Måste en båt vid köp omedelbart övergå i köparens besittning?

2021-06-30 i Avtal
FRÅGA |Hej.Jag ska köpa en segelbåt och den behöva ligga kvar på säljarens båtplats drygt 1 vecka innan jag får en egen plats.På standardköpeavtalet står det."För att båt och utrustning ska bli köpares egendom får de inte stanna kvar på plats som disponeras av säljaren").Hur bör jag agera?Räcker det att jag åker ut med båten direkt efter köpet, fotograferar den på annan plats och återvänder till säljarens båtplats?Ev. skriva löneavtal på båtplatsen med säljaren.Tack på förhand
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formuleringen "för att båt och utrustning ska bli köparens egendom får de inte stanna kvar på plats som disponeras av säljaren" härrör antagligen ur ett sakrättsligt perspektiv där det i huvudregel krävs att egendom kommit i den nya ägarens besittning (tradition) för att vara skyddad från säljarens borgenärer i händelse av utmätning. Ni, avtalsparter, disponerar själva över köpeavtalets utformning och det kan därför vara en idé att stryka den ifrågavarande avtalsbestämmelsen, eventuellt ersätta den med en annan, i er situation lämplig formulering, i stil med att egendomen blir köparens från och med undertecknande av avtalet, i syfte att undvika eller förekomma eventuell tvist huruvida båten varit på säljarens båtplats eller inte och inte minst för att bespara dig besvär. Avtalet gör dig då civilrättsligt rättmätig ägare av båten och ej möjligt att frånhändas dig av säljaren. En situation kan emellertid göra att båten frånhänds dig. Faller det sig olyckligt och säljaren har borgenärer som gör anspråk på båten kan sakrätten medföra att borgenärerna ändå har rätt till båten (s.k bättre rätt) såvitt båten inte verkligen övergått i din besittning. Sistnämnda är ett juridiskt tekniskt begrepp som i korthet innebär att du ska ha full rådighet över egendomen, vilket du inte har om båten finns på en båtplats som disponeras av säljaren.Hälsningar,

Köpte ovanligt billig maskin online, avtalet ångrades av säljaren på grund av tekniskt fel. Är avtalet giltigt eller ogiltigt?

2021-04-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Hittade verktyg i en onlinehandel ovanligt billigt. Beställde, betalade och fick en orderbekräftelse plus kvitto. Ett köp har alltså genomförts. Fick idag mail om att tack vare ett tekniskt fel så var det ett ej marknadsrealistiskt pris som satts på varorna och företaget kommer därför makulera hela min order och pengarna föras tillbaka om ca 3 dagar.Även om man reserverar sig för felskrivningar etc. Så bör väl alla ändringar och felskrivningar kontrolleras INNAN ordern är slutförd och betald från deras sida. Är det verkligen okej att bara makulera en order för att man känner för det när ordern är bekräftad och betald? Ha en trevlig dag och tack på förhand!
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättslig utgångspunktHuvudregeln är precis som du skriver att när avtal väl ingåtts med ett visst innehåll ska detta hållas (pacta sunt servanda). Av billighetsskäl finns vissa betydelsefulla undantag härom.Aktuell reglering står att läsa i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). 32 § AvtL som situationen träffas av är mycket svårläst, delvis eftersom bestämmelsen är avsedd att läsas motsatsvis. Vad som ligger inom gränsen respektive utanför får delvis avgöras med hjälp av förarbetena, lagkommenterarer och doktrin. Klart inom gränsen ligger tangentfelslag och omkastning av siffor. Som exempel inom doktrinen anförs att om en varas prisuppgift är felregistrererad föreligger i allmänhet ett förklaringsmisstag. Omständigheter i det enskilda falletDu har angett att verktyget var ovanligt billigt. Det är normalt, om inget annat skäl som förklarar underpriset är för handen, en följd av felskrivning eller annat misstag. Säljaren är då inte bunden av det icke-marknadsmässiga priset om du insåg eller borde ha insett misstaget (32 § AvtL). Med andra ord måste du ha befunnit dig i god tro avseende priset för att avtalet ska bestå. Ond tro är du i om priset framstod som osedvanligt förmånligt i förhållande till marknadsvärdet, och mot bakgrund av vad du anfört om hur du uppfattade priset har du varit i ond tro, åtminstone i bemärkelsen "bort insett" säljarens misstag. Påföljden blir att avtalet är ogiltigt, även om detta orsakar onödig tidsutdräkt för konsumenten. Risken är dock förutom att företaget ådrar sig badwill, om liknande prissättningsproblem återkommer, att prisavvikelsen någon gång är liten och därför konsumenten i god tro, varpå avtalet står sig. Förekommer systematisk marknadsmanipulation är det en fråga som behandlas separat inom marknadsrätten. I vissa fall kan detta föranleda ingripande av konsumentombudsmannen. Återkoppla gärna om något är oklart.Trevlig helg!Hälsningar,

Rätten att återkräva egendom som bestulits och därefter hamnat i ny ägares hand.

