska fullmaktsgivaren intyga för de två vittnena att han eller hon har skrivit under fullmakten. Vittnena måste ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Fullmaktshavaren får inte vara ett av vittnena. Samma paragraf hänvisar vidare till till 10 kap 4 § st 1 & 3 Ärvdabalken (ÄB) för att närmare beskriva vilka som inte får vittna.Den som är under 15 år eller som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelse får inte vara framtidsfullmaktsvittne och detta följer av 10 kap 4 § st 1 ÄB. Det framkommer också att framtidsfullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rakt upp- eller nedstigande släktskap inte får vara vittne. Släktskap i rakt upp- eller nedstigande led omfattar barn och förälder.Ditt fallSom angivits ovan får inte framtidsfullmaktsgivarens make vara vittne. Det är lite oklart om makarna som åsyftas i din fråga är utomstående eller om de är släkt/har en koppling till fullmaktsgivaren. Det rekommenderas inte heller att personer med direkt släktskap ska vittna en framtidsfullmakt då de kan få vinning av detta. Du får gärna återkomma med ett förtydligande om svaret inte är tillfredsställande eller avser din frågeställning!Vänligen,

Kan två äga samma bil?

2020-12-12 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min kille köpte en bil och vi båda har sökt för banklån tillsammans och bilen är i hans namn. Jag vill veta om kan 2 personer vara ägare till en bil?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret är inte så lätt som ja eller nej utan det beror på i vilket sammanhang frågan uppstår. Jag går igenom de viktigaste punkterna.BilregisterDet är bara en person som kan stå som ägare i bilregistret. Detta är mest en formalitet och i nästan alla andra situationer kan flera personer ses som ägare. Det blir dock den som står som ägare som får betala in skatten, även om ni mellan er kan dela upp kostnaden hur ni vill. HuvudregelnEftersom ni köper bilen tillsammans så kommer ni civilrättsligt ses som samägare vilket innebär att ni båda måste vara överens om åtgärder kring bilen, t.ex reparation/försäljning (SamL 1-2§§). Ifall ni står för lika stor del av betalningen äger ni lika stor andel av bilen och har därmed rätt till hälften var vid en försäljning.Ni har en stor frihet att själva avtala hur ert ägande ska se ut, t.ex hur stor andel ni äger var eller vem som får besluta om åtgärder kring bilen. Detta avtal kan påverka de situationer jag beskriver nedan. SeparationIfall ni är gifta och separerar kommer bilen ingå i en eventuell bodelning. I en bodelning kommer bilen ses som samägd vilket främst blir relevant ifall någon av er har skulder kopplad till egendom som ingår i bodelningen. Jag går inte in mycket djupare på denna punkt men den kan sammanfattas som att det påverkar hur mycket avdrag ni får göra för dessa skulder innan er egendom "räknas samman" (ÄktB 11:2). Eftersom det rör sig om en bil påverkar den inte en separation ifall ni är sambor. Problemet då blir dock att ni båda har lika rätt till den varför den ena kommer få köpa ut den andre. UtmätningOm du eller din kille skulle ha så stora skulder att utmätning blir relevant kommer ägarförhållanden bli viktiga. Ifall ni är gifta eller sambor föreligger en presumtion att bilen tillhör den skuldsatte och därmed kan utmätas för dennes skulder. För att bilen inte ska utmätas måste ni då göra det sannolikt att den är samägd (UB 4:19). Förmodligen kommer det räcka med att visa att den används för gemensamt bruk och att ni betalat bilen tillsammans. Skulle den som inte är skuldsatt stå som ägare i bilregistret skulle även detta tyda på samägande.Teoretiskt sett kan fortfarande den skuldsattes andel i bilen utmätas (UB 4:19 2st). Att detta händer är dock väldigt osannolikt eftersom ingen lär vilja köpa delägande i en främlings bil. SammanfattningÄven om bara en person står som ägare i bilregistret kommer ni i princip alltid ses som samägare, iallafall i de vanligaste/viktigaste situationerna. Jag rekommenderar dock att ni behåller dokumentation av något slag som visar att ni betalat bilen tillsammans då detta utgör viktiga bevis för att den är samägd. Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om du känner att jag missat någon viktig situation eller annars har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dessa till oss på Lawline!

Kan jag skänka hälften av en fastighet som jag har erhållit i gåva med villkor om att den ska utgöra min enskilda egendom?

