Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?

2021-09-26 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Har haft en tillsvidareanställning på ett nytt företag i industribranchen som en helt vanlig anställd, ingen chef eller högre position. Hade bara varit anställd i 2 veckor när jag själv sa upp mig! Märkte då att det tydligen fanns inskrivet en konkurensklausul och har idag fått erbjudande om jobb på ett företag i samma bransch med samma arbetsuppgifter. Till saken hör att jag är helt ny i branschen och har inga kunskaper och hann inte heller få i det eller nån utbildning i företaget jag var på eftersom det aldrig hann komma igång innan jag sa upp mig! Så jag har inga kunskaper av jobbet, hade ingen insyn i hur företaget fungerade, hade ingen inblick i kundregister eller liknande hade inte heller nån ekonomisk ersättning för klausulen! Så min fråga är, finns det verkligen nån chans att den klausulen verkligen kan gälla eftersom jag inte kan jobbet, inte har nån insyn och inte får nån ersättning för klausulen?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är som krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande mot en arbetstagare/tidigare arbetstagare.Vad är en konkurrensklausul?En konkurrensklausul förlänger under en viss period den lojalitetsplikt som du har mot din tidigare arbetsgivare. Denna lojalitetsplikt hade upphört i samband med att din anställning upphörde om det inte funnits en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du kan anta anställningar hos konkurrenter och i sådant fall vilka villkor som gäller. När är en konkurrensklausul gällande?Konkurrensklausuler regleras i 3 kap. 38 § avtalslagen. Där framgår det att konkurrensklausuler är gällande mot en arbetstagare/tidigare arbetstagare så länge som denna konkurrensklausul är skälig/rimlig. När man bedömer om en konkurrensklausul är skälig så ska man göra en helhetsbedömning. I denna helhetsbedömning finns det vissa faktorer som man ska ta särskild hänsyn till:- Hur långt konkurrensklausulen sträcker sig över tiden,- Klausulens geografiska giltighetsområde, samt- Vilka nackdelar det innebär att omfattas av en konkurrensklausul i förhållande till de förmåner som erhålls i form av lön och annat.Genom arbetsdomstolens (AD) praxis har man utarbetat denna skälighetsbedömning. Bedömningen av om en konkurrensklausul anses vara skälig görs av domstolen i varje enskilt fall, men några ytterligare faktorer som domstolen kollar på har lyfts fram i det betydelsefulla fallet AD 2015 nr. 8. Dessa faktorer är följande:- Vilket berättigat syfte arbetsgivaren har haft med konkurrensklausulen. I denna bedömning kollar man t.ex. på om arbetsgivaren vill skydda "tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat". Att skydda bestående kundrelationer har också uppfattats som ett sådant berättigat syfte.- I vilken utsträckning som denna konkurrensklausul begränsar en arbetstagares möjligheter att bedriva yrkesverksamhet. Här spelar det roll hur stor omfattningen är av det arbete som arbetstagaren förhindras bedriva men även längden på konkurrensklausulens bindningstid spelar roll.- Vilka sanktioner som är förenade med överträdelse av konkurrensklausulen, samt- Om någon kompensation utgår under bindningstiden och om klausulen varit föremål för seriösa förhandlingar mellan parterna.Vad gäller i ditt fall?Du nämner att du haft en anställning på ett nytt företag i industribranschen som vanlig anställd utan någon högre position. Du var anställd i två veckor och har ingen tidigare erfarenhet av branschen eller kunskaper av jobbet ifråga. Du nämner även att du inte hann få insyn i företaget och att du inte erhöll någon ersättning för klausulen. För det första vet jag inte hur långt i tiden din konkurrensklausul sträcker sig, men ju längre den är desto mer krävs det för att denna också ska anses vara skälig. Bindningstiden bör generellt inte överstiga 18 månader (AD 2017 nr. 38). Jag vet inte heller hur stor omfattningen är av det arbete som du förhindras bedriva till följd av klausulen, men om denna är stor krävs det givetvis mer för att den ska anses skälig. Du nämner att du inte har fått någon ersättning för klausulen, vilket talar emot att denna är skälig om det innebär stora nackdelar för dig som arbetstagare att omfattas av denna konkurrensklausul. Se även AD 2009 nr. 63. En annan viktig faktor är huruvida arbetsgivaren har ett berättigat syfte med klausulen. Då du nämner att du knappt hunnit få någon insyn i hur företaget arbetar med sin produkt och inte heller har någon tidigare erfarenhet av branschen, är detta någonting som talar emot att klausulen är skälig. Att arbetsgivaren vill skydda visst kunnande som arbetstagaren har utvecklat på arbetsplatsen är ett sådant berättigat intresse. Jag har svårt att se att en arbetstagare utvecklar sådan kunnande efter en så pass kort tid som du har spenderat hos företaget. Slutligen vill jag lyfta att du nämnde att det var först när du sade upp dig från företaget som du också märkte att det fanns en inskriven konkurrensklausul i anställningsavtalet. Detta talar emot att klausulen har varit föremål för seriösa förhandlingar mellan parterna och även detta tyder på att klausulen kan vara oskälig. Du nämner inte om det finns några sanktioner knutna till överträdelser av klausulen, men beroende på hur dessa ser ut kan även det vara en faktor att beakta i denna skälighetsbedömning. Sammanfattningsvis anser jag att det finns faktorer kopplade till konkurrensklausulen som talar för att denna skulle kunna vara oskälig/orimlig. Om klausulen är oskälig/orimlig kan den alltså inte göras gällande mot dig. Bedömningen av om en konkurrensklausul är skälig är något som domstolen gör i varje enskilt fall, vilket innebär att det varierar från fall till fall. Den bedömning jag har gjort utifrån informationen jag fått av dig kan du endast använda dig av som vägledning. SammanfattningSammanfattningsvis reglerar konkurrensklausuler huruvida man kan anta anställningar hos konkurrenter och villkoren kring detta. En konkurrensklausul är gällande så länge som denna är skälig/rimlig. Denna skälighetsbedömning görs hos domstolen och det har utarbetats praxis hos AD som används som vägledning. Enligt denna praxis ska det göras en helhetsbedömning av om en konkurrensklausul är skälig och det finns vissa faktorer som ska beaktas. Exempel på sådana faktorer är klausulens bindningstid samt om arbetsgivaren kan antas ha ett berättigat intresse med klausulen. I ditt fall verkar det finnas en del faktorer som talar för att klausulen i fråga kan anses vara oskälig. Om denna anses vara oskälig är den inte heller bindande mot dig. Min bedömning är dock endast en vägledning, vilket innebär att du måste ta ärendet till domstol för att få en slutlig bedömning. Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Gäller 14 dagars ångerrätt för installerat ventilationssystem?

