Bör framtidsfullmakt gälla efter dödsfall?

2021-09-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! I en framtidsfullmakt skall man välja om fullmakten även skall gälla efter ett dödsfall alternativt avslutas vid dödsfall. Vilket alternativ föreslår ni?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller för framtidsfullmakter samt diskutera för-och nackdelar med att låta framtidsfullmakten gälla efter dödsfall. Dock kommer jag inte kunna komma med en rekommendation eftersom jag inte har kännedom om omständigheterna i ert fall. FramtidsfullmaktFör framtidsfullmakter är lagen om framtidsfullmakter tillämplig. I 1§ definieras begreppet framtidsfullmakt, som i korthet är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre är i stånd att själv ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Angelägenheterna kan vara av både ekonomisk och personlig karaktär (2§). Fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen (15§). Fullmaktsgivares dödNär fullmaktsgivaren avlider ska relevanta bestämmelser i avtalslagen tillämpas (28§ lagen om framtidsfullmakter). Enligt 21§ avtalslagen gäller fullmakten även efter fullmaktsgivarens död om inte särskilda omständigheter föranleder att den ska vara förfallen. I mål T 6146-18 ansågs "särskilda omständigheter" vara sådana omständigheter som har nära samband med fullmaktsgivarens person och som förlorar sin mening vid dödsfallet. Vidare gäller inte fullmakten efter fullmaktsgivarens död om detta anges i fullmakten. Fullmakten gäller annars efter fullmaktsgivarens död. För-och nackdelar med att låta fullmakten gälla efter dödsfallI det fall att exempelvis ens partner är fullmaktshavare kan det vara fördelaktigt att låta framtidsfullmakten gälla även efter fullmaktsgivarens död. Då kan det vara smidigt om fullmaktshavaren kan fortsätta ta hand om till exempel bankärenden och avsluta eventuella rättshandlingar som redan är påbörjade.En eventuell nackdel med att låta fullmakten gälla efter fullmaktsgivarens död kan vara att det lägger mer ansvar på fullmaktshavaren än om dödsboet från början hanterat allt. Slutsats Det jag skulle rekommendera att ni funderar över är om fullmaktshavaren har behov av eller önskan om att framtidsfullmakten ska fortsätta gälla efter fullmaktsgivarens död. Vad som passar bäst i ert fall kan jag tyvärr inte uttala mig om. Hoppas att jag lyckats bringa i vart fall lite klarhet i saken och återkom gärna vid ytterligare funderingar!Vänligen,

Frånträda anställningsavtal innan tillträde

2021-05-24 i Anställningsavtal
FRÅGA |Jag har tackat ja till en ny anställning och skrivit kontrakt. Ska börja där i augusti. Jag har tre månader uppsägningstid. Nu har min nuvarande chef erbjudit mig ett väldigt attraktiv uppdrag och då vill jag stanna kvar på mitt nuvarande jobb. Kan jag avbryta avtalet med nya jobbet?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså huruvida du kan frånträda avtalet med ditt nya jobb och istället stanna kvar på ditt nuvarande jobb.AnställningsavtaletFör alla typer av avtal gäller principen om att avtal ska hållas. När du skrev på anställningsavtalet blev du bunden av avtalet och förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, även om du skulle säga upp dig redan innan du tillträtt din anställning. I det fall att du bryter mot avtalet finns det risk att du blir skadeståndsskyldig.Det är alltså hur situationen ser ut ur juridisk aspekt. Du kan ju såklart kontakta din framtida arbetsgivare och förklara hur det ligger till - kanske finns det möjlighet att komma överens om en lösning som funkar för båda parter. Sammanfattning I värsta fall kan du bli skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott eller förpliktad att arbeta uppsägningstiden ut, medan avtalet i bästa fall går att häva eller ändra i samråd med arbetsgivaren. Grundprincipen och utgångspunkten inom avtalsrätt är dock att avtal ska hållas och denna princip bör man ha i åtanke när man ingår avtal.Hoppas att du kommer till rätta med situationen och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Säga upp anställningsavtal (sommarjobb)

