Framtidsfullmakt till flera personer

2020-12-30 i Formkrav
FRÅGA |Framtidsfullmakt. - gratis frågor:Vill att mina 2 barn sköter min ekonomi tillsammans,om jag inte längre kan. Måste jag speca vem som gör vad?Kan jag utse ett barn i första hand och barn nr 2 i reserv? Hur formulera?Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har möjlighet att utfärda framtidsfullmakt till flera personerFullmaktsgivare kan utse flera personer som fullmaktshavare. Det är således möjligt att göra så att båda sköter din ekonomi (5 § andra punkten lagen om framtidsfullmakter). Du kan även ange, om du vill, att barnen endast tillsammans får sköta din ekonomi, det vill säga i ett kollektiv.Om jag förstår dig rätt så vill du utfärda så kallade alternativa förordnanden. Detta innebär att du väljer vem som i första hand ska göra uppdraget och vem som i andra hand kan göra det. Till exempel om "x" inte kan eller vill fullgöra uppdraget har "y" möjlighet att göra det.Det är viktigt att du formulerar dig tydligtRent generellt är det viktigt att det tydligt framgår vilka som är fullmaktshavare. Om du därutöver önskar skriva att de endast får göra detta tillsammans eller utfärda alternativa förordnanden är det viktigt att detta framgår tydligt.Skapa enkelt och korrekt en framtidsfullmakt genom vår avtalstjänstJag kan rekommendera att du använder dig av Lawlines avtalstjänst. På detta sätt kan du på bara några minuter smidigt skapa en klar och tydlig framtidsfullmakt. Härigenom kan du vara säker på att fullmakten upprättas på rätta villkor och att din verkliga vilja framkommer.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När krävs vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, (10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Vad händer om något går fel?Genom att enbart bevittna en fullmakt uppkommer inga särskilda rättsverkningar för dig och du som vittne kan t.ex. inte bli ansvarig om fullmäktigen senare skadar sin huvudman (den som utfärdat fullmakten) eller om parterna bryter mot ett avtalsvillkor. Det enda sättet jag kan se att du på något sätt kan ställas till ansvar är om du skulle ljuga om det du bevittnat eller dylikt. Om bevittning krävs för avtalets giltighet kommer felaktig bevittning innebära att avtalet är ogiltigt. Om rättshandlingen du bevittnat blir tvistig och tvisten tas till domstol finns en chans att du kallas som vittne. Om du ljuger som vittne gör du dig skyldig till mened (15 kap. 1 § Brottsbalken).SammanfattningSammanfattningsvis har du som vittne till rättshandling inget ansvar för att parterna upprätthåller rättshandlingens förpliktelser. Om rättshandlingen leder till en domstolstvist kan du dock kallas som vittne och då krävs det att du talar sanning om det du bevittnat. Annars du dömas för mened. Om det kommer fram att bevittningen skett på fel sätt och bevittning är ett formkrav för avtalets giltighet innebär även detta att avtalet är ogiltigt.Hoppas du fick svar på din fråga, Vänliga hälsningar,

Vad gäller för bestyrkande av kopia?

2020-12-06 i Formkrav
FRÅGA |Hej ! ska man alltid skriva på en kopia att den är en kopia som överensstämmer med originalet, samt underskrift? Mvh
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga, så vill du veta vad som gäller för vidimering/bestyrkande av kopia. Vidimering innebär att bevittna och bestyrka att en kopia överensstämmer med originalet. Vidimering/bestyrkande gör man för att intyga att kopian stämmer överens med originalhandlingen. Det finns inget i lagen som stadgar hur ett sådant bestyrkande ska se ut, men det finns allmänna principer. Dock kan det se olika ut beroende på situationen samt att myndigheter kan ha speciella krav på hur det ska göras. Generellt är kravet oftast att personen skriver något i stil med "Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet." och att det sen signeras med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer. Rekryteringsmyndigheten har som krav att två andra personer, som inte tillhör din familj, ska styrka att kopian stämmer överens med originalet. Detta genom att skriva namn, adress och telefonnummer. Viktigt att notera är att man kan inte bestyrka/vidimera en kopia av sin egna handling. Det vill säga, exempelvis om du ska skicka in en kopia av dina betyg, kan du själv inte bestyrka att kopian överensstämmer med originalet, utan någon annan måste göra detta. Ofta kan heller inte familjemedlem göra detta, som nämnt ovan. Men det beror också på situationen. Ibland kan en Notarius publicus (offentlig notarie) utses för att bestyrka en handling. Enligt antagning.se, kan någon du känner eller en myndighetsperson bestyrka kopior av betyg och intyg du ska skicka in. Sammanfattningsvis, för att svara på din fråga räcker det inte med att skriva att kopian överensstämmer med originalet och sin underskrift, utan oftast krävs även namnförtydligande och kontaktuppgifter. Man kan inte själv bestyrka en kopia av sitt egna dokument. Det är alltid bra att fråga den som ska ha den bestyrkta kopian, hur den vill att bestyrkandet ska se ut, om den personen har några speciella krav etc. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några funderingar eller fler frågor är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline. Du kan även kontakta vår juristbyrå, mer information hittar du på lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,

Vad krävs för en korrekt och giltig fullmakt?

