Får avtal reglera köparens rätt att eventuellt sälja en hund vidare?

2021-01-23 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag och min fru håller på att titta på att adoptera en hund. På en av adoptionsbyråernas hemsida listats det kontrakt man behöver ingår vid adoption av en hund från dem. För att adoptera en hund så betalar man en avgift. Vad jag förstår så ses en hund som lös egendom och i lagens mening är det ingen skilland från att köpa en hund som en möbel från IKEA. Min fråga gäller vissa av de klauser som finns i kontraktet. Under rubriken "Dina skyldigheter som adoptör" kan man bland annat hitta klasuer som: "Om hunden av någon anledning inte kan bo kvar hos Dig måste detta omedelbart meddelas till *adoptionsbyrån*". Adoptören förbinder sig att inte omplacera hunden utan godkännande från oss. Se även punkt15"- Kan de reglera vem jag får överlåta min egendom till?"Vi förbehåller oss rätten att hälsa på hunden i dennes nya hem. Om vi finner att hunden inte behandlats väl eller far illa på annat sätt har vi rätt att återta hunden. Ingen ersättning utgår i dessa fall. Vid behov, om SFS 1988:534, § 2 f f, Djurskyddslagen (med ändringar) är åsidosatt, kommer aktuella tillsynsmyndigheter att kopplas in"- Har de rätt till detta?Under lagvval finner man detta: "Finner *adoptionsbyrån* att kontraktsbrott begåtts kommer skadestånd om minst 15 000kr att utkrävas. Tvist rörande detta avtal eller bedömning av om kontraktsbrott föreligger skall överlämnas till allmän domstol. Svensk lag tillämpas (internationell privaträtt"- Är dessa klauser och kontraktet skäligt?Tack på förhand!
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan du ställer är avtalsrättslig och regleras i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad Avtalslagen - förkortad AvtL. Enligt 1 § AvtL är avtal bindande. Vid köp av valp från uppfödare är det inte helt ovanligt att det tillkommer klausuler om säljarens rätt att ta x antal valpar på en hund samt krav på att hunden ska ställas ut x antal gånger. Äganderätten kan således göras avhängig på att avtalade antal kullar ska ha fötts innan man helt och hållet äger hundensjälv, och skadestånd kan utgå om man skulle utebli från utställningstävlingar såsom avtalat. Klausuler om att säljaren ska ha rätt att köpa hunden för det fall köparen efter en tid inte kan ha den kvar kallas optionsklausuler, och dessa kan med fördel förenas med vitesklausuler - dvs att ersättning ska utgå om kontraktbrott sker. Får säljare reglera vem du säljer din egendom till?I ditt fall är fråga om en omplaceringshund som i sin tur inte får omplaceras av adoptanten utan adoptionsbyråns godkännande. Detta är visserligen en inskränkning av äganderätten, men eftersom avtalsfrihet som utgångspunkt råder i Sverige så är det fullt tillåtet. Denna avtalsklausul (och övriga klausuer) är enligt min tolkning av hur du redogjort för omständigheterna tydligt intagen i avtalstexten vilket innebär att om du väljer att adoptera en hund därifrån har du accepterat ifrågavarande klausul, och skulle du omplacera hunden utan deras tillstånd begår du således kontraktsbrott. Vad de menar med att godkänna en eventuell vidareöverlåtelse är dock inget jag kan bedöma utifrån frågeunderlaget. Här är mitt råd att du kontaktar dem och ber om förtydliganden på den här punkten så att ni förstår varandra. Är vitesklausulen oskälig?Om adoptionsbyrån skulle kräva 15 000 kronor och begära hunden tillbaka så har de naturligtvis bevisbördan för att de omständigheter som åberopas faktiskt föreligger. De kan alltså inte utan vidare kräva hunden tillbaka och 15 000 kronor på det, utan deras påståenden måste bevisas för att du ska ha en rättslig skyldighet att inrätta dig efter de kraven. Om Klasulen är oskälig beror på omständigheter som aktualiserar en eventuell tvist - men i det sammanhang som