Kan man kräva att någon betalar för ett olagligt avtal? (Pactum turpe)

2022-01-11 i Avtal
FRÅGA |Hej! Om en hyr ut sin hyresrätt olagligt, måste hyresgästen betala för uppsägningstiden eller kan denne strunta i att göra det eftersom uthyrningen är och har varit olaglig hela tiden?
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarOm någon hyr en lägenhet olagligt bör denne lagligt sett inte vara tvungen att betala för uppsägningstiden, då olagliga eller omoraliska avtal inte är juridiskt bindande. Även känt som principen Pactum turpe. Med andra ord kommer det vara svår om inte omöjligt att kräva in pengar av någon som är skyldig dig pengar via kronofogden eller ett domstolsbeslut, om skulden är en följd av ett olaglig förhållande eller avtal. Ett exempel på när ett avtal har ansetts vara pactum turpe är RH 2004:41. För övrigt kan uthyrning av en lägenhet olagligt, alltså utan tillstånd från hyresvärden, även vara en grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet om denne kan bevisa den olagliga uthyrningen, Jordabalken 12 kap. 42 § 1 st. 3 punkten. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vilka möjligheter har man att upphäva ett avtal som ingåtts genom missförstånd?

2021-04-27 i Avtal
FRÅGA |Vad händer om man missförstånt blev medlem med bindningstid avtal då vad ska man göra.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarHuvudregeln är att om du accepterar ett avtal är du bunden till avtalet, men det finns dock vissa undantag till huvudregeln som möjligen kan bli aktuella. Din frågaAv din fråga framgår det inte huruvida du ingått avtalet på distans eller på plats i en affärslokal. Det framgår även inte om du ingått avtalet som konsument (privatperson) eller som näringsidkare (företagare). Vart du ingått avtalet och om du ingått det som konsument kan ha betydelse för om du har rätt att ångra och upphäva avtalet. I mitt svar kommer jag utgå ifrån att du ingått avtalet som konsument. Reglerna för distansavtal är mer generösa för dig som konsument än om du ingått avtalet i en affärslokal. Avtalslagen Enligt 1 § Avtalslagen är huvudregeln att om du accepterat ett anbud så har ett giltigt avtal uppkommit. Det finns dock några undantag i avtalslagen från huvudregeln Enligt 30 § Avtalslagen kan ett avtal anses vara ogiltigt om den ena parten som ingått avtalet gjort detta genom svek (vilseledande). För att avtalet ska anses vara ogiltigt måste två rekvisit vara uppfyllda 1. vilseledande ska ha skett genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av information 2. vilseledandet ska ha även ha skett avsiktligen dvs. den som vilseleder ska ha haft uppsåt att vilseleda. Om den enda omständigheten i ditt fall är att du missförstått att du skulle ingå ett avtal och motparten (försäljaren) inte haft uppsåt att vilseleda dig kan inte avtalet anses vara ogiltigt enligt 30 § Avtalslagen. I ditt fall kan det alltså vara svårt att ogiltigförklara avtalet med hjälp av 30 § Avtalslagen. Som sista utväg skulle du möjligen kunna försöka använda dig av några av avtalslagens mer generella grunder för ogiltigförklaring av ett avtal. Ett alternativ är att du kan hävda avtalet kan ha ingåtts i strid med god tro och heder, 33 § Avtalslagen. För att ogiltigförklara ett avtal utifrån 33 § krävs att 1. En omständighet vid avtalets tillkomst 2. Som strider mot tro och heder (framförallt ohederliga affärstransaktioner) 3. Motparten har insikt om omständigheten. Denna möjlighet är dock svår att bevisa och du har troligen bättre utsikter att lyckas häva avtalet genom nästa lagbestämmelse jag kommer att gå igenom. Ett annat alternativ är att du kan hävda att avtalet är oskäligt och därav ska upphävas, 36 § Avtalslagen. Denna lagbestämmelse kan användas om du anser att villkoren i avtalet är oskäliga. I din fråga framgår inte någon information om avtalets innehåll, men om det är ett standardavtal som ingås med många kunder och inte ställer orimliga krav på dig är möjligheterna att jämka det med hjälp av 36 § tyvärr små. Slutsats gällande avtalslagenDina möjligheter att ogiltigförklara avtalet utifrån avtalslagen är av det jag tagit del av din fråga av inte särskilt stora, men det finns ytterligare möjligheter att ångra avtalet om du ingick avtalet på distans (t.ex. via internet eller telefonförsäljare).Distansavtalslagen Om du ingick avtalet på distans (både på internet och genom t.ex. en telefonförsäljare) har du som konsument rätt till en ångerfrist på 14 dagar från dagen du fick varan, eller om det gäller en tjänst från dagen du ingick avtalet, 2 kap. 10 och 12 § Distansavtalslagen. Det finns vissa undantag från ångerrätten som räknas upp i 11 § Distansavtalslagen. Huvudregeln är dock att du som konsument har rätt att säga upp ett avtal inom 14 dagar om det ingåtts på distans. Om det inte finns några undantag enligt 11 § Distansavtalslagen har du alltså en möjlighet att begära, av den du ingick distansavtalet med, att du vill vill ångra avtalet och därmed upphäva det. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?

