Hej kära juridiska vägledare!

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Hej kära juridiska vägledare!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det framgår tyvärr inte av din inskickade fråga vad du vill ha hjälp med. Om du har en juridisk fråga kan du skicka in en ny fråga via hemsidan. Om du vill skapa ett avtal kan du göra det till fast pris via Lawlines avtalsmotor, länk här. Du kan även boka tid med en av Lawlines jurister. Länk till formulär för att boka tid med jurist finns här. Lawlines juristbyrå debiterar 2 000 kronor per timme. Du kan även ringa till Lawline. Telefonnumret är 08-533 300 04 och receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar. Vänligen,

​Har vi rätt till återbetalning för vårt bröllop till följd av coronaviruset?

2020-12-31 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fästman skulle gifta oss maj 2021 men behöver avboka detta pga de nya restriktionerna samt införandet av den nya lagen som träder i kraft 10 januari 2021 och upphör 21 september 2021. Den nya lagen innebär att alla sammankomster, exempelvis bröllopsfester, skall upphöra och avbokas på grund av rådande pandemi. Min fråga är följande; Jag och min fästman har betalat 20.000 kronor i deposition till festlokalägaren och undrar om vi har rätt till att få tillbaka den summan? Detta med anledning av att vi inte självmant vill avboka bröllopet utan måste utifrån regeringens beslut. Är det muntliga avtalet fortfarande juridiskt bindande eller finns det ett undantag kring depositioner när regeringens beslut kommer i vägen? Vi vill som sagt inte ställa in bröllopet men måste göra det. Festlokalägaren uppgav att en tidigare kund begärt tillbaka depositionen men att han inte gav tillbaka den summan eftersom att "en deposition är en deposition". Jag är medveten om att det oavsett kommer innebära inkomstförlust för festägaren pga regeringens beslut och därför undrar jag hur vi kan lösa detta?
Sara Djogic |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga. Så som jag läser frågan undrar ni om det finns möjlighet att få tillbaka 20 000 kr som ni har betalat i deposition till festlokalägaren för arrangerandet av ert bröllop. Få tillbaka pengarna vid avbokning på grund av coronaviruset Det finns ingen generell lagstadgad rätt att avboka bröllopet med hänvisning till en händelse som coronaviruset. Istället är utformningen av varje enskild avtalsförbindelse avgörande för möjligheten att få tillbaka pengar. Regler om avtal hittar ni i avtalslagen (AvtL). Mitt första råd till er är därför att läsa igenom avtalet noggrant för att se vad som gäller för avbokningar i just ert fall. Om avtalet stadgar att pengarna endast återbetalas vid avbokningar där någon annan bokar lokalen är det i princip det som gäller. Framgår det av avtalet att ni har kommit överens om att ni ska få tillbaka depositionen vid uteblivet köp kan ni såklart utgå ifrån detta. Möjlighet till jämkning av avtalsvillkoren I det fall avtalet inte ger er rätt att avboka bröllopet, finns möjlighet att jämka avtalet eller villkoret 36 § AvtL. Detta förutsätter dock att avtalet/avtalsvillkoret är oskäligt på grund av innehållet, omständigheter vid avtalets tillkomst eller senare tillkomna omständigheter. Regeln har således ett väldigt brett tillämpningsområde. Värt att tänka på är att avtalet/villkoret fortfarande blir giltigt, men kan genom jämkning få en ny betydelse. Det kan även jämkas till noll, vilket i praktiken kan jämställas med att det ogiltigförklaras. Vid bedömningen om ett villkor är oskäligt och därmed kan jämkas tar domstolen hänsyn till bland annat "senare inträffade förhållanden". En central del i bedömningen är möjligheten att förutse sådana händelser under tiden som avtalet löper.Force majeure kan vara en grund för rätt till återbetalning Ett annat alternativ skulle vara om festlokalägaren tagit med en force majeure klausul i avtalet. I ett sådant fall har ni möjlighet att argumentera för att ni ska ha rätt till att få tillbaka depositionen. Principen om force majeure är inte lagstadgad men innebär att det finns extraordinära och svårförutsedda händelser gör att avtalsparterna inte behöver uppfylla avtalsvillkoren. Det ska alltså röra sig om omständigheter som varken ni eller festlokalägaren kände till när avtalet ingicks. Skulle det framgå av avtalet att Force Majeure-klausulen endast tillämpas till festlokalägarens fördel kan ni argumentera för att den även bör omfatta eran situation. Vad ni kan göra nuJag föreslår att ni börjar med att ta en titt på avtalet mellan er och festlokalägaren för att se vilka era rättigheter och skyldigheter är. Då jag inte har information kring hur erat avtal är utformat kan jag dessvärre inte göra en bedömning i detta avseende. Skulle det visa sig att avtalet inte ger er rätt att få tillbaka depositionen föreslår jag att ni framför argumentation kring avtalets oskälighet med hänvisning till den rådande situation vi i dagsläget befinner oss i. Värt är även att beakta en eventuell force majeure klausul. Hoppas ni har fått svar på er fråga och önskar er en god fortsättning!Med vänlig hälsning,

Vilket avtal gäller om det ena är skriftligt och det andra muntligt?

