Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?

2021-09-19 i Gåva
FRÅGA |Hej!Får en gärningsman som beviljas skadestånd använda det till att ersätta brottsoffret?
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja: Om en person beviljas skadestånd, får han eller hon råda fritt över sina pengar. Personen får bestämma att en samtyckande mottagare (t.ex någon som utsatts för brott) ska få dessa i gåva. Mitt svar på din fråga förutsätter avsaknad av kontaktförbud. Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?

2021-09-18 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag läste att att löfte om gåva är bindande om gåvogivaren ufäst gåvan inför stor publik. Vad räknas som stor publik? Finns det några avgöranden från hd som svarar på detta?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar när ett löfte om gåva är bindande.Löfte om gåva av fast egendomInledningsvis kan anföras att det är viktigt att göra skillnad mellan löfte om gåva av fast och lös egendom. Gåva av fast egendom förutsätter att vissa formkrav är uppfyllda, vilket framgår av (4 kap. 29 § jordabalken). Detta innebär att ett löfte om att ex. skänka bort ett hus till någon annan inte är giltigt förrän samtliga formkrav är uppfyllda. Kraven som måste vara uppfyllda återfinns även i (4 kap. 1 § jordabalken). Löfte om gåva av lös egendomGåvor och regelverket kring dessa återfinns i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Gåvolagen). I 1 kap. 1 § framkommer att ett löfte om gåva är bindande, om den gjorts skriftligt i en urkund som överlämnats till gåvotagaren. Förenklat innebär detta om ett löfte gjorts skriftligt om att gåva ska utgå varpå detta sedan överlämnats till den som ska motta gåvan, så är löftet därmed bindande ur svensk rätt.I din bakgrundsinformation saknas mer detaljerad information beträffande hur löftet framkommit. Min uppfattning av frågan, är att det inte har betydelse huruvida utfästelsen skett inför en så kallad "stor publik" eller inte, vilket är en av frågeställningarna som du lyfter. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Kan två personer stå som gåvogivare, och hur gör man så att penninggåvan blir mottagarens enskilda egendom?

2021-09-12 i Gåva
FRÅGA |Min hustru och jag tänkte ge en penninggåva (60000 SEK ) till ett av våra barnbarn. Gåvan bör vara personlig egendom. Är detta möjligt eller måste det vara endast en givare ?
Hilma Nilsson |Hejsan! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du menar att du vill att den gåva som du och din fru planerar att ge till era barnbarn ska vara deras så kallade enskilda egendom, som innebär att detta är egendom som endast tillfaller dem och som de inte behöver dela med sig av i framtiden.Regler om gåvor finns dels i gåvolagen (GåvoL), dels i äktenskapsbalken (ÄktB). Jag kommer gå igenom och förklara de regler som är aktuella för just din fråga. Jag kommer även i slutet av mitt svar skriva med en sammanfattning.Hur blir en gåva enskild egendom?Först och främst, för att en gåva ska vara fullbordad ska gåvogivarna inte längre kunna disponera över det som ges bort (1 § GåvoL). Detta innebär, att de pengar som ni planerar att ge bort till era barnbarn, måste ges bort på ett sådant sätt att ni inte längre kan förfoga över dessa. Detta kan göras exempelvis genom att ni öppnar ett särskilt konto åt era barnbarn där ni sätter in pengarna, och som endast era barnbarn kommer att kunna råda över.För att en gåva ska bli enskild egendom, behöver gåvan ges tillsammans med ett gåvobrev där det uttryckligen står att gåvan ska vara enskild. I detta gåvobrev bör även uppgifter gällande vem som är givare av gåvan, i detta fall du och din fru, vem som är mottagare av gåvan, vad som utgör gåvan samt att denna ska vara enskild egendom.Om någon/några av era barnbarn är eller planerar att gifta sig, är det dessutom bra att pengarna hålls avskilda från resten av deras tillgångar. I ett äktenskap är det nämligen så att all egendom som inte är enskild egendom, är giftorättsgods, och det är giftorättsgods som kommer att delas upp mellan makarna i en eventuell bodelning (7 kap. 1 § samt 10 kap. 1 § ÄktB). Det kan då också vara bra att era barnbarn skriver in i ett äktenskapsförord att dessa pengar ska vara enskild egendom, för att undvika att pengarna hamnar i en bodelning (7 kap. 2 § 1 punkten samt 7 kap. 3 § 1 stycket ÄktB). Ett sådant äktenskapsförord behöver då också registreras hos Skatteverket för att vara giltigt (7 kap. 3 § 3 stycket ÄktB).Sammanfattning samt rekommendationNi kan båda två stå som gåvogivare av pengarna till era barnbarn. Det som är viktigt att detta skrivs ned i ett gåvobrev i samband med gåvan, och att ni även i gåvobrevet skriver att gåvan ska vara era barnbarns enskilda egendom. Notera att vartdera barnbarnet ska ha varsitt gåvobrev, med villkoret att gåvan ska vara deras enskilda! För att gåvan ska vara fullbordad, ska ni inte heller kunna råda över pengarna längre, och jag rekommenderar därför att ni skapar ett konto för vartdera barnbarnet med pengarna som endast de kan förfoga över.Om någon av barnbarnen planerar att gifta sig eller är gifta, bör gåvan hållas avskild från resten av deras egendom. Jag rekommenderar även dina barnbarn att då även skriva ett äktenskapsförord där de anger att pengarna är deras enskilda egendom, för att inte ingå i en eventuell bodelning.Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att jag lyckats besvara denna. Om du har fler funderingar, tveka inte på att höra av dig till oss här, på Lawline!Vänligen,