2021-01-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! För snart ett år sedan tog jag ett lån åt min expojkvän, vid tiden hade han ett fast jobb men MYCKET strul med att hålla i pengarna, och strul överlag i sitt liv med alkohol och droger. Jag skulle först stå som borgenman åt hans lån, men då gränsen var 25 år (jag var 18, 19 år nu) så tog jag ett lån åt honom för att jag tyckte synd om honom. Problemet är att han sedan dess varken hört av sig eller betalat skulden till mig. Ingen närstående till honom har hört av honom heller. Hur dumt det än låter så förstår jag att det är mitt eget fel. Men jag undrar ändå om det på något sätt eller vis går att ta sig ur detta utan att få tag på honom, eller om jag går miste om något.Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan ett avtal eller t.ex. ett skuldebrev är tyvärr dina möjligheter att få tillbaka pengarna små. Som jag tolkar din fråga så har du och din ex-pojkvän inte ingått något avtal gällande att han skulle betala tillbaka pengarna från lånet som du gav till honom. Utan ett avtal eller skuldebrev borde lånet som du gav till din ex-pojkvän troligen ses som en gåva från dig till honom, och om lånet helt och hållet står på dig så blir du själv helt och hållet betalningsskyldig för lånet, även om du givit bort pengarna du fått från lånet. Om det finns mer information gällande ditt fall kan det förändra vad du har möjlighet att göra. Om du vill ge en utförligare förklaring av din situation kan du få en chans till mer hjälp med ditt fall.Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan man ångra ett ingått avtal?

2020-11-11 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag gjorde en medicinsk undersökning och då ville läkaren ta kort och sade att jag skulle vara anonym. Efter flera behandlingar så fick jag skriva under ett papper att de skulle använda mina bilder på deras hemsida osv. Jag skrev under avtalet men ångrar mig nu. Har jag någon rätt att häva avtalet på bilder/videor på mig som de använder?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan man ångra ett ingått avtal? Din fråga handlar om att du vill ogiltighetsförklara ett avtal och detta regleras i tredje kapitlet avtalslagen. Huvudregeln när det gäller avtal är att ett ingått avtal är giltigt och det är endast i undantagsfall som det kan hävas. Det finns flera ogiltighetsgrunder i tredje kapitlet avtalslagen. Men i ditt fall kan 30 §, 31 §, 33 § och i sista hand 36 § avtalslagen vara aktuella. 30 § avtalslagen regler ogiltighetsgrunden svek. För att det ska vara möjligt att göra gällande att svek har skett, måste två rekvisit ska vara uppfyllda:vilseledande genom lämnande av oriktiga uppgifter eller undanhållande av informationvilseledandet ska ha skett avsiktligen, med andra ord måste den som vilseleder haft uppsåt att göra det.Det kan dock vara svårt att bevisa att motparten har haft uppsåt att vilseleda dig och därför blir det svårt att använda bestämmelsen för att ogiltigförklara avtalet i ditt fall.31 § Reglerar ogiltighet genom att någon utnyttjat t.ex. någons beroendeställning vilket skulle kunna vara aktuellt i ditt fall. 31 § ska dock tillämpas restriktivt och det krävs ett klart missförhållande mellan förmånen för motparten och vad du fått i utbyte i avtalet. Med förhållandena som framkommer i din fråga räcker det nog inte till för ett ogiltigförklarande av avtalet.33 § är en generalklausul, vilket betyder att den kan användas på många olika avtal. Bestämmelsen innebär att ett avtal kan bli ogiltigt om omständigheterna när du skrev på avtalet strider mot allmänt hållen tro och heder. Här krävs också insikt hos motparten att det varit ett orättvist förhållande som förelåg vid avtalets tillkomst. I min bedömning av de uppgifter som jag tagit del av i din fråga kan du nog tyvärr inte använda dig av denna bestämmelse heller för att ogiltigförklara avtalet.36 § är också en generalklausul, men denna är ännu bredare och tar sikte på oskäliga villkor i avtal. Med uppgifterna som framkommer i din fråga verkar dock inte avtalet du ingått vara oskäligt i den graden att det skulle kunna ogiltigförklaras med hjälp av 36 §. SlutsatsI ditt fall så kommer du troligen vara bunden av avtalet du ingått, då det inte verkar föreligga någon laglig grund för att häva avtalet. En alternativ väg du skulle kunna gå vore att helt enkelt fråga motparten om de är villiga att häva avtalet eller sluta använda dina bilder på hemsidan. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Går det att jämka eller ogiltigförklara ett avtal?

2021-06-28 i Avtal
FRÅGA |Vi kommer avveckla våran enskilda firma i december detta år. Enligt hyresavtalet ska vi säga upp avtalet 9 månader innan kontraktstidens slut, 2022-01-31 vilket alltså vi har missat att göra. Enligt avtalet förlängs då avtalet automatiskt med 3 år, kan vi på något sätt komma ur detta avtal eller måste vi stå och betala hyra för lokalen i ytterligare 3 år?Mvh
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarDet är troligen så att ni är bundna av de uppsägningstider och bindningstider som gäller i avtalet, men det finns en möjlighet att ni kan klaga vid en domstol att avtalet är oskäligt (om ni anser att bindningstiden på tre år är alltför lång).AvtalslagenHuvudregeln är att avtal som båda parter ingått är giltiga (1 § Avtalslagen). Avtalet reglerar alltså förhållandet mellan parterna och det som framgår av avtalet är det som gäller mellan parterna. Men det finns en möjlighet att upphäva eller jämka avtal som en part (ni) anser vara oskäligt (36 § Avtalslagen). För att kunna jämka eller ogiltigförklara ett avtal krävas att det finns ett eller flera oskäliga avtalsvillkor och villkoren ska vara oskäliga antingen vid avtalets tillkomst eller senare. Man kan både jämka avtalsvillkor och avtalet som helhet. En jämkning kan även få samma effekt som att avtalet ogiltigförklaras om det "jämkas till noll".Ert fallDet som skulle kunna vara oskäligt i erat fall är att bindningstiden är tre år om ni missar att säga upp avtalet inom uppsägningstiden. Om ett avtal kan anses som oskäligt skiljer sig mellan olika branscher och ni kan jämföra med andra hyresavtal för att kolla om just ert avtal är oskäligt. Hittills har dock jämkning/ogiltigförklaring av avtal endast gjorts i undantagsfall i domstol, vilket kan tala mot att ni faktiskt lyckas jämka/ogiltigförklara avtalet. Det finns också ytterligare risken att ni kommer att behöva betala motpartens rättegångskostnader om ni tar upp frågan till en domstol och ni förlorar målet (18 kap. 1 § Rättegångsbalken).Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan jag få tillbaka ett lån även om det inte finns något avtal?

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! I januari "lånade" jag 5000:- till min dåvarande sambo. Med mina pengar och en del av sina egna investerade han i några aktier. Idag är aktierna värda omkring 17 tusen och finns kvar i ett av hans aktie-konton (okänt). Vi har bott ihop från ungefär mitten av 2018 men folkbokförde mig inte hos honom förrän 2020. Vi separerade bara för någon månad sen och han verkar inte vilja betala tillbaka. Är det juridiskt sett omöjligt för mig att få tillbaka pengarna med tanke på att aktierna är kopplade till hans konto och lånet togs via Swish utan noteringar. Med vänliga hälsningar fattig student
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarChansen att du kan få tillbaka dina pengar, om din dåvarande sambo inte vill lösa detta mellan er, är tyvärr små. Det kan vara svårt för dig att bevisa att det faktiskt var ett lån och inte en gåva eller något annat liknande, därav finns det knappast några juridiska möjligheter att driva in skulden. Ditt fallBevisbördan för att det faktiskt finns en skuld som din dåvarande sambo har till dig ligger på den som påstår att det finns en skuld (du i det här fallet). Om ni har ingått ett muntligt avtal mellan er är lika giltigt som ett skriftligt avtal, 1 § Avtalslagen. Om ni båda då kommit överens om att det var ett lån på 5000 kr är detta då ett giltigt avtal. Det problematiska är dock att det uppkommer bevissvårigheter om den ena parten senare inte vill erkänna att ni kom överens om ett avtal muntligt. Som jag skrev ovan så är det du som är skyldig att bevisa att ni ingått ett avtal och om det ingicks muntligt så står ord mot ord, vilket med all trolighet inte är tillräckligt för att bevisa att det ingåtts ett avtal inför en domstol.SkuldebrevI framtiden om du kommer ingå liknande avtal kan jag rekommendera dig att upprätta ett skuldebrev. Ett skuldebrev är ett giltigt avtal som båda parter skriver på och är ett enkelt sätt för dig att, med lagen i ryggen, kräva tillbaka skulden vid ett senare tillfälle. Skuldebrev regleras i Skuldebrevslagen, och lawline kan hjälpa dig att upprätta ett juridiskt korrekt skuldebrev.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur utformar man ett skuldebrev till att bli juridiskt bindande?

2021-01-18 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har som privatperson en fordran på en annan privatperson via ett skuldebrev. Ursprungligen var lånet utan ränta men efter att skulden kommer att öka ska vi skriva in en ränta. Så här har jag utformat texten: "2021-01-15Skulden ökar med x kronor och uppgår därmed till x kronor. Räntevillkoret ändras samtidigt på den totala skulden. Från och med dagens datum utgår ränta på den totala skulden med statslåneräntan + 3 procent årligen" och så underskrifter med namnförtydligande och datum. Är texten juridiskt bindande eller finns det någon oklarhet? Kan vi komma överens om vilken ränta som helst? Har googlat och kommit fram till att den här räntan är "skälig". Tack!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Texten såsom du har utformat den förefaller i min mening vara juridiskt bindande. Det enda som möjligtvis kan behöva förtydligas är vad den "totala skulden" innebär. Du skulle exempelvis kunna skriva ut vad den totala skulden är på ett förtydligande sätt, "Den totala skulden är X". När det gäller räntan så kan ni i stort sätt sätta räntan fritt så länge båda parter är överens. Det finns dock begränsningar som du påpekar gällande att räntan måste vara skälig. Enligt rättsfallet NJA 1995 s. 430 fann domstolen att en effektiv ränta på minst 125 % var oskälig, och långivaren dömdes för ocker gentemot låntagarna. I ditt fall verkar räntan vara väl inom gränsen för vad som kan anses vara en rimlig ränta, och det borde därav inte vara något problem för dig.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Vad gäller enligt avtal om hund med bibehållen avelsrätt

2020-10-26 i Avtal
FRÅGA |Har köpt en hund med bibehållen avelsrätt.Nu har hunden konstaterats med allergi och inte går att avla på.Blir jag som köpare tvungen att betala resterande 50% av hundens värde till säljaren?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det råder avtalsfrihet på de flesta områdena i Sverige och Avtalslagen är lagen som reglerar avtal i stort. Men gällande köp så borde köplagen även vara aktuell, men även här gäller avtalsfrihet och då gäller det som du och säljaren kommit överens om i ert avtal.Det framgår inte av din fråga exakt vad ni avtalat om, så det kan vara svårt att konstatera vad som gäller i just ditt fall. Men om det framgår av avtalet att du ska betala fullpris för hunden om det inte går att avla på den,så är det gällande och du kan du behöva betala hela priset för hunden. Om avtalet verkar helt orimligt finns det dock en chans att du kan få det ogiltigförklarat med hjälp av 36 § Avtalslagen. Jag råder dig att se över vad det står i avtalet för att ta reda på vad som faktiskt gäller i ditt fall. Här är en länk till SKK:s hemsida där det finns lite mer information om vad som ett typiskt sett brukar gälla vid avtal om bibehållen avelsrätt. https://www.skk.se/sv/uppfodning/avel-och-uppfodning/avtal/ Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,