Måste jag betala mer än överenskommet?

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Min son och hans kompis bodde på ett vandrarhem i början på juli 2020. Innan de checkade in frågade de om pris, de sa då att det skulle kosta 1500/natt. De bodde i 2 nätter. När de checkar ut säger de att sonen ska betala över 8400 kr. Detta går han inte med på då det var sagt 3000kr. Han betalar ändå 5000kr för att slippa bråk. Nu har det kommit en faktura på drygt 3500kr, det belopp som enligt vandrarhemmet överstiger 5000 kr. Fakturan är inte specificerad, endast belopp och det datum de checkade in, samt att han betalade 5000kr på plats. Inget om vilket slags boende, pris per natt, utcheckning eller så. Sonen anser att detta inte är något han ska betala, då de fick muntligt att det skulle kosta 3000kr, samt att han visade god vilja och ändå betalade 5000kr. Hur bör vi göra nu?
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att huvudregeln är att vem som helst får ingå avtal med vem som helst, med valfritt innehåll. Dessa avtal ska hållas, enligt principen om pacta sunt servanda. I din sons fall har vandrarhemmet tillhandahållit en tjänst i form av boende och detta mot ersättning. Så långt inga problem. Om det är så som du säger, att en företrädare för vandrarhemmet sagt att priset är 1 500 kr per natt, är han förstås inte skyldig mer än 3 000 kr. Det verkar alltså som att deras anspråk saknar grund. Det finns förstås en liten risk för att priset som angavs gällde per person och natt, men mig veterligen är det mycket ovanligt att sätta priset på det sättet. Andra faktorer som kan spela in är information om priset har nått din son på andra sätt, som exempelvis via vandrarhemmets hemsida eller skyltning, men det bör inte spela någon roll om receptionisten eller liknande har sagt "1 500 kr per natt". Jag antar förstås också att din son/hans kompis inte har förstört egendom på vandrarhemmet, eftersom de i sådana fall kan vara skadeståndsskyldiga. Mitt råd är att följaktligen att ni inte ska betala (det verkar snarare som att ni har grund för att kräva vandrarhemmet på 2 000 kr). Risken finns förstås att vandrarhemmet väljer att stämma er, men med tanke på det lilla beloppet är det osannolikt. Jag kan inte uttala mig om hur domstolen skulle bedöma saken, men med den information som du gett mig bör vandrarhemmets talan inte bifallas. En faktor som spelar in är att det är käranden (i det fallet vandrarhemmet) som har bevisbördan inledningsvis. Det innebär att de ska visa att din son är skyldig dem 3 500 kr. Om de inte lyckas med det, behöver din son inte lyfta ett finger för att undgå att bli ersättningsskyldig. Om de lyckas med det får din son chansen att motbevisa dem. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Ångerrätt och hävningsrätt som konsument

2021-03-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Vi har beställt ett tv-paket från Viasat. Vi fick det inte installerat av dem före ångerrätten på två veckor tog slut. Nu stämmer inte paketet överens med vad de sa över telefon. De har samtalet inspelat men vet inte om de delar med sig av det. Har vi rätten på oss sida att säga upp det fast ångerrätten tagit slut och kan vi hänvisa till 22 § Konsumentköplagen att häva köpet annars? och måste de dela med sig av inspelat samtal?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta vad du som konsument har rätt att göra. Eftersom att det är en fråga mellan en konsumen, du, och en näringsidkare, Viasat, så blir konsumentköplagen, KKöpL, tillämplig.Fel på varanOm paketet inte stämmer överens med ert avtal i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning anses det vara fel på varan (16 § KKöpL). Om det inte framgår något i ert avtal så kan den även anses felaktig om exempelvis den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren lämnat (16 § första stycket KKöpL).HävningSäga upp avtalet och hävning är det samma i lagens mening. Du har rätt att göra det om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Innan man får häva brukar man däremot se till avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag (28 § KKöpL). Säljaren har rätt att försöka avhjälpa fel innan du kan häva avtalet på grund av fel.Köp över telefon?Eftersom du pratar om Viasat och att säljaren sagt saker över telefon undrar jag om ni kan ha ingått avtalet över telefon? Om du har ingått ett avtal över telefon så blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpbar.Lagen är till för att skydda konsumenter vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 §). Har man ingått ett avtal via telefon så omfattas det av lagen (1 kap. 2 § fjärde stycket). Ångerfristen på två veckor börjar löpa den dag du fick varan i din besittning (2 kap. 12 §). Denna lag säger däremot i ditt fall inget annat än KKöpL som du kan använda gällande ångerrätten.SammanfattningSom konsument har du alltid en skydd enligt dessa lagar som näringsidkaren inte kan avtala bort. Har Viasat gjort fel så har du alltid rätt till koompensation, avhjälpning eller i slutändan rätt till att häva avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ge del av fastighet i gåva

