Skadestånd p.g.a. hävning

2006-07-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har haft vår bostadsrätt ute till försäljning och hittade en köpare. Köprekontraktet undertecknades och handpenningen skulle erläggas ca 7 dagar efter undertecknande. Det kom dock aldrig in någon handpenning och efter många turer beslutades det att köpet skulle hävas, den potentiella köparen undertecknade ett avtal om återgång av köp med skadeståndssumma på 100.000. Nu visar det sig att hon inte tänker/kan/vill betala enligt återgångsavtalet. Vad har vi för möjligheter att gå vidare med detta? Hur går man vidare? Mäklaren verkar måttligt intresserad.
Daniel Waerme |Hej! Avtal skall hållas, pacta sunt servanda. Ett antal ogiltighetsgrunder finns emellertid i 3kap. Avtalslagen, se http://www.lagen.nu/1915:218. Inget i din fråga tyder på att någon av 28-35 §§ skulle vara för handen. 36 § är emellertid en s.k. generalklausul och beskriver inte, såsom de förevarande, någon specifik situation. Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vad jag syftar på är den höga skadeståndssumman. Skadestånd skall ersätta den skada som har uppstått p.g.a. hävning. Om den avtalade summan skulle visa sig vara långt över de utgifter/kostnader ni haft p.g.a. hävning skulle beloppet kunna jämkas vid en eventuell domstolsprövning. Denna bedömning är väldigt svår att göra - varför ovanstående bör betraktas som rena spekulationer. Huvudregeln är alltjämt att avtal skall hållas. Avtalet innebär att ni har en fordran på "köparen". För att kunna vända er till kronofogdemyndigheten krävs att skulden är fastställd. Att en skuld är fastställd innebär att det måste finnas ett beslut som säger att skulden finns mellan parterna. En skuld eller förpliktelse kan fastställas via ett betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten eller via domstol. För mer information hänvisar jag till KFM:s hemsida: http://kronofogden.se/ Om något är oklart eller om ni har ytterligare frågor är ni välkomna att höra av er igen. Med vänliga hälsningar

Vittneskrav för revers?

2006-07-09 i Formkrav
FRÅGA |Behöver namnteckningarna på en revers bevittnas, eller räcker det med borgenärens och gäldenärens namnteckningar?
Daniel Waerme |Hej!Nej, inget sådant formkrav finns för att en revers ska vara giltig. Med vänliga hälsningar

Brott mot konsumenttjänstlagen

2006-07-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad kan jag göra i följande fall: Har lämnat in min båt för reparation, motorn, har betalat strax under 49000. Kr i dec månad 05, vi har ett muntligt avtal om att båten skulle varit klar i slutet av maj 06/början av juni 06. Har en massa mail där han utlovar att det ska bli klart i tid. Nu är båten inte klar. Jag har gett honom mer tid ca en månad, men den är fortfarande inte klar. Jag har försökt nå killen /hans firma men han vill inte prata med mig inte heller ge mig någon information om hur det går. Han har haft båten sedan 0508, och i dag 060627 är den fortfarande inte klar. Hoppas att ni kan ge mig några råd i hur jag ska agera i ärendet.
Alexander Garbu |Ett muntligt avtal är lika mycket bindande som ett skriftligt avtal, Problem kan dock uppstå vid bevisföringen. Mejlen du har kan också anses som avtal, vilket då underlättar bevisföringen. Av din utsago att döma, att personen inte går att nå mm, skulle jag Nästan kunna säga att detta är ett straffrättsligt ärende, ev. bedrägeri. Om Du inte överhuvudtaget får båten tillbaka kan en polisanmälan vara aktuell. Om dock båten kan återfås i det skick du lämnade in den i och likaså de pengar du redan betalat, handlar det istället om fel i tjänst då tjänsten inte utförts under den avtalade tiden. Eftersom motparten är en näringsidkare gäller konsumenttjänstlagen. Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att hålla betalningen inne om tjänsten är felaktig och det inte beror på ett förhållande på din sida. Eftersom att du redan har betalat, blir den möjligheten obrukbar. Du har också rätt att kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet. I ditt fall torde det senaste alternativet vara aktuellt samtidigt som du kräver skadestånd för skada du lidit. Vad gäller skadestånd säger lagen följande: ”Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne tillfogas på grund av dröjsmål, om inte näringsidkaren visar att dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Beror dröjsmålet på någon som näringsidkaren har anlitat för att helt eller delvis utföra tjänsten, är näringsidkaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om dröjsmålet beror på en leverantör som näringsidkaren har anlitat eller någon annan i tidigare led. Näringsidkaren är skyldig att ersätta konsumenten skada som denne Tillfogas på grund av fel, om inte näringsidkaren visar att det har förelegat ett sådant hinder som avses i första eller andra stycket för en felfri tjänst. Näringsidkaren är alltid skyldig att ersätta skadan, om resultatet av tjänsten avviker från vad han särskilt har utfäst. Näringsidkarens skadeståndsskyldighet på grund av fel eller dröjsmål omfattar även ersättning för skada på föremålet för tjänsten eller Annan egendom som tillhör konsumenten eller någon medlem av hans hushåll och egendomen är avsedd huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.”