du presenterat finns det inget särskilt att anmärka på.Får de förbehålla sig rätt till att göra besök efter köpet?Att de vill göra besök hos de som adopterar är inte i sig oskäligt, sett till vad adoptionsbyråns syfte är så får man räkna med att de på ett eller annat sätt ser till att hundarna mår bra när de lämnar byrån - men vad som kan behöva förtydligas är hur dessa besök ska gå till och hur ofta de ska ske. Ett alternativ hade varit att kontakta dem och be dem förklara vad de menar eftersom denna punkt kan innebära att de anser sig ha en bestående rätt att göra besök - men den kan även betyda att de förbehåller sig rätten att komma på ett enda uppföljningsbesök. Det är svårtolkat från mitt perspektiv men du kan konsultera avtalet och se om detta specificeras, och om inte så bör du kontakta dem och se vad de menar med klausulen.Får de kontakta tillsynsmyndigheter om hunden skulle fara illa?Vad beträffar deras rätt att kontakta tillsynsmyndigheter om de skulle upptäcka att en hund hamnat i en miljö som den lider skada av så har de, precis som du själv, rätt till det. Detta är rimligt om du föreställer dig att du själv säljer en hund och denna sedan inte ges tillräcklig tillsyn av köparen (jämför 2 kap 4 § Djurskyddslagen). Djurskyddslagen gäller oavsett om den förs in i avtalet eller inte, men här har adoptionsbyrån satt in den som en "påminnelse". Man kan inte med framgång förhandla bort sin rättighet att anmäla brott och dylikt. Om de, utan ersättning, skulle ta hunden ifrån en adoptant som accepterat avtalsvillkor som säger att de har rätt till det om hunden far illa - så är detta också en del av avtalet och således något de har rätt till. Här ligger åter igen bevisbördan på dem - de kan ju inte sälja en hund till er och sen utan vidare anklaga er för diverse och få tillbaka hunden utan ersättning. SammanfattningDet du redogjort för låter för mig som skäliga villkor och ingenting jag reagerar negativt på. Även skadeståndsbeloppet förefaller rimligt avvägt. Om jag får komma med råd så är det att du kontaktar adoptionsbyrån och ber dem förklara sin praxis främst på hur de utför besöket/besöken men även hur mycket de lägger sig i en eventuell vidareöverlåtelse av hunden. Om de ger dig svar du inte gillar så bör du välja en annan adoptionsbyrå. Detta är trots allt ett utbud och ingenting du behöver binda dig till om du inte gillar deras villkor. Om du skulle gå med på villkoren och sedan bryta mot dem och hamna i en tvist så kan du visserligen hävda att avtalen är oskäliga och bör jämkas mot bakgrund av 36 § Avtalslagen, men eftersom du i det fallet gått med på villkoren, villkoren har varit tydliga -samt att villkoren inte är oförutsägbara eller på annat sätt oskäligt betungande för dig så kommer en sådan tvist sannolikt inte leda till att villkoren anses oskäliga. Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att höra av dig igen om jag varit otydlig eller om du har fler frågor.

Hur ska vårt nyttjanderättsavtal tolkas när mycket har lämnats oreglerat?

2021-01-22 i Avtal
FRÅGA |Hej,Vi har sjöbodskontrakt som skrevs 1971, där delägare betalade för uppförande , står för kostnad av underhåll och har dispositionsrätt.Bodarna och mark ägs av tomtägarföreningen. Ovan dokumenterat i ett avtal som gäller tillsvidare utan något slutdatum.Så funderingar/frågor,- Det är ingen tidsgräns definierad i dessa, behövs inte det i avtal som gäller dispositionsrätt eller finns det någon lagstadgad tidsgräns ? (Motsvarande Arrende avtal som har en begränsning på 50 år om jag fattar rätt) Om inte så gäller dessa avtal tillsvidare.- Delägarna har betalt för sjöbod och ansvarar för löpande underhåll, men det finns ingen typ "årlig avgift". Är detta ok, eller behöver vi ngn form av avgift för att avtalet skall vara giltigt ? - Om, kan underhållskostnaden ses som årlig avgift?
