VD köper bil utan styrelsens godkännande

2021-10-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om 2 personer öppnar en second hand butik, och sitter i bolagets styrelse. Man anställer sedan en vd men om då VD:n går och köper en bil på bolagets räkning för att kunna ta sig runt, utan att ha pratat med bolagets styrelse. Men ändå fått igenom bilköpet på bolagets räkning. Och det blir kostsamt för bolaget då man redan har många utgifter. Hur löser man detta? Vilken lag reglerar detta?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret regleras i ABL.En VD har befogenhet att göra sådant som faller inom den löpande förvaltningen av bolaget (ABL 8:29 j. 8:36). Avtal som VDn ingår utanför denna befogenhet kan ogiltigförklaras om motparten var i ond tro (ABL 8:42 2st). För det första är det inte ens säkert att bilköpet var utanför VDns befogenhet eftersom många företag behöver bilar i den löpande förvaltningen och en VD anses ha en långtgående befogenhet.Även om köpet faller utanför befogenheten kan det bli svårt att hävda att motparten var i ond tro. Förvisso är ert företag relativt litet men det är inte något motparten nödvändigtvis visste. Eftersom de flesta företag är i behov av bilar är det rimligt att motparten var i god tro om ert behov. Isåfall kan avtalet inte hävas.Min rekommendation är att ni pratar med säljaren och ser om ni kan komma överrens om att häva avtalet. Om säljaren inte går med på det är det förmodligen inte värt att ta saken till domstol (lär kosta mer än det smakar). istället rekommenderar jag att ni säljer bilen till någon annan. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Ingående av kreditavtal under påverkan av psykisk störning

2021-09-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag har under ett maniskt skov tagit ett lån. Efter jag kommit tillbaka till mig själv igen skriver jag till långivaren följande : jag har en allvarlig psykisk störning och under ett maniskt tillstånd ansökte jag om lån hos er, jag har läkarintyg på detta och undrar hur ni ställer er till det? Svaret jag fick var att kontakta kundtjänst. När jag väl får tag i kundtjänsten så sa de att de inte kunde hjälpa mig och att avtalet gällde. Jag förstår att jag inte kan vifta bort lånet hur som helst med de kunde inte sänka räntan ens. (8%) vad har jag för rättigheter och kan jag gå vidare med detta på något sätt i så fall hur?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill komma bort från kreditavtalet. Som huvudregel ska avtal hållas men det finns lite olika tänkbara vägar att gå för att komma bort från ditt kreditavtal. Jag kommer att redogöra för dessa och komma med rekommendationer.Du har en 14-dagars ångerrättEftersom du har ingått ett kreditavtal i egenskap av konsument där kreditgivaren är en näringsidkare, är konsumentkreditlagen tillämplig (1 § konsumentkreditlagen). Denna lag är en tvingande skyddslagstiftning till förmån för dig som konsument och kan därför inte avtalas bort med bindande verkan, om inte något annat uttryckligen framgår av lagtexten (5 § konsumentkreditlagen). Detta är relevant i ditt fall eftersom du har en tvingande 14-dagars ångerrätt som börjar löpa från den dagen du ingick kreditavtalet med kreditgivaren (21 § och 22 § konsumentkreditlagen). Ångerfristen på 14 dagar börjar dock aldrig löpa förrän dokumentation om avtalet m.m. har gjorts tillgängligt för dig (22 § och 14 § konsumentkreditlagen). Vilket innebär att du i praktiken kan ha ångerrätt i längre tid än 14 dagar om inte kreditgivaren har uppfyllt kravet på dokumentation. Denna dokumentation ska bl.a. innehålla information om din ångerrätt (14 § andra stycket punkt 5 konsumentkreditlagen). Värt att tillägga är att ångerrätten inte gäller bostadskrediter, fakturakrediter eller kontokrediter (4 § konsumentkreditlagen).Jag vet inte hur lång tid som har förflutit i ditt fall från då kreditavtalet ingicks, men om vi förutsätter att 14 dagar inte har förflutit bör du utnyttja din ångerrätt. Det gör du genom att meddela kreditgivaren om detta. Ett sådant meddelande kan vara muntligt genom att du t.ex. ringer kundtjänsten. Men bäst ur bevishänseende är såklart att du mejlar eller på annat vis i skrift meddelar kreditgivaren att du frånträder kreditavtalet (23 § konsumentkreditlagen). Vad blir då följden av att du frånträder avtalet genom utnyttjandet av din ångerrätt? Jo, du ska betala tillbaka vad du har lånat plus viss obetald ränta till kreditgivaren inom 30 dagar och långivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat (t.ex. uppläggningsavgift) (24 § konsumentkreditlagen). Efter så har skett är avtalet avvecklat och du kan gå vidare.Ogiltighet på grund av psykisk störningOm ångerrätten av någon anledning inte är ett alternativ kan du invända att kreditavtalet är ogiltigt enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Det är du som har bevisbördan för att visa att du ingick avtalet under påverkan av en psykisk störning och att det fanns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Den psykiska störningen ska åtminstone ha varit en bidragande orsak till avtalets ingående. Här är ditt läkarintyg ett viktigt bevismedel. I allmänna reklamationsnämndens avgörande ARN 1999–4689 kom nämnden fram till att ett läkarintyg räckte för att bevisa psykisk störning i samband med avtalets ingående, och avtalet förklarades därför ogiltigt. Huruvida kreditgivaren var i god tro (insåg eller borde ha insett att du var påverkad av en psykisk störning) spelar ingen roll för avtalets giltighet. Däremot har kreditgivaren rätt till ersättning för sina eventuella kostnader som denne har haft i anledning av avtalet om denne var i god tro om din psykiska störning. Det är du som behöver bevisa att kreditgivaren insåg eller borde ha insett din psykiska störning för att du ska kunna slippa stå för sådana eventuella kostnader (RH 1983:126). Kreditgivarens kostnader kan ibland uppskattas till ett skäligt belopp (35 kap. 5 § rättegångsbalken). Verkan av att avtalet är ogiltigt blir att du ska betala tillbaka vad du har lånat, men bara om beloppet anses ha varit till nytta för dig, vilket troligtvis får anses vara fallet. Och kreditgivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat.Du har rätt att betala din skuld i förtidDu har alltid en rätt att betala tillbaka din skuld i förtid, delar av den eller hela beloppet. Men kreditgivaren har då rätt till viss ersättning (32 § första stycket konsumentkreditlagen). Du ska dels betala ränta och andra kostnader fram till förskottsbetalningen, dels eventuellt en viss ränteskillnadsersättning för den tid som återstår på lånet om ett sådant villkor finns i avtalet (36 § konsumentkreditlagen).RekommendationJag rekommenderar att du i första hand utnyttjar din ångerrätt om den fortfarande gäller. Annars får du betala i förtid, vilket troligen är smidigare än att invända att du ingick avtalet under psykisk störning, där du har viss bevisbörda m.m. Om du väljer att hävda psykisk störning behöver du få till stånd en talan om ogiltighet om inte kreditgivaren går med på invändningen, genom att du ansöker om stämning till tingsrätten. Vad en ansökan om stämning ska innehålla hittar du i 42 kap. 2 § rättegångsbalken.Med vänliga hälsningar,

