Vilka möjligheter har man att upphäva ett avtal som ingåtts genom missförstånd?

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA |Vad händer om man missförstånt blev medlem med bindningstid avtal då vad ska man göra.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarHuvudregeln är att om du accepterar ett avtal är du bunden till avtalet, men det finns dock vissa undantag till huvudregeln som möjligen kan bli aktuella. Din frågaAv din fråga framgår det inte huruvida du ingått avtalet på distans eller på plats i en affärslokal. Det framgår även inte om du ingått avtalet som konsument (privatperson) eller som näringsidkare (företagare). Vart du ingått avtalet och om du ingått det som konsument kan ha betydelse för om du har rätt att ångra och upphäva avtalet. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du ingått avtalet som konsument. Reglerna för distansavtal är mer generösa för dig som konsument än om du ingått avtalet i en affärslokal. Avtalslagen Enligt 1 § Avtalslagen är huvudregeln att om du accepterat ett anbud så har ett giltigt avtal uppkommit. Det finns dock några undantag i avtalslagen från huvudregeln Enligt 30 § Avtalslagen kan ett avtal anses vara ogiltigt om den ena parten som ingått avtalet gjort detta genom svek (vilseledande). För att avtalet ska anses vara ogiltigt måste två rekvisit vara uppfyllda 1. vilseledande ska ha skett genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av information 2. vilseledandet ska ha även ha skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha haft uppsåt att vilseleda. Om den enda omständigheten i ditt fall är att du missförstått att du skulle ingå ett avtal och motparten (försäljaren) inte haft uppsåt att vilseleda dig kan inte avtalet anses vara ogiltigt enligt 30 § Avtalslagen. I ditt fall kan det alltså vara svårt att ogiltigförklara avtalet med hjälp av 30 § Avtalslagen. Som sista utväg skulle du möjligen kunna försöka använda dig av några av avtalslagens mer generella grunder för ogiltigförklaring av ett avtal. Ett alternativ är att du kan hävda avtalet kan ha ingåtts i strid med god tro och heder, 33 § Avtalslagen. För att ogiltigförklara ett avtal utifrån 33 § krävs att 1. En omständighet vid avtalets tillkomst 2. Som strider mot tro och heder (framförallt ohederliga affärstransaktioner) 3. Motparten har insikt om omständigheten. Denna möjlighet är dock svår att bevisa och du har troligen bättre utsikter att lyckas häva avtalet genom nästa lagbestämmelse jag kommer att gå igenom. Ett annat alternativ är att du kan hävda att avtalet är oskäligt och därav ska upphävas, 36 § Avtalslagen. Denna lagbestämmelse kan användas om du anser att villkoren i avtalet är oskäliga. I din fråga framgår inte någon information om avtalets innehåll, men om det är ett standardavtal som ingås med många kunder och inte ställer orimliga krav på dig är möjligheterna att jämka det med hjälp av 36 § tyvärr små. Slutsats gällande avtalslagenDina möjligheter att ogiltigförklara avtalet utifrån avtalslagen är av det jag tagit del av din fråga av inte särskilt stora, men det finns ytterligare möjligheter att ångra avtalet om du ingick avtalet på distans (t.ex. via internet eller telefonförsäljare).Distansavtalslagen Om du ingick avtalet på distans (både på internet och genom t.ex. en telefonförsäljare) har du som konsument rätt till en ångerfrist på 14 dagar från dagen du fick varan, eller om det gäller en tjänst från dagen du ingick avtalet, 2 kap. 10 och 12 § Distansavtalslagen. Det finns vissa undantag från ångerrätten som räknas upp i 11 § Distansavtalslagen. Huvudregeln är dock att du som konsument har rätt att säga upp ett avtal inom 14 dagar om det ingåtts på distans. Om det inte finns några undantag enligt 11 § Distansavtalslagen har du alltså en möjlighet att begära, av den du ingick distansavtalet med, att du vill vill ångra avtalet och därmed upphäva det. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Avtal blir bindande när båda parter är överens

