Hur återkallar man en skriftlig fullmakt?

2021-05-20 i Avtal
FRÅGA |Hej Jag har skrivit en vårdnadsfullmakt om barnen till min exman för att underlätta blanketter etc papper från tex skola där båda vårdnadshavarens underskrift krävs. Vårdnadsfullmakten har en giltighetstid på ett år Jag skrev denna fullmakt då jag har vart tvungen att resa en längre period. Och har inte själv kunnat närvara och skriva under. Det har kommit till min kännerdom att det finns oro kring barnens situation både hemma och i skolan och jag är rädd att denna fullmakt kommer att användas på ett sätt som kommer skada barnen. Eventuellt att barnen tas utomlands utan min kännerdom. Hur kan jag gå till väga för att annullera denna fullmakt ?
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna för fullmakter hittas i avtalslagen (AvtL).En skriftlig fullmakt återkallas genom att du som fullmaktsgivare tar tillbaka handlingen eller låter den förstöras. Den som du har gett fullmakten till är skyldig att lämna tillbaka den om du begär det (16 § AvtL). När en skriftlig fullmakt inte går att få tillbaks, till exempel om fullmakten har tappats bort eller av annan anledning inte kan återfås, kan man ansöka till tingsrätten i sin stad om att fullmakten ska förklaras kraftlös. Om ansökan blir beviljad ska du som fullmaktsgivare sätta in en annons i tidningen för att återkallelsen ska göras offentlig (17 § AvtL). Det bör även nämnas att om du förklarat för fullmäktigen att du inte längre vill att fullmakten ska gälla blir du inte bunden av rättshandlingar som företas av fullmäktigen om tredje man känner till eller borde känt till att fullmakten inte längre ska vara giltig (20 § AvtL). Det innebär att du exempelvis kan informera dina barns klassföreståndare om att fullmakten inte längre ska gälla, om du är orolig att fullmakten kommer att användas av din exman i skol-sammanhang.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Kan man ta tillbaka gåvor?

2020-12-02 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag skulle behöva hjälp med en fråga och skulle vara väldigt tacksam för svar!Jag och min sambo har gjort slut. Han friade till mig när vi var tillsammans, vi förlovade oss och idag kräver han tillbaka ringen. Då ringen är en gåva från honom till mig så jag antar jag han inte har rätt till att få tillbaka den men skulle uppskatta att veta vad som gäller i den frågan.Sen gav han sin dator till mig när vi gjorde slut. Jag har skriftligt intyg på att han frivilligt, nästintill tvingande sagt att jag ska ta den. Jag har alltså inte "tvångstagit" den. Han köpte inte datorn till avsikt att jag skulle få den, men gav den som sagt senare till mig. Räknas det som en gåva som han inte har rätt att få tillbaka?Idag hotar han med att stöldanmäla ringen och datorn om han inte får tillbaka dom. Tacksam för svar!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom en dator och en förlovningsring räknas som lös egendom blir gåvolagen tillämplig (1 § gåvolagen). Allmänt om gåvorFör att något ska klassas som en gåva finns det generellt tre förutsättningar som ska vara uppfyllda:1) Gåvan ska ges frivilligt.2) Det ska inte finnas krav på motprestation.3) Det ska finnas en gåvoavsikt.Huvudregeln är att när en gåva har blivit fullbordad går den inte att ångra (1 § gåvolagen). En gåva anses fullbordad när den kommit i gåvotagarens besittning, alltså lämnats över till mottagaren (2 § gåvolagen). Förlovningsringen och datorn klassas troligtvis som gåvorUtifrån de omständigheter du beskriver låter det som att både datorn och förlovningsringen var tänkta att vara gåvor till dig och att de har överlämnats till dig. Om du har burit förlovningsringen på ditt finger borde den anses ha kommit i din besittning. Angående datorn kan du använda det skriftliga intyget på att han gett dig datorn som bevis för att styrka att han har avsett att datorn ska vara en gåva till dig.Det framstår alltså inte som att han har rätt att kräva tillbaka ringen eller datorn.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Vad krävs för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande?

2021-03-03 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vad krävs för att ett skriftligt samt muntligt avtal skall räknas som bindande och giltigt mellan både privatperson till privatperson och privatperson till företag när det ingås med hjälp av en Smartphone. Vilka elektroniska åtgärder krävs för att göra något man har kommit överens om via sms kontra muntligt på telefon bindande? Krävs det exempelvis att man identifierar sig med bank-id innan när man svarar på smset?, krävs det att telefonsamtalet spelas in om muntligt avtal ska gälla?Alltså: hur gör man något man kommer överens om över telefon, i antingen skrift eller muntligt bindande rent juridiskt? Tacksam för svar, tack på förhand!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågor som rör avtal hittas huvudsakligen i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Utgångspunkten är att ett avtal blir bindande genom ett anbud och en accept som motsvarar varandra (1 § avtalslagen). Alltså att den ena parten anger ett anbud som den andra parten godtar. En grundläggande princip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. Generellt finns det inga formkrav för hur avtalet ska utformas. Ett muntligt avtal är som regel bindande. Nackdelen med muntliga avtal är att det kan bli svårt att bevisa att ett giltigt avtal föreligger om den ena parten inte uppfyller sina förpliktelser.För vissa avtal, så kallade formavtal, finns det särskilda krav som måste följas för att avtalet ska vara bindande. Det kan exempelvis vara att avtalet måste var skriftligt. När det gäller telefonförsäljning måste lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler följas, som bl.a. anger att konsumenten skriftligen måste acceptera anbudet för att avtalet ska vara bindande.Som huvudregel krävs alltså inga speciella elektroniska åtgärder för att ett avtal som ingåtts via en smartphone ska bli bindande. Det är bra om avtalet är utformat på ett så tydligt och utförligt vis som möjligt för att undvika att en tvist uppstår och att se till att ha någon form av bevisning för att avtalet har ingåtts. Om avtalet exempelvis ingås muntligen via telefon kan det vara en bra idé att spela in samtalet. Värt att nämna är att om ett företag ska spela en ett samtal måste detta göras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ett annat sätt att säkra bevisning är att efter samtalet skicka personen en skriftlig bekräftelse på det som har avtalats.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,