Avtalsbundenhet

2020-12-22 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej jag undrar om säljaren har rätt att ändra summan på valpen?Skulle köpa valp för 10.000kr swichade handpenning och bestämde datum när jag skulle hämta dick deras adress med mera och allt verkade bra men några timmar efter ringer hon och säger att hon vill inte sälja.för 10.000 för hon tittat runt på blocket och sett andra sälja för högre belopp och hon ville ändra hundens belopp till 15.000 har hon rätt och ändra beloppet?Vi hade sms avtal och jag swichade handpenning.
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga behandlar när ett avtal som binder parterna till vad som avtalats ska anses uppkommit. Avtalslagen innehåller bestämmelser om avtals ingående och avtalsbundenhet. Inom svensk rätt anses ett bindande avtal uppkommit då en avtalspart angivit ett anbud och den andra avtalsparten accepterat de villkoren som angivits i anbudet (1 § Avtalslagen). Detta innebär att man inte kan ingå ett avtal och därefter backa från detta bara för att man får till exempel ett högre bud från en annan köpare. Säljaren måste alltså finna sig i att sälja valpen till det avtalade priset till er. Till detta kommer eventuella bevissvårigheter. Från det du beskriver i din fråga får jag uppfattningen att du har kvar sms-meddelandena, vilket talar för att du skulle kunna få rätt för dig i det fall att du väljer att ta den här frågan till domstol.Hoppas du fick svar på din fråga, har du fler frågor är du välkommen att återkomma! Vänliga hälsningar,

Kan en person frångå ett avtal genom att påstå att fel avtal har skrivits?