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA |När man ansöker om medlemskap i vår Brf, på samma papper står det att man ska vara permanentboende och skriven på adressen. Det skrivs under av köpare och styrelse. Är det juridiskt bindande?
Sophie Amalie Böje |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige råder avtalsfrihet: avtalsparterna råder över avtalsinnehållet och ingåendet av avtal. Ett avtal är i grund och botten en överenskommelse; att två personer enas om något. Man kan ingå avtal om nästan vad som helst. Vissa avtal är inte juridiskt bindande, till exempel om två vänner har kommit överens om att de ska äta middag, men den ena vännen ställer in middagen i sista sekund. Att något är juridiskt bindande innebär att den part som inte håller sig till avtalet kan utsättas för rättsliga konsekvenser på grund av sitt agerande.För att ett avtal ska vara bindande krävs det ett anbud och en accept. Ett anbud är den ena partens förfrågan. För att avtalet ska gälla måste anbudet accepteras inom en viss tidsrymd. Anbud och accept kan utväxlas skriftligen, muntligen eller konkludent. Hur man än väljer att ingå avtal är ett anbud och en accept egentligen det som utgör ett bindande avtal (1 § första stycket avtalslagen). Den som skriver under ett skriftligt avtal går med på avtalsinnehållet i det ögonblick hon eller han skriver under avtalet (1 § första stycket avtalslagen).SammanfattningsvisKontraktet är juridiskt bindande från det att båda parter har sagt ja till avtalsinnehållet. Så kan ske till exempel genom att båda parter skriver under avtalet. Innehållet i avtalet gäller eftersom parterna har kommit överens om dem. Avtalsinnehållet är därmed juridiskt bindande för dig. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar är det bara att återkomma med dessa.Vänligen

Får en körskola ändra priser?

2021-04-26 i Avtal
FRÅGA |https://lagen.nu/1915:218Hej!Jag har bokat mc-lektioner på en körskola och vid bokningstillfället säger dem att priset är 1650kr per lektion. Jag bokar 5 lektioner och efter 1 månad ändrar dem mina priser från 1650kr till 2200kr utan någon helst förvarning, är det lagligt?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du och körskolan har haft ett avtal (muntligt eller skriftligt spelar ingen roll) enligt 1 § Avtalslagen (AvtL).Priset har varit 1650 kr per mc-lektion, vilket gjort att du velat boka en tid med körskolan och har därför bokat fem stycken lektioner. Efter en månad ändrar körskolan alltså sina priser och dessutom ändrar priset på lektioner som du redan har bokat. Enligt AvtL är det priset som ni har varit överens om som gäller d.v.s. i ditt fall 1650 kr per lektion. Med tanke på att du inte har accepterat något annat pris innebär körskolans prisändring ett avtalsbrott.Antingen så får körskolan köra på det som ni avtalat om d.v.s. 1650 kr per lektion eller så får du avboka alla dina lektioner. Det kan hända att du behöver hitta en ny körskola och därmed få extra kostnader utav detta t.ex. om du inte kan hitta billigare körlektioner än 1650 kr per lektion. I sådana fall får den första körskolan ersätta dig för de extra kostnader som du får, till följd av deras avtalsbrott enligt 1 kap. 2 § skadeståndslagen.Sammanfattningsvis tjänar körskolan på att hålla fast vid priset 1650 kr per körlektion som ni avtalat först. Annars måste körskolan betala skadestånd för den ekonomiska skadan du får lida till följd av avtalsbrottet samt riskera att bli svartlistade av Allmänna reklamationsnämnden. Att ändra priser utan förvarning är därmed olagligt.Med vänlig hälsning,

Avtalets grundstenar

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har lånat min vän kr 100,000 och vill garantera detta lån genom att låta honom underteckna ett dokument med detta. Räcker det att skriva följande på dokumenten? Beloppet, datumet, två vittnen, mitt namn, min väns namn och plats.Mvh
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska utforma ett låneavtal för att avtalsbundenhet mellan dig och din vän ska uppkomma. Avtalets grundstenar är följande:Vem: Det ska framgå av avtalet vilka parter är det som ingår avtalet. Detta är viktigt eftersom man endast kan ställa sin avtalspart till ansvar för ett eventuellt avtalsbrott. Det ska alltså i avtalet anges att X lånar Y.Vad: här ska anges vad respektive part åtagit sig att göra. Beloppet 100 000 ska följa av avtalet precis som du har skrivit.När: i avtalet ska det stå när ska respektive part ska prestera enligt avtalet. Ni kan exempelvis skriva datumet här.Var: Det ska till sist framgå av avtalet var varje part fullgör sin prestation.Sammanfattningsvis kan avtalet utformas enligt följande: ''X lånar 100 000 kr till Y den 25 april 2021. Beloppet skickas till Y:s bankkonto alternativ ges kontant till denne. Avslutningsvis bör datum och era namnunderskrifter anges. Det är bra att ha vittnen men det är inget krav.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?

