ångerrätt elavtal

2020-06-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag lämnade den 4 juni fullmakt till ett elbolag att de fick ta konakt med min elleverantör och signerade avtalet den 24 juni. Jag åberopar ångerrätt, men det nya elbolaget säger att avtalet gäller från den 4 juni. Vad gäller?Vänlig hälsningKarin Nyström
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!utifrån den informationen du ger mig framstår situationen som följande.4 juni skriver du ut en fullmakt till ditt elbolag för att ta kontakt med din elleverantör.24 juni skriver du på avtalet som ditt elbolag har förhandlat fram till dig, som gäller mellan dig och din elleverantör. utifrån den informationen så är min enda slutsats att om avtalet inte gäller retroaktivt så är avtalet gällande från och med 24 juni. Om avtalet slöts på distans utanför affärslokaler, via telefon eller internet, gäller ångerrätt i 14 dagar enligt distansavtalslagen 2 kap 10 §. Ångerrätt enligt Ellagen återfinns dessvärre inte och konsumenttjänst- eller köplagen gäller dessvärre inte för elavtal.

Avtalsbrott elfaktura

2019-12-31 i Avtal
FRÅGA |I mitt hyreskontrakt ingår uppvärmning. Min elfaktura är för en månad över 4000 kr. Bostaden är på 65 kvm. El-bolaget säger att det måste vara eluppvärming som jag debiteras för. Hyresvärden vill inte tillstå det. Vad händer juridiskt om jag inte betalar full hyra? Hyran är 8000 kr. Är det han eller jag som begår avtalsbrott?
Oscar Rudén |hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! I detta fall har vi ett avtal som behöver tolkas och utifrån den information som jag har fått i detta fall borde innebörden av avtalet vara att om dessa 4000 kr i elfaktura kommer från eluppvärmningen så har Hyresvärden gått med på att stå för denna kostnad. Om dessa 4000 kr däremot har uppstått på grund av någon annan typ av elanvändning, så har hyresvärden ingen skyldighet att betala. Det är svårt att ge ett rakt svar när man inte har all information, jag skulle tipsa att gå till en jurist med avtalet och låta dem ta en titt på det om det finns några undantag eller liknande. Hoppas detta var svar nog på din fråga.

Ogiltigförklara ett gåvobrev

2019-10-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Mina morföräldrar har gett bort sin sommarstuga som gåva till mig. Vi har skrivit ett gåvobrev och skrivit över huset på mig. Kan denna gåva på något sätt överklagas av min mamma eller använda detta emot mig dagen då det är en bouppteckning, eller dessförinnan om hon skulle få reda på det? Fritidshuset är värt närmare 5 miljoner kronor.
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du har fått en fastighet i gåva av dina morföräldrar och du undrar om det är möjligt för din mor att häva/ogiltigförklara avtalet om gåva, så att hon i framtiden kan få ärva sommarstugan när dina morföräldrar dör. Jag utgår från att dina morföräldrar inte lider av demens eller liknande sjukdom och att de är gifta i mitt svar. Häva eller ogiltigförklara avtalReglerna om gåva av fastighet regleras i Jordabalken (JB) och gåvor som ges av gifta par regleras i Äktenskapsbalken (ÄB). I JB sägs det att både den som ger gåvan och den som tar emot gåvan ska skriva under avtalet, sedan ska den som fått gåvan registrera i Lantmäteriet att denna äger fastigheten. Om detta görs så är gåvobrevet giltigt (JB 4 kap 29–31 §).Om man är gift krävs det att båda makarna i äktenskapet godkänner att en fastighet ges i gåva, finns samtycke från båda makarna så är gåvobrevet giltigt ( ÄB 7 kap 5 §).För att häva ett gåvobrev behöver vi använda oss av ytterligare en lag, detta därför att JB och ÄB inte säger hur ett gåvobrev faktiskt kan ogiltigförklaras, de ställer bara upp olika formkrav för hur avtalet ska gå till. Ett gåvobrev är ett avtal och avtal kan hävas på olika sätt enligt Avtalslagen (AvtL 3 kap 28-36 §).Vad innebär detta för digDetta innebär att din mor vill kunna häva eller ogiltigförklara gåvobrevet så måste hon: 1: först bevisa att ingen underskrift på gåvobrevet har gjorts och att ingen registrering hos Lantmäteriet har skett (det är väldigt lätt att se, bara kolla i deras register och själva gåvobrevet). 2: Därefter måste hon bevisa att det inte fanns samtycke till att ge sommarstugan i gåva från båda makarna (du ska nog se till att båda morföräldrarnas signatur finns med på gåvobrevet för att vara säker på att samtycke finns). 3: Till sist måste din mor bevisa att morföräldrarna har skrivit under gåvobrevet:1)Under hot2)Med avsikt att aldrig följa avtalet3)När de led av dementa sjukdomar, var i en beroendeställning eller liknande som inte gjorde att de kunde säga nej4)Att det står fel i avtalet, att de inte menade sommarstugan utan något annat5)Att hela avtalet aldrig var tänkt att skrivas6)Eller att det var orimligt att skänka sommarhuset till dig av någon anledningFör att kunna häva avtalet så måste något av dessa krav som nämnts uppfyllas. Om din mor inte kan bevisa att något av dessa krav är uppfyllda så innebär detta att gåvobrevet är giltigt. Detta innebär att du är ägare av sommarstugan. Hon kan därför inte få ärva den eller få ägarskap över den, om du inte säljer, ger den i gåva eller byter bort den till henne. Hoppas det var svar var till hjälp!