Gäller muntliga utfästelser om gåva efter en person avlidit?

2021-08-30 i Gåva
FRÅGA |Gäller muntligt avtal efter dödsfall om de pengar de avsågs gå till var kontantinsats till ett lägenhetsköp?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din situation som att du fått en muntlig utfästelse om gåva av medel till en kontantinsats men gåvogivaren avlidit innan gåvan givits. Som jag förstår det undrar du nu över dina möjligheter att ändå ta del av pengarna. TraditionsprincipenI Sverige använder vi oss av traditionsprincipen vilket framgår i Gåvolagen (1 § Lag angående vissa utfästelser om gåva). Traditionsprincipen innebär att en gåva är utan verkan om den inte fullbordats. Gåvan är alltså utan verkan om gåvan inte lämnats över.Undantag från traditionsprincipenDet finns vissa undantag från traditionsprincipen. Ett undantag är om ett skriftligt gåvobrev upprättats som kommit dig som gåvomottagare tillhanda. Alternativt ett löfte om gåva som kommit till allmänhetens kännedom, exempelvis om den utfästs genom kungörelse eller bland större folksamling. I ditt fall är det dock fråga om ett dödsfall, dödsgåvor är inte giltiga såvida de inte är i form av testamente.Sammanfattningsvis är det alltså därför svårt för dig att få del av gåvan eftersom gåvogivaren avlidit, om du ska få del av den måste den finnas angiven i testamente. Hoppas du fick svar på din fråga. Tveka inte att kontakta oss igen om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning

Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom

2021-09-18 i Gåva
FRÅGA |Gåva till barn - pengar till köp av bostadsrätt Jag vill ge min dotter ca 300 000 kronor att användas till köp av en bostadsrätt. Min dotter har två barn med sin sambo. Dottern och sambon kommer båda att bidra till kontantinsatsen, men genom min gåva kommer dottern att lägga in mer pengar än sambon. Så här tänker jag: Jag tänker att upprätta ett gåvobrev med lydelsen att gåvan, och det som kommer i gåvans ställe, alltså en del av bostadsrättens värde, ska vara min dotters enskilda egendom. I fall av att de separerar och ska dela på bostadsrätten ska min dotter få ut sin del av kontantinsatsen, uppräknad med samma värde som prisbasbeloppet har ökat. Är det en lämplig skrivning? Jag vill att själva penninggåvan ska värdesäkras, men ev. värdeökning av bostadsrätten ska tillfalla dem båda. Gåvan ska vara förskott på arv, eftersom jag har ytterligare två barn.
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du vill ge bort en gåva till ditt barn som du önskar ska vara hennes enskilda egendom så behöver du upprätta ett gåvobrev som anger detta. Genom att villkora gåvan att den ska vara enskild egendom skyddas den från en eventuell framtida bodelning (4 § och 8 § sambolagen). Du kan ange i gåvobrevet att summan om 300 000 kronor ska vara hennes enskild egendom. Vid en eventuell bodelning så är det denna summa som din dotter kommer att ha skyddad. Precis som du skriver blir alltså penninggåvan säkrad medan värdeökningen på bostaden blir din dotters och hennes sambo. Eftersom gåvan är till ditt barn så antas det automatiskt vara ett förskott på ditt arv, detta är därför inte något som du behöver skriva i gåvobrevet (6 kap. 1 § ärvdabalken). Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Är löfte om gåva av fastighet bindande?