2020-09-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar jag bodde på ett så kallat familjehem när jag var ung min familjehems pappa stal då min epa traktor från mig och nu när jag har blivit vuxen och jag hittade nuvarande ägaren till min epa traktor kan jag kräva tillbaka den av den nya ägaren då? För jag kunde inget göra när jag var 15-16år när min familjehems pappa (fosterpappa) stal den för mig och sålde den mot min vilja då
Pontus Fridén |Hej!Din fråga angår egentligen två områden; dels den straffrättsliga aspekten i form av stöld och dels den civilrättsliga i fråga om godtrosförvärv (sakrätt). Jag kommer inte närmare berör den straffrättsliga frågan eftersom du främst är intresserad av att återfå besittningen över epa-trakorn, kommer jag inte närmare beröra den straffrättsliga frågan utan nöjer mig med att det för utvecklingen av resonemanget, hyptotetiskt konstatera att du blivit bestulen på din epa-traktor. Om det har gått tio år eller mer sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägareSituationen regleras i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL). Lagen gäller förvärv i god tro av rätt till lösöre (exv. Epa-traktor), 1 § GFL. Utifrån din fråga antar jag att viss tid har förflutit sedan stölden begicks. I 4 § GFL står det att den förvärvat och innehaft lösöret i tio år (dvs. köp, byte eller gåva) från en person som varken var ägare eller behörig att förfoga över den (exv. Någon som genom stöld tillskansat sig lösöret) får äganderätt på grund av hävd.Äganderätten tillfaller inte nuvarande ägare om han eller hon bort insåg alt. bort misstänkt att överlåtaren saknat rätt att förfoga över egendomen. Kraven är synnerligen stränga, vid minsta avvikelse bör i princip en misstänksamhet anläggas. Rekvisiten gäller bland annat tid, plats och pris, likaså givetvis köparens kunskap om säljarens person och bakgrund jfr 2 § andra stycket GFL. Om det inte har gått tio år sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägare.Består din rätt till egendomen även om den nuvarande ägaren anses ha varit i god tro i enlighet med 2 § på grund av att du frånhänts epa-traktorn genom uppräknat brott i 3 § GFL jfr "olovligen tagit den". En parantes är att den nuvarande ägaren då får vända sig till säljaren med ersättningskrav på köpeskillingen. Dina utsikter förbättras således avsevärt om det inte har gått tio år sedan epa-traktorn överläts till nuvarande ägaren, din äganderätt är ju i så fall intakt.SammanfattningsvisTio år eller mer har gått- Har du förlorat äganderätten genom hävd kan du mot lösen återfå egendomen 5 § första stycket GFL, priset bestäms enligt 6 § GFL (marknadspris). Mindre än tio år har gått- Du kan med stöd av 3 § GFL kräva din egendom åter, troligtvis under förutsättning att du kan styrka ditt tidigare ägarskapÖvrigt- Kvarstår någon oklarhet i svaret kan du kommentera mitt svar så reder vi ut det.- Behöver du du vidare hjälp att få rättsligt genomslag med ditt anspråk kan du kontakta någon av Lawlines jurister https://lawline.se/contactHälsningar,

Finns det ett maxantal för hur många fullmakter som kan delas ut till en person?

