Vem får bevittna namnteckning vid passansökan?

2022-01-18 i Formkrav
FRÅGA |kan farmor o farfar bevittna mammans o pappans namnteckning på passansökantill ett barn på 14 år
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid ansökan om pass för minderårig måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande till utfärdande av pass, det framgår av 7 § 2 punkten passlagen, samt 1 § 3 punkten passförordningen.Båda vårdnadshavarnas namnteckning ska bevittnas. Vem som får bevittna en namnteckning framgår av lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Där står det att alla som är över 15 år, inte har en psykisk sjukdom eller har något direkt samband med handlingen får vittna. Det sistnämnda innebär endast att ni som vårdnadshavare inte får vittna varandras namnteckning. Farmor och farfar får därmed bvittna namnteckningarna, så länge de uppfyller övriga krav som ställs på ett vittne. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har minderåriga rättshandlingsförmåga?

2021-11-29 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Jag ska i en presentation utveckla kunskapen om underårigas/omyndigas rättsliga handlingsförmåga genom att ge en samlad beskrivning av begreppen tillåtelse på förhand, fullmakt och ställningsfullmakt samt ensidigt bunden.Hur skulle ni formulerat detta svar?Jag har svårt att göra det i en samlad beskrivning då det enligt mig är fyra skilda begrepp. Men skulle man kunna säga att de har gemensamt att det vidgar den omyndigas rättsliga handlingsförmåga?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På Lawline besvarar vi tyvärr inte skolrelaterade frågor. Jag vill trots detta ändå vara till hjälp för dig på vägen. Eftersom du har formulerat en mer övergripande fråga blir svaret inte heller specifikt kopplat till någon situation. Utgångspunkten gällande minderårigas rättsliga handlingsförmåga framkommer i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där står att den som är under 18 år är omyndig och inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller andra villkor. Ett exempel på ett undantag till utgångspunkten är att en person som är under 18 år men äldre än 16 år får råda över sådant som hen arbetat sig till, (9 kap. 3 § föräldrabalken). De begrepp som du nämner i frågan framkommer inte uttryckligen i föräldrabalken. Däremot finns det vägledande bestämmelser om omyndiga, förmyndare och ställföreträdare som kan vara behjälpliga. Det finns olika samband mellan begreppen som du kan beakta i din presentation. Jag skulle inte nödvändigtvis påstå att begreppen "vidgar" minderårigas rättshandlingsförmåga, men de kan göra det. Exempelvis finns det inget som hindrar en omyndig från att uppträda som fullmäktig då denne ingår avtal för huvudmannens räkning i huvudmannens namn och inte sitt eget namn, (10 § avtalslagen). En fullmäktig är nämligen inte själv part i avtalet och därför spelar det ingen roll att denne är omyndig. Om en minderårig själv ska ingå ett avtal så krävs förmyndarens samtycke, vilket oftast är den minderårigas föräldrar, om dessa har gemensam vårdnad, (10 kap. 2 § föräldrabalken). Föräldrarna kan ge sitt samtycke (tillåtelse) till en viss rättshandling, som då blir giltig. Ingår en myndig person ett avtal med en omyndig person som inte har sådan tillåtelse eller där något undantag inte är aktuellt, blir denne ensidigt bunden av avtalet, med anledning av att den omyndiga saknar rättshandlingsförmåga. Det innebär att avtalet som huvudregel blir ogiltigt. Som en parantes kan dock förmyndare även godkänna sådana avtal i efterhand, (9 kap. 6 § föräldrabalken). Hoppas att du fick lite hjälp på vägen!Med vänliga hälsningar,

Vad krävs för att ett avtal ska bli juridiskt bindande?