Lurad av chefen att ingå uppsägningsavtal

2021-09-18 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej!Jag har blivit lurad till att skriva på ett uppsägningsavtal.Jag har haft kontakt med facket tidigare, och min chef och facket hade möte i förrgår. Chefen kommer till mig dagen efter och säger att facket ej kan hjälpa mig, i vilket jag säger upp mig. I efterhand visar det sig att han har ljugit för både mig och facket, och haft som uppsåt att jag ska säga upp mig.Vad gör jag nu?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din situation som att din chef lämnat oriktiga uppgifter till dig i syfte att du skulle ingå ett uppsägningsavtal, och att du efter ingående av avtalet fick vetskap om chefens lögner.Ogiltigförklarande av avtal man blivit lurad att ingå enligt avtalslagenFör att besvara din fråga kommer vi att titta på den allmänna avtalsrättens regler, som främst finns i avtalslagen. Dessa regler kan tillämpas på alla typer av avtal, däribland uppsägningsavtal.Om någon svikligen förleder annan att ingå avtal, gäller inte avtalet mot den förledde (30 § avtalslagen). Att medvetet lämna oriktiga uppgifter eller att medvetet förtiga omständigheter av betydelse är två exempel på svikliga förledanden. Ett avtal är alltså inte gällande mot någon som ingått avtalet efter att ha blivit lurad att göra det.Det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtaletAvgörande för bedömningen i ditt fall är om chefen faktiskt ljugit, om chefen ljög i syfte att lura dig att ingå avtalet, samt om chefens lögner hade betydelse för dig vid ingående av avtalet. Enligt dina uppgifter verkar så vara fallet, vilket innebär att det finns goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet. Arbetsdomstolen har i ett fall från 2011 ogiltigförklarat ett uppsägningsavtal på dessa grunder (Arbetsdomstolens dom nr 92 år 2011).Du kan ha rätt till lön och andra anställningsförmåner om ditt uppsägningsavtal förklaras ogiltigt, även fast inget arbete har utförts (se Arbetsdomstolens dom nr 10 år 2017, som är en fortsättning på 2011 års fall ovan). Detta eftersom ditt anställningsavtal då fortfarande anses gällande.Kontakta facketDetta är ett ärende som ditt fack bör ha ett intresse av att driva. Min rekommendation till dig är därför att kontakta ditt fack för hjälp med att driva ärendet vidare. Som ovan nämnt finns det goda möjligheter för dig att ogiltigförklara uppsägningsavtalet.Om facket inte kan eller vill hjälpa dig i ditt ärende är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är avtalet ogiltigt?

