Är säljaren bunden av ett pris på blocket?

2019-12-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! En bil kom upp på blocket med priset 37 000 , vilket förmodligen var fel satt pris då bilen är värd mer. Om jag vill köpa bilen enligt annonsen där det står 37 000, Får företaget ändra pris eller har jag rätten att köpa den för 37 000 vilket annonsen visade?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga är om en säljare är bunden av priset som denne har satt i en annons, det vill säga skulle säljaren vara bunden av priset om du meddelade att du ville köpa bilen? Frågor av detta slag regleras i avtalslagen (AvtL). En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Frågan om ett bindande avtal uppkommit brukar utgå från den s.k. avtalsmekanismen, det vill säga modellen för ett avtals ingående. Detta sker genom anbud och accept, som båda två är bindande för avgivaren var för sig (se 1 § första stycket AvtL). För din situation blir frågan om säljarens annons kan räknas som ett anbud som är bindande för denne. För att en handling ska klassas som ett anbud ska det röra sig om ett erbjudande eller löfte med ett preciserat innehåll, som även ska rikta sig till en bestämd adressat. En annons på blocket uppfyller oftast de två första rekvisiten, men inte det sista. En annons med ett bestämt pris, precis som en vara i en butik med en prislapp på, riktar sig i regel inte mot en bestämd adressat, utan det riktar sig till hela allmänheten. Vem som helst som vill ha varan får köpa den. Avtalsrättsligt klassas detta inte som ett anbud, utan det klassas istället som ett utbud. Ett utbud är en uppmaning till folk att lämna anbud, som inte är bindande för avgivaren. Det hade i detta scenario istället varit du som lämnade ett anbud om du säger att du vill köpa bilen, och detta är säljaren fri att acceptera eller förkasta.Svaret på din fråga blir således att du inte har en rätt att köpa bilen för 37 000kr, företaget har rätt att ändra priset om de vill.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad innebär 10 § i avtalslagen?

2019-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vad innebar denna paragraf mer lätt formulerat? 10 § Den, som åt annan givit fullmakt att sluta avtal eller eljest företaga rättshandlingar, varder omedelbart berättigad och förpliktad i förhållande till tredje man genom rättshandling, som fullmäktigen inom fullmaktens gränser företager i fullmaktsgivarens namn.[S2]Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Paragrafen du undrar över är 10 § i avtalslagen (AvtL). Det första stycket i 10 § AvtL reglerar fullmakter i allmänhet och stadgar när huvudmannen (den som utfärdar en fullmakt) blir bunden av en rättshandling som en fullmäktig (den som får fullmakten) företar gentemot en tredje man. Paragrafen säger att huvudmannen binds direkt i förhållande till en tredje man och den fullmäktige står alltså helt utanför avtalet. För att huvudmannen ska vara bunden av fullmäktigens rättshandling krävs vidare att rättshandlingen företas "inom fullmaktens gränser". Detta innebär att fullmäktigens rättshandling måste ligga inom den behörighet som fullmakten stadgar. Behörigheten brukar oftast beskrivas som det som fullmäktigen kan göra enligt fullmakten, exempelvis att man genom fullmakten kan köpa en bil. Om fullmäktigen företar en rättshandling utanför sin behörighet, till exempel om fullmäktigen köper en båt i exemplet ovan, blir således huvudmannen inte bunden av den.Det andra stycket i 10 § AvtL reglerar den så kallade ställningsfullmakten. Denna fullmakt utspelar sig när någon intar en ställning där man enligt lag eller sedvänja har en behörighet att handla å någon annans vägnar. Typexemplet är ett kassabiträde i en butik. Det är sedvanligt att denna person får sälja de varor som butiken utbjuder, t.ex. lampor i en lampaffär. De affärer den anställda gör när hen säljer butikens lampor blir alltså bindande för huvudmannen, i detta exempel butikens ägare. Hur långt ställningsfullmakten, alltså den anställdes behörighet, sträcker sig varierar med hänsyn till vad som är sedvanligt. Den anställde har förmodligen inte behörighet att till exempel sälja butikens kassaapparater eller kontorsstolar till en tredje man. En sådan rättshandling som den anställde företar ligger alltså förmodligen utanför personens behörighet och är därför inte bindande för huvudmannen.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid försäljning av samägd egendom?

2019-09-29 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi är tre bröder som äger en skogsfastighet med samma ägar andelarKan jag "tvinga" dem att lösa ut mig alternativt kan jag tvinga fram en försäljning av hela fastigheten?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Samägande av fastigheter regleras i lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (SamägL). Dispositiv lagAtt märka är att lagen till stora delar är dispositiv. Detta innebär att det står delägarna av egendomen fritt att avtala själva om hur saker som exempelvis ägandet, förvaltningen av egendomen, och eventuell försäljning ska gå till. Lagen går alltså till stora delar att avtala bort.Försäljning av samägt gods Om inget är avtalat mellan delägarna stadgar 6 § SamägL att varje delägare har rätt att begära att egendomen för gemensam räkning utbjuds till försäljning via offentlig auktion. Om du och dina bröder inte avtalat om annat har du alltså en rätt att ansöka om att hela skogsfastigheten ska säljas. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för dina bröder att lösa ut dig ur samägandet. Men genom att du har en rätt att ansöka om att hela fastigheten ska säljas kan möjligtvis du och dina bröder komma överens, om de inte vill att den ska säljas, att de istället ska lösa ut dig. Att märka är också att någon av dina bröder har en rätt att ansöka om att samägandet, istället för försäljning av fastigheten, ska upplösas genom klyvning (se vidare 7 § SamägL). Samäganderätten i fastigheten kommer då att uppdelas i lotter (se vidare 11 kap. 1 § fastighetsbildningslag (1970:988)). Om du vill skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste en fullmakt vara skriftlig?

2019-08-06 i Formkrav
FRÅGA |Hur skall en fullmakt från en icke skrivkunnig( pga permanent skada) person utformas?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare (huvudman) till en tredje man om att en utsedd person (fullmäktig) har rätt att företa rättshandlingar i huvudmannens namn. Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL).Fullmakter kan vara skriftliga (se 16 § första stycket AvtL) men de behöver inte nödvändigtvis vara det. Om det som i ditt fall rör sig om en huvudman som inte är skrivkunnig kan möjligtvis en så kallad uppdragsfullmakt vara att föredra (se vidare 18 § AvtL). En sådan fungerar på så sätt att huvudmannen ger fullmäktigen instruktioner om vad hen ska göra och fullmäktigen säger sedan detta till den tredje mannen. Detta är en så kallad osjälvständig fullmakt vilket innebär att den inte är synbar för tredje man. Det fungerar alltså inte som vid en skriftlig fullmakt - att fullmäktigen uppvisar denna för en tredje man - utan den grundar sig endast på huvudmannens instruktioner till fullmäktigen.Ett annat alternativ till en skriftlig fullmakt är en meddelandefullmakt (se vidare 13 § AvtL). En sådan innebär helt enkelt att huvudmannen lämnar ett meddelande direkt till tredje man om att en person äger rättshandla i hens namn. Detta kan möjligtvis vara den enklaste lösningen i ditt fall eftersom huvudmannen då direkt kan förklara fullmakten och dess innebörd för en tredje man.Observera dock att skriftliga fullmakter är ett krav i vissa fall, t.ex. vid köp av fast egendom (se vidare 27 § andra stycket AvtL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,