2021-08-19 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Jag vill veta om man har rätt för att ångra sig. Vi har redan installerat en FTX system för några dagar sedan och fått inte fakturan än. Företaget har inte gett ingen information om ångerrätten heller och jag undrar har vi rätt att ångra oss? Gäller 14 dagars ångerrätt för installerat sak också? Tack på förhand!
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om 14 dagars ångerrätt gäller för ett installerat ventilationssystem. FTX är ett ventilationssystem som jag utgår ifrån är specialanpassat för ert boende. Om så inte är fallet, kan du höra av dig till oss igen så ska jag hjälpa dig vidare. Om bokningen har skett över telefon eller via internet, kan distansavtalslagen vara tillämplig på din fråga. Lagen innehåller regler om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 § distansavtalslagen). Om ångerrättenEnligt distansavtalslagen har konsumenter som huvudregel rätt till 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Det finns dock undantag från denna ångerrätt. Ångerrätten gäller inte för avtal som avser en vara som har tillverkats enligt konsumentens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen). Om ventilationssystemet är specialanpassat för ert boende, kommer 14 dagars ångerrätt dessvärre inte att gälla. Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge kunden information huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen samt övriga villkor för ångerrätten (2 kap. 2 § nionde punkten distansavtalslagen). Detta ska ges på ett klart och begripligt sätt för dig som konsument (2 kap. 3 § distansavtalslagen). Företaget borde alltså ha gett er information om ångerrätten innan ni ingick avtalet. SammanfattningSom huvudregel gäller 14 dagars ångerrätt för varor som har köpts på distans. Denna ångerrätt är dock undantagen för varor som är specialanpassade efter konsumentens anvisningar. Ångerrätten gäller därför inte för ett specialanpassat ventilationssystem. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vad gäller vid ingående av avtal med personer under 18 år?

2021-06-29 i Omyndiga
FRÅGA |HejsanDriver ett AB och håller har planer på att ingå i samarbete med diverse influensers på tillexempel Instagram, men lite fundersam hur det ser ut ifall personen i fråga är under 18 årDå de ska få en vara av oss för att göra reklam för denna på deras profil så behövs kontrakt för hur upplägget ska se ut inom samarbetet.Behövs målsmans underskrift på kontrakt för att det ska gälla eller är det inte möjligt från första börjar ifall personen är under 18?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid ingående av avtal med personer under 18 år. Jag kommer att utgå ifrån att de samarbeten du beskriver baseras på avtal för varje samarbete och att det inte är fråga om någon anställning. Barn under 18 år är omyndiga och har därför en begränsad rättshandlingsförmåga. Det finns därför speciella regler om ingående av avtal för barn under 18 år och dessa kan hittas i föräldrabalken (FB). Barn har en begränsad rättshandlingsförmågaUtgångspunkten är att den som är under 18 år är omyndig och endast har en begränsad möjlighet att ingå avtal, ta emot gåvor och ta hand om sina tillgångar (9 kap. 1 § FB). Barn kan alltså inte ingå avtal på egen hand utan förmyndares (vilket oftast är föräldrarna) samtycke krävs för detta (9 kap. 6 § FB). Om ett barn ändå skulle ingå ett avtal utan samtycke så är detta avtal ogiltigt såvida inte förmyndaren samtycker i efterhand. Det bör även nämnas att ett avtal inte behöver vara uttryckligt utan även underförstådda samtycken är giltiga. Sammanfattning Sammanfattningsvis krävs föräldrarnas samtycke för att ni ska få ingå avtal med influencers under 18 år. Detta samtycke behöver inte vara uttryckligt i form av till exempel en underskrift, utan det kan även vara underförstått. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Vad ska man tänka på när man ger bort en gåva?

