Felstavat namn på anställningsavtal

2021-01-14 i Avtal
FRÅGA |Hej, mitt namn på min anställningsavtal är felstavat. Är avtalet fortfarande giltigt? Kan det bli något problem med försäkringar sen om man skadar sig på jobbet?
Fawzia Hassoun |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom svensk rätt så tolkar man avtalet efter vad som var avsikten mellan parterna när avtalet ingicks. Detta innebär att om namnet är felstavat bör inte få någon konsekvens, utan avtalet är giltigt i enlighet med vad parterna avsåg vid ingåendet av avtalet. Av vad som framgår i din fråga så bör avtal ha anses ingått, och bör därför var giltigt,1 § Avtalslagen. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen åter med ytterligare frågor. Med vänliga hälsningar

Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?

2021-01-12 i Avtal
FRÅGA |Såg någon på Facbook som sålde nya 3000-serien grafikkort. dessa är slut på nästan alla ställen och han sålde de för 1000kr extra. helt oöppnad förpackning och han hade tydligen sålt flera grafikkort till orimliga priser bara för att han ville ha lite extra pengar. finns det något som gör att han kan få straff för sånt? finns personer över hela världen som köper populära nya grejer och sedan säljer dyrt när de är slutsålda, kan han få straff för någonting?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är avtalsrättslig, innebärande att Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortat AvtL) är tillämplig. Vad beträffar den straffrättsliga delen finns det inga bestämmelser som innebär att en person som gör såsom du beskrivit kan hållas straffrättsligt ansvarig. Får man sälja ett grafikkort för 1 000:- mer än vad det annars kostar i butik?Kort sagt är svaret på den frågan ja. Huvudregeln i den svenska avtalsrätten är att det står parterna fritt att sluta avtal och utforma dess innehåll. Om X säljer ett grafikkort för dubbla inköpspriset så är det upp till Y att avgöra om den är värd den prislappen X har satt på grafikkortet. Därefter gäller att parterna ska hålla sig vid sina ord enligt principen om att avtal ska hållas (Pacta sunt servanda), se 1 § AvtL. Jag hoppas att det här besvarar din fråga, även om du kanske hoppats på ett annat svar. Tveka inte på att höra av dig till oss om du kommer på fler frågor.

Kan jag häva ett tjänsteavtal då det jag och motpart muntligen kommit överens om inte finns med?

2021-01-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag köpte en tjänst där säljaren och jag muntligt kom överens om vad tjänsten skulle innebära i detalj. Jag skrev under avtalet. Nu har säljaren inte fullföljt vad vi muntligt kom överens om och i avtalet står det inget om det han muntligt sagt i detalj. Hur gör jag för att häva detta? Då han i min mening inte gjort sin del av vårt avtal. Avtalet löper ut 2022
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!1 kap. 1 § AvtL stadgar den allmänna principen pacta sunt servanda. Avtal ska hållas. Muntliga avtal är precis lika giltiga som skriftliga avtal, såvida det inte finns något specificerat formkrav vilket jag utgår från att det inte finns i ditt fall.Om säljaren inte fullföljt vad ni muntligen kommit överens om begår han ett avtalsbrott. Eftersom det föreligger ett avtalsbrott kan du hävda att avtalet ska förklaras ogiltigt. Det kan du dock endast göra under förutsättning att du kan bevisa att det föreligger ett muntligt avtal mellan parterna. Kan du inte föra i bevis att något muntligt avtal föreligger kan du inte häva avtalet. Eftersom du har skrivit under avtalet, där ingenting om den muntliga överenskommelsen framhävs, blir det givetvis svårare att föra saken i bevis.Du kan försöka att åberopa 32 § AvtL som, om din motpart bort inse det, gör din underskrift av det avtal där den muntliga överenskommelsen inte omnämns, ogiltig. Det förutsätter dock att du skrev under avtalet under förutsättningen om att även det muntliga hade tagits in.Med vänlig hälsning.

Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?