2020-12-22 i Avtal
FRÅGA |Jag har blivit fodervärd åt en hund med hjälp av SKKs fodervärdsavtal. Nu påstår uppfödaren att hon skrivit fel avtal, avtalet ska avbrytas och hon ska ha tillbaka hunden. Jag menar att hon borde vetat vilket avtal hon skulle skriva. Jag utgår från fodervärdsavtalet, att jag ska ha hand om hunden, förutom vid avel eller tävling, som också står i avtalet. Vem har rätt? En mer allmän fråga, när börjar saker kosta vid en stämning för den som blivit stämd? Kan man bli sams när man fått veta att man blivit stämd och undvika kostnader?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan uppfödaren frånträda avtalet?Huvudregeln inom svensk avtalsrätt är pacta sunt servanda som innebär att avtal ska hållas. Ett bindande avtal kommer till när en part avgivit anbud om att sluta avtal och den andra parten accepterar anbudet (1 § avtalslagen (AvtL)). Ni har alltså i praktiken slutit bindande fodervärdsavtal redan då uppfödaren frågat om du vill bli fodervärd och du accepterat. Jag uppfattar det dock som att ni även skrivit på ett fodervärdsavtal. Den starka huvudregeln är alltså att detta avtal ska hållas. Det finns endast några få undantag då man kan frångå ett avtal. I ditt fall anger uppfödaren att hon skrivit fel avtal vilket innebär att 32 § AvtL kan bli tillämplig. Bestämmelsen beskriver vad som gäller i en situation där exempelvis någon har skrivit något fel i ett avtal och viljan med innehållet därmed har ändrats. Regeln vid ett sådant så kallat förklaringsmisstag lyder att parten som skrev fel inte är bunden vid den nya lydelsen ifall motparten insåg eller borde ha insett att det var fel.Motsatsvis innebär det att uppfödaren är bunden vid lydelsen i avtalet om du inte hade anledning att misstro att det var rätt avtal som skrevs på. Eftersom du skulle vara fodervärd och ni skrev på SKK:s fodervärdsavtal kan jag inte se någon anledning att du skulle misstro att detta var rätt avtal. I sådana fall kan alltså uppfödaren inte frånträda avtalet med stöd i 32 § AvtL. Om uppfödaren ändå frånträder avtalet räknas detta som avtalsbrott. Vid ett avtalsbrott kan du kräva att prestationerna fullgörs, att avtalet ska hävas, prisavdrag eller skadestånd.Vad kostar det att processa?Det är mycket som kostar pengar vid en tvist i domstol, exempelvis stämningsansökan, eventuellt ombud och att ta sig till och från domstolen. Det är också viktigt att vara medveten om att det kan kosta mycket tid. En stämningsansökan som rör fastställelse (till exempel att domstolen ska fastställa att uppfödaren är bunden av avtalet) kostar 2 800 kronor. Det är alltså den som ansöker om stämning som betalar den här summan. Det som kostar härnäst är eventuella ombudskostnader. För den som blir stämd börjar alltså processen kosta då man anställer ombud om detta sker. Hur mycket det kommer kosta i slutändan beror på om du vinner eller inte. Skulle du vinna hela tvisten kommer din motpart bli tvungen att betala både sina egna OCH dina rättegångskostnader. Detta förutsatt att du yrkat på att motparten ska betala dina kostnader. Skulle istället din motpart vinna, blir det du som tvingas betala bådas rättegångskostnader. Det kan bli så att ena parten vinner i en del och motparten i en annan, då fördelas kostnaderna på så sätt att varje part betalar för den delen den förlorade i. (18 kap 1 och 14 §§ rättegångsbalken, här).Sammanfattning:Sammanfattningsvis är huvudregeln inom avtalsrätten att avtal ska hållas. Uppfödaren anger att hon skrivit fel avtal och att avtalet därför ska avbrytas. För att hon ska kunna avsluta ett avtal på grund av förklaringsmisstag krävs dock att du insett eller bort inse att avtalet var fel, vilket inte verkar troligt i ditt fall. Om uppfödaren inte upprätthåller avtalet kommer detta alltså räknas som avtalsbrott. Du har då rätt att yrka att prestationerna fullgörs, prisavdrag, hävning och/eller skadestånd. Vad det kostar att processa är väldigt individuellt men det som kostar är framförallt stämningsansökan, ombudskostnader och resor till och från domstol. För den som blivit stämd börjar processen i regel kosta då ombud anställs. Ni kan alltså komma överens efter en stämning utan att detta kostar något för den som blivit stämd. Den som ansökt om stämning behöver dock betala ansökningsavgiften. Jag rekommenderar att du försöker nå en samförståndslösning med uppfödaren. Du kan till exempel kontakta henne och meddela att du varit i kontakt med en juridisk rådgivare och att hon gör sig skyldig till avtalsbrott om hon inte upprätthåller ert ursprungliga avtal. Om ni ändå inte kan komma överens kan du ansöka om stämning i tingsrätten. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När krävs vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, (10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Vad händer om något går fel?Genom att enbart bevittna en fullmakt uppkommer inga särskilda rättsverkningar för dig och du som vittne kan t.ex. inte bli ansvarig om fullmäktigen senare skadar sin huvudman (den som utfärdat fullmakten) eller om parterna bryter mot ett avtalsvillkor. Det enda sättet jag kan se att du på något sätt kan ställas till ansvar är om du skulle ljuga om det du bevittnat eller dylikt. Om bevittning krävs för avtalets giltighet kommer felaktig bevittning innebära att avtalet är ogiltigt. Om rättshandlingen du bevittnat blir tvistig och tvisten tas till domstol finns en chans att du kallas som vittne. Om du ljuger som vittne gör du dig skyldig till mened (15 kap. 1 § Brottsbalken).SammanfattningSammanfattningsvis har du som vittne till rättshandling inget ansvar för att parterna upprätthåller rättshandlingens förpliktelser. Om rättshandlingen leder till en domstolstvist kan du dock kallas som vittne och då krävs det att du talar sanning om det du bevittnat. Annars du dömas för mened. Om det kommer fram att bevittningen skett på fel sätt och bevittning är ett formkrav för avtalets giltighet innebär även detta att avtalet är ogiltigt.Hoppas du fick svar på din fråga, Vänliga hälsningar,

Har man rätt att vägra skriva på avtal?

