Vad kan avtalas bort i Samäganderättslagen

2021-04-18 i Samägandeavtal
FRÅGA |Äger en sommarstuga med min bror. Har ett avtal där vi skriver att samäganderättsavtalet inte skall gälla.Vi har i avtalet skrivit in regler och fördelning av förvaltning , ev om-och tillbyggnad samt rätten för att förvärva varandras andel och hur.Men det står ingen specifikt om att tillgången till sommarstugan skall fördelas 50/50.Högsta domstolen tog ställning i en liknaden fråga och det publicerades att om parter inte avtalat om hur en tvist skall lösas i ett ämne , så gäller lagen i alla fall: https://www.foyen.se/vi-ager-nagot-tillsammans-men-vad-galler/Så om vi då inte specifikt avtalat om nyttjanderätten , så gäller samäganderättslagen i den frågan.MEN min fråga är då , gäller vårt avtal i de delar där vi faktiskt har avtalat om detaljer eller blir hela avtalet i alla detaljer ogiltigt.
Franck Olofsson |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Låt mig först konstatera att Samäganderättslagen i grunden är dispositiv, det vill säga det går genom avtal att bestämma annat än det som står i lagen. Om inget annat avtalats gäller alltså det som står i lagen. Mycket förenklat kan man säga att det finns några få paragrafer i Samäganderättslagen som alla andra paragrafer bygger på. Dessa är 1, 2, 3 och 6 paragraferna. Tack för de rättsfalls-kommentarerna som du hade med i din fråga. Rättsfallet som kommenteras är NJA 2019 s. 1055. I rättsfallet hade samägarna formulerat en bestämmelse i deras avtal som sa att 3 § Samäganderättslagen om god man inte skulle gälla. Högsta Domstolen konstaterar att en sådan bestämmelse i ett avtal måste erbjuda en alternativ lösning på problemet för att den ska gälla framför lagen. Detta betyder att domstolen anser att 3 § trots allt inte är helt dispositiv.Rättsfallet berör alltså endast 3 § Samäganderättslagen. När det gäller t. ex. 6 § Samäganderättslagen, som har att göra med möjligheten till försäljning av det samägda genom auktion, räcker det fortfarande bara att avtala bort regeln. För att avtala bort 6 § behövs alltså ingen alternativ lösning. Den är helt dispositiv. Det beror alltså på vilken paragraf som är berörd och hur den specifika klausulen i samägandeavtalet är formulerad om lagen kommer att gälla istället för den klausulen. Om samägarna i sitt avtal bara skriver att Samäganderättslagen som helhet inte ska gälla så omfattas alltså inte 3 § av den formuleringen. Du skriver att i ert avtal finns ingen bestämmelse om på vilket sätt tillgången till stugan skall fördelas. Vi kan för ordningen skull fråga oss om det finns någon paragraf i lagen som reglerar detta. Den paragraf i Samäganderättslagen som möjligen skulle kunna diskuteras är 2 §. Den fokuserar dock främst på förfogande och förvaltning. Med förfogande avses t. ex. uthyrningar och med förvaltning avses t. ex. renoveringar. Även 3 § kan bli aktuell om ni kommer i konflikt om hur ni ska nyttja stugan. Ni kan då ansöka om en god man, men paragrafen berör inte själva överenskommelsen om hur stugan skall nyttjas. Min bedömning är att Samäganderättslagen inte reglerar frågan om tillgången till stugan. Om överenskommelse om tillgång till stugan inte finns med i avtalet betyder det inte att det inte är en överenskommelse. Det finns inget krav i Samäganderättslagen att alla överenskommelser ska vara skriftliga. Har ni en muntlig överenskommelse om 50/50 tillgång så gäller den. Nu till sammanfattning och svaret på din fråga. Alla bestämmelser i ert avtal som inte berörs av lagen gäller såklart och det inkluderar även muntliga överenskommelser. Bestämmelser i Samäganderättslagen går som huvudregel att avtala bort, men för åtminstone 3 § gäller att klausulen i avtalet måste formulera en alternativ lösning. Svaret är alltså att erat avtal, såvitt jag kan se, gäller i alla delar inklusive muntliga överenskommelser om tillgång till stugan, men att ni inte avtalat bort 3 § Samäganderättslagen på ett korrekt sätt.

Kan ett barn under 18 år handla på nätet?