2021-04-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min make som avled nyligen har privatleasat en bil. Avtalet är på tre år och det återstår två år. Min fråga är om jag som efterlevande maka tvingas ta över avtalet trots att det bara är min make som ingått avtalet. Får väldigt oklara uppgifter från bilföretaget.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag beklaga för din förlust. För att kunna besvara din fråga krävs information utöver det du angivit. Avtal kan se olika ut beroende på bilföretag, men dessutom olika ut beroende på köpare. Jag skulle därför rekommendera dig att i egenskap av dödsbodelägare kontakta företaget och be om att få ta del av avtalet. Med detta sagt kommer mitt följande svar enbart ta upp exempel på hur det kan gå till i olika situationer. De finns de avtal som vid dödfall reglerar att lån och fordon ska övergå till dödsboet. Med andra ord övertar du då bestämmanderätten över bilen. Det finns då ofta möjlighet att kontakta företaget för att diskutera olika alternativ för eventuell avveckling såsom lösen, överlåtelse eller försäljning. Som sagt beror detta på avtalet. I vissa situationer avvecklas avtalet och bilen lämnas tillbaka vid dödsfall. Jag vet däremot att det i andra situationer kan finnas en "co-signer", dvs en medundertecknare, som ska stå ansvarig för resten av leasingperioden. Jag förutsätter dock att det sistnämnda inte är aktuellt i ditt fall eftersom du i så fall bör ha kännedom om en sådan underskrift från din sida.Sammantaget råder jag dig att kontakta dem igen, särskilt vad gäller avtalet, men också vilka villkor som gäller vid dödsfall. Viktigt att du tydliggör för dem att du efter samtalet önskar veta hur du ska ta dig vidare eller vad exakt du ska göra. Upplever du det fortfarande tveksamt vad som gäller är du varmt välkommen att kontakta oss igen med den vidare informationen du fått. Vänliga hälsningar,

Hur skriver man ett samägandeavtal?

2021-04-27 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag och min sambo ska köpa en gemensam begagnad bil som hon ska stå som ägare på. Vi ska lägga 50% var på bilens värde. Som jag fattar det så kan inte jag kräva hälften av bilens värde vid eventuell separation eller konflikt eftersom hon står som ägare. Hur går vi tillväga för att skriva på avtal så att vi har lagen på våran sida att värdet ska delas lika vid separation eller försäljning?Tacksam för svar!
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bilen är inte samboegendomFörst och främst måste det konstateras att bilen inte är samboegendom och inte ska ingå vid en sambodelning. Vad som är samboegendom framgår av 3 § sambolagen (SamboL), där det stadgas att sambors gemensamma bostad och bohag endast utgör samboegendom. Gällande sambors gemensamma bostad utvecklas begreppet även vidare i 5 § SamboL bland annat där föreskrivs vilken typ av egendom som räknas till bostad o.s.v. I 6 § SamboL definieras det gemensamma bohaget till bl.a. möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre, alltså saker, som är avsett för det gemensamma hemmet. Således är inte bilen samboegendom, vilket även har sitt stöd i förarbetet till sambolagen enligt prop. 2002/03:80 s. 30 ff.Ni äger bilen genom samägandeBilen kommer ni istället att äga genom samägande. Om ni inte skriver ett avtal tillsammans så kommer samäganderättslagen (1904:48 s.1) att träda in. Med anledning av att ni planerar att köpa bilen gemensamt och dela på denna så är det dock mer passande att skriva ett samägandeavtal för att undvika framtida konflikter. Det är bra att det finns ett bevis på hur stor del du är ägare, eftersom endast din sambo kommer stå på avtalet. På så sätt kan ni se till att bilen fördelas rättvist vid eventuell separation.Innehållet i ett samägandeavtalViktig information som avtalet bör ta upp är bland annat:- Hur stor andel vardera part äger (alltså 50/50)- Hur ni ska fördela det ekonomiska ansvaret (vem ska stå för vilka kostnader och hur betalar ni o.s.v.)- Hur ska egendomen användas? (Vem ska använda den och hur mycket o.s.v?)- Hur ska egendomen förvaltas? (Hur ska reparation och underhåll av bilen ske?)- Hur ska samägandet upphöra och vad ska gälla när ni vill sälja bilen?Avtalet behöver även undertecknas av er, samt att avtalet ska innehålla era personuppgifter. Datum behöver även finnas med.Råd och rekommendationerEftersom det kan vara besvärligt att teckna ett sådant avtal så rekommenderar jag dig att boka tid med någon av våra kompetenta jurister här på Lawline. Länk hittar du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan företag kräva tillbaka en vara jag köpt till för lågt pris?