2021-06-27 i Avtal
FRÅGA |Hej jag undrar hur jag ska formulera ett dokument för att det ska vara juridiskt bindande?Med vänlig hälsning
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om hur man skriver ett dokument (vad jag tolkar som ett avtal) som juridiskt blir bindande. Jag kommer att besvara frågan genom att först ge en allmän redogörelse för avtalsfriheten och därefter ge dig några råd. Observera dock att olika sorters dokument/avtal bör innehålla olika delar för att ge ett fullgott skydd, vilket varierar beroende på vad det är som man vill avtala om. Avtalsfriheten i SverigeAvtalsfrihet innebär att man är fri att avtala om i princip vad som helst, så länge det avtalade håller sig till lagens gränser. Att ett avtal är ogiltigt beror oftast på hur avtalet har ingåtts, snarare än vad avtalet innehåller. Exempelvis är avtal som ingåtts under tvång ogiltiga (3 kap. 28-29 §§ avtalslagen). I stort sett krävs för ett giltigt avtal att ett anbud och en accept har givits, vilket innebär att minst två parter ska ha kommit överens om något och gett uttryck för att detta är bådas vilja (1 kap. 1 § avtalslagen). För att ett avtal ska vara giltigt krävs det normalt även att båda parterna är över 18 år. Avtal kan ingås på tre olika sätt: både muntligt, genom konkludent handlande (att parternas beteenden visar på att en viss överenskommelse finns) och skriftligt. I bevishänseende vid eventuella framtida tvister finns det dock många fördelar med att skriva ner avtalet, där det klart och tydligt framgår vad som gäller mellan parterna. Något att tänka på vid formuleringen av specifika dokumentI dokumentet/avtalet bör du undvika att använda otydliga formuleringar eller ord som du inte fullt ut vet innebörden av. Detta för att minska risken för tolkningsdiskussioner vid en eventuell framtida tvist. Var noga med vad som anges i avtalet och att båda parterna är införstådda med villkoren. Avtalet måste även undertecknas och i vissa fall registreras för att det ska vara giltigt. För vissa typer av dokument/avtal gällande speciell egendom, exempelvis fast egendom där endast skriftliga avtal är giltiga eller testamente där vittnen måste skriva under avtalet, finns det ytterligare en del specifika formkrav för giltighet som går att hitta i lagar som reglerar det specifika dokumentet/avtalet, exempelvis 10 kap. ärvdabalken för just upprättande av testamente.Förslag på punkter som måste finnas med i ett avtalVilka parterna är (vilka som ingår överenskommelsen, helst med personnummer så att det inte blir svårt att avgöra vem det rör sig om),Vilka prestationer som parterna åtar sig (vad som ska utföras och hur detta ska göras),Var/när prestationerna ska utföras,Vad som inte ingår i överenskommelsen (om eventuella begränsningar ska finnas),Vad konsekvenserna blir om någon av parterna bryter mot avtalet. Ändringar i och tillägg till ett avtal kan göras i efterhand, men för att det ska bli juridiskt giltigt krävs det att båda parterna samtycker till ändringen eller tillägget. Var noga med att skriftligen dokumentera alla ändringar i dokumentet/avtalet, annars kan detta bli föremål för tvist i framtiden.När man ska skriva ned ett dokument/avtal är det alltid av yttersta vikt att dokumentet är korrekt utformat och juridiskt riktigt. Om det inte är juridiskt korrekt kan det i värsta fall ogiltigförklaras. Därmed bör du vara noga med att dokumentet som ni har tagit fram är utformade efter de juridiska föreskrifterna som består av normer och av lagar. Det kan bli både svårt och dyrt att på egen hand skriva ett dokument som är juridiskt korrekt. Skulle du behöva hjälp med att formulera ett fulltäckande juridiskt dokument kan du dock boka tid med våra duktiga verksamma jurister på info@lawline.se.Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om det är ett specifikt typ av dokument/avtal som du tänkte skriva. Då kan vi ger dig mer exakt hänvisning till vad som måste ingå i just ett sådant dokument.Med vänliga hälsningar,

Hur kontaktar jag era verksamma jurister?

2021-01-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej.Jag skulle vilja få hjälp med att fylla i och skicka in det som behövs av handlingar och för att söka det som är tänkt av/inom innovation av hänvisningar hur göra om det, jag har idén om det men känner att jag vill ha rätt ifyllt av en kunnig jurist som kan alla bitarna om/inom det.Skulle ni kunna ge den hjälpen?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att du ska kunna få den bästa hjälpen i ditt ärende som vi kan erbjuda råder jag dig att boka tid med våra verksamma jurister här eller kontakta oss på info@lawline.se, och beskriv vad ditt ärende gäller.Hoppas att du får den hjälpen du behöver!Med vänliga hälsningar,

Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?