2021-09-07 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Är ett undertecknat avtal, samtycke med mera ogiltigt om personen som gick med på det gjorde så under hot och utpressning från andra så han inte vågade vägra? Alternativt att han inte var vid sin sinnes fulla bruk som autism som gör att han har svårt att klara sig i samhället, och förstå signaler från andra som vilseledde honom med falsk eller otillräcklig information.
Maia Sadek |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Det din fråga handlar om är så kallade ogiltighetsgrunder för ett avtal kan tillämpas i ett undertecknat avtal som ingåtts under hot, vilseledande och utnyttjande. Dessa ogiltighetsgrunderna regleras i Avtalslagen (AvtL) kap. 3. Du har däremot inte förklarat vad som faktiskt har skett så jag kommer endast kunna presentera och förklara de olika reglerna och dess innebörd, utan att dra en riktig slutsats för din situation. Tvång I AvtL behandlas ogiltighetsgrunden tvång under två olika bestämmelser. För det första reglerar 28 § AvtL råntvång och 29 § AvtL reglerar lindrigt tvång. Om ett avtal har skrivits under råntvång är avtalet ogiltigt. Med råntvång innebär att tvånget har utövats genom våld mot personen eller genom hot som innebär trängande fara. Denna bestämmelsen omfattar endast mycket allvarliga hot - det ska vara så pass allvarligt att den hotade inte har något annat val än att ingå avtalet. Ett exempel på detta är att personen som hotar är försedd med vapen. Med lindrigt tvång avses bl.a. utpressning och tvång som inte anses utgöra trängande fara. I de fall den som blir utpressad/hotad har möjlighet att välja mellan olika alternativ, även om inget av alternativen är bra, handlar det om lindrigt tvång. Den som utpressar/hotar måste dessutom vara i ond tro, vilket innebär att personen måste vara medveten (eller åtminstone borde vara medveten) om hotet/utpressningen. Svek och ocker Det framgår även av din fråga att motparten har vilselett personen med autism genom att lämna falsk och otillräcklig information. Detta kan innebära att reglerna om svek (30 § AvtL) respektive ocker (31 § AvtL) kan tillämpas. Som sagt kan jag inte säga om dessa är tillämpliga då det saknas information i din fråga. För att ett avtal ska ogiltigförklaras pga svek måste motparten ha underlåtit att lämna information eller lämnat felaktiga uppgifter som var av betydelse när du ingick i avtalet. Dessutom måste motparten ha vilselett personen med avsiktligen, alltså att motparten har haft uppsåt. Ocker handlar om att motparten har utnyttjat den andra avtalspartens trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning vid ingåendet av avtalet. Denna regeln kräver ett mycket stort missförhållande mellan de två avtalsparterna. Det är svårt att säga om en person med autism klassas in i någon av dessa begreppen och det skulle förmodligen handla om en omdömesfråga. SammanfattningI och med att du inte har skrivit så mycket om din aktuella situation kan jag inte dra någon riktig slutsats utan du kan själv analysera situationen med grund i det jag har förklarat. Om du skulle få det ytterligare förklarat är du självklart välkommen att skicka in en ny fråga till oss eller höra av dig till en av våra jurister!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att förbjuda radiospelning på ett koloniområde?