2020-12-21 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag hyr en lokal sedan 2014-10-09. I hyresavtalet finns en bilaga där vi vi avtalat bort besittningsskyddet. Nu har jag fått ett brev från hyresvärden om att överenskommelsen om avstående från besittningskydd har gått ut. De vill att jag skriver på en ny överenskommelse. Har jag rätt att vägra skriva på? Huset ska renoveras inom en snar framtid.
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan jag vägra skriva på avtal? Inom svensk rätt gäller principen om avtalsfrihet, vilket innebär att man är fri att avtala om vad man vill, samt fri att inte avtala om man inte vill. Regleringarna framgår av avtalslagen. SammanfattningOm ert förra avtal har gått ut, och du inte är överens om de nya villkoren i det nya avtalet kan du vägra att skriva på. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan jag få ersättning för mina ärr?

2020-12-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |hej jag har opererat 3 gånger efter som jag en sjukdom och jag vill kolla kommer jag får ersättning för dom ärrens jag fick ?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att tolka din fråga som att du vill ha ersättning för ett vanprydande ärr, det vill säga en utseendemässig skada. För att du ska kunna få ersättning för ett vanprydande ärr måste ärret vara bestående, och får alltså inte förändras över tiden. Många olika försäkringsbolag ger ersättning för vanprydande ärr, och därmed måste en se till vilka krav som uppställs i just den försäkringen du har tecknat. Möjligheten att få ersättning varierar även beroende på hur ens ärr uppkommit. Jag skulle rekommendera att du kontaktar ditt försäkringsbolag och läser igenom dina försäkringsvillkor för att få reda på om försäkringsbolaget lämnar ersättning för vanprydnader och hur dina ärr kan komma att bedömas. Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell (de flesta försäkringsbolagen använder sin egna tabell) som tar hänsyn till ett antal faktorer, såsom storlek och placering m.m.Det bör dock sägas att en skada ska anmälas så fort som möjligt. Eftersom ärr är en form av personskada, och ersättning för denna typ av skada vanligtvis omfattas av den tioåriga preskriptionstiden i Preskriptionslagens 2 § så kan rätten till ersättning vara preskriberad om det har gått mer än tio år sedan skadan uppkom. Har det gått mer än 10 år är det dessvärre för sent att anmäla skadan och få ersättning.All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,

Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Gällande att bevittna en fullmakt. Utifrån min fars dödsbo ska vi dödsbodelägare ta över ett bankfack. Min fråga är om de personer som bevittnar en fullmakt vara närvarande när den som ger fullmakten skriver på fullmakten? Eller går det att de personer som ska bevittna kan befinna sig i olika länder?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka handlingar kräver vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, 10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Måste vittnena vara på plats när den som ger fullmakten skriver på?Det finns alltså inget formellt lagkrav på att en fullmakt måste bevittnas för att vara giltig. Avtalslagen är dock dispositiv, vilket innebär att om parterna har bestämt något annat sätt att sluta avtal på än vad som framgår i reglerna gäller det. De flesta av avtalslagens bestämmelser kan alltså frånträdas genom avtal (överenskommelse), handelsbruk eller sedvänja. Det är därför vanligt att t.ex. banker genom egna regler om avtal ställer krav på att en fullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Kolla alltså i första hand upp om några specifika krav finns för de saker ni avser att använda fullmakten till (från er bank m.m.) och ta i så fall utgångspunkt i det. Om ni ändå vill att fullmakten ska bevittnas, utan att specifika krav framgår, kan ni utgå från kraven för framtidsfullmakter. Vad som alltså kan vara bra att tänka på är följande:Det bör vara två vittnen Vittnena bör vara 15 år fyllda och vid sina sinnens fulla bruk (det innebär att de måste förstå innebörden av vad de skriver på) Vittnena bör ha kännedom om vilken typ av handling de skriver under Någon av fullmaktsparterna, make, sambo eller andra släktingar bör inte ställa upp som vittnen I bevishänseende kan det vara bra om vittnena antecknar yrke och hemvist Fullmaktsgivaren (den som ställer ut fullmakten) ska skriva under fullmakten i de två vittnenas samtidiga närvaroSammanfattning:Sammanfattningsvis finns det inget formellt lagkrav på bevittning av fullmakt om det inte rör sig om en framtidsfullmakt. För att bevittningen ska vara så trovärdig som möjligt kan det dock vara bra att följa formkraven för bevittning av framtidsfullmakt ändå. En av dessa krav är att fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i vittnenas samtidiga samvaro. Detta innebär att båda vittnena ska vara i rummet medan fullmaktsgivaren skriver under. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur kan jag få äganderätten för en hund?