2021-05-30 i Anställningsavtal
FRÅGA |JAG HAR SKRIVIT PÅ EN VISSTIDSANSTÄLLNING VID BEHOV MED BARA ENDAST STARTDATUM, kan jag säga upp det? Jag har även godkänt ett sommaravtal muntligt, kan jag bryta det innan anställningen börjar?
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan frånträda dina anställningsavtal samt om det är möjligt att säga upp sig från en anställning som inte ännu påbörjats.AnställningsavtalEn grundprincip för alla avtal är principen om att avtal ska hållas. Formen för avtalet (alltså huruvida det slutits muntligen eller skriftligen) påverkar inte detta. När man tackat ja till en anställning och/eller skrivit på ett anställningsavtal blir man bunden av avtalet. Således blir du bunden av avtalet redan innan du faktiskt påbörjat din anställning. Uppsägning Du undrar huruvida du kan säga upp dig från anställningarna. Svaret på den frågan är givetvis ja, du kan säga upp dig. Eftersom du är bunden av avtalen kommer du dock sannolikt behöva arbeta uppsägningstiden ut. Skulle du inte göra det finns det risk att du blir skadeståndsskyldig på grund av avtalsbrott. Det kan inte nog understrykas att man bör vara noggrann med vilka avtal man ingår. Att säga upp sig innan man ens påbörjat en anställning uppskattas gissningsvis inte av en arbetsgivare som lagt ned tid och resurser på rekrytering. Jag rekommenderar att du kontaktar arbetsgivaren gällande sommarjobbet och förklarar din situation - det går kanske att lösa på ett sätt som funkar för båda parter! SammanfattningDu kan säga upp dig från båda anställningarna, men det finns risk att du kommer att behöva arbeta uppsägningstiden ut och att du i annat fall blir skadeståndsskyldig.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och återkom gärna vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Titeln "Lord"

2020-11-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej har en udda fråga angående titulering, mer specifikt användandet av titeln "Lord" eller "Laird". Vissa sidor påstår sig ge dig den juridiska "rätten" att titulera dig som dessa i utbyte mot ett köp av en bit landmassa. Till min fråga, just den juridiska biten känns extremt tveksam i mina ögon och det hela känns som en stor pågående scam i mina ögon, där av hade det varit intressant att se vad ni har att säga om saken och användandet av denna titel på exempelvis pass etc.
Viktoria S |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag får börja med att tacka för en mycket intressant fråga! För att besvara den redogörs inledningsvis för hur titeln förvärvas, följt av en beskrivning av ägandet av land i Skottland och avslutningsvis diskuteras titlarna. Hur blir man en lord? Det finns tre olika sätt att förvärva titeln "lord": Genom arv alternativt giftemål med någon som ärvt titeln. Genom ägande av land i Skottland. Genom att monarken utnämner en till lord efter nominering av premiärministern.Ägandet av land i Skottland Enligt skotsk lag övergår ägande antingen genom tradition (alltså genom överlämnande, vilket av uppenbara skäl blir knepigt gällande land) eller genom registrering. Registreringen av land regleras i Land Registration etc. (Scotland) Act 2012. I sektion 22 står att en förutsättning för registrering är att "the application does not relate to a souvenir plot". Det framstår således som mycket svårt att få till en registrering av en väldigt liten bit land som endast köpts för att få erhålla en titel. Detta gör dock inte själva köpet ogiltigt. För att översätta till svensk rätt kan man äga något obligationsrättsligt men inte sakrättsligt - enligt avtal äger man föremålet, men det kan bli svårt att hävda och bevisa sin äganderätt exempelvis i det fall att föremålet skulle överlåtas till ytterligare någon eller några. Man kan således fråga sig huruvida man i detta fall egentligen har "verklig" äganderätt. Titlarna Gällande titeln "laird" så är denna inte synonym med "lord". Följande är ett uttal av Lord Lyon King of Arms (det skotska riksheraldikerämbetet): "The term 'laird' has generally been applied to the owner of an estate, sometimes by the owner himself or, more commonly, by those living and working on the estate. It is description rather than a title, and is not appropriate for the owner of a normal residential property, far less the owner of a small souvenir plot of land. It goes without saying that the term 'laird' is not synonymous with that of 'lord' or 'lady'."Denna titel är verkar med andra ord olämplig att använda sig av om man enbart äger en mycket liten bit land. Dock kan man enligt engelsk rätt välja att kalla sig för vilket namn man vill så länge det inte innebär att man begår bedrägeri eller undviker en skyldighet. Det kan diskuteras huruvida användandet av titeln "lord" ska anses utgöra bedrägeri eller inte. Att tillägga är dock att man inte blir en lord enbart för att man valt att använda titeln. SammanfattningHur man väljer att se på titeln kan alltså bero på en rad olika faktorer såsom vikten av äganderätten och registreringen samt huruvida man enbart använder titeln (utan reell innebörd) eller om man faktiskt vill bli en lord. Oavsett kan vi, utifrån det ovan anförda, konstatera att läget är något oklart. Hoppas att detta har bringat någorlunda klarhet till din fundering och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,