2021-10-01 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Är det lagligt att för bjuda radio på ett koloniområde med bara odlingslotter.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Svaret på frågan kommer att baseras på tolkningen att radion och ljudet från radion utgör ett störningsmoment för andra i koloniområdet. Koloniföreningar hyr ut kolonilotter till enskilda personer och har som hyresägare rätt att ställa upp villkor för hyrestagarens användning av kolonilotten, det följer av den allmänna avtalsfriheten.Att ställa upp villkor för radiospelning på området kommer således inte att vara olagligt eller strida mot någon annan regel.Har det däremot inte upprättats något villkor rörande radiospelning på kolonilotten i hyresavtalet kan det utgöra ett avtalsbrott att senare ställa upp ett förbud, enligt förutsättningsläran. Det skall dock framhävas att förutsättningsläran används restriktivt och det krävs en del vad gäller din förutsättning att radio får spelas, för att ens vara tillämplig.Förutsättningen måste ha varit väsentlig för dig. Det vill säga att egenskapen att kunna spela radio på kolonilotten måste ha varit en väsentlig grund för dig att ingå avtalet. Det ska antas att du inte ingår hyresavtalet om du inte får spela radio på kolonilotten. Vidare måste hyresägaren ha insett denna förutsättning och ändå ingå avtalet med dig. Du får heller inte ha vetskap om att det inte är tillåtet att spela radio på kolonilotten.Förmodligen är det så att förutsättningsläran inte går att applicera på ditt fall, men skulle kunna vara det som eventuellt gör radioförbudet olagligt. Med vänlig hälsning!

Kan en person bli återbetalningsskyldig utan att ha ingått ett föregående avtal? Hur får man lånen avskrivna?

2021-09-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Jag har flera frågor.1. Enligt avtalet jag nämner får de skriva mannen på bilen?2. Är detta ett civilmål eller brottsmål?3. Hur får kvinnan avskrivet lånen?En kvinna (K1) blir tillfrågad av en man (M1) att bli medsökande på en bil som M1 ska köpa och sen sälja vidare för att få en förtjänst, hon säger nej. M1 tjatar och säger att hon vid ett tillfälle lovat honom. K1 får dåligt samvete och följer med. Bilhandlaren och en M1 två blancolån på K1s namn utan hennes vetskap. De visar henne ingen information och nämner vid flera tillfällen att hon är medsökande. De skriver ett köpeavtal på bilen, där finns namn, adress, telefonnummer och personnummer på K1 och namn, personnummer ochtelefonnummer på M1. Det står inget om exempelvis vem som äger hur mycket utan det ser annars ut som ett enkelt bilavtal.Bilen står kvar hos handlaren och K1 åker hem. Några dagar senare ser K1 att det är lån i hennes namn och försöker stoppa köpet. Bilhandlaren skriver bilen på M1 som bara några dagar skriver bilen på en annan person. M1 har inte betalat något åter till K1 även om de även skrivit ett kontrakt om att hanska betala alla fakturor som kommer på bilen. K1 tänkte det skulle vara fakturor som parkeringsböter och liknande. Detta är polisanmält. Bankerna vill inte pausa inbetalningarna medan polisärendet är igång för de hävdar civilrätt.
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på första frågan så är det fullt tillåtet att skriva mannen på bilen. I Sverige råder full avtalsfrihet enligt allmänna avtalsrättsliga grundprinciper. Som utgångspunkt gäller alltså att kvinnan är bunden av avtalet som hon skrivit och att mannen är delägare till bilen enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Vad gäller bilköpet är det fritt att låta mannen vara skriven på bilen.Kvinnan i frågan har utan vetskap blivit påskriven två lån. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer är en tredje part aldrig bunden av ett avtal, det innebär att om kvinnan inte vet om att hon har tagit de här lånen eller om hon blivit påtvingad lånen utan att hon var medveten eller ville genomföra bilaffären kommer de inte vara gällande.Kvinnan kan få lånen avskrivna genom att hävda att hon inte är en del av avtalet och därmed inte kan vara gäldenär på lånen. Ett avtal binder aldrig tredje man. Avtalet inbegriper också lånen.Det rör sig om ett civilmål, eftersom något brott här inte har begåtts.Med vänlig hälsning!

Vad kan man göra efter att ha lurats/manipulerats till att skriva på ett avtal?

