Innehållet i en fullmakt

2020-12-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min svärfar har skrivit under en fullmakt till en person som jag tror kommer att lura av honom pengar eller fastigheten. Finns det något sätt att ta reda på vad han har skrivit under då svärfar är alkolist och vägrar säga vad det gäller? Jag är inte säker på att han ens vet vad han har skrivit på.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FullmaktenEn fullmakt är ett avtal som kan utges både skriftligt och muntligt, det finns nämligen inget formkrav för en fullmakt (10 § Avtalslagen). I mitt svar utgår jag ifrån att fullmakten i ditt fall är skriftligt då din svärfar har skrivit under fullmakten.När en fullmakt finns i skriftlig form är det viktigt att denna finns och används i original för att garantera att den fortfarande är gällande. En möjlighet för dig när fullmakten är utgiven i skriftlig form är att fysiskt få se fullmakten i original för att ta reda på innehållet.Kan din svärfars alkoholism påverka fullmaktens giltighet?Om en person har skrivit på ett avtal under påverkan av en psykisk störning så kan detta avtal bli ogiltigförklarat (Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).En psykisk störning kan bland annat vara ett tillfälligt tillstånd såsom förvirring som har orsakats av exempelvis berusning. För att sådan psykisk störning ska kunna leda till en ogiltigförklaring av avtalet krävs det att den psykiska störningen har haft en påverkan på innehållet i avtalet. Det ska med andra ord föreligga ett samband mellan den psykiska störningen och det som regleras i avtalet. Om det inte finns ett samband mellan din svärfars alkoholism och innehållet i fullmakten så är innehållet således fullt giltigt. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Vänliga hälsningar,

Måste man lämna legitimation till kassan för att ta matvagnen till parkeringen?

2020-12-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Måste man lämna legitimation till kassan för att ta matvagnen till parkeringen ?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Något generellt svar kan jag här inte ge. Det är upp till varje matbutik att själva bestämma hur deras egendom får nyttjas och i vilka lägen.Med vänliga hälsningar!

Ingångna avtal ska hållas - pacta sunt servanda

2020-12-19 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag jobbar i en privat guldsmedsaffär och hade igår kund som sålde guld till oss, men som sedan ångrade sig. Har kunden rätt att kräva att få tillbaka guldet?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen den allmänna avtalsrättsliga principen pacta sunt servanda och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).Utredning En allmän avtalsrättslig princip är att ingångna avtal som huvudregel ska hållas, i juridiska sammanhang ofta benämnt pacta sunt servanda. Principen gäller såväl skriftliga som muntliga avtal och innebär att de villkor som överenskommits ska gälla om inget annat avtalats och inga undantagsregler är aktuella. Med det sagt förekommer ofta bevissvårigheter gällande muntliga avtal, vilket i praktiken kan sägas innebära att principen är verkningslös i fall då bevisning avseende avtals tillkomst och/eller innehåll är svag. De undantag från principen som finns i svensk rätt är för många för att listas i detta svar, men två vanliga kategorier av undantag gäller de allmänna bestämmelserna om ogiltighet i 3 kap. AvtL och konsumentskyddsbestämmelser såsom konsumentköplagen. I ditt nu aktuella fall kan det konstateras att det inte går att säga något säkert utan insyn i de närmare avtalsvillkoren och partsförhållandena. Preliminärt bedömer jag dock att det är osannolikt att säljaren skulle kunna kräva att avtalet ska återgå eftersom din fråga inte indikerar att några bestämmelser i avtalet stödjer detta. Jag har dessutom svårt att föreställa mig några tvingande lagregler som skulle kunna aktualiseras i ditt fall eftersom konsumentskyddsreglerna enligt min uppfattning alltid är utformade för att skydda konsumenter i egenskap av just konsument, det vill säga köpare av en vara eller tjänst. När en privatperson frivilligt säljer lösöre till en näringsidkare är de stora konsumentskyddslagarna, som till exempel kan ge konsumenter ångerrätt, därmed inte tillämpliga. Detta hindrar förstås inte att du och säljaren ingår ett nytt avtal avseende den aktuella egendomen, men det förutsätter att du bedömer att du har ett intresse av detta.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att överväga vilka handlingsalternativ som står dig till buds, vilka som är mest förmånliga för dig och agera därefter. Eftersom du antagligen har all rätt att behålla egendomen måste du antagligen inte göra något, men du vet förstås bättre än jag vilket intresse du har av en fortsatt god relation med säljaren eller vad säljaren är beredd att erbjuda som kompensation för att återfå guldet.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Har du några funderingar kan du höra av dig till mig på magnus.gustafsson@lawline.se. Med vänlig hälsning