2021-01-03 i Avtal
FRÅGA |Hej! Kan personal som jobbar på restaurang vägra servera en viss rätt till en gäst om de har skälig grund att tro att gästen är allergisk mot ingredienserna i rätten, men gästen vill ändå beställa den rätten?
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Som utgångspunkt råder stor avtalsfrihet i svensk rätt, vilket innebär att man är fri att välja vilka kunder man vill erbjuda sina varor/tjänster till. Det gäller även restauranger och deras personal. Det viktiga undantaget mot denna valfrihet är att det inte får utgöra diskriminering (2 kap. 12 § första stycket, första punkten diskrimineringslagen). Det som förbjuds är diskriminering på grund av vissa uttryckligen angivna diskrimineringsgrunder, såsom kön, etnicitet eller religion, för att nämna några (1 kap. 1 och 5 §). Om den enda anledningen till att de nekar en kund en viss rätt är att de befarar att kunden annars skulle få en allergisk reaktion, och de inte baserar detta på exempelvis fördomar om etnicitet eller någon annan diskrimineringsgrund får de alltså fritt välja att neka kunden. Det kan vara en försiktighetsåtgärd från restaurangens sida för att inte riskera att belastas med skadeståndsanspråk mot restaurangen, även om det torde vara överdrivet försiktigt eftersom de knappast kan anses ha agerat vårdslöst om de diskuterat saken med kunden och kunden själv fortfarande vill beställa rätten. Med vänlig hälsning,

Har man rätt att få kvitto eller garantibevis för en gåva?

2021-01-13 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en gåva av min son. En dammsugare. Jag frågade efter garantibeviset. Det skulle han ha hand om, sa han. Om något händer dammsugaren får du kontakta mig sa han. På garantin råkar det stå priset på dammsugaren så av den anledningen vill han behålla garantibeviset. Jag känner att det inte är rätt utan att det är jag som skall förvara detta. Dammsugaren är ju min. Vore tacksam att få veta vad som gäller.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Förkortat GåvoL).Eftersom du fått lösöret (dammsugaren) i din besittning är gåvan fullbordad och du äger dammsugaren, se 1 § GåvoL. För att det ska vara en juridiskt riktig gåva så ska gåvan för det första ha givits frivilligt, för det andra med avsikt att vara gåva (och inte exempelvis ett lån) och för det tredje ska det innebära en förmögenhetsöverföring (den ene avhänder sig pengar eller annan egendom till den andre). Det finns inget krav på att en gåva behöver kompletteras med kvitto, garantibevis eller liknande. Det finns således inget lagligt sätt att kräva din son på garantibeviset, den enda metoden vore att förklara för din son att det känns bäst om du förvarar garantibeviset ifall du skulle behöva ta dammsugaren till säljaren för reparation eller byte.Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att hör av dig till oss om flera frågor dyker upp!

Samäganderättsavtal - hur och varför?

2021-01-10 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej Jag, min syster och min ex make äger en fjällstuga tillsammans. Går det att skriva ett dokument där det står, att detta ägarskap är varderas enskilda egendom om det skulle bli så att någon gifter sig? Samt att ingen har rätt att sälja sin del till någon annan utan de andras godkännande? Går detta att skriva själv i ett dokument skriva under och med vittnen, blir det ett juridiskt bindande dokument?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ett s.k. samäganderättsavtal som reglerar vad ni som samägare av fjällstugan får och inte får göra är en jättebra idé. Förhållandena kring fastigheter som samägs regleras i första hand av just samäganderättsavtalet. Finns inget sådant avtal regleras förhållandena istället av samäganderättslagen. Kan samäganderättsavtal reglera förutsättningar för försäljning?Ett samäganderättsavtal kan mycket riktigt reglera förutsättningar för försäljning. Villkoret kan precis som du själv formulerar vara att stugan inte kan säljas till en samägare utan den andras tillåtelse. Jag förslår starkt att ni kollar igenom samäganderättslagen och avgör vilka regler som ni inte vill ska gälla för er samägandegemenskap. De icke önskade delarna av lagen kan istället regleras genom ert samäganderättsavtal. Kan samäganderättsavtal reglera huruvida stugan är skyddad vid en bodelning?Inledningsvis bör vi reda ut begreppen giftorättsgods, enskild egendom och hur de står i relation till äganderätt. Låt säga att du skulle ingå ett äktenskap. Allt ni äger klassificeras då som giftorättsgods förutom det som av olika skäl är enskild egendom. Det betyder dock inte att ni äger allt tillsammans. Din nya partner blir alltså inte automatiskt samägare till fjällstugan då äganderätten fortfarande är din egen. Giftorätten reglerar endast att värdet av din samäganderätt vid en eventuell upplösning av äktenskapet blir föremål för bodelning. En framtida maka eller make har alltså i regel inte rätt att fatta beslut som rör stugan så som en ägare har. Det går inte att skydda egendom från att ingå i en bodelning med ett samäganderättsavtal som grund. Undantagandet av egendom vid eventuell bodelning kan endast ske genom äktenskapsförord.Hur blir ett samäganderättsavtal bindande?Ett samäganderättsavtal behöver inte ha en viss form för att vara bindande. Det behöver inte ens vara skriftligt utan kan även vara muntligt. Jag rekommenderar dock starkt ur bevissynpunkt att avtalet upprättas som ett skriftligt avtal med samtliga delägares underskrift. Vittnen är inte nödvändigt men tycker ni att det är nödvändigt för att bevisa att samtliga parter har skrivit är även det en god idé. Sammanfattningsvis uppmuntrar jag starkt upprättandet av ett samäganderättsavtal. På så sätt kan ni undvika onödiga framtida konflikter. Avtalet behöver inte uppnå något särskilt krav för att vara bindande men jag rekommenderar att avtalet är skriftligt, tydligt och innehåller alla samägares underskrift. Behöver ni hjälp med upprättandet av ett "vattentätt" samäganderättsavtal kan Lawline stå till tjänst. Vi kan ofta erbjuda ett fast pris, våra jurister når ni enklast här. Att i ett samäganderättsavtal förbehålla att stugan inte kommer att ingå i en framtida bodelning är inte möjligt då det i ert fall måste regleras av ett äktenskapsförord. Hoppas att du fick svar på dina frågor. Är något oklart får du gärna höra av dig genom att ställa en ny fråga. Hälsningar,

