Vad täcker en framtidsfullmakt?

2021-09-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det räcker med en framtidsfullmakt från Svensk bankförening gällande min far.Finns det andra fullmakter eller täcker framtidsfullmakten in allt? Hälsningar
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lag om framtidsfullmakter.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon ger åt en fysisk person att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §). Framtidsfullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga angelägenheter (2 §). Framtidsfullmakten får dock inte omfatta åtgärder som gäller hälso- och sjukvård eller tandvård.Den som har fyllt 18 år får upprätta en framtidsfullmakt, fullmakten ska vara skriftlig och underskriven med två vittnen (3 § och 4 §). Det ska framgå i framtidsfullmakten att det är fråga om just en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten framgår samt om det finns några övriga villkor (5 §).Din frågaDet framgår inte av din fråga vad du menar att ni vill att framtidsfullmakten ska användas till, vilket gör det svårt för mig att svara på om den "räcker". Om ni har använt en framtidsfullmakt från Svenska Bankföreningen gäller den sannolikt specifikt för att hantera ekonomiska angelägenheter, alltså din fars ärenden med banken. För sådana ärenden bör den alltså räcka. Om det är något annat din far vill att du ska kunna göra, och andra situationer du ska kunna företräda honom i, kan det alltså behövas en till framtidsfullmakt där dessa angelägenheter framgår. Detta eftersom fullmakten bara omfattar de befogenheter som anges i den.Jag hoppas att detta kan svara på din fråga. Om du har ytterligare frågor, om det till exempel är så att det är något annat ni tänkt att du ska kunna göra med framtidsfullmakten och därför behöver vidare hjälp, är du självklart välkommen att ställa en ny fråga! Mvh,

Krävs gåvobrev vid gåva av aktier?

2021-08-16 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag överväger att ge mina myndiga barn lite börsnoterade aktier. Vilka uppgifter krävs i gåvohandlingen för att förvärvet skall kunna registreras om och därigenom ge sakrättsligt skydd för mottagarna?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lag angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).Det finns tre grundkrav som ska vara uppfyllda för att det över huvud taget ska vara fråga om en gåva. Dessa är att gåvan ska vara frivillig från givaren, det ska finnas en gåvoavsikt, och det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till mottagaren. Jag utgår ifrån att dessa grundkrav är uppfyllda i ditt fall.Gåva av lös egendomVid gåva av lös egendom, till exempel aktier, krävs inget gåvobrev för att gåvan ska vara fullbordad. Det räcker att gåvan överförts till mottagaren (1 § GåvoL). Däremot kan det såklart vara bra att upprätta ett gåvobrev ändå, för att visa vad som givits till vem. För dessa gåvobrev finns inga lagstadgade formkrav, alltså inga krav på hur gåvobrevet ska se ut. En bra utgångspunkt är dock att det ska vara skriftligt, daterat, det ska tydligt framgå vilken egendom som ges bort, samt undertecknat av både givaren och mottagaren.Det är möjligt att i gåvobrevet ange att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Detta innebär att gåvan undantas i en framtida bodelning mellan mottagaren och dennes make (7 kap. 2 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det är också möjligt att ange i gåvobrevet att gåvan inte får överlåtas. Detta innebär till exempel att om mottagaren drabbas av en utmätning hos Kronofogden ska gåvan hållas utanför denna (5 kap. 5 § utsökningsbalken).Vid gåva till dina barn kan det vara bra att tänka på att detta som utgångspunkt ska anses vara ett förskott på arv, om inte annat anges i gåvobrevet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Så länge alla dina barn får lika stora gåvor kommer detta dock inte ställa till några problem vid ett framtida arvsskifte. Om du vill få hjälp att upprätta ett gåvobrev kan du kontakta en av våra duktiga jurister här.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan en gåva behöva återgå till givarens dödsbo?