2021-09-09 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min son som har en diagnosticerad schizofreni har blivit lurad och manipulerad av en "vän" att skriva på ett delbetalningskontrakt på en ny telefon på Webhallen. Sonen trodde på vännen när han sa att han skulle betala varje månad, fett gällde bara att sonen satte namnet och underskriften. Problemet är att "vännen" tog telefonen med sig och har nu helt gått under jorden. Sonen som inte har förstått vad han har gjort och skrivit på kontraktet har skuld på telefonen , 1300 varje månad i ett år! Har skrivit till Webhallen kundtjänst och informerat.Har sonen rätt att få ersättning av sitt försäkringsbolag? Kan Webhallen spärra telefonen via IMIE nummer som väl måste finnas registrerat hos de även om inte asken el telefon finns att tillgå?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din son har diagnosen schizofreni och att detta i åtminstone viss mån påverkar hans vardag och förhållandesätt. Nu har din son skrivit på ett avtal som, till hands ovetande, innebär en skyldighet att under ett års tid betala av en mobil genom månadsvisa poster på 1300 kr. Du beskriver att din son blev lurad och manipulerad in i att skriva på avtalet och att han trodde att vännen skulle göra betalningarna. Jag kan varken uttala mig om huruvida din son har rätt till ersättning från försäkringsbolag eller om Webhallen kan spärra telefonen. Jag anser däremot att det finns en god möjlighet att i domstol vinna framgång genom att yrka att avtalet i sin helhet borde ogiltigförklaras på grund av hur din son utnyttjades. I grund och botten är detta en fråga om huruvida din sons underskrift på avtalet är en giltig rättshandlingen eller inte, och dessa frågor regleras i 3 kap. Avtalslagen (AvtL). Eftersom "vännens" handling kan vara brottslig, går jag även igenom förutsättningarna för att "vännen" ska hållas straffrättsligt ansvarig. Din son kan ha blivit svikligen förledd Förutsättningarna för att en rättshandling, t.ex. en underskrift på ett avtal, är ogiltig, återfinns i 3 kap. AvtL. Där anges en rad konkreta fall då rättshandlingar, som har framkallats på olika sätt, ska anses vara ogiltiga. I ditt fall aktualiseras ogiltighetsgrunden "svek" i 30 § AvtL och ogiltighetsgrunden "ocker" 31 § AvtL. Om en rättshandling anses vara ogiltig gäller den inte för den som ingick rättshandlingen, vilket innebär att ett avtal inte har uppkommit. För att en rättshandling ska kunna ogiltigförklaras p.g.a. svek i 30 § AvtL, krävs att den som rättshandlingen företogs mot (Webhallen i ert fall) antingen själv svikligen förledde den som företog rättshandlingen eller insåg eller borde ha insett att denne svikligen förleddes av någon annan ("vännen" i ert fall). För svikligt förledande krävs i princip att vilseledaren har lämnat oriktiga uppgifter eller undanhållit information. Vidare krävs det att vilseledandet var avsiktligt. I ert fall beskriver du att "vännen" till din son kommunicerade att det är "vännen", och inte din son, som skulle göra månadsbetalningarna. På så vis har "vännen" lämnat felaktiga uppgifter och också undanhållit information. Det är vidare uppenbart att lögnen var avsiktlig, varför ett svikligt förledande föreligger i detta fall. Utmaningen med att hävda att rättshandlingen borde ogiltigförklaras p.g.a. svek är att lagtexten kräver att den som rättshandlingen företogs emot, dvs. Webhallen, insåg eller borde ha insett sveket. Det är ur bevishänsyn problematiskt att övertyga en domstol om att en anställd på Webhallen insåg eller borde ha insett att din son blev svikligen förledd. Om avtalssigneringen gjordes utanför Webhallens affärslokal är det i princip omöjligt att bevisa att Webhallen hade eller borde ha haft vetskap om saken. Din son kan ha blivit unyttjad för sitt oförstånd eller lättsinne En annan ogiltighetsgrund, som dock tyvärr är lika svårt att vinna framgång med som den tidigare, är ocker i 31 § AvtL. För att en rättshandling ska ogiltigförklaras p.g.a. ocker stipulerar lagtexten att någon ska ha utnyttjat någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning för att betinga sig förmåner. Dessa förmåner ska stå i uppenbart missförhållande till det som den utnyttjade erhåller genom transaktionen. Ogiltighetsgrunden ocker tillämpas inte bara på situationen då motparten i avtalet är den som har företagit utnyttjandet, men även då någon annan ("vännen i ert fall") företog utnyttjandet och motparten (Webhallen i ert fall) insåg eller borde ha insett detta. I ert fall är det uppenbart att "vännen" förstod att din son, p.g.a. hans schizofreni, kan lida av lättsinnighet och vara i oförstånd i vissa situationer. Detta utnyttjade "vännen" för att betinga sig förmåner som står i missförhållande till vad din son fick ut ur situationen. Problemet med ockerparagrafen, precis som med den om svek, är att det måste kunna bevisas att någon från Webhallen insåg eller borde ha insett att "vännen" utnyttjade din sons oförstånd eller lättsinne. Det kan vara mycket svårt om inte omöjligt att göra, beroende på omständigheterna vid signeringstillfället. En liknande paragraf, 33 § AvtL, förklarar rättshandlingar som ogiltiga om det skulle strida mot tro och heder att åberopa en rättshandling med tanke på omständigheterna vid rättshandlingens uppkomst. Samma problem råder där - den, gentemot vilken rättshandlingen företogs (Webhallen), måste antas ha haft vetskap om omständigheterna. Sista utvägen: Avtalet är utan tvekan oskäligt med tanke på omständigheterna En sista utväg, som ofta ses som en slags slasktratt för att fånga upp situationer som inte passar in i andra paragrafer i 3 kap. AvtL, är generalklausulen i 36 § AvtL. Enligt lagrummet kan ett avtal ogiltigförklaras om ett avtalsvillkor, som har stor betydelse för avtalet, är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vad som är oskäligt kan vara svårt att avgöra och det är en domstolen som i slutändan avgör det. Villkoret att din son ska betala av 1300 kr varje månad i ett år, är i min mening, högst oskäligt med tanke på omständigheterna vid avtalets uppkomst. Din son lurades och utnyttjades av någon som uppenbarligen förstod att din son, på grund av schizofrenin, är mer utsatt än andra och nog har lättare att gå på saker än andra. Detta är vad som föranledde att din son skrev på avtalet, och är varför jag tror att det finns goda möjligheter för att en domstol skulle ogiltigförklara hela avtalet. Eftersom jag känner till så få omständigheter och bland annat inte känner till din sons ålder eller tillstånd i övrigt, kan det finnas omständigheter som pekar på att domstolen skulle göra en annan bedömning. Utifrån det du har skrivit är det dock svårt att göra en annan bedömning."Vännen" kan ha gjort sig skyldig till brott Avslutningsvis vill jag påpeka att "vännen" kan ha gjort sig skyldig till brott i 9 kap. Brottsbalken (Brb), varför det kan vara lämpligt att göra en polisanmälan mot "vännnen". Till ocker döms den enligt 9 kap. 5 § BrB som avtal eller någon annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån. Ett annat brott som är aktuellt är "oredligt förfarande", vilket enligt 9 kap. 8 § BrB utdöms om någon förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde eller någon i vars ställe denne är. RekommendationOm Webhallen inte frivilligt går med på att säga upp delbetalningskontraktet, rekommenderar jag att du utforskar möjligheterna för din son att väcka talan mot Webhallen i domstol för att yrka att din sons rättshandling borde ogitligförklaras och därmed hela avtalet lösas upp. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Avtals ogiltighet vid demens