2021-04-26 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej. Hur fungerar det här med ond tro när man handlar av företag?Om jag till exempel hittar en vara för 300:-, som andra företag säljer för 3000:-.Jag beställer och betalar varan, en eller fler, varan/varorna blir skickade och jag tar emot dom.Har företaget rätt att kräva tillbaka varan/varorna på grund av uppenbart felaktigt pris? Har företaget, om jag använt eller på annat sätt inte har kvar varan, rätt att kräva mig på mellanskillnaden upp till vad dom tycker är skäligt pris / marknadspris?Hur lång tid har dom i så fall på sig att kräva tillbaka varan eller mellanskillnaden, från det att jag tog emot varan? Jag vet inte om företaget håller till i Sverige eller utomlands, men hemsidan är på svenska och man betalar i svensk valuta.Tack!
Emma Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler som aktualiseras för att besvara din fråga finner i avtalslagen (AvtL).En grundläggande princip inom avtalsrätten är den så kallade "pacta sunt servanda" vilket är latin för "avtal ska hållas". Detta innebär att avtal är juridiskt bindande för parter som har ingått avtalet.Hur ingås avtal?Avtal ingås genom att ett anbud accepteras (bekräftas) (3 § AvtL). Anbudet ska dessutom rikta sig mot en specifik person.Exempelvis: "vill du köpa min cykel?" utgör ett anbud. Säger du då ja blir det en accept och ett avtal har ingåtts.I det fall du dock vänder dig till en butik kan konstateras att priser och andra erbjudanden istället riktas sig mot en omfattande krets, alltså inte på en specifik person. Det rör sig då istället om ett så kallat utbud (9 § AvtL). Innebörden av utbudet är att säljaren inte är bunden av sitt pris. När du dock beställer varan så accepterar butiken istället ditt anbud och ett bindande avtal uppstår därmed. Som utgångspunkt har det därmed uppstått ett bindande avtal. Avtals ogiltighetDet finns dock flera regler i avtalslagen som reglerar situationer då ett avtal blir ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. En sådan ogiltighetsregel finner vi i 32 § AvtL och innebär att säljaren är bunden av det angivna priset så länge priset inte är uppenbart felaktigt eller att köparen har handlat i ond tro. Ond tro innebär helt enkelt att köparen har insett eller borde ha insett att det angivna priset var felaktigt.I detta fall tolkar jag det som att du har handlat en vara för 300 kr som hos andra företag kostar 3000 kr. Eftersom du specifik frågar om ond tro när man handlar av företag så utgår jag ifrån att du misstänkt att det rört sig om en felskrivning i prissättning. Eftersom du då handlat i ond tro får det rättsföljden att avtalet är ogiltigt, dvs saknar rättslig verkan. Det ska dock noteras att det är företaget som har bevisbördan för att du varit i ond tro. Det är dock ganska sannolikt att de kan bevisa detta eftersom priset uppenbarligen verkar vara en felskrivning då det är ganska stor skillnad på 300 kr och 3000 kr. Bedömningen beror dock också på vad det är för produkt. Det verkar dock vara en produkt som vanligtvis verkar kosta 3000 kr och därmed kan företaget nog visa att du handlat i ond tro respektive att det har rört sig om en uppenbar felskrivning. Kan bolaget kräva tillbaka varan?Företaget kan häva köpet om priset är uppenbart felaktigt och kräva tillbaka produkten. Avtalet är inte bindande mellan er eftersom det är ogiltigt. Vad händer om du har kvar varan?Om du vill ha kvar varan eller har förbrukat varan kan företaget kräva att du ska betala mellanskillnaden mellan det pris du betalat och det faktiska priset som varan uppgår till. Med hänsyn till att varan hos andra företag kostar 3000 kr är det troligtvis det pris du får köpa varorna till eftersom det verkar vara marknadsmässiga värdet på varan.Hur lång tid har de på sig att kräva tillbaka varan alternativt få betalat?Eftersom du är en privatperson som handlar av en näringsidkare så handlar du i egenskap av konsument. Preskriptionstiden för en fordran är därför tre år. Företaget kan alltså kräva tillbaka varan/kräva betalt för varan inom tre år innan preskriptionen bryts (2 § andra stycket preskriptionslagen).Hoppas du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur tillämpas avtalsvillkorslagen på oskäliga villkor?

