Vad gäller när en bipolär person i sitt maniska tillstånd drar på sig skulder?

2020-11-24 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Finns det något man kan hävda när en bipolär person i maniska tillstånd har skaffat sig massvis med skulder?Detta för att kunna ange som skäl när man nu försöker få rätsida på alla skulder och evt avbetalningsplan. Detta gäller en släkting till mig.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalen kan anses ogiltigaEnligt lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning så är ett avtal som någon ingått under påverkan av en psykisk störning ogiltigt. Om det är så att din släkting under sitt maniska tillstånd ingick olika avtal kan det alltså innebära att avtalen är ogiltiga. Förutsättningar för att avtalen ska anses ogiltigaSläktingen måste dock kunna bevisa att denne var påverkad av sin bipolära sjukdom när avtalen slöts vilket kan göras med till exempel läkarintyg eller psykologutlåtanden. Vidare måste det finnas ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalen. Det innebär att släktingens bipolära sjukdom, mer exakt det maniska tillståndet, måste bidragit till avtalens ingående. Detta orsakssamband måste också kunna bevisas. Vad gäller om avtalen anses vara ogiltiga?Om din släkting kan bevisa att denne var påverkad av sin bipolära sjukdom när avtalen slöts och även bevisa att det finns orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalen så ska avtalen anses vara ogiltiga. Detta innebär vidare att var och en av avtalsparterna ska lämna tillbaka det de tagit emot till följd av avtalet. Om det inte går att lämna tillbaka det som mottagits ska man istället betala ersättning motsvarande värdet för det man har tagit emot. Som huvudregel behöver inte din släkting i det fall lämna tillbaka mer än vad som använts till skäligt underhåll eller annars medfört nytta för din släkting (till exempel sådant som använts för att betala mat eller boende). Om däremot motparten i avtalet var i så kallad god tro (alltså inte visste om att din släkting var påverkad av sin bipolära sjukdom vid avtalsslutet) så har den personen rätt till ersättning för förlust till följd av avtalet. Ersättningen får bara vara i den omfattning att motparten försätts i samma ekonomiska situation som om avtalet aldrig hade slutits. Kort sammanfattningDet finns alltså en möjlighet att de avtal som din släkting tidigare ingått medan denne var i sitt maniska tillstånd anses vara ogiltiga. Detta innebär att bland annat lån eller liknande ska gå tillbaka. Det krävs dock att din släkting bevisar att denne var påverkad av sitt maniska tillstånd när avtalen slöts och bevis för att det finns orsakssamband mellan sjukdomen och avtalen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad är kriterierna för gåva och kan man ta tillbaka en gåva?

2020-06-25 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. beslöt oss för att köpa matchande ringar. Vi var sambos vid den tiden. Då min vilja att göra det var starkare och jag hade mer pengar sparade köpte jag dessa åt oss. Nu har relationen tagit slut, i samtycke, efter att ha levt som särbos ett par år. Han vägrar dock lämna tillbaka sin ring, påstår att det var en gåva till honom. Men för mig var det något jag gjorde för oss, köpte till oss, som tecken på vår kärlek.Vore det tvärtom hade jag självklart lämnat tillbaka min ring. (Han har det för betydligt bättre ställt ekonomiskt nu).Kan jag glömma tanken på att få tillbaka den ringen?Mvh,
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av gåvolagen (GåvoL). Anses ringen vara en gåva till din fd sambo?För att det ska anses röra sig om en gåva (vilket din fd sambo påstår att det gör) så finns det tre förutsättningar som måste vara uppfyllda:- överlåtelsen måste vara frivillig,- det ska finnas en gåvoavsikt och- det ska finnas en förmögenhetsöverföring. Det finns inget som tyder på att du var tvingad att köpa ringen åt din fd sambo vilket rimligtvis innebär att du köpte ringen frivilligt till honom. En gåvoavsikt innebär att du som gåvogivare skulle vilja berika gåvomottagaren. Eftersom ni var sambos när du köpte ringen till honom så finns det ett antagande (kallas presumtion) om att det finns en gåvoavsikt. Du skriver att ditt syfte med köpet var att visa tecken på er kärlek. Även om du säkerligen inte hade köpt ringen till din fd sambo om du visste att er relation skulle ta slut så måste det ändå anses som att du hade en avsikt att ge ringen till honom som gåva vid tillfället när ni var sambos. Eftersom du köper ringen till din fd sambo så går ringen över från dig till honom och det sker därför en förmögenhetsöverföring. Enligt min bedömning innebär det att kraven för gåva anses uppfyllt i ditt fall och att ringen alltså var en gåva från dig till din fd sambo. Har en gåva fullbordats?Om det visar sig att en gåva har fullbordats när du ger din fd sambo ringen så kommer du inte kunna få tillbaka den men om en gåva aldrig har fullbordats så finns möjlighet att få tillbaka ringen (GåvoL 1 §). En ring räknas som lösöre och sådana gåvor anses fullbordade när de går över från givaren till mottagaren (GåvoL 2 §). Med tanke på att din fd sambo fysiskt verkar inneha ringen och kan styra över denna så innebär det att ringen har gått över från dig till honom. Detta i sin tur innebär att gåvan är fullbordad och du har då ingen rätt att ta tillbaka ringen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad finns det för rätt till lön när man har arbetat utan skriftligt anställningsavtal?