2021-08-21 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Min svärmor är dement, finns ett läkarintyg på detta. Körkortet drogs in pga demens. Nu kommer en faktura på ventilationsrengöring( bor i eget hus) och hon har ingen aning! Hon har inte/kan inte beställa detta utan vi tror att de ringt henne och varit påstridiga. Vi har pratat med äldre grannar som också fått påringning av företaget och säger att de varit mycket påstridiga. Min svärmor kommer ju inte ihåg om de ens varit där. Nu bestrider vi fakturan, har vi rätt att göra det med tanke på hennes demens och att hon/vi inte beställt något jobb?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Avtal någon ingått under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. Det är något som framgår av Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Demens är en sjukdom som räknas som psykisk störning enligt lagen. Detta innebär inte direkt att avtalet i ert fall kommer anses som ogiltigt. Hovrätten har i ett fall konstaterat att bristande minnesförmåga i sig inte är samma som att sakna omdöme eller förmåga att förstå vissa sammanhang (Hovrätten för Västra Sverige den 10 september 2015 i mål T 5440-14). Hovrätten fann att person inte saknade förmågan att förstå avtalets innebörd eller konsekvenser trots en Alzheimers sjukdom. Det krävs att det föreligger ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Avgörande för svaret på din fråga blir därför i vilket tillstånd din svärmor var i vid ingåendet av avtalet. Att man har demens innebär inte att man genomgående saknar rätt att ingå avtal. Om avtalet ingicks då hon var i sina sinnes fulla bruk kommer det sannolikt bedömas som giltigt. Det är upp till er att bevisa att hon lider av en psykisk störning och att detta påverkat hennes agerande vid ingåendet av avtalet. Att det finns läkarintyg samt indraget körkort till följd av sjukdomen kan räcka. Med vänliga hälsningar,