Kan användandet av annans bankdosa täckas av framtidsfullmakt?

2021-05-14 i Avtal
FRÅGA |Hej. Jag och min bror har en framtidsfullmakt för vår far som vi avser låta träda i kraft.Kan ni råda oss hurvida användandet av hans bankdosa täcks av framtidsfullmakten.mvh
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Enligt lagen om framtidsfullmakter får en framtidsfullmakt omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, såsom att exempelvis ingå avtal eller hantera ärenden gentemot en bank. Det ska framgå av fullmakten vilka angelägenheter denne omfattar (2 § och 5 § lag om framtidsfullmakter).Jag kan tyvärr inte hitta något direkt lagstöd eller annan rättskälla som grund i att bankdosa inte skulle kunna omfattas av en framtidsfullmakt. En bankdosa är dock att likna med en personlig värdehandling såsom ett körkort eller pass. De flesta bankföretagen brukar därför skriva in i sina avtal att bankdosa inte får användas av någon annan än personen själv. Jag kan inte hitta ett säkert svar på din fråga men mest troligt är att framtidsfullmakten inte ger er behörighet att använda er fars bankdosa. Framtidsfullmakten kan dock ge er möjlighet att företräda er far gentemot banken på andra sätt, exempelvis genom att ingå avtal för er fars räkning.Jag hoppas mitt svar var till någon hjälp trots att det var något oklart. Om du behöver mer hjälp eller har fler frågor kan du alltid höra av dig till oss igen!Vänligen,

Får man sälja saker som minderårig?

2021-05-05 i Omyndiga
FRÅGA |Får man sälja saker som minderårig?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Som utgångspunkt gäller att personer under 18 år inte själv får bestämma över sin egendom, det vill säga inte får ingå avtal som att köpa och sälja egendom utan föräldrarnas tillåtelse (9 kap. 1 § föräldrabalken). Den minderårige får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter att hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan sälja saker för pengar hen tjänat utan att samtycke för förmyndare krävs. Det finns även andra undantag då underårig kan ingå avtal, så som när den omyndige har eget hushåll, driver egen firma eller fått gåva eller testamente med villkor att mottagaren ska få råda själv över det som mottagits (9 kap. 2a §, 3 §, 4 § och 5 § föräldrabalken).Om det varken rör sig om pengar som minderårige själv har tjänat, andra undantag eller att samtycke från föräldrar inte finns, gäller att avtalet kan anses ogiltigt (9 kap. 6 § föräldrabalken).I sådant fall ska vardera avtalspart lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken). SammanfattningSom utgångspunkt gäller att minderårig inte får sälja saker utan sina föräldrars samtycke.Det finns dock undantag då den underårige själv har tjänat in pengar, har eget hushåll, driver egen firma eller fått mottaga gåva eller testamente med villkor. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Kan jag hämta min uthyrda bil vid utebliven betalning utan risk för egenmäktigt förfarande?