2020-11-12 i Formkrav
FRÅGA |HejOm jag vill lämna fullmakt gällande mitt medlemskap i fackförbundet till min vän och skriver gäller från datum 2020-05-01 men vi skriver under det tillsammans datumet 2020-08-01, är fullmakten korrekt och giltig då?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fullmakt finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). Krav på en giltig fullmaktDet finns inga formkrav på hur en fullmakt ska se ut och innehålla för att vara giltig. Detta innebär att till exempel både skriftliga och muntliga fullmakter är giltiga till formen. Det som är viktigt är att fullmakten är så pass tydlig så att motparten förstår vad den innebär och vad den avser. Det kan också vara fördelaktigt att få sin fullmakt bevittnad, eftersom det gör det enklare för dig att bevisa att fullmakten gäller. Det kan också vara så att den som ska acceptera fullmakten (i ditt fall tolkar jag det som att det är fackförbundet) kan ställa vissa krav för att godta fullmakten, så att de är säkra på att det faktiskt är din vilja att fullmakten finns till. Kan fullmakten gälla bakåt i tidenJag tolkar din fråga som att fullmakten är skriven 2020-08-01, men att det i fullmakten står att den gäller bakåt i tiden (från 2020-05-01 och framåt). Egentligen så krävs det att ett giltigt avtal om fullmakt har ingåtts innan en person företar rättshandlingar för din räkning, för att dessa rättshandlingar ska vara giltiga (10 § AvtL). Du som huvudman (du som ger någon annan fullmakt) kan dock i efterhand godkänna rättshandlingarna som en person företagit för din räkning, vilket gör rättshandlingarna giltiga.SammanfattningDet finns inga formkrav när det gäller fullmakter, vilket innebär att den fullmakt du skrivit tillsammans med din vän är giltig till formen. Det kan dock finnas en risk att t ex fackförbundet kräver ytterligare formkrav på fullmakten för att de ska acceptera den. Om personen du gett fullmakt till har företagit en rättshandling innan fullmakten funnits till så krävs det att du som huvudman godkänner rättshandlingen i efterhand för att den ska vara giltig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Gällande att bevittna en fullmakt. Utifrån min fars dödsbo ska vi dödsbodelägare ta över ett bankfack. Min fråga är om de personer som bevittnar en fullmakt vara närvarande när den som ger fullmakten skriver på fullmakten? Eller går det att de personer som ska bevittna kan befinna sig i olika länder?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka handlingar kräver vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, 10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Måste vittnena vara på plats när den som ger fullmakten skriver på?Det finns alltså inget formellt lagkrav på att en fullmakt måste bevittnas för att vara giltig. Avtalslagen är dock dispositiv, vilket innebär att om parterna har bestämt något annat sätt att sluta avtal på än vad som framgår i reglerna gäller det. De flesta av avtalslagens bestämmelser kan alltså frånträdas genom avtal (överenskommelse), handelsbruk eller sedvänja. Det är därför vanligt att t.ex. banker genom egna regler om avtal ställer krav på att en fullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Kolla alltså i första hand upp om några specifika krav finns för de saker ni avser att använda fullmakten till (från er bank m.m.) och ta i så fall utgångspunkt i det. Om ni ändå vill att fullmakten ska bevittnas, utan att specifika krav framgår, kan ni utgå från kraven för framtidsfullmakter. Vad som alltså kan vara bra att tänka på är följande:Det bör vara två vittnen Vittnena bör vara 15 år fyllda och vid sina sinnens fulla bruk (det innebär att de måste förstå innebörden av vad de skriver på) Vittnena bör ha kännedom om vilken typ av handling de skriver under Någon av fullmaktsparterna, make, sambo eller andra släktingar bör inte ställa upp som vittnen I bevishänseende kan det vara bra om vittnena antecknar yrke och hemvist Fullmaktsgivaren (den som ställer ut fullmakten) ska skriva under fullmakten i de två vittnenas samtidiga närvaroSammanfattning:Sammanfattningsvis finns det inget formellt lagkrav på bevittning av fullmakt om det inte rör sig om en framtidsfullmakt. För att bevittningen ska vara så trovärdig som möjligt kan det dock vara bra att följa formkraven för bevittning av framtidsfullmakt ändå. En av dessa krav är att fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i vittnenas samtidiga samvaro. Detta innebär att båda vittnena ska vara i rummet medan fullmaktsgivaren skriver under. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