2021-04-16 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Kan en 16 åring med ett debitkort handla på nätet även där det är 18 års gräns?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att ett barn under 18 år inte kan handla på nätet, men att barn som är över 16 år i viss mån får handla för pengar som barnet själv tjänat in. Barn behöver ha fyllt 18 år för att ingå i avtal om köpEtt barn som ännu inte har fyllt 18 år behöver förälderns tillstånd för att köpa saker och ingå avtal (9 kap. 1 § Föräldrabalken). Det innebär att barn generellt sett inte får köpa saker om de är under 18 år. Det innebär att avtal som ingåtts med ett barn generellt sett inte är giltigt så länge tillstånd från vårdnadshavare saknas. Prestationer ska återgå exempelvis i form av att köpet hävs (9 kap. 6-7 § Föräldrabalken). Däremot finns undantag, exempelvis så får ett barn använda egna ihoptjänade pengar om barnet fyllt 16 år. Regler som kräver att onlinebutiker kontrollerar ålder saknasDet här innebär alltså att generellt sett så får inte barn ingå avtal på nätet. Som förälder innebär det att man behöver tydliggöra för sitt barn att det inte är okej att handla på nätet. Generellt sett så finns det inga regler som tvingar onlinebutiker att kontrollera ålder på sina kunder. Om ens barn gjort inköp får föräldern kontakta berörd butik och informera om att barnet inte hade förälderns godkännande. Däremot kan det bli en krånglig och svår process. Vissa banker har löst detta problem genom att erbjuda föräldrar att uppsätta spärrar på debitkort som barn får använda, exempelvis att korten inte går att använda vid internetköp. Sammanfattningsvis så kan inte barn ingå avtal eller köpa saker utan en förälders tillåtelse. Det finns däremot inga regler som kräver att onlinebutiker kontrollerar barnets ålder. Avtal som ingås med barn blir generellt sett ogiltiga men viss ersättningsskyldighet kan uppstå. Banker erbjuder ofta lösningar som beloppsspärrar eller att debitkort inte går att använd för internetköp. Avslutningsvis så får 16 åringar i viss mån ingå avtal om köp med pengar de själva har tjänat in. Med vänliga hälsningar,

Är leasingavtalet ogiltigt på grund av ett förklaringsmisstag?

