Hur bindande är avtal

2006-04-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har nyss köpt en hund som är 7 år. Säljaren ville ha in i avtalet under"Särskilda överenskommelser" "Vi får låna T 1 helg per månad". Jag undrar hur pass bindande det är. Jag har fått olika svar och försöker få en uppfattning om vad som verkligen gäller. Dessutom undrar jag hur det blir om jag säljer hunden vidare. Följder den överenskommelsen med då till nya ägaren. Föräljningen skulle i så fall från min sida vara ett sätt att komma ifrån det där för hunden vill inte vara hos dom. Jag skulle ju ha honom ändå men han skulle ha t ex min son som ägare. Jag har tagit hand om hunden i 4 år innan jag äntligen fick köpa honom. Om det är bindande och jag vägrar att låna ut honom. Vad kan hända då? Kan han återkalla köpet eller får jag nån form av straff, i så fall vad. Jag har betalat 8.000 för hunden i december.
Lorraine Sauvy |Att avtal skall hållas – pacta sunt servanda – är en så kallad grundläggande rättsprincip. Det finns dock ingen möjlighet till att alla avtal utan undantag kan hållas till punkt och pricka. I avtalslagen http://www.lagen.nu/1915:218 beskrivs det ett visst antal situationer som möjliggör att ett avtal kan ogiltigförklaras, exempelvis att någon tvingats till att ingå ett avtal. Det verkar dock inte som att någon av dessa situationer är aktuella i detta fall eftersom du inte blivit tvingad, hotad eller liknande att ingå avtalet. Även om du inte tycker om innehållet i avtalet, förstår trots allt innebörden av det och har frivilligt gått med på att ingå det trots denna vetskap. Om man bryter mot ett avtal, exempelvis vägran att uppfylla villkoret om utlåning, gör man sig alltså skyldig till ett avtalsbrott och ens motpart har då vissa rättigheter att få sin rätt återställd, exempelvis att köper går åter. Vad gäller vidareförsäljning av hunden och om villkoret ”följer med” är beroende på hur villkoret är utformat och hur det således kan tolkas. Om villkoret är uppbyggt med ett uttryck liknande ”Innehavaren till hunden skall en helg per månad…” kan man tänka sig att detta villkor skulle kunna tolkas som att det även skulle gälla vid en försäljning. Är det däremot uttryck med exempelvis ”B.T. skall en helg per månad…” gäller det ju bara en specifik person och om den personen inte längre äger hunden kan inte detta villkor vid en vidareförsäljning gälla för någon annan. Ett försäljning för skens skull är dock kanske inte att rekommendera eftersom du då uppenbarligen sålt hunden för att komma undan det avtal du ingått, vilket kan verka till din nackdel ifall säljaren skulle börja tvista. Mvh

Måste man fullfölja det avtal man skrivit på?

2006-04-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag är 16 år gammal och är väldigt nyfiken på kontrakter. Min fråga lyder så här; när man har skrivit på ett kontrakt så är man bunden eller skyldig att fullfölja det som står eller vad det nu är men frågan är kan man alltid ta ut sig från kontraktet med en advokat? eller är det något man bara ser på filmer?
Sandra Bolle |Hej! I svensk avtalsrätt finns en grundprincip som innebär att avtal skall hållas (pacta sunt servanda) och man skyldig att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet (se nedan om avtalets giltlighet). Frågan hur man kan "ta sig ur" sin avtalsförpliktelse beror dock lite på. Om det är reglerat i avtalet skall det följas t.ex. en viss uppsägningstid eller att förhållandet mellan parterna avslutas när förplktelsen är avklarad. Om det inte är reglerat i avtalet får man fösöka att tolka syftet med avtalet, hur länge det var tänkt att det skulle gälla m.m. och utifrån det bedöma när avtalet kan sägas upp, då troligen med viss uppsägningstid. Självklart blir det då lättare om man tar hjälp av en advokat. Naturligtvis är det så att avtalet måste ha tillkommit under normala förhållanden, ett avtal som är framtvingat är inte giltligt och inte heller ett avtal som är oskäligt. Hör av dig om du har mer frågor! Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av fordran