2021-11-29 i Avtal
FRÅGA |Jag har dubbla efternamn men använder bara ett utav dem till vardags. Även i mitt anställningskontrakt har enbart ett utav efternamnen använts. Är ett sådant kontrakt ogiltigt eftersom enbart ett utav namnen står med?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar i grund och botten om vad som krävs för att ett skriftligt avtal ska vara giltigt. I svensk rätt råder avtalsfrihet. Huvudregeln gällande avtal är därmed att de inte kräver någon särskild form eller särskilt innehåll för att vara giltiga, (1 § avtalslagen). Om avtalet kräver viss särskild form för giltighet står formkravet angivet i lag.En av de viktigaste principerna vid avtalstolkning inom svensk rätt är att se till vilken avsikt parterna hade med det aktuella avtalet. Syftet med att parterna skriver under avtalet är att tydliggöra vilka parter som omfattas av de rättigheter och skyldigheter som uppkommer genom avtalet. Har du exempelvis skrivit under med ditt personnummer går det fortfarande att urskilja att det är du och ingen annan som omfattas av avtalet. Förutsatt att du och motparten är överens om vem som ska prestera vad enligt avtalet kommer ett ”felskrivet”namn i praktiken inte vara märkbart för någon av er så länge ni följer era åtaganden i enlighet med det undertecknade avtalet. Skulle en eventuell tvist uppstå mellan dig och en avtalspart kan ett felskrivet namn leda till vissa svårigheter med bevisningen, men så länge det går att avgöra vilka avtalsparterna är och vad ni avsåg med avtalet så kommer det inte få några större konsekvenser.Svaret är därav nej, kontraktet blir inte ogiltigt om du endast skriver under med ett av dina efternamn. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad kan man göra om man inte får svar från ett utländskt företag man köpt en vara ifrån?

2021-07-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har beställt en vara från utomlands och betalad med min visa kort. Jag har inte fått något svar från dem när jag skriver mejl till företaget. Det har gått en vecka och ingen leverans uppgifter alls. Vad ska jag göra?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om bristande information om leverans från ett utländskt företag som du har köpt en vara av via nätet.Det första att göra i din situation är att se över vilken leveransinformation som framgår på företagets sida och specifikt för den vara du har beställt. Ibland kan det förekomma att leveranstiden är längre, speciellt om det är produkter som ska tillverkas på beställning eller skickas från en annan leverantör. Gällande lagstiftningOm webbsidan du köpt varan på vänt sig mot svenska konsumenter, exempelvis om företaget marknadsfört sig i Sverige till svenska konsumenter eller om språket och valutan på webbsida är på svenska, så ska företaget förhålla sig till svensk lagstiftning. Kolla med butiken om det finns något företag i Sverige eller inom EU som kan hjälpa till om problem uppstår. Om det är lagstiftningen i företagets land som gäller är det inte säkert att du har rätt att ångra eller reklamera en beställning på samma sätt som om företaget finns i ett EU-land. Då är det viktigt att ta reda på vilka riktlinjer företaget har. Köpvillkoren och reglerna för ditt köp ska finnas på företagets webbplats. Kräva leverans och häva köp enligt svensk lagstiftningAtt det har gått en vecka utan kontakt med företaget behöver inte vara en indikation på att företaget är oseriöst. Har det däremot gått över 30 dagar sedan köpet och varan inte har levererats, eller varan inte levereras inom utlovad, så räknas varan enligt lag som försenad. I första hand ska då företaget krävas på en leverans av varan. I andra hand kan du häva köpet, vilket betyder att köpet återgår och att du inte längre ska vara betalningsskyldig för köpet och att företaget inte ska leverera varan.Efter 30 dagar (från avtalets ingående) ska du uppmana företaget att leverera varan inom en rimlig tilläggstid, om detta inte görs har du rätt att häva köpet. Det är först när köpet hävs som du har rätt att kräva tillbaka pengarna från företaget. Att köpet hävs betyder att köpet återgår och att du inte längre behöver genomföra köpet. Sätt att gå vidare med ärendetOm du och företaget inte kommer till en lösning vid en tvist eller företaget inte svarar på dina mejl kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det är kostnadsfritt och kan göras via deras hemsida. Du kan också vända dig till din kommunala konsumentvägledning för ytterligare information och stöd via denna sidan. Det finns dock inga garantier att företag utanför EU kommer att följa ARN:s rekommendationer.Du är även varmt välkomna att boka juridisk rådgivning med någon av våra erfarna jurister på info@lawline.se. Hoppas att det går bra med ditt köp och att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan enskild egendom i gåvobrev ingå som giftorättsgods i bodelning?