2020-11-10 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hejsan. Ifall man hyr ut en bil och man har ett avtal där det står att vid utebliven betalning så bryts avtalet. Finns det då någon risk med att själv åka och hämta bilen, ex egenmäktig förfarande. Bilen hyrs av en förening som varje månad bygger på sina skulder. Vi som ägare är ett AB.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns några risker med att ett företag hämtar sin uthyrda bil på grund av hävning av avtalet. Jag kommer därför att redogöra rättsläget och vad ni som företag kan göra. Det framgår inte om föreningen som hyr bilen klassas som en näringsidkare eller konsument. Eftersom det är minst sannolikt att föreningen anses vara en konsument kommer jag därför utgå från att föreningen anses vara en näringsidkare. Konsumentskyddande regler som konsumentkreditlagen kommer därför inte tillämpas.Det finns ingen lag om hyra av lös sak utan avtalsfrihet gällerDet finns ingen lag som reglerar uthyrning av bilar eller andra lösa saker. För avtalstyper som dessa gäller istället allmänna avtalsrättsliga principer så som avtalsfrihet och att avtal ska hållas. Som utgångspunkt får man därför avtala om vad man vill. Det som ni kommit överens om i avtalet ska därför gälla, vilket kan vara exempelvis att bilen skall återlämnas vid utebliven betalning.Notera dock att det finns vissa undantag från avtalsfriheten i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortning avtalslagen). Trots avtalsfriheten kan ett avtal bli ogiltigt om avtalet exempelvis tillkommit genom tvång eller för att ett avtalsvillkor anses oskäligt (se 3 kap. avtalslagen).Rätt till hävning innebär inte automatiskt återtaganderätt Det framgår inte i din fråga om det gäller ett avtal där återtaganderätt anges, det vill säga en rätt att återta bilen. Att ert avtal reglerar rätt till hävning innebär inte automatiskt en återtaganderätt.I ert fall verkar det dock handla om ett nyttjanderättsavtal eller leasingavtal kring bilen. Eftersom det är underförstått i sådana avtal att den uthyrda saken ska tillbaka till uthyraren kan man därmed presumera att ni har en återtaganderätt. Ni kan göra er skyldig till självtäkt även om ni har rätt till bilenNi kan göra er skyldig till egenmäktigt förfarande om ni tar tillbaka bilen utan hyrestagarens samtycke, även om ni har rätt att återta bilen (8 kap. 8 § brottsbalken). Föreningen som hyr bilen och därmed besitter den har straffrättsligt skydd mot besittningsrubbning. Ni kan alltså inte åka och "sno" er egen bil utan hyrestagarens vetskap utan ni måste ha dennes samtycke för att få lov att ta tillbaka bilen, på grund av hyrestagarens besittning.Ni kan också göra er skyldig till självtäkt eftersom ni har återtaganderätt till bilen, vilket är en form av egenmäktigt förfarande (8 kap. 9 § brottsbalken). Däremot blir ert aktiebolag inte straffrättsligt ansvarig eftersom en juridisk person inte kan begå brott. Utan det är den eller de personerna som utför handlingen som kan göra sig skyldig till brottet.Vad ni kan göra iställetFör att få tillbaka bilen kan ni begära handräckning hos kronofogdemyndigheten (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Jag rekommenderar dig därför att besöka kronofogdemyndighetens hemsida för mer information eller kontakta dem direkt. SammanfattningÄven om ni har rätt att återta bilen kan ni göra er skyldiga till egenmäktigt förfarande eller självtäkt om ni tar tillbaka den. Jag rekommenderar dig därför att kontakta kronofogdemyndigheten för hjälp med handräckning.Om du fortfarande tycker frågan är oklar eller behöver vidare avtalstolkning så kan du boka tid med en av våra kunniga jurister. Du kan även ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vem kan aktivera en framtidsfullmakt när det finns flera fullmaktshavare?

2021-05-13 i Avtal
FRÅGA |Min far har skrivit en framtidsfullmakt på mej och min bror, jag undrar om vi båda måste närvara på banken när fullmakten ska aktiveras eller kan jag själv aktivera fullmakten?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lagen om framtidsfullmakter reglerar vad som gäller angående när fullmakten börjar gälla, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag gå igenom mer detaljerat vad som gäller men en sammanfattning kommer även finnas med i slutet av texten.När börjar en framtidsfullmakt gälla?En framtidsfullmakt ska gälla när fullmaktsgivaren (det vill säga din far) inte längre har förmåga att ha hand om sina angelägenheter som fullmakten avser. Detta kan ske på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande varaktigt förhållande (1 § lag om framtidsfullmakter).Som utgångspunkt är det fullmaktshavare (du och din bror) som avgör när framtidsfullmakten ska börja gälla. Om framtidsfullmakten särskilt anger att domstol ska avgöra när fullmakten ska börja gälla alternativt att fullmaktshavare inte vill avgöra detta själv, kan tingsrätten bestämma om den ska börja gälla eller inte (9 § och 11 § lag om framtidsfullmakter).Vad gäller om det finns två framtidsfullmaktshavare?Förutsatt att det inte anges i framtidsfullmakten att domstol ska avgöra när fullmakten blir gällande, så gäller att fullmaktshavare avgör när den ska börja gälla (9 § andra stycket lag om framtidsfullmakter). Fullmaktsgivaren bör ha angett i framtidsfullmakten huruvida du och din bror har behörighet att företräda er far var för sig, tillsammans eller subsidiärt (i första och andra hand) (prop. 2016/17:30 s 36). Jag finner dock inget direkt lagstöd för vad som gäller om det inte har angivits något angående behörighet mellan dig och din bror. Enligt förarbeten till lagen anges dock att:"Om fullmaktsgivaren så önskar, bör han eller hon kunna ange i framtidsfullmakten att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans, exempelvis beträffande vissa särskilt angivna frågor. Det får dock förutsättas att detta sker endast undantagsvis eftersom det riskerar att leda till att framtidsfullmakten förlorar sin verkan om en av flera utpekade faller ifrån. Dessutom måste risken för konfliktsituationer tas i beaktande av fullmaktsgivaren." (prop. 2016/17:30 s 36).Detta tolkar jag som att utgångspunkten å ena sidan är att flera fullmaktshavare har behörighet att företräde fullmaktsgivaren var för sig, eftersom det ska förutsättas endast undantagsvis att flera fullmaktsgivare endast tillsammans ska utöva uppdraget. Å andra sidan att fullmaktshavarnas inbördes förhållande ska beaktas av fullmaktsgivaren, eftersom konfliktsituationer måste beaktas. Jag kan dock inte finna något direkt stöd för att detta måste anges i fullmakten utöver att lagen anger att en framtidskullmakt ska ange "vilka övriga villkor som gäller" (5 § lag om framtidsfullmakter).Notera dock att lagen är relativt ny, det finns väldigt lite rättspraxis på området samt att det är ytterst upp till rätten att avgöra vad som gäller. Det är mycket möjligt att annan tolkning kan göras och därigenom flera fullmaktshavares inbördes förhållande är ett formkrav för att fullmakten ska vara giltig men jag tolkar förarbeten "om fullmaktsgivaren så önskar, bör han ange i framtidsfullmakten…" att detta inte är obligatoriskt (prop. 2016/17:30 s 36).SammanfattningOm inget särskilt har angivits i framtidsfullmakten gäller att fullmaktshavare avgör när framtidsfullmakten ska börja gälla. Det bör framgå av framtidsfullmakten vad som gäller om du och din bror kan aktivera fullmakten själv, tillsammans eller subsidiärt. Varken lagen eller förarbeten anger dock direkt att detta måste anges för att fullmakten ska vara giltigt. Så för det fall att inbördes förhållande inte har angivits är min tolkning att du och din bror kan aktivera fullmakten var för sig själva. Notera dock att detta enbart är min tolkning utifrån lagens förarbeten och det är ytterst upp till rätten att avgöra denna fråga.Jag hoppas du fått svar på din fråga trots att svaret är något oklart. Om du vill ha ett mer säkert svar på din fråga är min rekommendation att du bokar tid med någon av våra kunniga jurister.Vänligen,