2006-04-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Vi har en fråga som gäller nedanstående problematik. Om ett inkassoföretag överläter/säljer sin skuld till annat inkassoföretag och gäldenären inte skriver på något papper om att man godkänner överlåtelsen, är skulden då preskriberad? Gäldenären har alltså inte godkänt att skulden sålts vidare. Vi har många frågor ang detta och skulle gärna vilja veta var man kan hitta något att läsa om detta; kan ju finnas en dom i domstol ang prövning av detta.
Eva Olofsson |Hej! Svaret på din fråga beror på vilken typ av skuld det gäller och det har även betydelse om det gäller en konsument eller en näringsidkare. Först ska sägas att fordran inte preskriberas av att den överlåts utan meddelande utan att sådan träder in efter viss tid utan krav på betalning, se preskriptionslagen http://lagen.nu/1981:130 . Om fordran är ett enkelt skuldebrev, alltså ställt till viss man, är inte förvärvaren skyddad mot överlåtarens borgenärer om inte gäldenären meddelats (denuntiation) enligt 31 § 1 st skuldebrevslagen som du hittar http://lagen.nu/1936:81 . Dessvärre måste jag dock varna för att skuldebrevslagen inte är speciellt lättläst. Men även om förvärvarens rätt inte är skyddad är gäldenären likväl skyldig att betala enligt skuldebrevet. När det gäller betalning till den som överlåtit ett enkelt skuldebrev finns det i 16 § 2 st konsumentkreditlagen (som du hittar http://lagen.nu/1992:830) en bestämmelse som ger konsumenten rätt att göra betalningen gällande även om den skett till tidigare innehavare under förutsättning att gäldernären inte kände till överlåtelsen. En liknande regel finns också i 29 § skuldebrevslagen. Om det är fråga om ett löpande skuldebrev, som alltså är ställt till innehavaren eller till "viss man eller order", behöver inte gäldenären meddelas för att förvärvaren ska erhålla sakrättsligt skydd dvs. mot överlåtarens borgenärer. Dessutom är möjligheterna till invändningar små, se 15 § skuldebrevslagen, vilket också är anledningen till att löpande skuldebrev inte får användas vid konsumentkreditköp enligt 17 § konsumentkreditlagen. När det gäller läsning om skulder rekommenderar jag Fordran & Skuld av Mellqvist/Persson. Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Skuld till försäkringskassan

2006-04-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har en skuld till försäkringskassan sedan ca 10 år tillbaka. Jag har fått höra genom en bekant att preskribtionstiden för sådana skulder är 5 år, och att F-kassan dessutom inte för lägga på någon ränta. Min fråga är: stämmer dessa fakta? Skulden avser underhåll som jag inte hade en aning om att jag skulle betala för mina barn efter separationen. Helt plötsligt, en dag, något år efter separationen kom skuldbeskedet. Tacksam för all hjälp jag kan få /toni Rotini
Nahale Karimi |De allmänna preskriptionsreglerna som återfinns i Preskriptionslagen stadgar en tioårig preskriptionsfrist. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten oberoende av dess förfallodatum. De allmänna reglerna i Preskriptionslagen är dock subsidiära till eventuell speciallagstiftning. Om det finns särskilda preskriptionsregler för en viss typ av fordran i en annan lag gäller de reglerna framför Preskriptionslagen. Förutsatt att dina skulder regleras av Preskriptionslagen eller av någon annan lag som stadgar en kortare frist än de allmänna 10 åren torde de vara preskriberade. Dock finns det regler om preskriptionsavbrott som måste beaktas. Att en preskriptionstid avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar löpa från och med avbrottet, det tar således längre tid för preskriptionen att inträda. Exempel på preskriptionsavbrott är att gäldenären (den som skall betala fordran) utfäster betalning, erlägger ränta eller på annat sätt erkänner fordringen gentemot borgenären (den som har rätt att kräva fordran). Borgenären kan avbryta en löpande preskriptionstid genom att framställa skriftliga krav som kommer gäldenären tillhanda eller genom att inleda någon form av rättsligt förfarande där fordran åberopas.

Betalning av restskuld till fel borgenär

2006-05-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag har köpt en bil på avbetalning hos en bilfirma. Efter några månader betalade jag hela restskulden till bilfirman enligt avbetalningskontraktet. Det värsta är att banken kräver mig nu på restskulden eftersom bilfirma pantsatte avbetalningskontraktet mina frågor är: kan jag göra invändning mot banken?vad är det för typ av skuldebrev jag hade hos bilfirman? Tack i förhand
Christina Weilander |Hej och tack för din fråga! Det finns två typer av skuldebrev, enkla och löpande. För att det skall vara fråga om ett löpande skuldebrev skall det vara ställt till "innehavaren" eller "viss man eller order". Enkelt skuldebrev är det fråga om när skuldebrevet är ställt till viss man. I ditt fall är det dock troligt att det är fråga om en vanlig fordring. Reglerna är då desamma som för enkla skuldebrev då dessa tillämpas analogt vid fordringar i allmänhet. Detta innebär att skuldebrevslagens 3 kap blir tillämpligt. I och med att bilfirman har pantsatt fordringen har den överlåtits till banken (jfr 10, 27 §§). När du betalade restskulden till bilfirman efter att fordringen pantsattes betalade du således till fel borgenär. 29 § skuldebrevslagen reglerar betalning till fel borgenär. Där stadgas att betalning till fel borgenär är giltig om gäldenären (dvs Du) inte visste att överlåtaren inte var behörig att ta emot betalningen. Alltså har du betalat med befriande verkan till bilfirman om du inte visste om eller hade skälig anledning att misstänka att fordringen var pantsatt.

