Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?

2021-04-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har blivit erbjuden femtio tusen kronor från en bekant som investering i mitt kommande musikprojekt.Skulle behöva skriva ett kontrakt/avtal som gäller för oss bägge såattsäga.Är det något ni kan tillhandahålla?Bästa,Gudmundur Mogensen
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline!Utöver den webbaserade gratis rådgivning erbjuder vi på Lawline Juristbyrå även mer juridiskt kvalificerad hjälp för att hantera de juridiska delarna kring viktiga händelser i livet. Våra jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. Om du trycker på länken jag bifogar här och fyller i dina kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ditt ärende så återkommer någon av våra jurister inom kort till dig!Uppstår det fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss, även här på Lawlines webbplats!Med vänliga hälsningar,

Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?

2021-04-06 i Gåva
FRÅGA |Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåva av bostadsrättFör att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ske frivilligt av gåvogivaren (din pappa) till gåvotagaren (sitt ena barn). Det ska finnas en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska vara överens om att något vederlag inte ska utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte förekomma. Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen meddelas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom gåva ska upprättas skriftligen och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).Följder av gåvanGåvan kan ses som ett förskott på arv, vilket innebär att en arvinge mottagit egendom innan gåvogivaren avlidit. Detta resulterar i att gåvotagaren får sitt framtida arv minskat med värdet för förskottet under förutsättning att det inte framgår av ett gåvobrev att gåvan inte ska ses som förskott på arvet (6 kap. 1 § ÄB).SlutsatsDin pappa kan ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Samägande av fastighet

2021-04-04 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej, jag äger tillsammans med mina två bröder en fastighet som stått orörd i 11 år. De vill inte sälja, de vill heller inte ta emot min del av fastigheten som gåva. Vad kan jag göra för att bli av med min1/3? Tacksam för info!
Anna Runåker |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler för att besvara din fråga finns i lag om samäganderätt.Samägande innebär att flera personer gemensamt äger exempelvis en fastighet. Ett sätt att klargöra vilka rättigheter som gäller inom samägandet är att skriva ett samäganderättsavtal. I ett sådant avtal mellan delägarna kan regeln om offentlig auktion avtals bort samt nyttjande till specifika delar av egendomen bestämmas. Vidare kan det i samäganderättsavtalet regleras hur beslut ska fattas, hur kostnadsfördelning ska ske, hur drift och underhåll av den samägda egendomen ska skötas osv. Om det inte finns något samäganderättsavtal gäller samäganderättslagen. Enligt 2 § samäganderättslagen måste beslut fattas med full enighet mellan samtliga ägare. Men om det uppstår en tvist som delägarna inte kan lösa har varje delägare rätt att ansöka om en god man hos tingsrätten (3 § samäganderättslagen). Den gode mannen tar då över egendomen och ska sköta den till delägarnas fördel. Den gode mannen kan även sälja egendomen på offentlig auktion om någon av delägarna har ansökt om detta (6 § samäganderättslagen). Enligt 8 § samäganderättslagen är det även möjligt för en delägare att sälja egendom på offentlig auktion. En sådan ansökan skickas in till tingsrätten. Vill en annan delägare förhindra försäljningen är det fullt möjligt att själv buda vid auktionen.Sammanfattningsvis beror dina valmöjligheter på om du har skrivit på ett samäganderättsavtal eller inte. Om du har skrivit på ett sådant avtal gäller det som står där. Om det inte finns något samäganderättsavtal kan du ansöka om god man eller själv ansöka om att få sälja egendomen på offentlig auktion, och då har dina bröder inget val än att köpa din andel om de vill behålla fastigheten. Återkom gärna om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Måste man säga att man är sambo i sin lånelöfte?

2021-04-03 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min sambo will köpa en lägenhet och har redan lånelöfte. Vi kommer båda att bo i den nya lägenheten, men fastigheten är helt hans egen (vi fastställde det specifikt i vårt samboavtal). Måste han säga att vi är sambo i sin lånelöfte?
Gabriella Abdulahad |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om inte banken har frågat om detta (Ifall ni är sambo) särskild så behöver du inte säga något om ditt samboförhållande.Du brister inte i din upplysningsplikt så länge det inte står någon specifik fråga angående ditt samboförhållande i lånelöfteavtalet. Det vill säga du behöver inte nämna något om ditt samboförhållande så länge inget annat står i avtalet.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Kan man avtala bort giltiga betalningsmedel?