2020-12-09 i Gåva
FRÅGA |Hej,Jag har fått en fastighet i gåva som det i gåvobrevet står är enskild egendom och ska inte utgöra giftorättsgods. Kan jag ge bort hälften av fastigheten i gåva till min sambo så vi båda äger hälften?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har fått en fastighet i gåva. Ett gåvobrev är upprättat av vilket det framgår att objektet ska utgöra din enskilda egendom. Du undrar nu om du, trots det intagna förbehållet, äger rätt att skänka en del av fastigheten till din sambo, vilket för övrigt skulle innebära att ni, efter gåvans fullbordande, kommer att äga varsin ideell andel i fastigheten motsvarande 50 %. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.Jordabalken (JB).Sambolagen (SamboL).Äktenskapsbalken (ÄktB).Några inledande hållpunkter avseende giftorättsgods och innebörden av begreppet enskild egendomInledningsvis ska sägas att giftorätten aktualiseras först i samband med en äktenskapsskillnad (skilsmässa), vilket betyder att egendom som är enskild undantas en eventuell framtida bodelningssituation medan makarnas övriga tillgångar blir giftorättsgods och således inkluderas (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Enligt uppgift är du och din partner emellertid sambor varför sambolagen istället blir tillämplig. När ett samboförhållande upphör blir den så kallade samboegendomen föremål för en hälftendelning, men till skillnad från vad som gäller inom ramen för ett äktenskap är det endast sambornas gemensamma bostad och bohag (under förutsättning att denna har införskaffats för gemensamt bruk) som ska delas och således utgör samboegendom (3 och 8 §§ SamboL). Och precis som inom ett äktenskap undantas den enskilda egendomen, exempelvis sådan som den ena sambon erhållit i gåva från någon utomstående (4 § 1 p. SamboL). Sammanfattningsvis vittnar alltså ovanstående om att du idag i egenskap av part i ett samboförhållande och i händelse av en eventuell framtida roll som äkta make äger rätt att vid en separation undanta den fastighet som du har fått i gåva med villkor om att den ska utgöra din enskilda egendom. Villkoret om enskild egendom, kan ett sådant hindra dig att överlåta hälften av fastigheten i gåva till din sambo?I 4 kap. 29 § JB sägs att bestämmelserna i 1-3 och 7-9 §§ i samma kapitel äger motsvarande tillämpning i fråga om gåva. Och i 4 kap. 3 § 3 p. JB stadgas sedan att en bestämmelse vid köp som ej intagits i köpehandlingen är ogiltig om den innebär att köparens rätt att överlåta fastigheten inskränks. Eftersom motsvarande ska gälla även vid gåva innebär det att din möjlighet att kunna överlåta hälften av fastigheten till din sambo är avhängig vad som ytterligare, utöver villkoret om enskild egendom, kan ha manifesterats i gåvobrevet. Om det i den skriftliga gåvohandlingen av givaren har uppställts ett förbud mot framtida överlåtelser är det gällande mot dig. Skulle däremot ett sådant saknas finns det ingenting som hindrar dig från att genomföra din sambos inplanerade förvärv eftersom giftorätten och reglerna om enskild egendom endast blir aktuella vid separationer. Det föreligger med andra ord ett formkrav för den här typen av förbud varför eventuella muntliga instruktioner från gåvogivaren av fast egendom är utan verkan (verkningslösa), vilket gör att mottagaren (du) i det här läget fritt kan förfoga över fastigheten.Annat som behöver beaktas i samband med din sambos förvärv av den ideella andelen i fastighetenNär du så småningom ska skänka halva fastigheten i gåva till din sambo måste ett nytt gåvobrev upprättas och då naturligtvis av dig. Eftersom motsvarande tillämpning av vissa delar i 4 kap. JB ska tillämpas även på gåvor (se ovan) medför detta att gåvans giltighet kräver att gåvan, eller rättare sagt gåvobrevet, är skriftligt och undertecknas av såväl dig som din sambo samt att fastigheten anges i den skriftliga handlingen och att det därtill fogas en överlåtelseförklaring (jfr 4 kap. 1 § JB). En lagfartsansökan är vidare obligatorisk och ska ombesörjas av din sambo senast inom tre månader efter att den så kallade fångeshandlingen, gåvobrevet, upprättades (20 kap. 2 § 1 st. JB). Ansökan ges in till den statliga lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, och för att denna inte ska avslås fordras härutöver att gåvobrevet är bevittnat av två personer och att det sedan bifogas med övriga ansökningshandlingar (20 kap. 5 § 1 st. och 7 § 1 p. JB).Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Reglerna om enskild egendom kan bara göras gällande i en bodelningssituation. Under förutsättning att gåvobrevet som avsåg ditt förvärv av fastigheten inte har något överlåtelseförbehåll finns det såvitt jag kan bedöma ingenting som hindrar dig från att skänka hälften av denna till din sambo. Men märk väl att ni själva behöver tänka på en hel del formaliabestämmelser för att gåvan slutligt och lagligen ska kunna fullbordas.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Vi kan exempelvis bistå er vid upprättandet av gåvobrevet och därmed säkerställa att det uppfyller lagstiftningens krav på formen.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,