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |När jag och min dåvarande sambo separerade kom vi muntligt överens om att våra gemensamma barn skulle vara jämna veckor hos honom och udda hos mig, med byte på söndagskväll.Efter samtal med familjerådgivning kom vi överens om ett nytt beslut kring uppdelning av veckor, nu att byte ska ske på fredagar (inget om vilka veckor). Denna överenskommelse är skriftlig. Vi är nu oense om vilken överenskommelse som ska följas. Kan ni hjälpa att reda ut det?
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Har ni omförhandlat villkoren och sedan skriftligt undertecknat denna överenskommelse så är det devillkoren som gäller eftersom det är ett bindande avtal likt alla andra avtal som skrivs under. Dessutom blir det svårt för den part som står fast vid den första överenskommelsen i bevishänseende visa att det funnits en tidigare överenskommelse eftersom den var muntlig. Jag hoppas detta var svar på frågan, skulle ni inte komma överens efter detta så är mitt råd att i första hand vända er till familjerådgivningen igen så de kan hjälpa er att medla och komma överens innan ni i sista hand skulle ta avgörandet till domstol. Hoppas detta var svar på din fråga!

Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal

2020-12-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag köpte den 1 januari ett årskort på ett gym och fick en faktura på detta. Vi kom överens om att jag kunde betala hela summan direkt, alternativt månadsvis. Nu i slutet av året när jag har flyttat från orten och lämnat tillbaka gymtaggen, så får jag en ny faktura där det står att jag är skyldig 600 kronor.Gymmet hade då under sommaren höjt priset på årskortet och ägaren förväntar sig att jag skall betala enligt det nya priset från och med höjningen. Jag fick aldrig någon ny faktura under sommaren och vi har aldrig kommit överens om ett nytt pris muntligen heller. Min fråga till er är: om jag har fått en faktura med ett (lägre) pris som gäller under hela 2020, och gymmet sedan höjer årskortet och hävdar att jag är skyldig pengar, kan jag då peka på den ursprungliga fakturan och säga att jag betalat allting? Vem har rätt? Tack!
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du ingått ett tidsbestämt avtal om ett ettårigt gymkort. Efter detta har gymmet höjt avgiften för årskort och vill då att du ska betala den extra avgift som de bestämt. Du undrar nu om detta är tillåtet. Av frågan framgår inte ifall du betalade hela summan vid ett tillfälle eller ifall du valde att betala månadsvis.Vad som är tillåtet för gymägaren att göra beror på vad ni avtalat om. En avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas (1 § Avtalslagen kan användas som en hänvisning). Om du betalat hela summan på en gång har jag svårt att se att avtalet skulle innehålla något som säger att du skulle behöva betala mer pengar om gymmet höjer gymavgiften efter detta. Om du betalar månatligen och inget i avtalet säger att du skulle behöva betala mer om avgiften höjs så är du inte heller tvungen att betala den tillkommande avgiften. Ni har i så fall helt enkelt avtalat om ett pris, och då spelar det ingen roll ifall gymägaren efter detta vill ha mer betalt. Här ska även noteras 13 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Där står att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer för en vara, tjänst eller annan nyttighet än det som i avtalet anges vara priset för saken är utan verkan mot konsumenten om denne inte uttryckligen har godkänt villkoret. Det räcker inte att det bara står i ett standardavtal, utan näringsidkaren måste uttryckligen åskådliggöra konsumenten avtalsvillkoret och få ett uttryckligt godkännande, däremot finns inga formkrav. Återigen så beror alltså svaret på frågan på vad som hänt i ditt fall, men jag hoppas detta ger dig vissa verktyg! I ditt fall verkar det dock som att du redan har betalat för gymkortet, som är tidsbestämt, och jag har svårt att se hur avtalet skulle ha en bestämmelse om att en konsument kan bli skyldig att betala en ökad avgift efter att denna redan betalat sagda avgift. MVH,