Avtals ingående vid annons

2020-12-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag ska sälja min segeljolle och har satt ut annons med priset 15 000 kr.Jag har fått flera intresserad spekulanter, bland dem en gammal skolkamrat som är beredd att betala det begärda beloppet. Det är bara det att jag inte vill sälja till min skolkamrat, han är så slarvig med alla grejor han äger och jag vill inte att min fina segeljolle ska bli förstörd. Kan jag låta bli att sälja till min skolkamrat?
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige råder avtalsfrihet. Det innebär att man har möjlighet att fritt välja vem man vill ingå avtal med, och vad avtalets innehåll ska vara. Man har därför rätt att neka en motpart att ingå avtal utan att ange någon särskild grund för det. Avtalsfriheten är inte stadgad i någon särskild lag utan är en allmän rättsprincip. För att ett avtal ska komma till stånd krävs typiskt sett ett anbud och en accept. Förenklat innebär det att vi först har en avtalspart som lägger ett förslag till avtal (ett anbud), och att när detta godtas av motparten (accept) är avtalet ingånget. Din annons är dock inte att se som ett anbud, eftersom annonser och liknande öppna erbjudanden snarare är att se som ett utbud än ett anbud. Ni har därför inte träffat ett avtal bara genom att din skolkamrat har svarat på annonsen.Du är alltså inte skyldig att ingå ett avtal med din skolkamrat, och behöver därmed inte sälja segeljollen till honom om du inte vill.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur gör jag för att komma i kontakt med Lawline?

2020-12-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har ni stängt? Har ringt massa ggr men går bara att jag ska försöka senare??!?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att tala om hur du kan gå tillväga för att komma i kontakt med Lawline. Lawline har inte stängt, utan receptionen är bemannad 9-16 på vardagar. Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa till receptionen 9:00-16:00 på vardagar på telefonnummer 08-533 300 04. Om du vill ha hjälp med ett ärende kan du även fylla i ett formulär, så kommer Lawline att kontakta dig. Länk till formuläret finns här. Du kan även skicka in en fråga via Lawlines hemsida. Det framgår inte av din fråga vad du vill ha hjälp med, men om du vill upprätta ett avtal så kan man göra det till ett fast pris med hjälp av Lawlines avtalsmotor, länk här. Vänligen,

Kan vi på något sätt ta oss ur hyresavtalet?

2020-12-19 i Avtal
FRÅGA |Hej!Driver ett litet företag som ingick ett av tal om långtidshyra av kassapaket (36 månader).Vi har inte längre någon verksamhet kvar, håller på att avveckla företaget och vill avslutahyran av kassapaketet i förtid. Har flera gånger kontaktat leverantören för att försökakomma ur avtalet i förväg men de säger att det är helt omöjligt. Vi har nu 16 månader kvarav hyresperioden. Finns det någonting vi kan göra?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Ert företag har ingått ett hyresavtal med en motpart. Hyresavtalet sträcker sig över 36 månader. Hyra av lös egendom är inte formbundet och kan ingås fritt med överenskommelse mellan parterna. Gällande hyresavtal finns det inte några specifika lagregler, varför analogislut får göras utifrån köplagen i det här fallet.Avtal som ingås utan formkrav är fria att frånträdas under förutsättning att ni kommer överens med motparten om hur ett avbrott av hyresavtalet ska göras. Ifall ni inte kan komma överens är ni, enligt 1 § avtalslagen skyldiga att fullfölja avtalet. Principen om pacta sunt servanda, avtal ska hållas, gäller alltjämt.Kan ni och motparten inte komma överens är ni skyldiga att fullfölja avtalet. Möjligheten ni har är att försöka få till ett ömsesidigt avbrytande av avtalet. Med vänliga hälsningar!

Hur återkallar jag en fullmakt?

2020-12-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag gjorde en fullmakt till min ex man som jag vill återkalla den, jag har inte en kopia av fullmakten. Vad kan jag göra och hur ska jag återkalla den?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att det är fråga om en skriftlig fullmakt som din ex-man har haft för att kunna visa för tredje man (d.v.s. en utomstående person) att han handlar å dina vägnar. En sådan fullmakt återkallas genom att du som fullmaktsgivare tar tillbaka fullmakten eller låter fullmakten bli förstörd (16 § avtalslagen). Det som du kan göra är alltså att antingen ta tillbaka fullmakten från din ex-man eller se till att fullmakten förstörs. Du behöver inte själv förstöra, d.v.s. exempelvis riva sönder, fullmakten utan det kan även din ex-man göra. Det här är de alternativ som finns gällande skriftlig fullmakt. När du har gjort detta är fullmakten alltså återkallad och kan inte längre användas av din ex-man. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

2020-12-14 i Formkrav
FRÅGA |Hej Kan det vara två stycken som är gifta med varandra som skriver under framtidsfullmakten de är inte släkt med känner personen
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på vittnenNär det ska skrivas en framtidsfullmakt krävs det två vittnen för att fullmakten ska vara giltig (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakt). Av 4 § tredje stycket framgår att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den som genom framtidsfullmakten får rätt att företräda fullmaktsgivaren (1 § lag om framtidsfullmakt). I övrigt hänvisas i 4 § lag om framtidsfullmakt till 10 kap. 2 § och 4 § första stycket ärvdabalken (ÄB).Vilka får inte vara vittnen?Utöver framtidsfullmaktshavaren finns en lista på vilka som inte får bevittna fullmakten i ÄB (10 kap. 4 § ÄB). Dels får vittnena inte vara under 15 års ålder, eller drabbade av en psykisk störning som innebär att de inte förstår bevittnandets innebörd. Någon som är make, sambo, biologisk eller ingift släkt med fullmaktsgivaren får inte heller vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB).SammanfattningDet finns inget hinder mot att de två vittnena är gifta med varandra, så länge inget av vittnena lider av någon psykisk störning eller är släkt med fullmaktsgivaren.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,