2021-03-31 i Gåva
FRÅGA |Ge sin del av huset i gåva till andra maken vid skilsmässa.Hej Vi ska ev skiljas pga otroget . Min man vill ge sin del av huset till mig som kompensation./gåva Och ta halva skulden på lånet på huset i sitt namn . Är detta möjligt eller är det bara ytterligen en lögn ?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet, innebärandes att man är fri att ingå de flesta (lagliga) avtal. Detta innebär alltså att man oftast fritt får disponera över sin egendom. Det korta svaret är alltså att det är helt möjligt för honom att ge sin del av huset till dig i gåva. Frågan om huruvida han kan ta över lånet beror på ifall banken godkänner det. Poängteras bör att gåvan inte är bindande förrän den fullbordats, förutom ifall han skrivit ett skuldebrev till dig eller annan motsvarande urkund om förpliktelse (enligt 1 § gåvolagen). Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Vad händer med lägenheten om jag säger upp mitt borgensavtal?

2021-03-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag står som borgenär på min mammas lägenhet och undrar vad som händer med lägenheten om jag säger upp mig som borgenär. Får min mamma bo kvar? Det har gått över två år och min mamma har skött betalningen av hyran.
Maya Hempel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En borgensförbindelse som finns som säkerhet att hyresgästen betalar hyran får i regel sägas upp två år efter den tecknats (12 kap 28 a § jordabalken). Det innebär att du har rätt att säga upp din borgensförbindelse. Däremot betyder det inte att hyresvärden inte kan kräva att din mamma hittar en ny borgensman. Det finns dock inget lagkrav på att hyresgästen måste ha en ny borgensman utan detta är upp till hyresvärden att bestämma.Säger du upp din borgensförbindelse blir du fri från ansvar. Förhållandet mellan hyresvärd och din mamma förblir dock oförändrat. Ifall hyresvärden kräver en ny borgensman och ni inte hittar någon sådan kan hyresvärden säga upp din mammas hyresavtal. Din mamma kan dock ändå ha rätt till ett förlängt hyresavtal efter uppsägningen. Det beror på att man som hyresgäst har ett besittningsskydd. Besittningsskyddet ska ge hyresgästen rätt till förlängt avtal om denna inte har misskött sig (12 kap 46 § jordabalken). Eftersom du skriver att din mamma har skött betalningarna borde hon alltså kunna få sitt hyresavtal förlängt oavsett.Jag rekommenderar att ni stämmer av med hyresvärden vad som gäller i ert fall och sedan går vidare därifrån.Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Lycka till,

Avtal underskrivet av någon som inte förstår innebörden - kan det ogiltiförklaras?