2020-09-19 i Anställningsavtal
FRÅGA |En kvinna i en inredningsbutik frågade om jag kunde hjälpa till i kassan en dag när det var mycket folk. Hon tyckte jag gjorde ett så pass bra jobb att jag fått egna timmar samt arbetskläder. Nu har jag arbetat i ca 1 månad och jag frågade om lön. Chefen sa då att hon inte skulle ge mig någon lön då hon antog att hon enbart gjorde en god gärning för mig att hålla mig sysselsatt, samt att vi inte skrivit något anställningskontrakt. Stämmer det att jag inte kan få någon lön?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av avtalslagen (AvtL) och lag om anställningsskydd (LAS). Muntliga avtal gällerEnligt mig är det lite otydligt vad du och kvinnan i inredningsbutiken egentligen har avtalat och kommit överens om. Ett avtal uppstår genom anbud-accept vilket innebär att ena parten kommer med ett förslag som till exempel en förfrågan om jobb medan andra parten tackar ja eller nej till den ifråga anställningen (AvtL 1 §). Även om muntliga avtal är giltiga kan det vara svårt om parterna har uppfattat det man kommit överens om olika. I ditt fall verkar det som om du tolkar egna timmar och arbetskläder som en anställning medan chefen tolkar det som att du enbart skulle hjälpa henne som en god gärning. Även om jag förstår att du tolkade situationen som du gjorde så är det svårt för dig att bevisa att ett anställningsavtal har ingåtts eftersom det inte finns något skriftligt anställningskontrakt. Din arbetsgivare är skyldig att ge skriftlig information efter en månadDu skriver att du har arbetat i butiken i ungefär en månad och när det har gått en månad sedan dagen du började arbeta i butiken så har arbetsgivaren en skyldighet att ge dig skriftlig information om villkor som har betydelse för anställningsförhållandet (LAS 6 c § första stycket). Denna skriftliga information ska bland annat innehålla en beskrivning av dina arbetsuppgifter, vilken anställningsform som gäller, lön, semester (LAS 6 c § andra stycket). Om din arbetsgivare struntar i att ge dig denna skriftliga information efter att du har arbetat där en månad så kan du kräva skadestånd. Arbetsgivaren blir i så fall skyldig att betala lön till dig men också eventuell ersättning för skada som uppkommit. Detta kan innebära båda ekonomiska skada (förluster som uppkommer) men också allmänt skadestånd (för kränkning), (LAS 38 §).Kort sammanfattningOm du inte kan bevisa att du och din chef har ingått ett muntligt avtal om anställning så stämmer det att du inte får någon lön för det arbete som du har utfört. Däremot om du har arbetat i butiken i en månad så är arbetsgivaren skyldig att ge dig skriftlig information som bland annat ska innehålla uppgifter om lön. Om din arbetsgivare inte ger dig denna information efter att du har arbetat där en månad så kan du kräva skadestånd och på den vägen få utbetalt lön och eventuell ersättning för skada. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får arbetsgivaren teckna gruppförsäkring utan anställdas medgivande?

2020-03-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min arbetsgivare har täcknat en då kallad gruppförsäkring på oss anställda (livförsäkring osv) utan vårat medgivande som är gratis i 3mån sen dras från lönen, är detta tillåtet?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av försäkringsavtalslagen (FAL). Får arbetsgivaren teckna gruppförsäkring utan anställdas medgivande? Eftersom du beskriver att du inte har gett ditt medgivande till den tecknade försäkringen verkar det röra sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring. En obligatorisk gruppskadeförsäkring skiljer sig mot en frivillig gruppskadeförsäkring. I en frivillig gruppskadeförsäkring ansluter sig gruppmedlemmar genom egen anmälan. Medan i en obligatorisk gruppskadeförsäkring ansluts gruppmedlemmar direkt genom gruppavtalet och detta sker alltså utan egen anmälan (FAL 17 kap. 1 § första och andra stycket). Ett gruppavtal är det avtal som en gruppföreträdare, din arbetsgivare i detta fall, och försäkringsbolag ingår (FAL 17 kap. 3 § andra stycket). Eftersom det med största sannolikhet rör sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring är det alltså tillåtet för arbetsgivaren att teckna denna gruppförsäkring utan er anställdas medgivande. Som anställd har du rätt till information Innan arbetsgivaren och försäkringsbolaget ingår ett gruppavtal har ni som anställda rätt till information om försäkringsvillkoren (FAL 17 kap. 5 § första stycket). Det naturliga är att försäkringsbolaget ger information till gruppens företrädare (din arbetsgivare) och att denne i sin tur ger information till er som anställda. Om du vet med dig att du inte har fått någon information om gruppförsäkringen innan gruppavtalet ingicks har du möjlighet att väcka talan om åläggande mot din arbetsgivare (FAL 17 kap. 8 § och FAL 8 kap. 1–2 §). Denna talan innebär att din arbetsgivare blir skyldig att ge dig och de andra anställda information om försäkringen. Talan väcks vid Patent-och Marknadsdomstolen. Du har rätt att säga upp gruppförsäkringen Du kan när som helst säga upp den obligatoriska gruppskadeförsäkringen genom att anmäla detta till din arbetsgivare (FAL 17 kap. 12 § andra stycket). SammanfattningEftersom det troligen rör sig om en obligatorisk gruppskadeförsäkring är det tillåtet för din arbetsgivare att teckna försäkringen utan er anställdas medgivande. Däremot har du som anställd alltid rätt att få information om försäkringen och om din arbetsgivare inte gett dig information har du möjlighet att väcka talan i domstol. Slutligen kan du när du vill säga upp försäkringen genom att anmäla det till din arbetsgivare. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,