2021-08-27 i Gåva
FRÅGA |HejMin mamma gick bort för ett år sen och kvar har vi min pappa. Vi är fyra syskon som vill hjälpa till med hans ekonomi då han inte har jättemycket pengar. kan vi utan krångel ge honom tex 10 000 kr var? Eller krävs det något mer än att bara föra över pengar till hans konto?Det är som vi vill hjälpa honom att ha pengar till att ta hand om sitt hus, sin hund och sej själv utan att behöva fattas nåt då han är över 70 år gammal.
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att föra över en summa pengar till en närstående. Eftersom att du och dina syskon inte kräver någonting tillbaka från er far, kan det vara fråga om en gåva. Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen är gåvor skattefria. En gåva är fullbordad så fort den hamnar i mottagarens besittning (2 § gåvolagen). Det finns dock några kriterier som måste vara uppfyllda för att något ska anses vara en gåva, vilka jag kommer att förklara nedan. Kriterierna för en gåvaFör att det ska vara fråga om en gåva måste följande kriterier vara uppfyllda:- Det måste vara fråga om en förmögenhetsöverföring, dvs gåvan ska ha ett värde som flyttas från givaren till mottagaren,- Denna förmögenhetsöverföring ska ha skett frivilligt, och- Syftet ska vara att gynna mottagaren, dvs det ska finnas en gåvoavsikt (se t.ex. NJA 1991 s. 748).Gåvan måste även vara benefik, dvs ges utan en motprestation. Om gåvan ges som en ersättning för utförd prestation kallas det istället för en remuneratorisk gåva, och sådana är inte skattefria. Vad gäller i ditt fall?Utifrån den beskrivning jag fått av dig verkar kriterierna för en gåva vara uppfyllda och ni kommer då inte att beskattas på gåvan. Jag vill dock understryka att det är viktigt att ni ser till att kriterierna faktiskt är uppfyllda, annars riskerar ni att beskattas. Vid gåva av lös egendom, vilket pengar är, behövs inte heller något gåvobrev. Även om det inte är obligatoriskt enligt lag att upprätta ett gåvobrev, kan det vara fördelaktigt då det till exempel kan användas som dokumentation på att en överföring av gåva faktiskt har skett. I gåvobrevet kan man även skriva in villkor för gåvan om sådant skulle finnas. SammanfattningSammanfattningsvis är gåvor skattefria enligt inkomstskattelagen. För att något ska anses vara en gåva måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Det måste vara fråga om en förmögenhetsöverföring som sker frivilligt och med gåvoavsikt. Dessutom får det inte finnas någon motprestation. Vid gåva av lös egendom, som pengar, ställs inget krav på upprättande av gåvobrev. Det kan dock vara fördelaktigt att upprätta ett gåvobrev trots att det inte är ett krav. Utifrån den informationen jag fått verkar ni inte behöva göra mycket mer än att föra över pengarna till er far utan att det ska uppstå konsekvenser, till exempel i form av beskattning.Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Vad krävs för att något ska räknas som en tyst accept?

2021-08-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Om jag som företagare skickar ut en faktura till en kund med betalning inom 20 dagar, och denna kund inte säger något om antalet dagar, räknas detta då som en tyst accept? Jag har skickat en faktura som förfaller imorgon och den är ännu inte betald. Visst kan jag räkna med att pengarna ska vara inne senast imorgon då min kund ingått en "tyst accept" och då godkänt 20-dagars förfallotid?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som krävs för att någonting ska räknas som en tyst accept, samt om situationen du beskrivit ovan räknas som en tyst accept. Regler om detta finns i avtalslagen och det är denna lag jag kommer att använda mig av när jag besvarar din fråga.Vad innebär tyst accept?Tyst accept innebär att man blir bunden av ett avtal genom att man förhåller sig passiv. Huvudregeln är att passivitet inte medför avtalsbundenhet, men i undantagsfall kan även passivitet leda till att man blir bunden av ett avtal. Tyst accept regleras i 4 § andra stycket, 6 § andra stycket samt 9 § avtalslagen. Avtalsbundenhet genom passivitet kan uppkomma till exempel om en person uppmanar en annan person att avge ett anbud, utan att sedan ange om denne accepterar anbudet eller avstår från det (9 § avtalslagen). Vad gäller i ditt fall?I ditt fall kan det vara fråga om en tyst accept från kundens sida, förutsatt att kunden har uppmanat dig att avge ett anbud. Kunden kan då ha accepterat tidsfristen på 20 dagar genom att ha förhållit sig passiv. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,