2020-12-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en vän som skaffat hund med en flickvän, inte en sambo. Hon står som ägare men hon är inte på köpekontraktet. Det va min vän som köpte hunden. Dom kom överens om att varannan vecka får han ha honom sen får hon honom i en vecka. Hon kan inte ta hand om hunden, men vägrar att lämna honom till min vän. Det är han som köper allt till hunden. Hon går inte ens ut med hunden när det är hon som har honom. Vet inte om hon matar honom ens. Kan min vän på något sätt få ta över rätten för honom?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur kan jag få äganderätt? För att kunna få äganderätt över hunden, som enligt lagen är lös egendom, krävs att äganderätten övergår genom ett muntligt eller skriftligt avtal (köp eller gåva) från flickvännen till vännen. Avgörande är vem som står som ägare på hunden, inte vem som faktiskt har betalat. Det kan dock vara så att det föreligger samägande enligt samäganderättslagen. Om båda bidragit ekonomiskt till köpet och syftet var att hunden skulle ägas tillsammans, uppstår samäganderätt. Huvudregeln är dock ändå att den som står på kotnraktet är ägare om inte annat anges. SammanfattningDet är svårt att få över äganderätten över en hund om det inte finns en överlåtelse av ägaren, i detta fall flickvännen. Du bör dock undersöka om det föreligger samägande. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Innehållet i en fullmakt

2020-12-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min svärfar har skrivit under en fullmakt till en person som jag tror kommer att lura av honom pengar eller fastigheten. Finns det något sätt att ta reda på vad han har skrivit under då svärfar är alkolist och vägrar säga vad det gäller? Jag är inte säker på att han ens vet vad han har skrivit på.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FullmaktenEn fullmakt är ett avtal som kan utges både skriftligt och muntligt, det finns nämligen inget formkrav för en fullmakt (10 § Avtalslagen). I mitt svar utgår jag ifrån att fullmakten i ditt fall är skriftligt då din svärfar har skrivit under fullmakten.När en fullmakt finns i skriftlig form är det viktigt att denna finns och används i original för att garantera att den fortfarande är gällande. En möjlighet för dig när fullmakten är utgiven i skriftlig form är att fysiskt få se fullmakten i original för att ta reda på innehållet.Kan din svärfars alkoholism påverka fullmaktens giltighet?Om en person har skrivit på ett avtal under påverkan av en psykisk störning så kan detta avtal bli ogiltigförklarat (Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).En psykisk störning kan bland annat vara ett tillfälligt tillstånd såsom förvirring som har orsakats av exempelvis berusning. För att sådan psykisk störning ska kunna leda till en ogiltigförklaring av avtalet krävs det att den psykiska störningen har haft en påverkan på innehållet i avtalet. Det ska med andra ord föreligga ett samband mellan den psykiska störningen och det som regleras i avtalet. Om det inte finns ett samband mellan din svärfars alkoholism och innehållet i fullmakten så är innehållet således fullt giltigt. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Vänliga hälsningar,