2020-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om det finns någon gräns för hur många fullmakter man kan ha utställda på sig som fullmaktstagare. Om det finns något maxantal? Hur fungerar det sedan med betalningar från fullmaktsgivarens bankkonto, loggar man in via dennes bank fast med mitt bank ID?Tacksam för svar
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag delar upp din fråga i två moment nedan.1. Finns det något maxantal?2. Hur fungerar det sedan med betalningar från fullmaktsgivarens bankkonto, loggar man in via dennes bank fast med mitt bank ID?Svar1. Fullmaktsinstitutet regleras huvudsakligen i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, närmare bestämt i lagens andra kapitel. Vad en fullmakt har för rättsföljder stadgas i 10 § första stycket. I lagen anges inte något tak för antalet fullmakter som kan delas ut till en person. Med andra ord finns det ingen sådan begränsning såvitt ni inte har föreskrivit ett maxantal i ett avtal mellan er. En annan sak är att det kan bli otympligt rent praktiskt att hålla reda på var och en av de utgivna fullmakterna, vilka – vid behov -- måste återkallas enskilt.2. Hur ni gör med betalningen är upp till er, lagen uppställer endast vad som krävs för en giltig fullmakt, vad den innebär och konstruktionen för behörig/befogenhet. Ni kan kontakta banken som troligtvis har en etablerad och välfungerande praxis på området då fullmakter är ofta förekommande.Hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Kan någon som inte håller sitt ord bli skadeståndsskyldig?

2021-06-22 i Avtal
FRÅGA |Jag har ett avtal med ett företag men de företaget lovade massa grejer att det kommer bli bra men det blev tvärt om alltså inget hände med de företaget.frågan är vad gör jag då för de här fallet?
Pontus Fridén |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Din frågaJag vill först inleda med att din fråga är formulerad i generella ordalag, varför det inte går att säkert säga vad som gäller i specifikt denna situation. Men jag ska besvara den utifrån den generella utgångspunkten.Pacta sunt servandaInom avtalsrätten råder en mycket gammal och etablerad rättsprincip, pacta sunt servanda, som betyder att avtal ska hållas. Avsteg från principen förekommer när, kort sagt, goda skäl finns så som att avtalsparten begått grovt avtalsbrott. Har du blivit lovad en sak och avtal mellan er har ingåtts, ska alltså avtalsparten i utgångspunkt hålla sitt ord. Som avtalspart är man med andra ord skyldig att fullfölja sina förpliktelser enligt avtalet. Man bör dock ha i åtanke att parterna är fria att avtala bort pacta sunt servanda genom ansvarsbegränsning i avtalet, detta ska då klart framgå för motparten och godkännas.En avtalspart som bryter mot en avtalad förpliktelse blir skadeståndsskyldig gentemot motparten, dig. Skadeståndet syftar till att försätta den skadelidande i samma situation som om kontraktet hade fullgjorts på ett korrekt sätt (positivt kontraktsintresse), vilket innefattar såväl direkt förlust till följd av avtalsbrottet som utebliven vinst. Hälsningar,

Får säljare av ett spel ställa krav som inte återgivits i avtalsvillkoren?

2020-10-25 i Avtal
FRÅGA |Man behöver köpa ett konto för att spela ett spel. Spelföretaget säger att man måste ändra mailen man använder till en mail som slutar med : @spelföretagetsnamn.com . Om man inte gör det blir ens spelkonto ogiltigt. Det stod inget om det i användarvillkoren när man gjorde kontot.Får de göra det?
Pontus Fridén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Såvida spelföretaget inte uppgivit kravet i något villkor som tillhandahölls dig innan du ingick avtal och köpte ett konto, vore det kontraktsstridigt att med ens införa ett sådant villkor och vid vägran stänga ned ditt konto som du har betalat för. De gör sig med andra ord skyldiga till avtalsbrott. Ytterst har du rätt att häva avtalet (väsentligt avtalsbrott, obefogad inaktivering av konto rubbar förutsättningarna för köpet), begära pengarna tillbaka och i förekommande fall kräva skadestånd.Vill du ha hjälp att gå vidare med ditt fall rekommenderar jag att du använder någon av Lawlines betaltjänster, https://lawline.se/contactHoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Vad är orimlig hyra för uthyrning av bostad?