Vad omfattas av samäganderätt till en fastighet?

2006-06-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min syster och jag fick 1/3-del av en jordbruksfastighet i gåva av vår far. Samägandeavtal finns som reglerar skötsel och underhåll av vissa byggnader på fastigheten. Vad gäller för inventarier som fanns på fastigheten vid gåvotillfället, i detta fall en veterantraktor. Kan någon av oss sälja denna utan samtycke från de övriga delägarna?
Joel Laack |In dubio, d.v.s. i brist på omständigheter som pekar på att er far önskat att något annat förhållande skulle råda (något ni är bättre skickade att svara på än jag), får det nog anses vara så att även traktorn och övrigt lösöre på fastigheten vid gåvotillfället omfattas av samäganderätt. Enligt 2 § lag om samäganderätt krävs samtliga delägares samtycke för förfoganden över det samfällda godset, med undantag för åtgärder som måste vidtas skyndsamt för godsets bevarande. (Lagtexten finner du http://lagen.nu/1904:48_s.1 .) Om du känner att du vill komplettera din fråga med ytterligare omständigheter får du gärna höra av dig igen. Vänligen

Hinder mot tvångsförsäljning enligt samäganderättslagen

2006-04-11 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi äger 25% av en sommarstuga som vi vill sälja. De andra ägarna vill inte köpa vår del och vill inte sälja fastigheten. Min fråga är: kan vi begära tvångsförsäljning? Finns det tillfällen då man inte kan begära tvångsförsäljning? Tacksam för svar.
Michael Witting |Ja, ni kan enligt 6 § samäganderättslagen, se http://lagen.nu/1904:48_s.1, på eget bevåg ansöka om att det samägda skall säljas på offentlig auktion. De andra ägarna kan begära anstånd med sådan försäljning, om de kan visa på ”synnerliga” skäl därför. Kan de visa synnerliga skäl föreligger hinder mot tvångsförsäljning. Det finns ingen uttömmande uppräkning på sådana synnerliga skäl som omnämns i 6 § i samäganderättslagen utan detta är något som domstolen avgör från fall till fall. Exempel på vad som i tidigare praxis ansetts som synnerliga skäl för anstånd kan vara att delägare på grund av ett särskilt dåligt konjunkturläge eller andra speciella förhållanden gör en förlust vid försäljningen. Vidare föreligger det hinder mot tvångsförsäljning om en tredje person genom testamente förvärvat nyttjanderätt till fastigheten (eller del av). Då får en ägare enligt 12 kap. 2 och 6 §§, se http://www.lagen.nu/1958:637, inte överlåta sin andel utan nyttjanderättshavarens samtycke. Hinder mot tvångsförsäljning föreligger också om fastigheten har förvärvats genom testamente och ett överlåtelseförbud uttrycks i testamentet. Av 5 kap. 5 § UB, se http://www.lagen.nu/1981:774, framgår nämligen att egendom som inte får överlåtas enligt föreskrift i testamente inte heller får utmätas. Även sociala förhållanden kan tänkas föranleda uppskov, dock ställs höga krav på att även de är av sådan beskaffenhet att de innefattar synnerliga skäl (se rättsfallet NJA 1979 s 562).En annan invändning som kan göras är att samäganderätt inte föreligger till egendomen, vilket skulle föranleda att 6 § Samäganderättslagen inte blir tillämplig alls (se rättsfallet NJA 1984 s 256).Hinder mot att begära tvångsförsäljning enligt 6 § samäganderättslagen föreligger också om rättsförhållandet ägarna emellan rättsligt kvalificeras som bolag. Då är nämligen inte samäganderättslagen enligt 19 § tillämplig. Detsamma gäller om ägarna avtalat att samäganderättslagen inte är tillämplig. Samäganderättslagen kan man nämligen avtala bort.

Avtalsbrott (leveransvägran) vid köp av häst

2006-06-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vad har man för rättigheter när köparen häver köpet dagen innan leverans trots påskrivet kontrakt? Det gäller en häst.
Jesper J Silow |Hej! Lite kort kan jag beskriva rättsläget som följande: Det Ni beskriver är ett klassiskt avtalsbrott. Eftersom avtalsrätten i Sverige är helt dispositiv är det kontraktet som sådant som har betydelse för rättsföljden. Om Ni har orsakats några konkreta ekonomiska förluster på grund av kontraktsbrottet kan Ni ha rätt till ersättning av säljaren. Skadeståndsrätten/ersättningsrätten i Sverige bygger på att skada måste inträffat innan skadeståndsskyldighet inträder. Därför hålls Ni rättslös i denna situation om Ni inte har någon form av vitesklausul i avtalet som aktiveras vid kontraktsbrott. Mvh