Jacob Björnberg |Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. En tomtägarförening äger en fastighet på vilken det står ett antal sjöbodar som från början och till fullo upprättades av andelsägarna (medlemmarna) själva som idag även står för det löpande underhållet. Mot detta besitter vissa av föreningens medlemmar, bland annat du själv, en nyttjanderätt till sjöbodarna och kopplad till detta har du några avtalsrättsliga frågor, vilka följer av din ärendebeskrivning enligt ovan. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av frågorna är lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL), men viss hänsyn måste även tas till avtalsrättsliga principer och/eller resonemang eftersom lösningen egentligen inte går att finna direkt i den för avtalsrätten ganska så allmänt hållna lagstiftningen. I Sverige råder det nämligen en mycket långtgående disposivitet, avtalsfrihet, varför det i första hand ofta ankommer på parterna att själva reglera sina inbördes förehavanden. Några inledande hållpunkter och ett avtalsrättsligt resonemangAvtal kan ingås muntligt, skriftligt och konkludent. Den sistnämnda varianten betyder "underförstått" eller "genom parternas ageranden". Bindande avtal kommer sedan till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av parterna, 1 § AvtL. Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas). Utifrån din ärendebeskrivning är det tydligt att någon form av anbuds- och acceptutväxling i vart fall skedde vid tidpunkten för avtalsslutet, alltså när du skrev på sjöbodskontraktet, och vad som däri manifesterades utgör naturligtvis basen för den rättsliga bedömningen. Men samtidigt och mot bakgrund av dina frågor verkar mycket ha lämnats oreglerat varför avtalet i övrigt kan behöva tolkas för att utröna om några tilläggsklausuler eventuellt kan ha införlivats i avtalet, antingen muntligt eller genom ett av parterna konkludent handlande, och som då kanske skulle kunna ge svar på en eller flera av de nu uppkomna frågorna.Under förutsättning att du och tomtägarföreningen, utöver den befintliga avtalstexten, har handlat utifrån och följt vissa givna villkor och/eller underförstådda (tysta) överenskommelser avseende kostnader, bruket och förvaltningen av sjöbodarna talar detta för att det ligger något sorts konkludent ingånget avtal i botten för den aktuella situationen. Avtalsinnehållet kan jag då av förklarliga skäl inte närmare uttala mig om eftersom den praxis (sedvänja, partsbruk) som eventuellt kan ha utbildats mellan dig och tomtägarförening naturligtvis inte är någon allmänt känd materia. Men så länge du och föreningen inte har accepterat att en part ensamt äger rätt att diktera nya villkor (vilket i de allra flesta snarlika sammanhang torde framstå som högst osannolikt) bör en godtycklig justering av avtalsinnehållet utgöra ett avtalsbrott. Vid konkludent ingångna avtal, och i förekommande fall även vid skriftliga sådana, saknas dock inte sällan uttryckliga bestämmelser om eventuella påföljder vid brott mot avtalet och den tillhörande lojalitetsplikten gentemot motparten varför allmänna skadeståndsrättsliga principer istället kan komma att aktualiseras i en sådan situation.Måste det finnas en tidsgräns i den här typen av nyttjanderättsavtal? Och vad gäller egentligen angående den uteblivna avgiften?Det korta svaret på den första frågan lyder; Nej, ett tillsvidareavtal, likt andra typer av avtal som löper tillsvidare (exempelvis ett anställningsavtal avseende en tillsvidareanställning), behöver inte tidsbestämmas, vilket ligger i sakens natur. Det stämmer förvisso att det för arrendeavtal föreligger en bortre tidsgräns om 50 år (jfr 7 kap. 5 § jordabalken), men i det här fallet handlar det om en dispositionsrätt, en sedvanlig nyttjanderätt, och precis som vid andra hyresavtal kan ett sådant gälla tillsvidare. Mot bakgrund av den ovan nämnda avtalsfriheten ska dock noteras att det inte finns någonting som hindrar parterna från att avtala om annat, vilket även är möjligt inom arrenderätten. Min uppfattning är således att ditt sjöbodskontrakt löper tillsvidare.När det sedan gäller avgiftsfrågan finns det dessvärre inga givna svar, men som det inledningsvis påpekades utgör avtalet grunden för den rättsliga bedömningen och av sjöbodskontraktet framgår det i och för sig inte uttryckligen, men indirekt, att dispositionsrätten inte ska vara förenad med något avgiftsuttag. Givet att några dolda (tysta) avtalsvillkor inte har förts in konkludent i kontraktet och därmed förändrat innehållet bedömer jag, som svar på din andra fråga, att avtalet är giltigt trots att dispositionsrätten eventuellt utgår mot noll kronor i ersättning. Skulle det föras fram en annan uppfattning, alltså en avvikande mening, från styrelsens sida blir detta i praktiken en ren förhandlingsfråga er emellan och skulle inte frågan kunna lösas internt kommer ni bli nödgade att behöva hänskjuta ärendet till en domstol. Detsamma gäller huruvida det går att likställa underhållskostnaden med en årlig avgift för det fall styrelsen skulle begära att en sådan tas ut av dig. Men med tanke på att såväl uppförandet som underhållet har bekostats av dig menar jag att det går att argumentera för din mening, men samtidigt är det naturligtvis fullt brukligt att ta ut en avgift vid begagnande av annans mark. Och av processekonomiska skäl är definitivt en uppgörelse i godo att föredra för alla inblandade framför en domstolsförhandling. Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Behöver vi skriva en framtidsfullmakt eller räcker det att vi är gifta?