2019-08-19 i Gåva
FRÅGA |Jag har genom fullmakt från min mor tillgång till min mors bankkonto (fram till dödsdagen då den förföll enligt banken) Min mor ger muntligen en gåva i form av pengar till min son,vilket jag ombesörjer och för över beloppet till min sons konto. Gäller den gåvan när min mor senare hastigt avlider eller ska den återgå till dödsboet?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka regler gäller för en gåva?Regler om gåvor finns i gåvolagen (GåvoL). För att en gåva ska anses vara fullbordad krävs att den överlämnats till mottagaren (2 § GåvoL). Detta kallas att gåvan traderas. När gåvan traderats och mottagaren har full rådighet över den tillhör den inte längre givaren. Då gåvan från din mor till din son förts över till din sons bankkonto har gåvan alltså traderats och pengarna tillhör din son och inte din mor. Att utfästelsen om gåvan (då din mor lovade att din son skulle få pengarna) var muntlig är inga problem eftersom gåvan har traderats till din son.Kan gåvan behöva återgå?Eftersom gåvan fullbordats i enlighet med gåvolagen finns det ingenting där som skulle innebära att gåvan behöver återgå till din mors dödsbo. Eftersom din mor avlidit måste man även ta hänsyn till bestämmelserna i ärvdabalken (ÄB), vilket är den lag som reglerar hur arv ska fördelas. I ärvdabalken finns bestämmelser om bröstarvingars laglott (7 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att de som är bröstarvingar (barn) till den avlidne alltid har rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, och arvslotten är den avlidnes samtliga tillgångar delat på hur många barn denne har (2 kap. 1 § ÄB). Om den avlidne under sin livstid har gett bort egendom på ett sådant sätt att det går att likställa med ett testamente kan gåvan behöva återbäras om den inskränker bröstarvingarnas laglott (7 kap. 4 § ÄB). För att gåvan i det fallet ska återgå krävs det att bröstarvingarna väcker talan om det i domstol (7 kap. 3 och 4 § ÄB).Vad innebär detta i din situation?Gåvan i din situation skulle kunna behöva återgå om den innebär att din mors bröstarvingars (alltså du och dina eventuella syskons) laglott inskränks och att gåvans syfte är att likställa med ett testamente. Så som jag tolkar din fråga gav din mor bort pengarna till din son då hon låg på sin dödsbädd. Om det är så skulle det kunna gå att jämställa gåvan med ett testamente. Huruvida din mors bröstarvingars laglotter inskränks på grund av gåvan kan jag inte svara på eftersom jag inte vet hur stor gåvan var i förhållande till hur mycket tillgångar din mor hade. Om det var en mindre summa pengar som inte leder till att laglotten inskränks är gåvan inte ett problem och behöver då inte återgå. Om det däremot var så mycket pengar att laglotten inskränks kan hela gåvan, eller så mycket som behövs för laglotten, behöva återgå. För att det ska hända krävs dock att en bröstarvinge vars laglott inskränks väcker talan om det i domstol. Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hur ska jag och min särbo göra för att äga en husvagn tillsammans?

2021-08-30 i Samägandeavtal
FRÅGA |Jag har köpt tillsammans med min särbo en husvagn. Jag betalade hela summan kontant men han har skuld som han betalar till mig månadsvis men ,, han står som ägare. Hur skriver man kontrakt mellan oss?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till lag om samäganderätt (SamägL) och lag om skuldebrev (SkbrL).Att äga husvagnen tillsammansOm man samäger egendom, så som du och din särbo nu samäger husvagnen, kan det vara en bra idé att upprätta ett samägandeavtal. Huvudregeln är att samägarna äger lika stor del i egendomen, men om ni vill att det ska vara på annat sätt kan ni ange det i ert avtal (1 § SamägL). Ni kan i avtalet också komma överens om hur förvaltningen av husvagnen ska ske och hur beslut om detta ska fattas. Huvudregeln är att alla samägare ska vara överens, men ni kan också avtala om annat om ni vill det (2 § SamägL). Om ni inte skulle kunna komma överens kan en av samägarna begära att en god man tar över förvaltningen (3 § SamägL).Mitt tips till er är alltså att ni upprättar ett samägandeavtal, där ni anger allt ni kommer överens om kring husvagnen och hur den ska skötas. Det finns inga formkrav för exakt hur ett sådant avtal ska se ut, men en bra utgångspunkt är att det ska vara skriftligt, det ska tydligt framgå vilken egendom det gäller och vad syftet med avtalet är. Ni behöver också båda två ange era personuppgifter och skriva under avtalet.Din särbos skuld till digOm ni vill ha ett avtal för att reglera din särbos skuld till dig och hur denna ska betalas kan ni upprätta ett skuldebrev. Det bästa i er situation är nog ett så kallat enkelt skuldebrev, vilket innebär att det är utställt till en viss person och därmed är svårt att överlåta till någon annan (26 § SkbrL). I skuldebrevet ska ni ange att ni är parterna, den totala skulden, eventuell ränta som din särbo ska betala, under hur lång tid skulden ska betalas av samt hur ofta och hur mycket han ska betala. Både du och din särbo ska skriva under skuldebrevet.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Krävs gåvobrev vid gåva av pengar, och behöver jag betala skatt för gåvan?