Vad ingår i begreppet inventarier vid gåvogivelse?

2021-01-05 i Gåva
FRÅGA |Hej, ingår fordon i en fastighet som tagits över genom gåvobrev där det i gåvobrevet står att fastigheten med "alla inventarier ingår"?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skattemässiga definitionen av inventarier innefattar alla former av maskiner och tillgångar som används för stadigvarande bruk. Dock gäller den definitionen främst företagare vars tillgångar används i företaget.Din undran gäller en ren avtalsrättslig fråga. Vad har gåvogivaren specificerat angående inventarierna? Har gåvogivaren sagt något specifikt kring de inventarier som ingår i gåvan gäller det. Det finns ingen objektiv definition på vad inventarier innefattar i det här läget, det är gåvogivarens avsikt och intention som är avgörande.Försök kommunicera med gåvogivaren och begär ett förtydligande, så några missförstånd inte uppkommer. Med vänliga hälsningar

Avtal som strider mot lag eller myndighetsföreskrifter?

2021-01-02 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |HejKan ett avtal mellan två fysiska personerUpphävas om avtalet strider mot Lagar och Myndighetsföreskrifter tex. gällande hälsa, smittspridning?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Avtal som strider mot lag hanteras genom den rättsliga principen pactum turpe. Ifall ett avtal direkt strider mot lag eller goda seder - t.ex ett avtal om att misshandla någon - anses det ogiltigt. Det innebär att en domstol inte kommer upprätthålla avtalet om någon part inte fullföljer sin del. Det spelar ingen roll ifall det är fysiska eller juridiska personer som avtalat. Ett exempel kan illustrera: A & B avtalar om att A ska misshandla någon och få 1000 kr för detta. Om A begår misshandeln men B vägrar betala kommer inte en domstol tvinga B att betala. Detsamma gäller om B betalar men A vägrar misshandla, då kommer inte A behöva ge tillbaka pengarna eller misshandla. Du kopplar frågan explicit till myndighetsföreskrifter och hälsa/smittspridning. Det är inte otänkbart att ett avtal som strider mot dessa ska anses ogiltigt. Det är dock svårt att bedöma utan att veta vad avtalet faktiskt säger. Förmodligen skulle ett avtal om att fler än fyra personer ska gå ut på restaurang inte ogiltigförklaras trots att Folkhälsomyndigheten just nu rekommenderar att man inte ska vara mer än fyra. Skulle avtalet istället gå ut på att någon som är smittad med Covid-19 ska utsätta andra för risk att bli smittade skulle det förmodligen anses ogiltigt. Sammanfattningsvis måste man göra en bedömning från fall till fall. Det är möjligt att avtalet ogiltigförklaras men det är allt annat än självklart. Jag hoppas du fått lite klarhet i din fråga även om jag inte kan ge ett mer konkret svar än så. Självklart är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.