2021-01-19 i Avtal
FRÅGA |Jag och min man är gifta. Min fråga är om vi har någon nytta av att skriva framtidsfullmakt där maken får fullmakten eller om det redan täcks av det faktum att vi är gifta?
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En framtidsfullmakt utges till en annan person som senare ska kunna ta hand om fullmaktsgivarens angelägenheter när denne själv inte längre kan sköta sånt med anledning av sjukdom eller annat försvagat tillstånd (1 § i lagen om framtidsfullmakter). Fullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, som kan anges i fullmakten om det önskas (2 § lagen om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt kan vara ett alternativ till en god man.För att svara på din fråga, har äkta makar inte rätt att företräda varandra utan den andres samtycke. Exempelvis om ni har gemesamma tillgångar, ägodelar eller bankkonton kommer det krävas samtycke/ underskrifter eller en fullmakt ifall en av er vill göra något utan den andra vad gäller dem. Därför kan det vara bra att skriva en framtidsfullmakt, även kan det vara bra att ha för säkerhets skull. Mitt råd är att ni skriver en framtidsfullmakt för att ha tryggheten att veta att den andra redan har fullmakt att fortsätta sköta angelägenheterna, ifall något skulle drabba någon av er. Jurister brukar kunna hjälpa till med att upprätta en framtidsfullmakt. Om ni vill skriva en själva är kraven att den ska 1) vara skriftlig, 2) bevittnas av två personer, därbland inte fullmaktshavaren och 3) att det står tydligt med på fullmakten vem som utfärdar den, vem som är fullmaktshavare, vad fullmakten ska omfatta, och om det ska finnas andra villkor ex. när den ska bedömas träda i kraft (3-5 §§ lagen om framtidsfullmakter).Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Vad avgör om ett avtal är legitimt och juridiskt bindande?

2021-01-17 i Avtal
FRÅGA |Hej hej. Jag har en fråga gällande kontrakträtt i allmänhet. Hur mycket kan man teckna kontrakt gällande? Vad avgör om ett kontrakt är legitimt och juridiskt bindande eller inte? Jag har massor av tänkbara exempel. Men här kommer ett konkret: Kan jag köpa silikontuttar till min flickvän och dessutom låta henne skriva på ett kontrakt där det står ungefär "om vi gör slut ska dessa betalas tillbaka". Uppskattar all hjälp.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt finns en grundläggande princip om avtalsfrihet. Det innebär att man får avtala med vem man vill om vad som helst. Men det innebär också att man inte behöver avtala om man inte vill. Det finns dock många undantag från principen om avtalsfrihet. Det är till exempel inte möjligt att avtala bort tvingande lagstiftning.Avtal som inte avser överenskommelser vilka medför åtskilliga rättigheter eller skyldigheter för parterna kan inte anses som avtal i juridisk mening. Att två parter har avtalat om att gå på bio kan till exempel inte anses som en juridisk överenskommelse.Ett avtal kan helt eller delvis ogiltighetsförklaras på grund av att det anses oskäligt (36 § avtalslagen). Bestämmelsen tar sikte på situationer som anses oacceptabla. Vid bedömningen om ett avtal anses oskäligt ska hänsyn tas till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalet tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheter i övrigt.Vidare är det inte tillåtet att ingå avtal som innebär att en part ska begå ett brott. Avtal som anses ha ett oetiskt innehåll kan också vara otillåtna. Till exempel hade en man erbjudit en kvinna, som var gravid, en stor summa pengar om hon gjorde abort. Kvinnan gjorde abort men fick aldrig pengarna. Domstolen ansåg att en fråga om abort är oetisk att avtala om. Avtalet var ogiltigt på grund av att det stred mot goda seder. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har budat på tradera, är det bindande?