2020-12-14 i Formkrav
FRÅGA |Hej Kan det vara två stycken som är gifta med varandra som skriver under framtidsfullmakten de är inte släkt med känner personen
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på vittnenNär det ska skrivas en framtidsfullmakt krävs det två vittnen för att fullmakten ska vara giltig (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakt). Av 4 § tredje stycket framgår att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den som genom framtidsfullmakten får rätt att företräda fullmaktsgivaren (1 § lag om framtidsfullmakt). I övrigt hänvisas i 4 § lag om framtidsfullmakt till 10 kap. 2 § och 4 § första stycket ärvdabalken (ÄB).Vilka får inte vara vittnen?Utöver framtidsfullmaktshavaren finns en lista på vilka som inte får bevittna fullmakten i ÄB (10 kap. 4 § ÄB). Dels får vittnena inte vara under 15 års ålder, eller drabbade av en psykisk störning som innebär att de inte förstår bevittnandets innebörd. Någon som är make, sambo, biologisk eller ingift släkt med fullmaktsgivaren får inte heller vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB).SammanfattningDet finns inget hinder mot att de två vittnena är gifta med varandra, så länge inget av vittnena lider av någon psykisk störning eller är släkt med fullmaktsgivaren.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?

2020-11-29 i Formkrav
FRÅGA |Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan kräva bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. I ett sådant fall behöver du vända dig till den banken ifråga för svaret på din fråga. I fall där bevittnande krävs, innebär detta att ett bevittnande är nödvändigt för riktigheten i rättshandlingen och oftast inte för att bevisa innehållet. Den som bevittnat en namnteckning kan komma att bli uppringd av exempelvis banken, där denne oftast behöver uppge vem som är fullmaktsgivare (den som ger en fullmakt) och fullmaktshavare (den som får en fullmakt) i fallet.Det finns ett fåtal rättshandlingar som har formkrav vad gäller bevittnande av namnteckning, och de är:- Testamenten, som behöver vara bevittnat av två personer som dessutom ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk.- Erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.- Då köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning.Dessa namnteckningar måste bevittnas när de skrivs.Sammanfattningsvis beror din fråga på vilken typ av fullmakt det gäller. Det finns inget formellt lagkrav gällande bevittnande av namnteckning, förutom några undantag som jag listat här ovan. Vissa banker, myndigheter och företag kräver ändå att en namnteckning behöver bevittnas och då får man vända sig till dem för få svaret på vad själva bevittnandet innebär.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?

2020-09-10 i Formkrav
FRÅGA |Är avtalet juridiskt bindande? Hej, Om jag tecknar ett avtal med Kalles glasskiosk ab där de i sin tur är "köparen" för mig och jag är "säljaren". Jag har tagit fram en offert/avtal och allting har blivit godkänt och signerat av behörig firmatecknare men där det visar sig att jag ej fyllt i namnunderskriften men där mitt namnförtydligande framgår. Håller detta avtal då juridiskt? I min mening gör det de då behörig firmatecknare har signerat avtalet.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du benämner parterna som köparen och säljaren kommer jag utgå ifrån att det rör sig om ett köpeavtal. Formkraven för avtalet, det vill säga kriterier som måste vara uppfyllda för att avtalet ska anses bindande, beror på om det är fast eller lös egendom som ska köpas/säljas.Köp av lös egendomDet finns inga specifika formkrav för ett köpeavtal när det gäller köp av lös egendom (som jag förmodar var din fråga), vilket innebär att det kan utformas på oändligt många olika sätt. Det är alltså giltigt även om du endast signerat med ett namnförtydligande. Faktum är att det även kan vara muntligt. Om avtalet rör köp av lös egendom är avtalet således giltigt.Köp av fast egendomAvtalet om köp av fast egendom är ett så kallat formalavtal. Det innebär att avtalet måste upprättas i viss form för att bli giltigt. De grundläggande formkraven som måste iakttas är dessa:1) Avtalet ska upprättas i en skriftlig köpehandling.2) Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen.3) Handlingen ska innehålla uppgift om (i) köpeobjektet (lämpligen fastighetens registerbeteckning) och (ii) köpeskillingen.4) Det ska finnas en så kallad överlåtelseförklaring i köpehandlingen.Saknas något av minimikraven är hela avtalet ogiltigt.Köpeavtalet blir inte bindande innan samtliga parter undertecknat köpehandlingen. Har exempelvis endast säljaren undertecknat avtalet är det inte bindande för varken säljaren eller köparen och såväl säljaren som köparen kan frånträda köpet. Bundenhet inträder samtidigt för bägge parter först när samtliga parter undertecknat.Namnförtydligande som signaturVad gäller endast namnförtydligandet blir det svårt i bevishänseende då det kan göras gällande att vem som helst skrivit ditt namn. Om avtalet rör köp av fast egendom, kan avtalet således anses ogiltigt tills dess att du undertecknat med din signatur.Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!Vänligen,