2021-06-20 i Gåva
FRÅGA |Min mor vill skänka mej ca 100 000 kr genom insättning på mitt bankkonto, får man göra så utan ett gåvobrev och utan att någon behöver betala skatt ??
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krävs ett gåvobrev?Vid gåva av lös egendom, till exempel pengar, finns inget lagstadgat krav på att man ska upprätta ett gåvobrev. Däremot kan det vara bra att göra det ändå. Jag kommer ge två exempel på situationer då ett gåvobrev kan vara bra att ha. Vid ett arv i framtiden. Alla gåvor som en person ger till sina barn under sin livstid ska avräknas som förskott på arv när personen sedan avlider (6 kap. 1 § ärvdabalken). Detta innebär att om du idag får en gåva på 100 000 kr från din mor kommer du få ärva 100 000 kr mindre än dina eventuella syskon den dag då din mor avlider. Om detta inte är tanken är det möjligt att i ett gåvobrev ange att gåvan inte ska klassas som förskott på arv.Vid insättningen på ditt bankkonto. Alla banker har en långtgående skyldighet att ha god kännedom om sina kunder och de transaktioner som sker på deras konton. Detta regleras i lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innebär att banken kan komma att ställa frågor till dig om var pengarna kommer ifrån, även om de inte misstänker att någon konstigt skett. Då kan det vara smidigt för dig att ha ett gåvobrev att visa banken för att de ska veta att pengarna är en gåva från din mor.Måste ni betala skatt?Alla gåvor i Sverige är skattefria (8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Detta innebär att varken givaren eller mottagaren av en gåva behöver betala skatt.Sammanfattningsvis är det alltså inte ett lagstadgat krav att ni skriver ett gåvobrev, men det kan vara bra att göra det ändå, och ingen av er kommer behöva betala skatt för gåvan.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Hjälp att upprätta ett skuldebrev

2019-08-07 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, en ensamstående mamma nära vän till oss hade svårt att låna från banken att köpa bostad, hon hade kontant motsvarande 15% av priset, vi(jag och min fru) hade möjligheten att låna och köpa en bostadsrätt lägenhet till henne, vi kom överens att hon betala månads avgiften, drift kostnaden, försäkringen och ränta och amorteringen, tills hon har möjligheten att köpa lägenheten från oss med priset motsvarande kvarstående vår skuld till banken.Vår fråga är att ha en juridisk avtal mall som täcker alla ovanstående punkterna samt eventuella punkter som behövs i avtalet.Tusen tack! Med vänlig hälsning
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Ni behöver upprätta ett skuldebrev där ni skriver ner skulden samt planen för avbetalningar, när skulden ska betalas och så vidare. Jag kan inte hjälpa er att upprätta ett sådant avtal här. Det ni kan göra är att använda vår avtalstjänst där ni kan upprätta ett avtal till ett fast pris genom att fylla i en mall. Denna tjänst hittar ni på https://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Om ni vill ha hjälp med upprättandet för att vara säkra på att få det exakt som ni vill är ni välkomna att boka en tid hos någon av våra jurister. Det kan ni göra på https://lawline.se/boka.Jag hoppas att detta kan hjälpa er! Mvh,