2021-01-23 i Avtal
FRÅGA |Har budat på en telefon på Tradera och jag vill begära kvitto men det finns inget att det hade jag inte bett från början skriver säljaren och nu vill han att köpet ändå ska genomföras Vad har jag för lagliga rättigheter i denna fråga
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att ställa din fråga till oss på Lawline. Jag förstår det som att du har köpt varan från en privatperson genom Tradera. Vi kommer därför behöva använda oss av köplagen, men även avtalslagen i viss mån. Skulle det vara så att du har köpt från en näringsidkare genom Tradera kan svaret skilja sig något åt och du är i sådana fall varmt välkommen att skicka in en ny fråga. Bindande avtalDu har genom att lägga ett bud på telefonen ingått ett avtal med säljaren. Detta avtal är juridiskt bindande för dig och säljaren (1 § avtalslagen). Vad gäller de olika bestämmelserna i köplagen så gäller dessa såvida du och säljaren inte har kommit överens om något annat (3 § köplagen). Eftersom köpet har skett på Tradera kommer vi behöva beakta deras bestämmelser. Tradera har ett villkor som säger att ett bud är bindande. Med detta menas att du är skyldig att betala för det bud du har lagt. Möjlighet att frångå bindande avtalDe olika påföljderna i köplagen gäller vid fel i vara. För att kunna häva avtalet skulle det således krävas ett fel på telefonen (30 § köplagen). Att det saknas kvitto när säljaren inte har utlovat ett sådant utgör enligt min bedömning inte ett fel. Inom avtalsrätten finns det en stark princip vid namn pacta sunt servanda. Denna innebär att avtal ska hållas. Eftersom du genom att bli användare hos Tradera har godkänt avtalsvillkoren så behöver du visa varför du inte ska behöva betala. Jag kan förstå att du vill ha kvittot till mobiltelefonen, men såvida det inte framgick i annonsen att ett sådant skulle medfölja har jag svårt att se hur du ska kunna undgå att behöva betala. Mina råd till digDet är möjligt för dig att frångå avtalet, men det kan vara svårt att påvisa att du har anledning nog att göra det. Om du misstänker att varan utgör stöldgods eller liknande rekommenderar jag dig att kontakta Tradera. Det skulle eventuellt utgöra en godtagbar anledning till att häva köpet. Du kan även uttryckligen fråga säljaren om varan utgör stöldgods eller om det finns något du behöver känna till om varan. Vill du ha mer ingående hjälp kan du välja att kontakta någon av Lawlines jurister. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och allt allt ordnar sig för dig. Med vänliga hälsningar,

Hur utformar jag en framtidsfullmakt

2021-01-20 i Avtal
FRÅGA |Hej ! Var kan jag finna blanketter att fylla i för följande.Om jag eller min maka blir sjuk och inte kan hantera sin eller våran gemensamma ekonomi skall ansvaret överlåtas till make/maka som är frisk och skall då överta ansvaret för gemensamt och den sjukes ekonomi.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!På din fråga låter det som att ni vill upprätta en framtidsfullmakt. Jag kommer nedan att förklara vad en framtidsfullmakt är och hur ni kan hitta lämpliga mallar för att utforma en sådan.Vad är en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt innebär att du väljer vem eller vilka som ska företräda dig och ha hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ha hand om dem själv på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande (1 § lag om framtidsfullmakter). Den person som du väljer att företräda dig kallas fullmaktshavare. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter (2 § 1 st. lag om framtidsfullmakter).Vilka angelägenheter får en framtidsfullmakt omfatta?I lagen står vilka åtgärder som en framtidsfullmakt inte får omfatta. Man utgår på så sätt i lagen från att så länge framtidsfullmakten inte berör undantagen, så är den tillåten och giltig. De undantag som finns är att en framtidsfullmakt inte kan ge fullmaktshavaren behörighet i frågor om att ingå äktenskap, upprätta testamente eller liknande frågor av personlig karaktär. En fullmaktshavare får inte heller vidta åtgärder enligt hälso- och sjukvårdslagen eller tandvårdslagen (2 § 2 st lag om framtidsfullmakter). Det är dessa undantag som finns för vad en framtidsfullmakt får omfatta. Annars får en framtidsfullmakt omfatta alla andra personliga och ekonomiska angelägenheter.Hur ska en framtidsfullmakt utformas?Det finns ingen generell mall för hur en framtidsfullmakt ska se ut. Det finns dock i lagen en del formella krav som måste uppfyllas. Framtidsfullmakten måste vara skriftlig, du som ger fullmakten måste vara över 18 år och kapabel att själv ta hand om dina angelägenheter (3 § lag om framtidsfullmakt). Fullmakten ska undertecknas av dig själv och bevittnas av två personer som också ska underteckna fullmakten. Den som du ger fullmakt till får inte vara vittne (4 § lag om framtidsfullmakter).Av framtidsfullmakten måste det också framgå att det är just en framtidsfullmakt, vem/vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och om övriga villkor gäller (5 § lag om framtidsfullmakter).Hur kan man upprätta en framtidsfullmakt?Till att börja med så behöver ni en varsin framtidsfullmakt för att ge varandra fullmakt att företräda varandra om någon av er skulle bli sjuk. Det krävs alltså du upprättar en framtidsfullmakt som ger din maka rätt att företräda dig, samt att din maka upprättar en framtidsfullmakt som ger dig rätt att företräda henne.Genom att söka på google kan ni finna en del gratismallar, för att se ett exempel klicka på någon av dessa:Exempel 1Exempel 2Det ni behöver tänka på är dock att mallen är generellt utformad och kanske inte passar just era önskemål. Ni skulle dock kunna kika på mallen för inspiration och sedan utforma ett eget dokument som passar er.Önskar ni personlig hjälp att utforma en framtidsfullmakt för era personliga behov, så rekommenderar jag er att ta hjälp av Lawlines jurister. För att kontakta dem klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Går det få tillbaka ett lån som man givit till någon annan?

2021-01-18 i Avtal
FRÅGA |Hej! För snart ett år sedan tog jag ett lån åt min expojkvän, vid tiden hade han ett fast jobb men MYCKET strul med att hålla i pengarna, och strul överlag i sitt liv med alkohol och droger. Jag skulle först stå som borgenman åt hans lån, men då gränsen var 25 år (jag var 18, 19 år nu) så tog jag ett lån åt honom för att jag tyckte synd om honom. Problemet är att han sedan dess varken hört av sig eller betalat skulden till mig. Ingen närstående till honom har hört av honom heller. Hur dumt det än låter så förstår jag att det är mitt eget fel. Men jag undrar ändå om det på något sätt eller vis går att ta sig ur detta utan att få tag på honom, eller om jag går miste om något.Tack på förhand!
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utan ett avtal eller t.ex. ett skuldebrev är tyvärr dina möjligheter att få tillbaka pengarna små. Som jag tolkar din fråga så har du och din ex-pojkvän inte ingått något avtal gällande att han skulle betala tillbaka pengarna från lånet som du gav till honom. Utan ett avtal eller skuldebrev borde lånet som du gav till din ex-pojkvän troligen ses som en gåva från dig till honom, och om lånet helt och hållet står på dig så blir du själv helt och hållet betalningsskyldig för lånet, även om du givit bort pengarna du fått från lånet. Om det finns mer information gällande ditt fall kan det förändra vad du har möjlighet att göra. Om du vill ge en utförligare förklaring av din situation kan du få en chans till mer hjälp med ditt fall.Om du behöver ytterligare hjälp kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?

2021-01-16 i Avtal
FRÅGA |Hej har två söner födda 98 och 01 .Dom har varsin barnförsäkring .Vid vilken ålder övergår betalning till dom. Båda har arbete .Tacksam för svar
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ska barn börja betala för sin barnförsäkring?Det finns inte några regler om när ett myndigt barn ska börja betala. Istället är det upp till var och en att bestämma hur betalningen ska göras. Antingen fortsätter du att betala eller så börjar dina söner att göra det. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,