2021-04-06 i Avtal
FRÅGA |Hej enligt Riksbanken så är kontanter giltiga betalningsmedel. Enligt fler frågor här så kan den giltiga betalningsmetoden avtalas bort. Var finns det lagligt stöd för att de kan avtala bort denna betalningsmetod? Det känns lite flummigt att ett företag bara kan sätta upp en handskriven lapp på dörren. När man på en hemsida måste man nämna villkor för köpet.
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som du nämner är huvudregeln att sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel i Sverige, se 5 kap. 1 § stycke 2 Riksbankslagen. Denna bestämmelse är däremot dispositiv, det vill säga att parterna kan avtala om annat med stöd av den så kallade avtalsfriheten. Ett företag kan alltså välja att neka kontanter helt och hållet, eller välja att neka enbart mynt eller enbart sedlar.Ett undantag från denna avtalsfrihet finns däremot inom sjukvården. Detta undantag har växt fram ur en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från 2015 där domstolen menade att landstinget måste erbjuda patienter möjligheten att betala med kontanter.Som svar på din fråga så kan man alltså avtala bort giltiga betalningsmedel med stöd av avtalsfrihet, detta då lagparagrafen i Riksbankslagen är dispositiv.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad kan jag göra om förälder försatt mig i skuld när jag var omyndig?

2021-04-06 i Omyndiga
FRÅGA |Hej.Jag startade mitt vuxna liv med skulder som min mor har orsakat dvs. hon skrev hennes bil på mitt namn när jag var 15 år. Och betalade då inte trafiksförsäkring avgifter och böter och allt annat som ska betalas när man äger ett fordon. Det har resulterat i att jag idag har stora skulder hos trafikförsäkringsföreningen samt kronofogden. Har även själv försökt att bestrida dessa skulder flera gånger, genom att skicka in allt från brev, som min mamma skrivit där hon erkänner skulden som hon orsakat och hon har även ringt och bett dom att skriva över skulderna till henne. Men det enda svar jag får är att ärendet inte finns kvar i deras register/ arkiv och kan därför inte göra något åt detta. Och jag får lida varje dag, då jag har en utmätning av min inkomst. Vill veta vad jag kan göra mera? Har även frågat om hur man kan stämma min mor och på det sättet få bort skulderna, men svaret har blivit att jag lär förlora och få ännu mer kostnader då, rättegångskostnader med mera. stämmer detta?Jag var 15 år när fordonets skrevs på mitt namn, förfalskades dessutom, och idag är jag 38år. vill börja leva mitt liv nångång.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en förälder skuldsätta sitt barn?Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag (9 kap. 1 § FB). Skulderna uppkom när du var 15 år, vilket innebär att du var underårig och därmed omyndig. En förälder får inte för den omyndiges räkning ta lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld. Det är endast möjligt med samtycke från en överförmyndare (13 kap. 12 § FB). Din mor ingick ett avtal i ditt namn när du var omyndig som resulterade i att du blev skuldsatt. Avtalet är därför ogiltigt och du ska därför inte behöva betala skulderna. Du kan inte heller ha ansetts ratihaberat (godkänt) rättshandlingen i efterhand (när du blivit myndig) eftersom du bl.a. bestridit skulderna tidigare.Bestrida fordranOm du avser att väcka en skadeståndstalan mot din mor på grund av ekonomisk skada krävs att skadan uppkommit genom brott (2 kap. 2 § SKL). Det smidigaste tillvägagångssättet är i stället att du bestrider skulden hos Kronofogden som därefter skickar bestridandet till den som kräver dig på pengar. Om fordringsägaren inte håller med om dina invändningar kan denne begära att ärendet lämnas till domstol. Om fordringsägaren inte begär att målet ska överlämnas till domstol, kommer Kronofogden att avsluta ärendet. Fordringsägaren accepterar då invändningen. Det är därför upp till fordringsägaren att avgöra om ärendet ska tas vidare till domstol om du väljer att bestrida fordran. En rättegångsprocess kan bli kostsam. Den part som förlorar målet ska som huvudregel ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