2021-09-14 i Gåva
FRÅGA |Min farbror har dött och har lovat mig sitt hus. Inget är skrivit bara muntligt. Han var ensam och hade inga barn.
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.När det gäller gåvor av fastigheter hittar man reglerna i jordabalken (JB). För att en gåva av fastighet ska vara giltig krävs det att vissa formkrav är uppfyllda (4 kap. 29 § JB). Kraven för att gåvan ska vara bindande är följande: Gåvoavtalet måste ingås skriftligen Både gåvogivaren och gåvomottagaren måste underteckna gåvobrevet En överlåtelseförklaring måste finnas med. Skulle dessa krav inte vara uppfyllda så är gåvan ogiltig (4 kap. 1 § JB). Eftersom din farbror bara har gett dig ett muntligt löfte om gåvan av huset är kraven inte uppfyllda. Detta då gåvoavtalet behöver vara skriftligt. Det spelar därför ingen roll om han inte har några barn. Tyvärr är farbrors muntliga löfte inte bindande.Med vänliga hälsningar,

Måste jag informera andra barn om gåva till ett barn och krävs gåvobrev?

2021-08-30 i Gåva
FRÅGA |Om jag vill ge ett av mina barn en penning gåva måste jag informera de halvsyskon hen har om det och hur mycket det är?Måste man skriva Gåvobrev eller bara ha vetskapen mellan mig och barnet det gäller.Äldsta barn tog avstånd vid skilsmässa från mig och nye halvbror. Har 2 barn från tidigare förhållande o ett nytt barn med nye sambo.Det blir ändå osämja vid min bortgång det är jag säker på.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Kort svarDu är inte tvungen att informera halvsyskonen om gåvan. Du behöver inte heller skriva gåvobrev för att gåvan ska vara giltig. Bara vetskapen mellan dig och barnet räcker således bra. Gåva antas vara förskott på arvMed tanke på eventuell osämja vid din bortgång är det emellertid bra att veta att en gåva antas vara förskott på arv om inget annat framgår, till exempel genom gåvobrev (6 kap. 1 § ärvdabalken). Vill du således att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och i stället en "ren" gåva, bör du upprätta ett gåvobrev som tydligt säger att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Laglott och det förstärkta laglottsskyddetHuvudregeln är att man under sin livstid fritt får förfoga över sin egendom. Det förekommer emellertid begränsningar. En sådan är att barn alltid har rätt till sin laglott, vilken utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Detta har man rätt till trots att arvlåtaren skulle ha testamenterat bort all egendom (7 kap. 3 § ärvdabalken).En till begränsning förekommer vid gåva, vilket alltså kan bli aktuellt i ditt fall. I förhållande till testamente är regleringen emellertid annorlunda när laglotten kränks genom gåva. Undantaget innebär att den som erhåller gåvan kan bli återbäringsskyldig till det belopp som motsvarar de övriga barnens laglott, i fall att arvet inte skulle räcka till deras laglott. För att kunna tillämpa undantaget måste gåvorna kunna likställas med testamente. Avsikten med gåvan ska nämligen ha varit att reglera hur egendomen fördelas vid din bortgång, det vill säga en vilja att fördela kvarlåtenskapen (egendomen som tillhört dig). Detta utgör det så kallade förstärkta laglottsskyddet och regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken. Det förstärkta laglottsskyddet blir vanligen aktuellt när gåvogivaren ger bort en gåva med villkor om att gåvogivaren fortfarande kommer att ha rätt att nyttja gåvan fram till sin död samt i det fallet då gåvogivaren inom en snar framtid kommer att gå bort. Finns det ingen avsikt att genom gåvan fördela kvarlåtenskapen är detta däremot inget som kommer att komma i fråga.Upprätta gåvobrev med hjälp av Lawlines tjänsterFör upprättande av gåvobrevet kan jag rekommendera våra tjänster. Hos oss kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Hur ska överlåtandet av en lös egendom som gåva hanteras?