2021-04-13 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, Jag bad om en offert på en leasingbil. I mailet angav jag alla tillbehör och övrig utrustning som jag ville ha med i offerten. I mailsvaret från bilfirman så bekräftar de i mailet vad som ingår i offerten och en separat fil med själva offerten. Jag accepterade i tron om att allt jag bett de inkludera fanns med. När avtalet sedan kom så upptäcktes att bilfirman glömt räkna in vinterdäcken i offerten vilket ökade kostnaden per månad. Min fråga är om det räcker med att de bekräftade i mailet att vinterhjulen ingår i offerten eller är det själva pdf-offerten som räknas som giltig, dvs att jag borde ha upptäckt att de missat att inkludera det?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fråga om slutande av avtal gäller avtalslagen (AvtL).Har ett avtal ingåtts?Mejlsvaret från bilfirman (offerten) får anses vara ett anbud om att sluta avtal. Ett anbud är bindande, likaså accept på anbudet (1 § AvtL). Ett bindande avtal har därför uppstått i och med att du accepterade anbudet. Du och företaget är därför bundna till det som framgick av mejlet (offerten som du accepterade). Huvudregeln är därför att bilfirman inte i efterhand kan ändra vad som accepterats genom att räkna in kostnaden för vinterdäcken. Detta förutsätter också att parterna inte har kommit överens om att avtalet inte är bindande förrän de skrivit under en skriftlig handling (kontraktsprincipen).Är avtalet ogiltigt? (Förklaringsmisstag)Det är uppenbart att bilfirmans anbud avviker från vad som har varit avsett. Om anbudet fått ett annat innehåll än vad som varit åsyftat på grund av felskrivning eller annat misstag blir denne bunden av anbudet ändå. Det förutsätter dock att mottagaren av viljeförklaringen inte insåg eller borde ha insett misstaget. Med andra ord måste mottagaren ha varit i god tro om misstaget (32 § första stycket AvtL). Motparten får stå för sina misstag om du varit i god tro. Om du till exempel misstänkte att ett fel gjorts på grund av att priset var orimligt lågt kan du inte ha varit i god tro.Det ska understrykas att bestämmelsen endast gäller när misstaget beror på t.ex. felskrivningar och inte när avgivaren medvetet avsett att ge uttryck för det angivna innehållet, men innehållet fått en annan innebörd. Om bilfirman till exempel av misstag skriver 6950 kr i stället för 6590 kr är det fråga om ett förklaringsmisstag som omfattas av bestämmelsen. Räknefel kan däremot vara ett misstag som inte omfattas av bestämmelsen, t.ex. om bilfirman skriver 2500 kr (fast egentligen räknade de fel vid sin beräkning av 500 x 6 = 3000). Du skriver att företaget "glömt" räkna in priset för vinterhjulen. Det framstår därför närmast som att företaget gjort en felberäkning. Företaget får då stå för sitt misstag. En tolkning måste dock göras av avtalet i det enskilda fallet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ogiltighet av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Vår mamma har nyligen sålt sin lägenhet trots att hon är psykisk sjuk. Hon har hållit sina anhöriga ovetandes om försäljningen. Vi försökte under hösten/vintern få henne att ta en god man eller förvaltare eftersom hon var/är inne i en maniskt period och har spenderat otroliga summor, tyvärr instämde inte hennes nya läkare så det gick inte igenom. Avtalet för försäljningen skrevs i mars och tillträde räknas vara i juli. Handpenningen är fortfarande på mäklarens klientmedelskonto, då bostadsrättsföreningen ej ännu godkänt. Vår mamma har åkt in på sjukhus nu på grund av alla omständigheter och hennes förra läkare har slutat och hon har fått en ny läkare som idag intygade hennes diagnos och att hon är i behov av förvaltare vilket nu ska ansökas om. Vår fråga är hur lag 1924:323, om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, kan hjälpa mamma att få försäljningen ogiltigförklarad, samt om den lagen åberopas - slipper hon ersätta köparen? Vore otroligt tacksam för svar snarast! Tack på förhand! Med vänlig hälsning,
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår dig, undrar du om försäljningen av lägenheten kan förklaras ogiltig, samt om hon i så fall skulle bli skyldig att ersätta köparen.Den första frågan som blir aktuell är om lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning är tillämplig, det vill säga om avtalet i fråga ingåtts under påverkan av en psykisk störning. Begreppet psykisk störning omfattar enligt lagen både varaktiga psykiska störningar, exempelvis vissa sjukdomar, men också tillfälliga förvirringstillstånd på grund av berusning eller skrämsel. Som du beskriver din mammas tillstånd, bör det falla under begreppet psykisk störning. Nästa fråga som aktualiseras, är om avtalet ingicks på grund av störningen. Det krävs ett visst orsakssammanhang mellan sjukdomen och avtalet, det vill säga att sjukdomen som sådan ledde till att avtalet ingicks. Som du beskriver din mammas situation, tycks detta också vara fallet. Därmed är lagen också tillämplig.När ett avtal har ingåtts under påverkan av psykisk störning, är avtalet per automatik ogiltigt. Ett eventuellt problem här, är att den som åberopar ogiltigheten också måste bevisa att avtalet ingicks på grund av den psykiska störningen. Detta bör dock kunna styrkas med hjälp av ett läkarintyg eller liknande. Ogiltigheten innebär att eventuell betalning eller annan ersättning, så som mäklararvode och handpenning, ska återbäras till din mamma, respektive köparen av lägenheten. Det innebär också att lägenheten fortfarande är hennes.Det kan dock vara så att din mamma blir skyldig att i viss utsträckning ersätta köparen och mäklaren. Enligt lagens andra stycke har nämligen den som var i god tro om den psykiska störningen (det vill säga att den inte visste om att avtalet ingicks under påverkan av en psykisk störning) rätt till skälig ersättning för den förlust som föranletts av avtalet. Exempelvis har mäklaren lagt ned arbete på försäljning av lägenheten, vilket den i så fall kan ha rätt till ersättning för. Likaså kan köparen ha hunnit sälja sitt nuvarande boende, vilket kan ha orsakat viss ekonomisk skada för denne. Som sagt måste dock köparen och mäklaren vara ovetandes om din mammas psykiska störning, för att din mamma ska bli ersättningsskyldig.Sammanfattningsvis är lagen alltså tillämplig på din mammas situation. Lägenhetsförsäljningen är därmed ogiltig och lägenheten är därför fortfarande hennes. Hon kan dock, som jag har beskrivit, bli skyldig att i viss utsträckning ersätta mäklaren och köparen för den förlust som föranletts av avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig!Med vänlig hälsning,

Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer användarvillkor?