2020-08-31 i Avtal
FRÅGA |Hej , jag satte mitt hus till uthyrning på annons för 9000kr juni 2019, fick minst 20 personer som ville hyra då mitt hus är ( var innan hyresgäster fördärvade det) i perfekt skick. Jag fick kontakt med ett par som kom från Serbien som var tokiga i huset och ville ha det till varje pris. Dom föreslog att betala 1000 kr mer alltså 10 000 kr) mer för att jag skulle ta dem samt föreslog dem att betala 2 månaders garanti hyra( om de fördärvar något). Jag hyrde ut till dem och de stannade ett år utan att skicka uppsägningstid för dom hade ju egentligen 3 månaders uppsägningstid. Dom har haft en stor vattenläcka i vardagsrummet samt haft sönder tvättmaskin , diskmaskin m m. Dom har nu krävt mig på 45 000 kr tillbaka på hyran för dom tycker att jag tagit för mycket i hyra samt vill dom inte att jag drar bort vattenskadan , diskmaskinen , tvättmaskinen som är sönder och dessa två är inte sönder av ålder utan för att deras barn på några år har hängt på dem så dom läcker. Finns massor med andra problem som skruvar och stora hål som inte är igenfyllda. . Dom har gått till advokat . Mitt hus är 67 kvm har liten trädgård på ett lugnt område i Helsingborg är det orimligt hyra?
Pontus Fridén |Hejsan!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att undvika eventuella missförstånd; jag har tolkat din fråga på följande sättNi kom överens om en hyra på 10 000 kr med deposition för två månader. Familjen som hyrde stannade i ett år och lämnade därefter huset utan att meddela dig om uppsägning, fastän det enligt kontrakt gällde 3 månaders uppsägningstid. Det har uppdagats en stor vattenläcka i vardagsrummet som ledde till tvättmaskin- och diskmaskinshaveri m.m.Har du tagit för mycket i hyra?I svensk rätt råder avtalsfrihet. Man får avtala med vem man vill (eller låta bli), till vilket innehåll man vill. Och överenskommelse som uppkommer på det sättet ska hållas, pacta sunt servanda. Parternas uttryckliga viljeförklaringar, vad som skrivs i kontraktet ska respekteras. Givetvis tillåts man inte att utnyttja avtalsfriheten till nytta för en själv och till nackdel för någon annan genom att t.ex. tvinga någon, eller förmå någon i särskilt utsatt ställning eller liknande. Av allt att döma är ert avtal civilrättsligt gällande och bindande. Att en domstol skulle kunna finna hyran oskäligt hög är en annan sak. Den yttersta gränsen är nämligen 36 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL). Paragrafen tillämpas dock framförallt på ojämna styrkeförhållande, typfallet är där ena parten är konsument medan den andre är näringsidkare. Dock har det inträffat att den tillämpats även i mer jämböriga stykreförållanden. 36 § AvtL kan man aldrig helt bortse ifrån. Huruvida den oskälighetsregeln är aktuell i detta fallet, kräver en bättre översikt än vad jag har på bostadsmarknaden. Observera att det är käranden (om det blir stämning; den som stämmet), alltså familjen som huvudsakligen lär bära bevisbördan(måste bevisa) att hyran varit oskäligt hög. De kan argumentera utifrån det allmänna prisläget i närområdet för liknande hus och för vitvarors funktionsoduglighet (om det nu vore din börda och familjen ej haft sönder sakerna). Familjen har, som jag förstått det, totalt betalat 120 000 kr (hyra) plus 20 000 kr (deposition, som jag antar du behållit på grund av skadorna) för ett år. Av dessa begär de 45 000 kr tillbaka. Vilket rimligtvis torde avse depositionen om 20 000 kr och 25 000 kr i för mycket hyra. De menar då att hyran borde ha legat på drygt 8 000 kr och att de inte har orsakat vitvaruprodukternas sönderfall.Går det att bevisa att skadorna beror på onormalt användande är det klart att familjen ska stå för dessa kostnader. Egendomen tillhör ju dig. Bevisfrågor är dock knepiga och det är svårt att veta hur domstolen i slutändan ställer sig till dessa. Vidare, om uppsägningstiden visar sig gälla, är de skyldiga att betala under tiden för hur lång tid den gäller oavsett om de bor där eller inte, såvida ni inte kommit överens om något annat.Sammanfattningsvis- I fråga om hyranKan jag inte ta ställning till om det är en orimlig hyra. Det krävs helt enkelt mer information och även då kan det vara svårt att dra gränsen. Ofta blir det en skönsmässig bedömning hos domstolen, eftersom det sällan finns ett annat, eller ännu bättre fler identiska husobjekt i samma område som man kan utgå från. Någon bedömning med vetenskaplig exakthet kan alltså inte -- än så länge -- göras härvid. Domstolen ska fritt pröva bevisen 35 kap. 1 § rättegångsbalk (1942:740).- I fråga om skadorna och depositionenAvgörande blir vem som lyckas bevisa vad. Beviskravet (det man behöver uppnå för att anses ha uppfyllt bevisbördan) varierar stundom mellan vilket typ av tvist det gäller och olika av grader av beviskrav laboreras med såsom; sannolikt bevisat, till övervägande del bevisat, klart bevisa,. Vanligast brukar i civilrättsliga mål vara att det är tillräckligt att gjort det sannolikt för domstolen, att det som påstås är sant.Vad du kan göra nu- Bestrida deras påståenden om du anser dem vara osanna- Kontakta själv en jurist, föreslagsvis någon av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/contactDet är enklare att få en bättre bild av situationen genom ett samtal med en jurist där ni kan utväxla information och reda ut kvarstående frågetecken.Hoppas att mitt svar utredde några frågetecken.Hälsningar,