2021-04-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Får en bröstarvinge med framtidsfullmakt (som trätt i kraft pga demens) för en förälder slänga/avyttra förälderns saker/bohag i samband med flytt till äldreboende, utan annan bröstarvinges medgivande/vetskap? Givetvis säljs saker som kan antas ha något värde, och givetvis hamnar alla pengar från sådan försäljning på förälderns konto, för senare arv. Allt i syfte att på bästa sätt ta hand om förälderns ekonomi (undvika kostnader för en övergiven bostad eller dyr magasinering)
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att fullmakten har trätt i kraft i enighet med 9 § i lagen framtidsfullmakter, vilket är rimligt då demens är just en gällande orsak.Vad innebär fullmaktenEnligt 1 § lagen om framtidsfullmakt ska fullmakthavaren ta hand om ekonomiska och personliga angelägenheter. Av fullmakten ska det framgå vad fullmaktsuppdraget omfattar. Det vill säga vilka befogenheter har du, se 5 § lag om framtidsfullmakt.FullmaktsgivarenI det här fallet är det din förälder som äger både sina ekonomiska tillgångar samt bohag och lösöre. Det som ägs med full äganderätt kan föräldern göra precis vad den önskar med. Det innebär att du som fullmaktshavare kan inom rimliga gränser sälja och rensa ut bland de saker som du anser inte befäster något värde för övriga bröstarvingar. Det ger uttryck för att du förvaltar fullmaktsgivarens ekonomiska tillgångar genom att inte hyra magasin eller anlita onödiga flyttkostnader.Var noga med att du inte säljer eller gör dig av med någonting som eventuellt är testamenterat.SammanfattningI egenskap av fullmaktshavare kan du sälja sakerna om det ingår i fullmaktsavtalet. I annat fall är det rimligt att tolka avtalet på det sätt som ger ekonomisk fördel för fullmaktsgivaren, eftersom du skriver att pengarna från försäljningen går in på förälderns konto, talar det för att det går bra att sälja sakerna. För att vara på den säkra sidan är det en god idé att kontakta den andra bröstarvingen och berätta vad du tänker sälja och hur pengarna förvaltas. Om du behöver hjälp med att tolka fullmaktsavtalet är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.Vänligen,

Vilka åtgärder kan vidtas inom ramen för en framtidsfullmakt?