Fastighet i gåva med föreskrift om överlåtelseförbud och/eller förköpsrätt

2020-12-31 i Gåva
FRÅGA |Hej, min pappa ämnar skriva över sin del av en fastighet som gåva ( enskild egendom ) till mig o min bror. Vår fundering är om vi bör lägga till något slags förbehåll i texten, såsom att en av oss inte får avyttra sin del utan att den andra tillfrågas först? Vi vill få något sätt få nedskrivet att fastigheten inte helst skall lämna familjen
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni vill veta om ni bör skriva något i gåvobrevet för att hålla fastigheten inom familjen. Överlåtelseförbud En lösning hade varit att uppställa ett villkor om att fastigheten inte får säljas utan ett samtycke från den andra, ett så kallat överlåtelseförbud. Enligt rättsfallet NJA 1993 s. 529 anses ett överlåtelseförbud som uppställs i samband med gåva också innefatta ett förbud mot att pantsätta egendomen (om inte annat uttryckligen anges eller framgår av andra omständigheter). Detta i sin tur skyddar fastigheten från en eventuell utmätning om någon av er skulle pantsätta fastigheten. Ett överlåtelseförbud måste dock alltid antecknas i fastighetsregistret för att vara rättsligt giltigt (20 kap. 14 § jordabalken)FörköpsklausulEn annan möjlig lösning hade varit att uppställa ett villkor om förköpsrätt om varandras andelar i gåvobrevet. Enligt rättsfallet NJA 1984 s. 673 är förköpsklausuler är giltiga för gåvor, under förutsättning att det är en klar gåvotransaktion (att ni inte erlägger någon motprestation så att gåvan istället kan betraktas som ett köp). Även här krävs det att villkoret är antecknat i enlighet med 20 kap. 14 § jordabalken. Sammanfattning Svaret på din fråga är att jag skulle råda er att anteckna ett överlåtelseförbud eller en förköpsklausul i gåvobrevet för att uppnå det resultat ni vill. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,

Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte

2020-12-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har bytt efternamn men har ännu inte någon legitimation med mitt nya namn.Skall jag skriva under på till exempel en låneansökan med mitt nya eller gamla namn.Om dom begär legetimation så stämmer inte namnet.Eller räcker det att visa beslutet med det nya namnet?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det korrekta att göra i din situation är att skriva ut ditt nya namn i underskriften. För säkerhets skull kan du skriva in en parentes i namnförtydligandet om att du nyligen bytt namn. Uppstår några frågetecknen från lånegivaren är det bara att visa upp beslutet från Skatteverket. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan jag få tillbaka handpenning pga ånger?

2020-12-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag skulle köpa en bil av en på blocket, men jag ångrade mig och valde att inte köpa bilen. Men innan jag ringde och ångrade mig så bad personen som sålde bilen att jag skulle swisha han pengar som en försäkring att han skulle hålla bilen på mig. Bilen kostade 12500 och jag swishade 500kr. Nu har jag bett att få tillbaka pengarna eftersom det inte blev något bilköp. Nu vägrar personen att betala tillbaka. Vad ska jag göra?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det låter som att du som köpare har erlagt en handpenning för att säljaren ska hålla bilen till dig. Det innebär att säljaren får behålla handpenningen, trots att du inte längre är intresserad av att köpa bilen, se NJA 1974 s 526 punkterna 17-20. Handpenning fungerar som en säkerhet för att köpet ska genomföras. Om du (köparen) i samband med erläggningen av handpenningen anger krav och säljaren där och då accepterar det, men senare inte kan fullfölja vad denne lovat, är säljaren skyldig att betala tillbaka handpenningen enligt 36 § Avtalslagen. Exempelvis om du bett säljaren att inkludera bildäck i köpet och säljaren gått med på det, men sedan i efterhand inte kan fullgöra detta och du därmed ångrar köpet- behöver säljaren betala tillbaka handpenningen.Det låter inte som att ni varit överens om något särskilt gällande handpenningen och i ett sådant läge får alltså säljaren behålla handpenningen.Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Verkan av avtalsvillkor

2020-12-30 i Avtal
FRÅGA |Hej!Hyr ut ett hus med kontrakt som säger hyra utan vatten, sopor och avlopp. Nu har det visat sig att sedan minst ett år sedan har mitt företag missat att skicka fakturor för dessa avgifter.Min fråga är om jag kan kräva dessa avgifter i efterhand av hyresgästen?Med vänliga hälsningarMats
Carl Hansen |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige råder det i allra största utsträckning avtalsfrihet, vilket inom civilrätten innebär att det i princip är fritt att avtala om vad som helst. Av din fråga framgår det att du i egenskap av hyresvärd ingått ett avtal med en hyresgäst om hyra, utan villkor om att erlägga avgift för vatten, sopor och avlopp om jag förstår din fråga rätt. Detta avtal har uppstått genom att du lämnat ett anbud följt av att hyresgästen accepterat avtalsvillkoren. Med tanke på att de senare posterna inte har reglerats i avtalet som båda parter kommit överens om blir det svårt för dig att ensidigt kräva in dessa avgifter i efterhand om motparten inte går med på detta. Hoppas du fick svar på din fråga,Med vänliga hälsningar,