2021-01-24 i Gåva
FRÅGA |Min man har fått ett gåvobrev av sin far som han skrivit undet men inte vill ta emot då han tycker vi skall dela lika på pengarna.Om vi skulle skiljas kan han kräva att pengarna vi använt i renovering skall tillfalla honom då eller är det gemensama pengar då vi lagt det på renovering?Kan man avskriva sig gåvobrev i ett äktenskapsförord?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna i din fråga är lite oklara, men jag utgår ifrån att gåvobrevet avser lös egendom i form av pengar och att det i gåvobrevet framgår att gåvan ska vara enskild egendom. Kan pengar som mottagits i gåva och sedan använts för renovering i gemensamt bohag anses vara enskild egendom vid eventuell bodelning?Rättsläget kring frågan när enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods är något oklar.I NJA 1992 s. 773 hade makarna ett gemensamt konto med pengar och den ena maken satte in enskild egendom på kontot. Högsta domstolen förklarade att för att den enskilda egendomen skulle fortsätta vara enskild måste pengarna hållas isär på ett tydligt sätt, exempelvis genom att man noggrant bokför och skriver upp exakt hur mycket av pengarna som utgör enskild egendom. I målet hade makarna dock inte gjort det utan pengarna sammanblandades och den enskilda egendomen hade därmed upphört att vara enskild egendom.I NJA 1995 s. 577 hade makarna köpt en bostad gemensamt och den ena maken hade betalat sin andel med enskild egendom. I detta fall var det tydligt att den ena maken hade betalat halva fastigheten med just enskild egendom och därmed ansågs halva fastigheten fortfarande vara hennes enskilda egendom.Av dessa rättsfall kan vi konstatera följandeEn enskild egendom kan tappa sin karaktär som enskild under vissa omständigheter. Det kan exempelvis hända vid en sammanblandning med giftorättsgods. Om ni exempelvis säljer en enskild egendom och sätter in pengarna på ett gemensamt konto, där flera in- och utsättningar sker och ingen noggrann notering eller bokföring förs, kan pengarna förlora sin karaktär som enskild egendom och därmed bli giftorättsgods. Pengar som är enskild egendom kan även användas för att renovera en gemensam bostad, såsom du här har frågat om. I den mån huset är giftorättsgods kommer pengarna att tappa sin karaktär av att vara enskild egendom. Den eventuella värdeökningen som kan uppkomma i samband med renoveringen kommer då att ingå i en framtida bodelning.Skulle ni dock tydligt redovisa hur stor andel av renoveringen som har betalats med den enskilda egendomen, eller pengarna till inredningen tas från ett separat konto med enskild egendom, bör pengarna behålla karaktären av enskild egendom i framtiden. Då skulle din make kunna kräva den andelen som sin enskilda egendom i framtiden vid en eventuell bodelning.Giftorättsgods och gåvobrev Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses. Giftorättsgods kan både vara de saker som den andra maken ägde innan de gifte sig och sådant som tillkommit under äktenskapet. En makes egendom är helt enkelt giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).Står det i gåvobrevet att gåvan är enskild egendom kommer det inte ingå i ett framtida bodelning som giftorättsgods, (7 kap. 2 § 1 stycket 2 punkten äktenskapsbalken). Ett gåvobrev har nämligen företräde framför ett äktenskapsförord. Ett äktenskaps­förord kan inte upphäva ett krav från en givare (eller testator för den delen) att det som en make får ska vara hans enskilda egendom, såvida det inte finns en sådan möjlighet inskriven i gåvobrevet (eller testamentet). Detta förutsätter dock att, som ovan, gåvan inte har sammanblandats med övrig giftorättsgods på ett sätt som gör den oskiljbar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Lawline besvarar inte skolfrågor!

2020-12-13 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga gällande en fråga som jag har fått i skolan. Det är mellan två företag, Rydell heter det första företaget och VIKLO AB heter det andra företaget. Rydell gör en marknadsföring som inte VIKLO Ab står för. Dem har ett avtal med varandra och VIKLO AB drar sig ut och avslutar avtaletDå är frågan vilka lagar kan jag hänvisa till och har VIKLO AB rätt att dra sig ut fast dem har ett giltigt avtal.Förstår att det är en dåligt formulerad fråga, men hoppas det funkar ändå! Tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline besvarar dessvärre inte skolfrågor, och av den anledningen kan jag tyvärr inte hjälpa dig med denna fråga utan hänvisar dig istället till din kurslitteratur och lagtext. Som hjälp på vägen kan du först konstatera vad frågan handlar om, det vill säga två företag som har ett avtal mellan varandra, och därefter gå in i tillämplig lag som reglerar den specifika situationen, det vill säga att ena företaget vill dra sig ur det giltiga avtalet. Den tillämpliga lagen bör du kunna leta upp med hjälp av föreläsningsanteckningar och kurslitteratur.Lycka till!Med vänliga hälsningar,