2021-04-03 i Avtal
FRÅGA |HejJag (73 år) har 2 systrar och vi har ingen kontakt på grund av långvarig ovänskap. Mamma har placerats i ett boende för dementa av min syster som har fullmakt att sköta hennes löpande ekonomi. Idag fick jag ett brev av denna syster. Hon skriver att hon tagit saker "för förvaring" från vår mammas hus. Resten skall snart snart säljas!?Mamma är grovt dement, så jag misstänker att allt har kanske inte gått rätt till. Dessutom har mamma nästan en miljon kronor på sitt bankkonto. En fullmakt från mamma idag som bl.a. innebär försäljning av all hennes egendom anser jag skall först godkännas av en läkare!?Jag skall anlita en jurist och hur skall jag gå tillväga innan "tåget har gått". Tacksam för snabbt svar och kan tänka mig att anlita er och ser framemot förslag och offert.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har dement mamma som numera är placerad på ett boende. En av dina två systrar har fått en fullmakt, vilken, såvitt jag förstår, är upprättad för att hon ska ta hand om er mammas ekonomiska angelägenheter. Du misstänker dock att din syster i viss mån missköter sitt uppdrag som fullmäktige (mellanman), i synnerhet mot bakgrund av hennes nu inplanerade åtgärder, varför du undrar om inte en läkares godkännande först måste inhämtas. Utifrån din ärendebeskrivning torde den aktuella fullmakten vara en så kallad framtidsfullmakt, vilket också kommer att bli utgångspunkten för den fortsatta framställningen. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är lagen om framtidsfullmakter. Noter att alla lagrumsangivelser nedan är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges (lagrum = lagparagraf).En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (huvudmannen, fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (mellanmannen, fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens, det vill säga er mammas, rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 §). Det kan handla om alltifrån att för huvudmannens räkning ingå olika typer av avtal och göra ansökningar till att sköta om mer vardagliga företeelser som att säkerställa att räkningar blir betalda och att medel finns tillgängligt för huvudmannens dagliga uppehälle. Men även ombesörjandet av kapitalplaceringar och annan förmögenhetsförvaltning kan ingå i förordnandet. Det är således er mamma som ensidigt bestämmer, eller rättare sagt har bestämt, hur uppdraget ska utformas och vilka angelägenheter som fullmakten omfattar (5 § 3 p.). Exakt vad din syster får göra i kraft av sitt förordnande som mellanman kan jag därför av förklarliga skäl inte uttala mig om. Givet er mammas hälsotillstånd behöver framtidsfullmakten noggrant studeras och eventuellt tolkas för att kunna utröna vad som egentligen gäller.När det gäller sedan gäller formkraven kan följande värt att nämna. Förutom att fullmakten måste manifesteras i skrift ska fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro skriva under handlingen och vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter (4 §). Av uppenbara skäl får inte fullmaktshavaren, din syster, vara vittne. Detsamma gäller den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Inte heller får make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till huvudmannen eller dennes syskon får vara vittne (4 § 3 st. vari det hänvisas till reglerna om testamentsvittnen i 10 kap. ärvdabalken). Huruvida formkraven är uppfyllda är för mig ovisst, men jag utgår ifrån att så är fallet. Skulle det emellertid brista i något avseende blir framtidsfullmakten ogiltig.Eftersom din syster redan sköter om er mammas ekonomi är det rimligt att anta framtidsfullmakten kan göras gällande, det vill säga att din systers förordnande som mellanman har trätt i kraft. En framtidsfullmakt som uppfyller de ovan nämnda formkraven träder i kraft när huvudmannens situation är sådan som den som beskrevs inledningsvis i 1 §. Om er mamma inte har bestämt att ikraftträdande skulle prövas en domstol (en tingsrätt) ankom det på din syster avgöra det, vilket som sagt redan borde ha ägt rum (9 §). I samband med detta var hon bland annat skyldig att underrätta de närmaste släktingarna, det vill säga du och din andra syster, om fullmaktens innehåll (10 §). Vidare är systern som har fullmakten skyldig att, i den mån det går, samråda med er mamma i viktiga frågor, exempelvis vid avyttring av egendom (15 §). Utgångspunkten enligt lag är att uppdraget hela tiden ska fullgöras i enlighet med er mammas intressen och det ska likaledes framhållas att framtidsfullmakten inte heller är oåterkallelig varför det står henne fritt att återkalla denna om hon så önskar (6 §).Om er mamma i framtidsfullmakten inte har utsett någon särskild granskare åligger det din syster att lämna en redovisning över sitt uppdrag, dock inte mer än en gång per år (24 §). Även överförmyndaren kan begära en sådan redovisning och övriga upplysningar om fullmaktsförhållandet och de vidtagna åtgärderna och kan härutöver besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får begagnas (25-26 §§). Det sistnämnda kan aktualiseras om din syster gör sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelser eller annars visar sig vara oförmögen att ta till vara er mammas intressen. Ett sådant beslut gäller omedelbart.Avslutande ord och ytterligare rådgivningDin ärendebeskrivning innehöll egentligen bara en enda fråga, huruvida ett läkarintyg krävs i den nu uppkomna situationen. Enligt min mening behövs inte något sådant utlåtande. Rätten ska förvisso inhämta ett läkarintyg eller annan likvärdig utredning när fullmaktens ikraftträdande ska prövas av domstol (13 §). Men ingenting i den information som finns tillgänglig nu tyder på att er mamma, i hennes framtidsfullmakt, hade bestämt att en domstol skulle pröva när fullmakten skulle kunna göras gällande. Istället är du hänvisad till det som har redovisats ovan och min uppfattning är att du och din andra syster behöver kravställa er syster som besitter fullmakten och åberopa hennes redovisningsplikt. Och märk väl att det varken är någon läkare eller systern i egenskap av fullmaktshavare som dikterar villkoren för uppdragets omfattning. Det är endast er mamma och det som har stipulerats i fullmakten som konstituerar ramen för vad som är möjligt att göra. Förslagsvis påkallar du överförmyndarens uppmärksamhet för det fall samtalen med dina syskon helt skulle stranda.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Byråns taxa ligger på 2000 kr per timma inkl. moms.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,