Force Majeure

2020-05-08 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min son och hans gymnasieklass har betalt 25000kr för ett studentflak som nu blev inställt på grund av Coronavirus. På avtalet står det att de bara får tillbaka 30% på beloppet vid händelse av Force Majeure. Eleverna har inte sett lastbilen och således inte heller målat eller pyntat den.Har företaget rätt att göra så här eller kan vi kräva mer pengar tillbaka?
Oscar Rudén |Hejsan och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du vill veta om avtalet vad gällande Force Majeure är giltigt eller går att förändra. Utan att ha sett avtalet i sig kommer jag endast att utgå från de generella regler som finns om avtal och avtals giltighet. Huvudregeln i svensk rätt är att det står en part fritt att avtala med vem han vill och om vad han vill, i princip avtalsfrihet med andra ord. Någon avtalsfrihet i ordets direkta bemärkelse är det dock inte frågan om utan det finns undantag. Ett grundläggande undantag rör så kallad *pactum turpe* som gäller avtal som har olagligt eller omoraliskt syfte, beroende på omständigheterna runt dessa avtal kan de ses som ogiltiga, men pactum turpe i sig är inte tillräckligt för ett avtals ogiltighet. Däremot kan sägas att avtal som rör brottslig verksamhet inte är bindande, där är alltså en klar gräns gällande den svenska avtalsfriheten. 36 § lag (1915:218) om slutande av avtal (Avtalslagen) innehåller även en s.k. generalklausul som ser till att avtal eller avtalsvillkor som är oskäliga kan jämkas i första hand som skydd för en svagare part (36 § 2 st. AvtL). Så avtalsfriheten sträcker sig alltså inte så långt att det är tillåtet med för oskäliga avtal.Dock har Force Majeure en speciell ställning vad gällande att det är en klausul som medför att en part får ansvarsfrihet (behöver inte) att prestera helt eller till viss del enligt avtal om det uppkommer helt oförutsedda situationer. Utifrån den information jag har fått av dig verkar det inte som att denna klausul är att anse som oskälig, och den blir aktuell eftersom att en världspandemi absolut klassas som en oförutsebar situation. Just denna typ av bransch berörs väldigt illa av Corona eftersom studentfirandet ställs in på många ställen i landet. Jag är nog dessvärre rädd att avtalet inte går att angripa eller förändra så som jag kan se det på grund av oskäligt. Alternativ skulle man kunna angripa avtalet om den person som bokat studentflaket var under 18 år då omyndiga personer inte har rätt att ingå avtal. Personer under 18 år är omyndiga. Det innebär alltså att den som är under 18 år har begränsade möjligheter att ingå avtal, ta hand om eventuella tillgångar, med mera (9 kap. 1 § FB). Detta skulle kunna vara ett sätt att angripa avtalet. hoppas detta var till hjälp!

Avtalstolkning och syfte med avtal

2019-11-27 i Avtal
FRÅGA |Hej.En vän till mig (Maria) lämnade sin kattunge till annan person (Elenor) för "vård och hjälp". Primära problemet var att katten var mager och saknade aptit. Vid överlämnande upprättades ett handskrivet dokument vilket ordagrant lyder enligt efterföljande: "(Datum antecknat i marginal) Härmed lämnar jag Mia XXX 1 st. kattunge född april, namn Maja till Elenor XXX för vård och hjälp, tassar vita, svart vitt bröst."Undertecknad av Maria XXXElenor XXXI skrivande stund har katten (Maja) återfått aptiten, förmodligen via Elenors goda omvårdnad. Dock har ett problem uppstått i och med att Elenor vägrar att lämna tillbaka katten till Maria. Som lekman i juridik men med mångårig erfarenhet inom immaterialrätt är det min bestämda uppfattning att föreliggande dokument INTE utgör en gåva eller permanent överlåtelse av katt (Maja) till vårdare (Elenor).Vore dock av stor hjälp att få ett utlåtande från en jurist.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så har ett avtal upprättats om omvårdnad av en katt, och nu vägrar den som tagit hand om katten att lämna tillbaka denna. Jag kommer endast i mitt svar att utgå från den informationen jag har fått. I denna situation har vi ett avtal som kan lösa hela situationen. Vi har alltså ingen lag vi kan vända oss till. Det som krävs är för att lösa problemet är att tolka avtalet. Vad säger avtalet oss och vad var meningen med avtalet?Utifrån den information du berättar för mig nu, bör man tolka avtalet som ett avtal om överlåtande av nyttjanderätt. Enligt avtalet ska Ellinor endast ha katten för att vårda denna, hon ska få ha katten hos sig men det är ingen överlåtelse. Det är inget köp eller gåva därför att detta innebär utbyte av pengar gentemot tjänst eller vara, eller att man uttrycker i avtalet/gåvobrevet att det rör sig om en köp/gåva. Inget av detta har skett. Äganderätten har inte överlåtits. Maria äger alltså fortfarande katten men har låtit Ellinor få ha katten ett litet tag.Detta innebär alltså att man kan se avtalet som ett låneavtal av katten tills denna blir frisk. Man kan också anse att hela syftet med avtalet var att lämna ifrån sig katten för att denna skulle bli frisk och sedan hämta tillbaka katten. Detta innebär för din vän Maria att Ellinor inte äger katten och inte har någon rätt att behålla katten med hjälp av avtalet. Detta bör dock eventuellt konsulteras med en jurist med vana att hantera avtalssituationer.