Avtalets grundstenar

2021-04-25 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag har lånat min vän kr 100,000 och vill garantera detta lån genom att låta honom underteckna ett dokument med detta. Räcker det att skriva följande på dokumenten? Beloppet, datumet, två vittnen, mitt namn, min väns namn och plats.Mvh
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta hur du ska utforma ett låneavtal för att avtalsbundenhet mellan dig och din vän ska uppkomma. Avtalets grundstenar är följande:Vem: Det ska framgå av avtalet vilka parter är det som ingår avtalet. Detta är viktigt eftersom man endast kan ställa sin avtalspart till ansvar för ett eventuellt avtalsbrott. Det ska alltså i avtalet anges att X lånar Y.Vad: här ska anges vad respektive part åtagit sig att göra. Beloppet 100 000 ska följa av avtalet precis som du har skrivit.När: i avtalet ska det stå när ska respektive part ska prestera enligt avtalet. Ni kan exempelvis skriva datumet här.Var: Det ska till sist framgå av avtalet var varje part fullgör sin prestation.Sammanfattningsvis kan avtalet utformas enligt följande: ''X lånar 100 000 kr till Y den 25 april 2021. Beloppet skickas till Y:s bankkonto alternativ ges kontant till denne. Avslutningsvis bör datum och era namnunderskrifter anges. Det är bra att ha vittnen men det är inget krav.Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Är moderna kommunikationsmedel likställda med muntliga anbud eller ''brev och chatt?

2021-02-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, I 3 § avtalslagen stadgas ju den legala acceptfristen för muntligt anbud och för anbud via telegram och brev. Finns det något NJA-referat som används som praxis gällande acceptfristen för de mer moderna kommunikationsmedlen t.ex. e-post, chatt, sms m.m.? Om inte hur ska man tänka kring det?Tack på förhand!
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det inte har avtalats om bestämd acceptfrist finns hjälpbestämmelser i avtalslagenFör det fall det inte föreligger en bestämd acceptfrist mellan parterna finns hjälpregler i avtalslagen precis som du har skrivit. När det gäller muntliga anbud ska de omedelbart accepteras för att ett bindande avtal ska uppkomma (3 § andra stycket avtalslagen). För anbud som å andra sidan ges i brev eller telegram gäller den legala acceptfristen där anbudsgivaren är ensidigt bunden av sitt anbud under denna frist (3 § första stycket avtalslagen). Rättsläget är oklart huruvida moderna kommunikationsmedel ska likställas med muntliga anbud eller med ''brev och telegram''När avtalslagen skrevs fanns inte chatt, e-post och andra elektroniska kommunikationsmedel. Det är emellertid osäkert om de moderna kommunikationsmedlen ska likställas med ''brev och telegram'' eller med muntliga anbud. Det finns inte stöd i praxis och förbarbetstuttalandena. Dock är det sannolikt att e-postmeddelanden är likställda med brev, trots att e-postmeddelanden är konstruerade med mindre grad av eftertanke än gammaldags bev. Osäkerheten är större när det gäller olika former av chatt-kommunikation. Ändamålet bakom den legala acceptfristen är att ge anbudsmottagaren skälig acceptfrist, detta utan att begränsa anbudsgivarens handlingsalternativ under lång tid. Den stämning som råder vid chatt-kommunikation påminner om muntlig kommunikation och av den anledningen är det rimligt att anbud vid chatt-kommunikation måste accepteras omedelbart, på liknande sätt som muntliga anbud enligt 3 § andra stycket avtalslagen (Ramberg, Jan m.fl., Allmän avtalsrätt, 11 u., Norstedts juridik, Stockholm, 2019, s. 101-102). Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till oss på Lawline!Vänligen,

Kan man ta tillbaka en gåva?

2021-04-24 i Gåva
FRÅGA |Hej!Det här är kan tyckas en märklig fråga men då åskådning är vitt skild så är svaret av stort intresse.Frågan lyder:Kan en gåva av sak, ensidigt nyckfullt godtycke, hävas av givaren flera år senare?Bakgrund:Jag fick en husvagn av mina föräldrar som mina föräldrar och jag gemensamt uppskattade till ett värde av totalt 20.000kr (tom gasolflaska inkluderad) .Då jag har en bror valde jag att, för att rättvisans skull, ge honom 10.000kr (50%). Efter en kort tid och att aldrig nyttjat husvagnen beslöt jag mig för att sälja den. Om jag skulle lyckas sälja den 20.000kr skulle min andel bli lika stor som den jag givit min bror och insåg att för detta fanns inga garantier men lyckades till sist sälja vagnen för 20.000kr. Innan jag sålde vagnen plockade jag ur gasolflaska för att använda den till min gasolgrill.Så långt allt väl men ovan information ska beaktas som bakgrund till vad som senare ska komma att ske. Efter en tid kom min far och frågade om gasolflaskan som han ville låna vilket han fick och gjorde. Då jag aldrig fick tillbaka gasolflaskan gick min sambo och frågade om flaskan. Han fick då veta att flaskan hade min far givit till min bror. Detta förvånade min sambo som menade att flaskan var min. Den uppfattningen delade inte min far som menade att flaskan var hans.Har min far rätt att hävda äganderätt till något han givit bort? Inget sas om detta och inget förbehåll av någon form fanns vid överlåtandet av husvagnen.Med vänlig hälsningSårad dotter
Atefa Jafary |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar har gett dig en husvagn utan förbehåll att dess tillhörande gasolflaska skulle tillhöra dem. Efter att du har fått gåvan hävdar dock din far äganderätt till gasolflaskan. Din fråga är därmed huruvida din fars påstående är juridiskt ''korrekt''. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av gåvolagen (Gåvol). En gåva blir juridiskt bindande när den har fullbordats. När en gåva har fullbordats kan inte givaren längre ångra sig och därmed ta tillbaka gåvan (1 § Gåvol). En gåvas fullbordan beror på vilken slags gåva det rör sig om. I ditt fall handlar det om en husvagn, vilket är att anse som ett lösöre. Ett lösöre fullbordas när det kommer i gåvotagarens besittning (2 § Gåvol). Eftersom gåvan är under din omedelbara kontroll föreligger det en giltig överlåtelse. Din far har därmed ingen rätt att ta tillbaka gasolflaskan eftersom ni inte har ingått något avtal om att han fick återta gasolflaskan. Jag hoppas att du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,