Säljare (näringsidkare) vill drar sig ur överenskommet avtalsinnehåll och exkludera sänggavel från paketpriset i efterhand.

2020-07-25 i Avtal
FRÅGA |Vi var och kollade på säng och fick ett bra erbjudande på kontinental säng, sänggavel och bäddmadrass för 24995 krSäljaren nämnde flera gånger att sänggaveln var med i priset, fast vi ville inte ha den först i början men gick med på hela paket priset och betalade handpenning för allt med 5500 kroch allt var klartMen sedan ringer hon två dagar efter och säger att sänggaveln Är inte inräknad i detta priset utan vi får betala extra om vi ville ha denna till för 4000 kr och detta var ett bra pris.Men vi har ju kommit överens om allt och det står även på kvittot Att sänggaveln är med i priset vi fick och det står på kvittot.Har vi rätt som kund ? Eller säljaren?Skall vi stå på oss att sänggaveln ingår eftersom vi har ju diskuterat fram till detta pris 24995:-
Pontus Fridén |Hej!Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.FörtydligandeI mitt svar kommer jag att utgå från att säljaren är en näringsidkare. Skälet till det är att uppgifterna i din fråga tyder på att säljaren är näringsidkare; dina ordval "kund" och "erbjudande". Beskrivning av rättslägetNi fick ett erbjudande på kontinental säng, sänggavel och bädmadrass för 24995 kr. Ni slöt ett avtal innefattande detta erbjudande enligt anbud och accept modellen, se 1 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL).Men säljaren ångrar sig när avtal väl har kommit till stånd. Frågan är då om säljaren kan dra sig ur ett juridiskt bindande och gällande, avtal. Svaret är enkelt. Återkallelsen måste – för att få rättsverkan – ha kommit er till handa innan ni har tagit del av säljarens anbud/accept 7 § AvtL. Översatt till ert fall, har återkallelsen inte inkommit i rätt tid. Säljaren har nämligen ringt först två dagar efter att budet kommer er till handa. Därmed kan säljaren inte dra sig ur avtalet. Avtal ska hållas enligt en allmän rättsgrundsats (pacta sunt servanda). Således är säljaren bunden till såväl avtalet i helhet som till pris och vilka delar som ska ingå. Allt bekräftas av kvittot, som är ett utmärkt bevismedel vid händelse av tvist.Naturligtvis har ni rätt som kund. Sänggavel ska ingå enligt avtal. Får ni inte med sänggaveln föreligger fel enligt 16 § konsumentköplagen (KKL) och då kan ni göra påföljder såsom prisavdrag eller hävning och skadestånd se 22-30 § KKL. Det ligger alltså även i säljarens intresse att de inkluderar sänggaveln. Handlingsplan- Informera säljaren om ert bindande avtal vari sänggaveln inkluderades. Säljaren har inte rätteligen återkallat sitt bud. Avtal ska hållas pacta sunt servanda. Det bästa för er båda är om säljaren själv rättar felet, beskriv i korthet svarets innehåll för säljaren.- Utelämnar säljaren sänggaveln, kan ni med stöd av konsumentköplagen göra gällande påföljder. Observera dock reklamationsregeln i 23 § KKL.- Rättar sig säljaren inte efter er anmodan, kan ni anmäla fallet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vars beslut företag i de flesta fall rättar sig efter https://www.arn.se.- Rättar sig säljaren inte efter ARN:s beslut, återstår alternativet stämningsansökan hos tingsrätt. - Vill ni ha professionell hjälp att gå vidare med ert fall är ni välkomna att boka en tid med någon av Lawlines skickliga jurister https://lawline.se/boka.Hälsningar,