2021-08-28 i Gåva
FRÅGA |Hej.Personen som avled ägde båt som jag skulle få som gåva, ca 8 metets segelbåt. Eftersom han hann Inte skriva gåvobrevet själv så är det dottern som kommer lämna över till mig.Vilken blankett ska vi fylla i när det gäller gåva (båten) så det blir rätt?
My Jansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar omständigheterna fråga som att dottern som ärvt segelbåten av sin far ska ge den till dig som gåva. Vidare tolkar jag din fråga som att du vill veta hur överlåtelsen av gåva ska hanteras för att det ska bli bindande och lagligt korrekt. Jag kommer att använda mig av allmänna rättsprinciper och inkomstskattelagen (IL) för att besvara din fråga.Vad anses som gåvaFör att det ska anses vara en gåva måste minst 3 kriterier vara uppfyllda.Det ska röra sig om en förmögenhetsöverföring.Den som överför förmögenheten ska ha avsikten att göra det som en gåva. Det ska vara frivilligt.Nedan kommer jag redogöra för de olika kriterierna.1. FörmögenhetsöverföringMed förmögenhetsöverföring menas en överföring av tillgångar. Överlåtelsen av segelbåten till dig skulle innebära att en tillgång (segelbåten) överförs till dig och det första kriteriet är därför uppfyllt.2. Den som överför förmögenheten ska ha avsikt att göra det som en gåvaDu skriver att personen som avled hade för avsikt att ge dig segelbåten i gåva och jag utgår från att även dottern vill ge dig segelbåten som gåva. Det andra kriteriet är isåfall uppfyllt.3. Det ska vara frivilligtEftersom att inget annat framgår av din text utgår jag från att dottern vill ge bort segelbåten till dig och att det därför är frivilligt.GåvobrevEftersom att alla kriterier ovan får anses uppfyllda är det frågan om en gåva. Endast om gåvan är fastighet enligt jordabalken finns det ett lagligt krav på gåvobrev. Eftersom att segelbåten är lös egendom finns inget sådant lagkrav på gåvobrev i ditt fall. Ett gåvobrev kan dock vara bra att upprätta för att senare kunna bevisa att du fått båten i gåva om det skulle behövas. Ett gåvobrev borde innehålla åtminstone följande:Gåvogivarens och gåvotagarens namn och personnummer.Parternas address, postnummer och ort.Vad som ges i gåva.Eventuella gåvovillkor.Båda partners signatur, namnförtydligande och ort samt datum för undertecknande.Gåvobrevet borde dessutom upprättas i två exemplar varav båda parter ska ha en.Betala skattGåvor är skattefria i Sverige (8 kap. 2 § IL). Detta förutsatt att ovanstående gåvokriterier är uppfyllda och därför behöver du inte betala skatt för förvärvandet av båten.SammanfattningAlla gåvokritrerier är uppfyllda och förvärvet av båten ska anses vara ett gåvogivande. Det finns inga formkrav för överlåtelse av gåva gällande lös egendom men för att senare kunna bevisa att båten givits till dig som gåva är det bra att upprätta gåvobrev enligt ovan. Eftersom att gåvor är skattefria i Sverige behöver du inte betala någon skatt på förvärvet av båten.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har någon mer fråga är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning