Finns det en gräns för hur mycket pengar man kan ge bort i gåva?

2021-09-29 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag är kvinna och gick i pension vid 62 års ålder. Detta pga konsekvenser efter cancersjukdom. Jag har en mycket låg pension dels för att jag arb tio år utan tjänstepension, varit föräldraledig och arbetat deltid då barnen var små och dessutom efter min svåra sjukdom. Jag har en simma pengar på banken. Levt snålt och sparat, dessutom fått ett arv. Därför får jag inget bostadstillägg. Min upplevelse ör att jag alltid dragit det kortaste strået. Aldrig fått några bidrag edyl. När jag nu ser och hör vänner och fd kolleger som arbetat betydligt mindre än jag och dessutom haft sämre lön få både bt och i vissa fall garantipension upptill så blir min fråga: Kan jag ge bort pengar till mina barn riskfritt? Får man ge bort en större summa? Kan banken lägga sig i på nåt sätt? Jag menar nog egentligen, är det lagligt och vad bör man tänka på?Tack på förhand
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till en början vill jag säga att jag beklagar det du gått igenom och hoppas att du mår bättre idag! Vad gäller just att ge bort pengar till barn är detta något som skulle kunna göras genom gåva. För att en överföring ska betraktas som gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda: 1. Det måste ha skett en förmögenhetsöverföring, alltså att pengarna har ett faktiskt värde som flyttas från givaren (dig) till mottagaren (dina barn) 2. Det måste finnas en gåvoavsikt vilket innebär att du måste ha som avsikt att ge detta som gåva 3. Gåvan ska bygga på frivillighet I Sverige finns ingen gräns för hur mycket pengar som kan ges bort genom gåva. Detta beror på att en gåvoförbindelse i grunden är ett civilrättsligt avtal och i Sverige råder avtalsfrihet. Utmärkande är dessutom att gåvor är skattefria vilket följer av 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen. Det finns lagar som reglerar penningtvätt såsom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism från år 2017. Lagen ställer höga krav på banker att inhämta uppgifter från sina kunder. Förutsatt att gåvokriterierna är uppfyllda finns det inget reellt juridiskt hinder för dig att ge dina pengar till dina barn, däremot kan alltså banken komma att ifrågasätta din överföring. I och med den nya lagen har banker och andra finansiella institut fått höga krav att hålla koll på deras kunders användande av bankens produkter och tjänster. I det fall banken bedömer en transaktion som avvikande från kundens beteende eller har någon annan misstanke råder en juridisk skyldighet att utreda förekomsten av brott. Banken får inte etablera, upprätthålla en affärsförbindelse eller utföra en transaktion om banken inte har tillräcklig kännedom om dig som kund för att utifrån det utvärdera risken för penningtvätt och finansiering av terrorism, 3 kap. 1§. Så länge pengarnas ursprung kan styrkas bör det alltså inte vara några större problem för dig. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?

2021-04-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min make som avled nyligen har privatleasat en bil. Avtalet är på tre år och det återstår två år. Min fråga är om jag som efterlevande maka tvingas ta över avtalet trots att det bara är min make som ingått avtalet. Får väldigt oklara uppgifter från bilföretaget.
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag beklaga för din förlust. För att kunna besvara din fråga krävs information utöver det du angivit. Avtal kan se olika ut beroende på bilföretag, men dessutom olika ut beroende på köpare. Jag skulle därför rekommendera dig att i egenskap av dödsbodelägare kontakta företaget och be om att få ta del av avtalet. Med detta sagt kommer mitt följande svar enbart ta upp exempel på hur det kan gå till i olika situationer. De finns de avtal som vid dödfall reglerar att lån och fordon ska övergå till dödsboet. Med andra ord övertar du då bestämmanderätten över bilen. Det finns då ofta möjlighet att kontakta företaget för att diskutera olika alternativ för eventuell avveckling såsom lösen, överlåtelse eller försäljning. Som sagt beror detta på avtalet. I vissa situationer avvecklas avtalet och bilen lämnas tillbaka vid dödsfall. Jag vet däremot att det i andra situationer kan finnas en "co-signer", dvs en medundertecknare, som ska stå ansvarig för resten av leasingperioden. Jag förutsätter dock att det sistnämnda inte är aktuellt i ditt fall eftersom du i så fall bör ha kännedom om en sådan underskrift från din sida.Sammantaget råder jag dig att kontakta dem igen, särskilt vad gäller avtalet, men också vilka villkor som gäller vid dödsfall. Viktigt att du tydliggör för dem att du efter samtalet önskar veta hur du ska ta dig vidare eller vad exakt du ska göra. Upplever du det fortfarande tveksamt vad som gäller är du varmt välkommen att kontakta oss igen med den vidare informationen du fått. Vänliga hälsningar,

Jag blev tvingad till skriva på avtal, vad gör jag?

2020-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hejsan jag vill fråga hur jag ska gå till väga med att mitt ex tvingade mig att skriva på ett papper som säger att vi ska dela på vinsten av våran husförsäljning. Vi ägde bostaden tillsammans och jag hade renoverat hela huset. Vi hade lån på 680.000kr och det såldes för 1.375.000kr. Inga lån på renovering. Jag skrev huset på henne för våra barns skull men jag ångrar allt idag. Hon kom till mig och tvingade mig att skriva på att allt över 1.100.00 delar vi på och allt annat får hon. Jag mådde psykiskt dåligt då med ett spelmissbruk och alkoholism i kroppen. Hon gav mig 75.000kr och fick själv över 500.000kr. Kan jag stämma henne för detta?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom avtalsrätt är att avtal ska hållas, men under vissa omständigheter kan avtal ogiltigförklaras genom olika s.k. ogiltighetsgrunder. Du skulle eventuellt kunnat ha blivit utsatt för det som juridiskt kallas för lindrigt tvång i enlighet med 29§ Avtalslagen, hädanefter förkortad AvtL. Tvånget betraktas som lindrigt när du som utpressad eller hotad haft möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om alla alternativen varit dåliga. Dock förutsätter detta att du i stunden du skrev på avtalet faktiskt varit tvingad till det. Av din bakgrundsinformation skulle jag dock inte påstå att du blivit utsatt för detta då denna form av tvång omfattar mer allvarlig karaktär och det av dig framgår att du mer utav ångrat dig i efterhand. Du berättar däremot att du var under berusat tillstånd när du skrev på avtalet. Att du varit berusad är i sig inte en ogiltighetsgrund, men enligt reglerna om ocker kan dock ett avtal förklaras ogiltigt om någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått, 31§ AvtL. Omständigheterna i ditt fall skulle kunna falla under detta lagrum, då det dessutom krävs att det råder ett uppenbart missförhållande mellan era prestationer vilket man tydligt kan se enligt dina uppgifter. 33§ AvtL medger även ogiltighet för det fall där omständigheterna vid avtalets tillkomst är sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet. Här fordras att motparten varit medveten om att avtalet strider mot tro och heder, dvs varit i ond tro. Jag tänker att generalklausulen i 36§ AvtL är något du skulle kunna åberopa som sista utväg. Lagrummet stadgar att ett avtal eller avtalsvillkor kan jämkas eller helt lämnas utan avseende om den är oskälig med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden eller omständigheterna i övrigt. I sin helhet omfattar därmed 36§ AvtL alla tänkbara situationer och du skulle därför kunna bygga din argumentation på att avtalet bör lämnas utan anseende till följd av omständigheterna vid dess tillkomst. T.ex. att du mådde psykiskt dåligt när du skrev på avtalet. Du kan även lyfta skillnaden i betalning du fick i jämförelse med henne. Det är något som eventuellt skulle kunna falla under senare inträffade förhållanden eller omständigheter i övrigt. Att skillnaden är oskälig och att detta i vart fall bör kunna leda till en jämkning.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

De angav ett nytt pris i avtalet än vad som ursprungligen var överenskommet- vad gäller?

2021-04-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har gått med på ett muntligt avtal som sa att jag anmäler mig till studentskivan. När priset kom fick vi inte veta vad det skulle kosta och sedan ändrades det igen och det var mer än jag är villig att betala. Måste jag ändå betala det pris som inte fanns när jag anmälde mig?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga tar sikte på avtalsrättsliga omständigheter. En vedertagen avtalsrättslig term inom juridiken är pacta sunt servanda som betyder att avtal ska hållas. Muntliga avtal är dessutom lika bindande som skriftliga avtal. Det är viktigt att i avtalsrättsliga sammanhang förstå relationen mellan anbud och accept. Ett avtalsförfarande inleds med ett anbud från den ena parten och ska delvis innehålla tillräckligt detaljerad information om vad avtalet innefattar. För att ett bindande avtal ska uppstå förutsätts att en likalydande accept har givits. Med likalydande avses att accepten överensstämmer med anbudet. Jag kan tycka det är lite främmande att du inte fått reda på priset innan du accepterade avtalet muntligen. Det skulle kunna föras en diskussion om anbudet de facto innehåller tillräcklig information för att vara ett giltigt anbud. Skulle den ändå vara att betrakta som ett giltigt anbud skulle jag säga att det relevanta av din bakgrundsinformation är det sistnämna du angivit- att priset på studentskivan ändrades. Ifall det är så att det föreligger ett bindande avtal mellan dig och de som ansvarar för studentskivan, kan detta beteende aktualisera en fråga om de som ansvarar för studentskivan har begått ett avtalsbrott. Detta genom att begära pengar utöver de som ursprungligen har avtalats. Enligt 36 § Avtalslagen (AvtL), generalklausulen, får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Det behövs lite mer information om omständigheterna, men man skulle t.ex. kunna begära/yrka att avtalsvillkoret (priset) ska jämkas ner till hur den var ursprungligen med hänsyn till senare inträffade förhållanden för att det är oskäligt. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man ge en bostadsrätt i gåva som inte är fullt betald?

2020-09-08 i Gåva
FRÅGA |Hej,Kan man ge en bostadsrätt som gåva till sitt barn om bostadsrätten inte är fullt betald och ev. skuld inte framkommer i gåvobrevet?Dvs, måste ev. skuld framkomma i gåvobrevet för att vara giltigt?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formkrav för gåva: Vid gåva av fast egendom krävs det enligt 4 kap. 1§ st. 1 och 4 kap. 29§ Jordabalken (JB) att vissa kriterier är uppfyllda. 1.Gåvobrevet ska vara skriftligt 2.Det ska finnas en upplysning om att gåvogivaren (din mamma) överlåter bostadsrätten i form av gåva till dig som gåvotagare. 3.Innehålla uppgifter om bostadsrätten som ska överlåtas. Fastighetsbeteckningen ska finnas med och en tydlig beskrivning av hur stor del av bostadsrätten ska överlåtas till dig. 4.Gåvobrevet ska innehålla båda era underskrifter. Ditt barn måste dessutom ansöka om lagfart inom tre månader från det att gåvobrevets har upprättats, 20 kap. 2§ JB. Här är det krav på att lagfarts ansökan ska styrkas av två vittnen (vilket inte är fallet vid upprättande av gåvobrev även om det är att rekommendera). De enda som inte får vittna är personer under 15 år och de som pga. psykisk störning inte kan ha någon insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.Vid gåva av hus, är det inte per automatik så att lånet följer med, även om det är vanligt att ta över lån vid ett övertagande av hus. Detta förutsätter däremot att banken eller annan eventuell långivare godkänt att skulden ska flyttas över. Panträtten som belåningen innebär kommer dock bestå även om själva skulden inte går över Med andra ord kommer huset fortfarande utgöra en säkerhet för lånet oavsett vem som har skulden. Av denna anledning är det vanligt att banken går med på att flytta över lånet om man efterfrågar detSammanfattning: Så länge följande formkrav för upprättande av gåvobrev är uppfyllda bör det inte vara några större problem. Ju mer detaljerad information i gåvobrevet ju bättre. Beträffande lånet får ni ta kontakt med din långivare för godkännande av att skulden flyttas över. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänliga hälsningar,