Avtalsvillkor

2006-07-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Äger en frisörsalong där vi erbjuder en frisörutbildning till våra elever. Vill nu upprätta ett avtal mellan salongen och eleverna och ha vissa vilkor där, tex om att ifall de blir sjuka så får de inte pengarna tillbaka, utan då får de ta igen den tid de missat som sjuka, hos oss. Men vilken lag måste man beakta när man skriver avtalet? Kan man skriva vila villkor som helst?
Kristine Erlandsson |Hej! En näringsidkare får inte tillämpa oskäliga avtalsvillkor gentemot konsumenter, för beskrivning se http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1818&lngArticleId=4554 Du är näringsidkare och dina elever är konsumenter under förutsättning att de betalar och går kursen som privatpersoner. Lagstiftning som ska beaktas är Avtalsvillkorslagen, se http://www.lagen.nu/1994:1512 samt Avtalslagen, främst 36§, se http://www.lagen.nu/1915:218 Lycka till

Muntligt avtal

2006-07-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej har en fråga gällande muntligt avtal. Min fru har en enskild firma där hon hyr en "frisörstol" på en större frisörsalong. Enligt hyreskontraktet har hon en uppsägningstid på 9 månader. Hon har fått tillfälle att byta till en annan salong men då vill den nya salongsägaren att hon börjar inom 2 månader. Min fru frågar den nuvarande salongsägaren om det finns möjlighet att ta in en ersättare som tar över hennes kontrakt." Ja det är ok men jag måste träffa denna ersättare och säga OK" säger salongsägaren. Min fru börjar leta omedelbart och hittar en ersättare. Denna blir inte godkänd. Hon sätter in annonser och får svar och en andra ersättare hittas. Innan min fru hinner presentera henne säger salongsägaren att hon bestämt sig för att min fru inte ska få ta in ersättare och måste betala hyra i 9 månader till kontraktet går ut. Får hon göra så? MVH
Lorraine Sauvy |Hej! Avtals upprättande regleras i lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område http://www.lagen.nu/1915:218 , den så kallade avtalslagen. Denna lag kräver ej att avtal upprättas i någon speciell form, varför skriftliga såväl som muntliga avtal omfattas av lagen. (De avtalstyper som kräver en viss form är köp av fastighet och köp av bostadsrätt.) För att ett avtal skall ingås krävs att ett anbud lämnas och att motparten accepterar detta. Avtalet blir i och med dessa moment bindande för båda parter, vilket har skett i detta fall. Svårigheten med muntliga avtal är bevisningen. Det är ju svårt att bevisa att avtalet överhuvudtaget finns och i de fall parterna av någon anledning inte skulle komma överens blir det en ord-mot-ord-situation. Det är då bra om det finns någon som kan vittna om avtalets existens och dess innehåll. Enligt din fråga verkar det dock inte som att salongsägaren (hittills) förnekar det muntliga avtalets existens utan att hon helt enkelt inte tänker fullfölja det. Din fru har då rätt att kräva skadestånd för den skada detta avtalsbrott åsamkar henne. Det blir upp till din fru att överväga om hon tycker det är värt att inleda en process om detta eller ej. Mvh

Muntligt avtal

2006-06-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vi ingick som privatpersoner ett muntligt avtal med tre parter. Avtalet innebar vissa åtaganden samt kontraktsskrivning under vissa förutsättningar. Nu när förutsättningarna är uppfyllda och vi föreslagit kontraktsskrivning vill en av partena dra sig ur avtalet, med konsekvenser för de båda övriga parterna. Det finns vittnen som hört parten som vill dra sig ur ingå avtalet samt dokumentation på att denna part agerat i enlighet med avtalet under 3 månaders tid. Hur går vi vidare med detta för att exekvera avtalet eller få skadestånd?
Sara Forslund |Hej, Den avtalsrättsliga principen lyder "avtal skall hållas". Muntliga avtal är giltiga i samma utsträckning som skriftliga, bortsett från några undantagsfall. Att ett avtal är skriftligt är i allmänhet endast något som underlättar i bevishänseende. För att exekvera ert avtal alternativt utfå skadestånd kan ni välja att stämma den avtalsbrytande parten och i en rättegång åberopa de bevis ni har till stöd för att ett avtal är ingånget och vad det innebär. Lycka till,

Formkrav på låneavtal

2006-07-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |hej Att låna ut en summa pengar till en vän för en bestämd tidsperiod. Skulle det räcka med ett handskrivet avtal, nämligen ett skuldbrev. Är skuldbrevet bindande inför lagen juridiskt sett? Eller skulle det vara starkare och mer bindande hos en advokat? Frågan gäller bara förstås ifall personen ifråga överskrider tidsperioden eller i värsta fall vägrar att betala tillbacks Mvh
David Lillo |Hej, Avtal kan ingås såväl muntligen som skriftligen och ingen skillnad gäller beträffande dess giltighet (förutom i vissa undantagsfall som inte gäller här). När det gäller avtal om lån är det dock en stor fördel att göra det skriftligen eftersom det är enklare att bevisa lånets existens och villkor etc. I ditt fall är det tillräckligt att upprätta ett handskrivet skuldebrev för att låneavtalet skall vara juridiskt bindande. Det blir inte starkare eller mer bindande därför att en advokat skriver avtalet. Däremot kan det ha vissa fördelar eftersom en jurist kan undvika språkliga otydligheter som skulle kunna ge upphov till en tvist. Eftersom det endast är fråga om ett vanligt låneavtal borde detta dock inte vara nödvändigt. Med vänlig hälsning

Avtal-gäller det trots ändrat affärsförhållande

2006-06-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har ett muntligt avtal om del av försäljning av en produkt som jag och min förra affärskompanjon tog fram för två år sedan. Vid två tillfällen har jag faktuerat och fått ut min del, och allt fungerade bra till årsskiftet. Efter en privat dispyt menar min förra kompanjon att jag inte längre har del av försäljningen och svarar inte längre på samtal eller mail. Jag tycker ju att avtal är avtal trots att vi inte längre samarbetar. Vad gäller?
Fredrik Jorstadius |Hej! Grundregeln i avtalsrätten är att avtal skall hållas. Det som gör din situation lite besvärlig är att ert avtal är muntligt. Detta föranleder en hel del bevistekniska svårigheter. Då jag inte har någon direkt information om vad som avtalades kan jag egentligen inte ge ett jättebra svar på din fråga men bör ändå kunna säga följande. Om avtalet skall löpa utan någon tidsbegränsning eller att ert affärsmässiga förhållande har förändrats kan omständigeter såsom att ni inte längre samarbeter föranleda en ev. jämkning av avtalet enl. 36 § AvtL Detta skulle i princip kunna innebära att din ersättning minskas eller utgår helt beroende på hur situationen och avtalet ser ut. Notera dock att möjligheten att använda denna paragraf helt styrs av hur avtal och liknande omständigheter ser ut, Detta förusätter även att ni kommer överens om att avtalet inte skall gälla eller att han går till rätten för att jämka avtalet. Gäller avtalet har du rätt till din ersättning så länge du kan bevisa att avtal verkligen föreligger och vad ni faktiskt avtalat. Eftersom ni muntligen avtalat om ersättning mm kan, som jag nämnt innan, det föreligga svårigheter att bevisa vad ni avtalat. Om du inte kan visa att ett avtal kommit till stånd blir det mycket svårt att kräva din fd. kompanjon på några pengar. Hoppas att svaret hjälper dig på traven annars får du höra av dig igen. Lycka till! Mvh