2021-03-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej, min mor har. utan min vetskap, skrivit under ett avtal med Ip Only gällande markarbete på vår gemensamma fastighet. Min mor är 78 år och lider av kognitiv svikt, som blivit allt sämre under det senaste året. I samtal med henne förstår jag att hon inte har förstått vad avtalet med IP-only gäller och trott sig tvungen att skriva under. Eftersom jag som gemensam fastighetsägare inte har blivit tillfrågad av IP-only skrev jag till dem och bad om att avtalet hävs då jag inte ger mitt medgivande till de markarbeten som IP-only vill genomföra på vår tomt. Jag bifogade även en framtidsfullmakt som visar att jag har rätt att fatta beslut å min mors vägnar gällande avtal av den typ som här har ingåtts.IP Only svarar: Det stämmer att vi har ett markavtal för [fastigjeten] som är undertecknat [NN]. Markavtalet gäller för en tid om 50 år inom detaljplanelagt området och i 25 år från undertecknande. Det gör alltså att markavtalet fortsatt är bindande och följer med fastigheten. Det är alltså inte möjligt att säga upp markavtalet då det fortsatt är ett aktivt avtal.Får det gå till så här? Finns det något jag kan göra? Mvh Monica
Sanna Parkan |Hej Monica och tack för att du vänder dig till lawline med dina frågor!Om jag har förstått frågan rätt så undrar du kring möjligheter att häva / ogiltigförklara detta avtal.Eftersom din mor lider av kognitiv svikt kan möjligen AvtL 31 § användas för att ogiltigförklara avtalet, beroende på hur din mors tillstånd de facto är. AvtL 31 § anger att om någon missbrukat annans trångmål, oförstånd eller lättsinne för att få igenom en rättshandling, så är rättshandlingen inte gällande. Men här krävs att det föreligger ett uppenbart missförhållande mellan förmånen för motparten och det som utlovas, det vanligaste exemplet är s k kreditocker vilket innebär oskäligt hög ränta för ett lån.Ett annat sätt att angripa situationen är lilla generalklausulen, AvtL 33 §. Den innebär att hela avtalet blir ogiltigt om det vid avtalets tillkomst föreligger en omständighet som strider mot tro och heder och motparten har insikt om denna omständighet. I detta fall kanske det kan vara fråga om att IP-only individen som pratat med din mor märkt att hon kanske lider av någon sjukdom alt var medveten om att din mor trott att hon måste skriva under. Men då måste uppsåt hos motparten bevisas, dvs att IP only vetat om denna omständighet.Ett tredje alternativ kan vara den stora generalklausulen, AvtL 36 §, som stadgar att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till bl a omständigheter vid avtalet tillkomst eller senare inträffade händelser. Sist men inte minst har vi även lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Psykiskt störning är en samlingsbeteckning där t ex kraftig demens kan inräknas. Här blir bedömningen beroende av hur din mors tillstånd de facto är. Mitt tips är att först kontakta IP only igen och mena på att avtalet inte kan vara giltigt i och med att din mor på grund av sitt tillstånd inte förstod vad hon skrev under, samt var under intrycket att hon måste skriva under. Om de inte vill ogiltigförklara avtalet därefter bör du skaffa ett juridiskt ombud som kan få all info kring omständigheterna när din mor skrev under, hennes hälsotillstånd etc och därefter hjälpa dig att hos tingsrätten yrka att avtalet ska ogiltigförklaras.Hoppas att det var svar på din fråga!

Barns rätt att ingå avtal

2021-03-31 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, jag ska hyra ut SUP-bräda. Då jag vill att hyresman ska skriva på ett kontrakt att all risk sker på egen hand samt om utrustningen är skadad hyresman ska betala hela summan eller reparationskostnaden. Jag hade tänk mig åldersgräns 15 år men då min fråga är kan en 15 år gammal barn skriva på ett sådant avtal? kommer avtalet gälla?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalken (FB).Är man under 18 år kan man som utgångspunkt inte själv ingå avtal som innefattar ett åtagande (9 kap. 1 § FB). Att åta sig att ersätta utrustning vid eventuell skada är ett typiskt sådant avtal en underårig inte får ingå. Ett barn under 18 år får dock ingå avtal som innefattar ett åtagande om det finns godkännande från barnets förmyndare (9 kap. 6 § FB). Det som behövs i ditt fall är alltså ett godkännande från barnets förmyndare. Finns samtycke från förmyndare blir avtalet giltigt, annars saknar det verkan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

När kan man säga upp ett hyreskontrakt?

2021-03-31 i Avtal
FRÅGA |Hej!Behöver jag säga upp hyresgäst som bor i egen villa och som har tidsbestämt hyreskontrakt och när skall det göras i så fall?M V H
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tolkar jag din fråga rätt bor hyresgästen i en villa som du äger och din fråga är om du behöver säga upp hyreskontraktet.Vid uppsägning eller förnyelse av hyresavtal gäller dock vad som är stadgat i hyresavtalet, men ett avtal som gäller för bestämd tid ska upphöra att gälla vid hyrestidens slut och ingen uppsägning krävs om inte annat är avtalat. Vid hyresavtal som gäller för bestämd tid är utgångspunkten att dessa inte kan sägas upp i förtid, 3 § hyreslagen. Mitt råd är att utgå från vad ni kommit överens om i hyresavtalet. Har ni inte reglerat uppsägningstid upphör din förpliktelse att hyra ut villan vid avtalets förfallodag. Hoppas du fick svar på din fråga. Har du följdfrågor är du varmt välkommen åter.Glad påsk!Med vänliga hälsningar,

Vem får titulera sig som "Lord"?

2021-03-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Får man i Sverige på identitetshandling titulera sig som "Lord" ... innan sitt tilltalsnamn?
Maja Fagerholm |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kan förvärva titeln lord på följande tre sätt: 1. Ärva namnet genom giftemål. 2. Genom att äga land i Skottland. 3. Monarken utnämner personen till en lord efter nominering av premiärministern. Det går alltså inte att hur som helst titulera sig som "Lord". Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,