2021-04-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! Räknas det som avtalsbrott när användare inte följer satta villkor på sociala medier (ex Facebook)? Tack!
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oftast när man vill använda en tjänst (t.ex. Facebook) krävs att man godkänner användarvillkoren. Det förhållandet kan då ses som ett ingående av avtal mellan dig och den som tillhandahåller tjänsten. Huvudregeln inom svensk rätt är att avtal ska hållas.Avtalsbrott föreligger när en part inte presterar i enlighet med avtalet. Påföljderna vid avtalsbrott är olika för olika fall. Påföljderna brukar regleras i avtalet – om sådana inte finns reglerade kan man vända sig till lagar och eventuellt allmänna avtalsrättsliga principer. Vad gäller sociala medier är påföljden oftast att ens konto blir avstängd. Svar på din fråga: Ja, det räknas som avtalsbrott när användare inte följer satta villkor på sociala medier.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

Vilka regler gäller vid avtal via telefon?

2021-04-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har godkänt ett mkt dåligt avtal via telefon samtal med ett företag, försökte säga att jag ångrade mig då kostnader överstiger långt över min inkomst. Oseriöst och har ej fått bekräftelse vare sig på Mail eller posten.Går detta att få rättslig hjälp med. ?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning på distans blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. I din fråga framgår det inte vad för typ av varor/tjänster det gäller eller vem som kontaktat vem först, jag kommer därför förklara vad som generellt gäller vid telefonförsäljning.2 kap. 3 a § distansavtalslagen anger att om ett företag på eget initiativ kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett distansavtal så ska du i början av samtalet informeras om företagets identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med dig och hans/hennes relation till företaget. Om du går med på att ingå ett avtal så ska företaget bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Ett avtal ingås genom att du efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och du är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Du ska informeras om detta i företagets bekräftelse av anbudet.Avtalet är alltså enligt distansavtalslagen inte giltigt om företaget på eget initiativ kontaktat dig och därefter inte bekräftat sitt anbud genom en handling eller annan läsbar/varaktig form, t.ex. på mail eller post, vilket i sin tur inneburit att du inte fått möjlighet att skriftligen acceptera anbudet.ÅngerrättOm ovan förutsättningar är uppfyllda så är avtalet ogiltigt, men skulle avtalet anses giltigt så har du rätt att ångra dig. Enligt 2 kap. 12 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som gäller 14 dagar, det finns dock undantag till ångerrätten som finns upplistade i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Företaget ska ha informerat dig om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, har du inte blivit informerad finns det möjlighet att ångra köpet senare än 14 dagar. Informationen ska innehålla uppgifter om tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten samt hur du ska göra för att ångra köpet. Du kan läsa mer om vad som gäller vid telefonförsäljning på Hallå konsuments hemsida här.Boka tid med en juristHos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en av våra verksamma jurister, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Avtal under påverkan av psykisk störning

2021-04-12 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Dement mor vill överföra fonder till dotter. Hur är det möjligt?
Linn Gustafsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om rättshandlingsförmåga under påverkan av psykisk sjukdom, vilket aktualiserar lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.Enligt ovan nämnda lag är avtal som ingåtts av en person med en psykisk störning ogiltiga. Begreppet "psykisk störning" i lagen omfattar bland annat personer som lider av demens.Huvudregeln vad gäller avtal slutna på detta vis är att avtalet anses ogiltigt och prestationerna ska återgå, d.v.s. fonderna ska återgå till modern. Detta gäller inte om modern har en god man eller förvaltare som bistått vid överlåtelsen av fonderna. Under förutsättning att det skett på rätt sätt så är en sådan överföring tillåten.Den som påstår att avtalet är ogiltigt bär bevisbördan för att påvisa att modern led av den psykiska störningen vid överlåtelsen. Här måste personen kunna visa på att det förelegat ett orsakssamband mellan överföringen och demensen, alltså att sjukdomen påverkat modern att överlåta fonderna till dottern. En person som lider av demens har fortfarande rättshandlingsförmåga och kan ingå giltiga avtal, men det måste kunna påvisas att det skett när personen i fråga är i sina sinnens fulla bruk och att handlingen inte påverkas av sjukdomen.En person som lider av demens och därmed inte kan bevaka sin rätt kan få en god man eller förvaltare som företräder personen i fråga och hjälper till med bland annat förvaltning av egendom (11 kap. 4 § föräldrabalken, 11 kap. 7 § föräldrabalken och 11 kap. 9 § föräldrabalken). Om modern i din fråga har en god man eller förvaltare så bör avtalet vara giltigt.Sammanfattningsvis kan alltså en person som lider av demens ingå bindande avtal så länge rättshandlingen företas när personen är i sina sinnens fulla bruk och sjukdomen inte påverkar avtalet. Kan det bevisas att det finns ett orsakssamband mellan demensen och fonderna ska avtalet anses ogiltigt.Har du ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Hur ska du utforma en uppsägning av borgensåtagande för bostadshyra?