Vad kan man göra om ens 16 åriga barn köper en telefon utan samtycke?

2021-04-20 i Omyndiga
FRÅGA |Hej min 16 åriga dotter har köpt en ny Iphone för 6500kr utan min tillåtelse.Vilka rättigheter har jag när det gäller hennes köp?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är inte helt klar för mig men jag tolkar det som att du undrar om du kan göra något åt din dotters köp. Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer ett mer detaljerat svar på vad som gäller men längre ner i texten kommer även en sammanfattning att finnas.Alla under 18 har inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendomSom huvudregel gäller att alla under 18 år är omyndiga och har därmed inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendom. Sådana rättshandlingar är ogiltiga om inte förmyndare ger sitt samtycke. Sådant samtycke behöver inte lämnas uttryckligen till den direkta rättshandlingen utan kan grunda sig ett samtycke av mer generell utformning, exempelvis samtycke till att den underåriga köper kläder (9 kap. 1 § och 6 § föräldrabalken och SOU 1988:40 s. 202–203).Samtycke anses i normalfallet föreligga för köp som normalt företas för barn i aktuell ålder. När det gäller avtal som inte "sedvanligen ingås av underåriga" exempelvis dyrare kapitalvaror, gäller att näringsidkaren behöver vara mer försiktig gällande undersökande av samtycke (SOU 1988:40 s. 202–203). Om vårdnadshavaren låter den omyndige själv ha hand om egna pengar, kan den omyndiges avtalspart anses berättigad att utgå från att samtycke föreligger, om inte särskilda omständigheter talar emot det. Exempelvis har en 13-årig flickas dyrare inköp av ett par stövlar ansetts giltigt eftersom de betalats med barnbidragspengar som dottern fick från modern (RH 1988:82). Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vägledande beslut ansågs en 13 årings köp av mobiltelefon för 1 596 kr utan förmyndarnas godkännande obehörigt och myndigheten rekommenderade därför att köpet skulle återgå. En minderårig får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan köpa saker för de pengar hen tjänat utan att samtycke från förmyndare krävs (9 kap. 3 § föräldrabalken). Ogiltiga avtal ska återgåUnder förutsättning att samtycke inte anses föreligga alternativt att köpet inte har skett med pengar som den omyndige har intjänat själv, så gäller att rättshandlingen inte är bindande för den underårige (9 kap. 6 § föräldrabalken). Som huvudregel gäller vid ogiltiga avtal att vardera avtalspart ska lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken).SammanfattningOm en 16 åring köper något utan sin förmyndares samtycke och inte av pengar som hen själv tjänat in, gäller att köpet kan anses ogiltigt. Har köpet skett i fysisk butik kan du som förmyndare gå till butiken, återlämna varan om möjligt och kräva pengarna tillbaka. Om butiken motsätter sig detta kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun alternativt göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få en icke bindande bedömning. I sista hand kan du få ditt ärende prövat i domstol.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,