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA |Är detta påstående sant eller falskt? Avtalsvillkorslagen kan användas för att förbjuda oskäliga avtalsvillkor från att användas i framtiden mot konsumenter (marknadsrättsligt). Den kan däremot inte användas för att i ett enskilt fall (civilrättsligt) ogiltigförklara ett villkor, vilket 36 § AvtL kan. Avtalsvillkorslagen (AVLK) gäller enbart standardavtal medan AvtL gäller samtliga avtal. Avtalsvillkorslagen prövas av Patent - och marknadsdomstolen medan 36 § AvtL prövas i allmän domstol.
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Ditt påstående är, i allt väsentligt, korrekt. För tydlighetens skull kommer jag nedan att kortfattat försöka att ge lite information om respektive lag.AvtalsvillkorslagenAvtalsvillkorslagen, dvs. lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, är en konsumentlag vars syfte är att motverka användandet av oskäliga avtalsvillkor i konsumentavtal. Lagen är tillämplig på avtalsvillkor som näringsidkare använder när de "erbjuder varor, tjänster eller andra nyttigheter till konsumenter" (1 § avtalsvillkorslagen). Den kan emellertid endast användas på avtalsvillkor som ensidigt har utformats av näringsidkaren, så kallade standardvillkor. Har villkoren förhandlats fram och anpassats till den aktuella situationen i samråd med konsumenten är lagen alltså inte tillämplig.Avtalsvillkorslagen innehåller huvudsakligen marknadsrättsliga bestämmelser vilka, likt du skriver i ditt påstående, gör det möjligt för Patent- och marknadsdomstolen att förbjuda näringsidkare från att i framtiden använda avtalsvillkor som bedöms vara oskäliga med hänsyn till pris och omständigheterna i övrigt (3 § avtalsvillkorslagen). Ett sådant förbud ska dock vara motiverat från allmän synpunkt eller annars ligga i konsumenternas eller konkurrenternas intressen. Med ett oskäligt avtalsvillkor avses, i det här hänseendet, ett avtalsvillkor som "ger näringsidkaren en förmån eller berövar konsumenten en rättighet och därigenom åstadkommer en sådan snedbelastning i fråga om parternas rättigheter och skyldigheter enligt avtalet, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan parterna inte längre är för handen" (prop. 1971:15 s. 71). Detta kan, exempelvis, vara fallet om villkoren strider mot tvingande lag eller är utformade på ett vilseledande eller oklart sätt (MD 2009:21).Det bör dock observeras att avtalsvillkorslagen även innehåller vissa civilrättsliga bestämmelser (11-14 §§ avtalsvillkorslagen). Exempelvis ställer 11 § avtalsvillkorslagen upp vissa omständigheter och tolkningsregler för hur 36 § i avtalslagen (vilken behandlas nedan) ska tillämpas på standardvillkor i konsumentförhållanden. Avtalsvillkorslagen kan således, åtminstone indirekt och genom tillämpning av 36 § avtalslagen, användas för att ogiltigförklara ett avtalsvillkor i ett enskilt fall. Ytterligare en, i sammanhanget, relevant bestämmelse är 13 § avtalsvillkorslagen vilken, i vissa fall, kan leda till att ett villkor lämnas utan verkan.AvtalslagenAvtalslagen, eller lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kan säga utgöra stommen i den svenska avtalsrätten. Avtalslagens kanske viktigaste bestämmelse utgörs av den så kallade stora generalklausulen om oskäliga avtalsvillkor i lagens 36 §. Den stora generalklausulen är en generell civilrätttslig ogiltighetsbestämmelse vilken gör det möjligt att jämka eller annars lämna avtalsvillkor som bedöms vara oskäliga utan avseende i ett enskilt fall. Generalklausulen gör det även möjligt att ogiltigförklara ett avtal i sin helhet i den mån ett oskäligt avtalsvillkor har en så pass stor betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att det i övrigt ska gälla i oförändrat innehåll. Skälighetsbedömningen görs utifrån en helhetsbedömning i det enskilda fallet och där hänsyn tas till, bland annat, behovet av skydd för den av parterna som är konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalssituationen.Avtalslagens allmänna karaktär gör dess tillämpningsområde betydligt mer vidsträckt än avtalsvillkorslagens vilket betyder att generalklausulens användning inte begränsas till standardvillkor som används i konsumentavtal. Istället kan den, i princip, tillämpas på alla tänkbara avtalsvillkor i alla typer av avtal. Den kan, exempelvis, tillämpas på gemensamt utformade avtalsvillkor i avtal mellan såväl näringsidkare som mellan privatpersoner. Med det sagt är den, genom hänvisningen till avtalsvillkorslagen i bestämmelsens fjärde stycke, tillämplig även på standardvillkor i konsumentavtal.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I den mån något är oklart så får du gärna återkomma med en ny fråga. Vänligen,