Hur utforma avtal angående löfte om att köpa lös egendom i framtiden?

2022-01-12 i Avtal
FRÅGA |Framtida löfte om att få köpa lös egendom?Hej, jag vet att löften om att köpa fastighet inte är bindande, men hur blir det i frågan om lös egendom? jag menar, om jag vill lova min vän att han skall få köpa min klocka för 20.000 kr men enbart om 1 år. Hur skall jag gör då? är det ett optionsavtal vi skall upprätta eller skuldebrev ? när det är löfte om bostadsrätt så läste jag att option är tillämpligt. Men vid löfte om lösöre, som möbler, bilar etc vad är det bästa sättet att göra ?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I fall där lös egendom ska överlåtas finns det inte något generellt svar som kan ges. Det beror helt på situationen. Ett optionsavtal är i ditt fall ett stabilt val. I annat fall finns det inte några uttryckliga regler för vad som gäller vid ett framtida löfte om att köpa lös egendom, det avgörs av vad som anses bäst i det uppkomna läget.Ett optionsavtal är ett avtal som alla andra avtal och det råder full avtalsfrihet vad gäller villkoren som ställs upp i ert fall.Det bästa sättet är att teckna ett framtida avtal om att den ena parten överlåter den lösa egendomen till den andra parten med tydligt uppställda villkor, det behöver inte vara ett uttryckligt optionsavtal, men kom ihåg att vara tydlig med avtalsvillkoren.Med vänlig hälsning

Vem ansvarar för felaktigt angiven information vid betalning av parkeringsavgift via app?

2021-12-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Parkerade med Easy park appen som jag gör varje dag.Jag har områdeskoden bland favoriter och därför väljer jag alltid den förvalta favoriten med rätt områdeskoden och startar parkeringen.När jag kommer åter till bilen har jag böter.Ptiden såsom fortfarande pågår har efter mitt förval av favoriter valt en annan områdeskod som inte ens finns på min mobil. Vad gäller här detta är veterligen i te mitt ansvar att den efter att jag valt bland favoriter tar en annan kod som jag inte ens här förvald. Detta kan inte vara möjligt att jag ska stå för detta.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du väljer Lawline!Betalar du parkeringsavgift med hjälp av en app, som i ditt fall, är du som konsument alltid skyldig att försäkra dig om att du skriver in rätt information.I situationen som du beskriver är du skyldig att betala parkeringsboten. När du använder appen har du som konsument tekniskt sett ingått ett avtal med bolaget som erbjuder parkeringsplatsen. Du har accepterat villkoren och accepterat att det är du som ansvarar för eventuella fel. Ett liknande fall har prövats i hovrätten - https://lagen.nu/dom/rh/2016:42.Med vänlig hälsning!

Är det olagligt att förbjuda radiospelning på ett koloniområde?

2021-10-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det lagligt att för bjuda radio på ett koloniområde med bara odlingslotter.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på frågan kommer att baseras på tolkningen att radion och ljudet från radion utgör ett störningsmoment för andra i koloniområdet. Koloniföreningar hyr ut kolonilotter till enskilda personer och har som hyresägare rätt att ställa upp villkor för hyrestagarens användning av kolonilotten, det följer av den allmänna avtalsfriheten.Att ställa upp villkor för radiospelning på området kommer således inte att vara olagligt eller strida mot någon annan regel.Har det däremot inte upprättats något villkor rörande radiospelning på kolonilotten i hyresavtalet kan det utgöra ett avtalsbrott att senare ställa upp ett förbud, enligt förutsättningsläran. Det skall dock framhävas att förutsättningsläran används restriktivt och det krävs en del vad gäller din förutsättning att radio får spelas, för att ens vara tillämplig.Förutsättningen måste ha varit väsentlig för dig. Det vill säga att egenskapen att kunna spela radio på kolonilotten måste ha varit en väsentlig grund för dig att ingå avtalet. Det ska antas att du inte ingår hyresavtalet om du inte får spela radio på kolonilotten. Vidare måste hyresägaren ha insett denna förutsättning och ändå ingå avtalet med dig. Du får heller inte ha vetskap om att det inte är tillåtet att spela radio på kolonilotten.Förmodligen är det så att förutsättningsläran inte går att applicera på ditt fall, men skulle kunna vara det som eventuellt gör radioförbudet olagligt. Med vänlig hälsning!

Hur får jag tillbaka mina nycklar sedan min motpart vägrar ge tillbaka dem enligt överenskommelse?

2021-08-09 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Familjemedlem vägrar lämna tillbaka lägenhetsnyckelJag har en familjemedlem som jag inte haft kontakt med i över ett år. Sedan många år tillbaka har jag en nyckel som tillhör familjemedlemmens hus och sommarstuga, och hen har nyckel till min lägenhet. Enbart jag står som ägare till lägenheten ifråga. För drygt några veckor sedan får jag ett meddelande att hen nu vill ha tillbaka sina nycklar i utbyte mot min lägenhetsnyckel. Denna överlämning ska ske via en oberoende part. Jag går med på detta och kort därefter svarar familjemedlemmen att hen inte längre är intresserad.Jag vill bara få tillbaka det som är mitt och lämna tillbaka det som tillhör familjemedlemmen så att jag kan gå vidare med mitt liv och slippa fortsatt kontakt. Hur går jag vidare med detta? Har hen rätt att kvarhålla min nyckel?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I grunden rör sig din situation såsom du beskrivit den om ett avtalsbrott från din familjemedlems sida.Du och din familjemedlem kom överens om att lämna över nycklar till varandra. Ni har slutit ett bindande avtal där parterna (du och din familjemedlem) är skyldiga att genomföra det avtalet villkorar, se 1 § AvtL.Du och din familjemedlem har avtalat om att lämna över nycklar till motparten i utbyte mot era egna nycklar. Både du och din motpart (familjemedlemmen) är bundna av villkoren och bundna av att slutföra avtalet. I ert läge, när avtalet är slutet, har din motpart inte fullföljt sina skyldigheter och därigenom begått ett avtalsbrott genom att säga att denne inte längre är intresserad av att fullgöra sina åligganden enligt avtalet. Att säga att man inte längre är intresserad är en möjlighet att frånträda sina skyldigheter, men den grundläggande principen i svensk avtalsrätt är Pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. Det är i en sådan situation endast möjligt att frånträda avtalet om också motparten går med på det. I din situation har din motpart frånträtt avtalet, men med den skillnaden att du inte har gjort det. I det läget har din motpart begått ett avtalsbrott.Avtalsbrott kan beivras genom att du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten. Hur din stämningsansökan ska se ut framgår av 42 kap. 2 § Rättegångsbalken. Ett alternativ till stämningsansökan är att ansöka om handräckning hos Kronofogdemyndigheten, se Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, där Kronofogdemyndigheten kan hjälpa dig att återfå dina nycklar.Med vänlig hälsning!

Kan man som delägare av 1/4 av ett fritidshus på eget bevåg hyra ut sin del av fastigheten?

2021-12-06 i Samägandeavtal
FRÅGA |Kan man som ägare av 1/4 av fritidshus hyra ut sin del och själv inkassera hyran?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Lagen om samäganderätt är tillämplig i ditt fall.Enligt 2 § SamägL krävs alla delägares samtycke i fall där åtgärd tas rörande egendomen. Det innebär att som utgångspunkt måste du, för att kunna hyra ut 1/4 av fritidshuset, ha övriga delägares samtycke.Det krävs samtycke delägarna emellan för att du ska ha rätt att hyra ut din del av fastigheten. Vad gäller vem som har rätt att inkassera hyran tillfaller det som utgångspunkt alla delägarna till lika stor del. Med vänlig hälsning!

Hur skriva samägandeavtal när en samägare inte vill vara med?

2021-11-02 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej!Vi är fyra delägare till en sommarstuga.Något samägandeavtal har aldrig upprättats.Nu vill tre av oss delägare upprätta ett avtal med den fjärde delägaren motsätter sig det.Vad finns det för möjligheter att få till stånd ett samägandeavtal? Med vänliga hälsningar
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline.Ni är fyra personer som tillsammans äger en sommarstuga, utan samägandeavtal. Regler om samäganderätt återfinns i samäganderättslagen.Tre av er vill upprätta ett samägandeavtal medan den fjärde motsätter sig. I svensk avtalsrätt är det inte möjligt att binda tredje man utan dennes uttryckliga godkännande. Ni kan alltså inte skriva ett samägandeavtal mellan alla fyra.Ni tre som är beredda att ingå ett samägandeavtal kan dock göra det sinsemellan, dock endast rörande er del av sommarstugan. Ni kan inte på något sätt binda den fjärde personen genom avtalet.Det ni kan göra är att försöka övertala den fjärde personen att ingå avtalet. Avtalet ni tre eventuellt skriver sinsemellan är ett samägandeavtal rörande er specifika del av sommarstugan, där den fjärde personen står utanför, men fortsätter vara samägare till sommarstugan. Ni kan inte tvinga in den fjärde personen i avtalet.

Kan en person bli återbetalningsskyldig utan att ha ingått ett föregående avtal? Hur får man lånen avskrivna?

2021-09-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har flera frågor.1. Enligt avtalet jag nämner får de skriva mannen på bilen?2. Är detta ett civilmål eller brottsmål?3. Hur får kvinnan avskrivet lånen?En kvinna (K1) blir tillfrågad av en man (M1) att bli medsökande på en bil som M1 ska köpa och sen sälja vidare för att få en förtjänst, hon säger nej. M1 tjatar och säger att hon vid ett tillfälle lovat honom. K1 får dåligt samvete och följer med. Bilhandlaren och en M1 två blancolån på K1s namn utan hennes vetskap. De visar henne ingen information och nämner vid flera tillfällen att hon är medsökande. De skriver ett köpeavtal på bilen, där finns namn, adress, telefonnummer och personnummer på K1 och namn, personnummer ochtelefonnummer på M1. Det står inget om exempelvis vem som äger hur mycket utan det ser annars ut som ett enkelt bilavtal.Bilen står kvar hos handlaren och K1 åker hem. Några dagar senare ser K1 att det är lån i hennes namn och försöker stoppa köpet. Bilhandlaren skriver bilen på M1 som bara några dagar skriver bilen på en annan person. M1 har inte betalat något åter till K1 även om de även skrivit ett kontrakt om att hanska betala alla fakturor som kommer på bilen. K1 tänkte det skulle vara fakturor som parkeringsböter och liknande. Detta är polisanmält. Bankerna vill inte pausa inbetalningarna medan polisärendet är igång för de hävdar civilrätt.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på första frågan så är det fullt tillåtet att skriva mannen på bilen. I Sverige råder full avtalsfrihet enligt allmänna avtalsrättsliga grundprinciper. Som utgångspunkt gäller alltså att kvinnan är bunden av avtalet som hon skrivit och att mannen är delägare till bilen enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Vad gäller bilköpet är det fritt att låta mannen vara skriven på bilen.Kvinnan i frågan har utan vetskap blivit påskriven två lån. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är en tredje part aldrig bunden av ett avtal, det innebär att om kvinnan inte vet om att hon har tagit de här lånen eller om hon blivit påtvingad lånen utan att hon var medveten eller ville genomföra bilaffären kommer de inte vara gällande.Kvinnan kan få lånen avskrivna genom att hävda att hon inte är en del av avtalet och därmed inte kan vara gäldenär på lånen. Ett avtal binder aldrig tredje man. Avtalet inbegriper också lånen.Det rör sig om ett civilmål, eftersom något brott här inte har begåtts.Med vänlig hälsning!

Vad händer om två fullmaktshavare inte är överens angående en rättshandling?

2021-08-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Fråga om framtidsfullmakt. Om två personer har framtidsfullmakt för samma person där båda får företräda personen var för sig - vad gör man om dessa två inte tycker likadant, vad gör man då?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du visar förtroende för Lawline.Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som blir giltig först när fullmaktsgivaren inte längre kan tillvarata sin rätt på grund av psykisk störning, ålder, somatisk sjukdom eller liknande. Fullmaktsgivaren ger då fullmaktshavaren fullmakt att agera i fullmaktsgivarens räkning. Det är normalt fullmaktshavaren som avgör när tidpunkten för fullmakten har inträtt.Lagen ger inte någon begränsning i antalet personer som kan agera fullmaktshavare. Det är alltså tillåtet med två eller fler fullmaktshavare. Det händer givetvis i situationer där det finns fler än en fullmaktshavare att det uppstår konflikter. Det man ska komma ihåg är att var fullmaktshavare har ett uppdrag mot fullmaktsgivaren, se främst 15 § lagen om framtidsfullmakter. Är man flera fullmaktshavare för samma fullmaktsgivare måste man vara ense i samtliga frågor. Det är alltså inte möjligt att vidta en rättshandling i fullmaktsgivarens namn om inte samtliga fullmaktshavare är överens. Den rättshandling som en fullmaktshavare vidtar utan samråd och överenskommelse med de andra fullmaktshavarna blir inte giltig.Med vänlig hälsning!