2021-04-12 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag ska skriva ett brev till min mammas hyresvärd för att säga upp mitt borgensåtagande. Vad ska stå i brevet för att det ska vara giltigt? Med vänlig hälsning
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna besvara din fråga så kommer jag använda mig av jordabalken (JB) 12 kap., som även brukar kallas för hyreslagen. Av din fråga framgår det inte om det rör sig om hyra av bostadslägenhet eller om det rör sig om hyra av lokal. Jag utgår dock från att det rör sig om hyra av bostadslägenhet. Ifall det rör sig om ett borgensåtagande för lokalhyra så gäller allmänna regler om borgensförbindelser, dvs att borgensförbindelser normalt inte kan brytas. Uppsägning av borgensåtagande bostadslägenhetVid borgensförbindelser för hyra av bostadslägenhet så har dock borgensmannen, dvs personen som har gått i borgen, rätt att säga upp sitt borgensåtagande under vissa omständigheter (JB 12 kap. 28a §). Du som borgensman har därmed rätt att säga upp ditt borgensåtagande. Borgensåtagandet kan dock först upphöra när det har gått två år sedan borgensåtagandet började gälla, dvs sedan du skrev på borgensåtagandet och blev tecknad som borgensman. Därutöver är uppsägningstiden för ett borgensåtagande nio månader, och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Du kan alltså som tidigast säga upp ditt borgensåtagande ett år och tre månader efter att åtagandet började gälla.När borgensåtagandet har sagts upp så får din mammas hyresvärden avgöra ifall din mamma som hyresgäst behöver ställa ytterligare borgen eller annan säkerhet.Utformningen av uppsägningenDet finns inga särskilda krav i paragrafen som anger hur själva uppsägningen av borgensåtagandet ska utformas. Allmänna avtalsrättsliga regler gäller därmed för uppsägning av avtal.Uppsägningen måste riktas till den andra avtalsparten, du ska alltså rikta din uppsägning till sin mammas hyresvärd, eftersom borgensåtagandet är ett avtal mellan dig som borgensman och hyresvärden. Uppsägningen ska även innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra. Du bör även tydligt skriva ut till vilken dag borgensåtagandet ska upphöra och du måste även hålla dig till reglerna om uppsägningstid. Det finns inget krav på att uppsägningen ska ske skriftligt, muntliga uppsägningar gäller också. Däremot bör du säga upp borgensåtagandet skriftligen och skaffa dig ett skriftligt erkännande av hyresvärden på att uppsägning av borgensåtagandet har skett. Detta eftersom det är du som har bevisbördan på att en uppsägning har skett om målet hamnar i domstol. Hyresgästföreningen framför även att uppsägningen ska vara skriftlig och att den ska skickas med rekommenderat brev, se här.För att säga upp borgensåtagandet hade du exempelvis kunnat skriva: Härmed säger jag "namn" upp mitt borgensåtagande avseende "hyresgästens namn och hyresavtals-ID/hyreslägenhet", med iakttagande av uppsägningstid enligt Jordabalken 12 kap. 28a § på nio månader, att upphöra den "datum". Ange även namnunderskrift, namnförtydligande, datum och plats. Slutdatumet, dvs. när borgensåtagandet upphör, är alltså när det har gått nio månader från när du har sagt upp borgensåtagandet. Borgensåtagandet upphör att gälla vid månadsskiftet och därmed gäller åtagandet hela månaden ut den sista månaden. Om månad 9 är november, så upphör alltså åtagandet den 1: a december. SammanfattningDu får säga upp borgensåtagandet tidigast två år efter att borgensåtagandet började gälla. Därutöver är uppsägningstiden nio månader och uppsägningen sker vid månadsskiftet. Det finns inga särskilda regler om uppsägning av borgensåtagande, utan allmänna avtalsrättsliga regler gäller för uppsägning. Du ska rikta uppsägningen till din mammas hyresvärd, uppsägningen ska alltså skickas till hyresvärden. Uppsägningen ska också innehålla ett tydligt besked om att du vill att borgensåtagandet ska upphöra och slutdatumet ska framgå tydligt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,