Utfästelse om gåva

2021-04-10 i Gåva
FRÅGA |Hej! En fråga ... ex: Mitt företaget lovade alla säljare på jobbet en radio och en resa värde ca 10.000kr om man skulle sälja för en viss summa. Så nu är min fråga , hur ska man hantera löftet? och om företaget få ekonomiska problem vad händer då? Vad ska man göra ?
Isak Henriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som du undra om under vilka förutsättningar du kan kräva att få en gåva som du blivit bl a om företaget får ekonomiska problem.Gåvoutfästelser enligt GåvoLRegler om gåvor stadgas i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). GåvoL 1 § stadgar att Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. För att en gåvoutfästelse ska vara bindande krävs som regel att den ska ha gjorts skriftligen. Men inte varje skriftlig handling är tillräckligt. Lagen talar inte om skriftliga gåvoutfästelser i allmänhet utan endast om sådana som gjorts i "skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad". Utfästelsen ska alltså ha gjorts i en handling som är avsedd att för gåvotagaren användas till bevis om utfästelsen. En bindande gåvoutfästelse föreligger inte om någon i ett vanligt privatbrev meddelar annan sin avsikt att ge henne en gåva. Man kan dock inte kategoriskt utesluta "privatbrev". Det relevanta bör vara om det av omständigheterna framgår att brevskrivaren (företaget) avsett att brevet (eller mailet) skulle få åberopas av mottagaren som bevis om en gåvoutfästelse. När så är fallet måste brevet anses vara en "urkund" i lagens mening.Utfästelse som är avsedd att komma till allmänhetens kännedomAv din fråga verkar inte finnas anledning att diskutera allmänna utfästelser enligt GåvoL 1 §.Skydd mot givarens borgenärerEftersom du undrar vad som händer om företaget får ekonomiska problem uppfattar jag det som att du undrar hur gåvolöftet står sig mot givarens borgenärer (dvs. de som företaget har skulder till). Enligt 1 § andra stycket är en i och för sig bindande gåvoutfästelse inte sakrättsligt skyddad mot givarens borgenärer. Sådant skydd uppkommer först i och med att gåvoutfästelsen fullbordas. Av 2 §, 3 § 4 § framgår när en gåva ska anses fullbordad. Av bestämmelserna framgår också vad slags egendom som gåvolagen är tillämplig på. Gåva i pengar eller lösören 2 § stadgar: "Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotagarens besittning."Du skyddas alltså mot företagets borgenärer först när du tagit emot pengarna (värdet på resan) eller lösöret (radion). Innan dess har du inte sakrättsligt skydd för din fordran. Om företaget skulle gå i konkurs kommer du troligen aldrig få ta del av pengarnaJag hoppas detta besvarar din fråga.

Får man kräva tillbaka en gåva?

2021-04-01 i Gåva
FRÅGA |Jag och mitt ex förlovade oss för flera år sedan och i samband med det fick jag en förlovningsring. Vi har vi separerat och han vill ha tillbaka förlovningsringen. Ringen var alltså en gåva till mig, men ringen är försäkrad i hans namn. Vem har rätt att behålla ringen?
Gabriella Abdulahad |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor regleras i Gåvolagen.En gåva blir bindande först när den har fullbordats. Om en gåva har fullbordats, är det inte längre möjligt att ångra sig och ta tillbaka gåvan (1 § Gåvolagen). När en gåva anses vara fullbordad beror på vilken slags gåva det är. I ditt fall rör det sig om en ring, vilket räknas som lösöre. En gåva i form av lösöre anses fullbordad när gåvan kommer i mottagarens besittning, det vill säga när den överlämnats till mottagaren (2 § Gåvolagen).Eftersom ringen är överlämnat, är gåvan fullbordad och din före detta fästman har ingen juridisk rätt att ta tillbaka gåvan om inte du och mottagaren innan gåvans överlämnade avtalat om återlämnande.Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Vänligen,Gabriella

Gåvobrev vid överföring av pengar

2021-03-30 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har en moster i Italien som skämmer bort mig mig då och då. Då hon vill överföra större summor till mig inom den närmaste tiden, ca upp till 20000 euro undrar jag hur det funkar med gåvobrev? Behöver hon upprätta ett gåvobrev varje gång hon vill skicka pengar till mig? Hon är ju lite äldre och tycker att det låter krångligt att behöva skriva gåvobrev tillsammans med en jurist varje gång. Hon brukar gå personligen till banken i Italien och göra överföringarna. Finns det någon regel för hur mycket jag kan ta emot utan att hon behöver skriva gåvobrev? Tack på förhand!
Philip Stocker |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det kan vara bra att upprätta ett gåvobrev oavsett om det finns ett lagstadgat krav på det eller inte. Detta kan skydda dig mot framtida tvister om arv, dessutom är det ett bra bevis på att gåva har faktiskt skett. Det krävs alltid ett gåvobrev vid gåva av en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. I ditt fall gäller det gåva av lös egendom, vilket innebär att det inte är obligatoriskt med ett gåvobrev. När det gäller lös egendom anses gåvan vara bindande vid tradition, det vill säga när det har bytt ägare enligt 2§ GåvoL. Vidare finns det tre kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska anses vara en gåva i rättslig mening: - Det ska vara frivilligt- Det ska finnas en gåvoavsikt-Det ska ske en förmögenhetsöverföring.Dessa tre kriterier kan vara bra att fundera över för att säkerställa att det verkligen betraktas som en gåva i lagens mening. I frågan framkommer det ingen information som kan ifrågasätta detta, så den frågan lämnar jag obesvarad. Sammanfattningsvis behöver inte din moster skriva ett gåvobrev varje gång hon skickar över pengar, även om det kan vara bra. Det finns inte heller någon gräns som reglerar hur mycket du får ta emot utan ett gåvobrev. Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.Med vänlig hälsning,

Kan vi skriva villkor så fastighet vi skänker stannar inom släkten?

2021-03-15 i Gåva
FRÅGA |Vi äger en fritidsfastighet som vi avser att skriva över på våra 2 barn, gammal fäbodmark klassad som jordbruksfastighet (ingen verksamhet bedrivs). På grund av fastighetens utformning är en rättvis delning omöjlig så den ska vara samägd och även vara enskild egendom. Detta kommer att villkoras i gåvobrevet. vi skulle vilja att dessa villkor ska följa fastigheten även när den går i arv till kommande generationer- Är detta möjligt? Hur går vi i så fall till väga?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill ni skänka en fastighet till era två barn med villkoret att fastigheten ska utgöra deras enskilda egendom. Ni vill även att villkoret ska följa fastigheten när den går i arv till kommande generationer och undrar om så är möjligt.Det är fullt möjligt att uppställa villkor vid gåva av fastighet. Detsamma gäller vid testamente. Det finns vissa villkor som är vanliga, vilka jag kommer att gå igenom nedan.ÖverlåtelseförbudÖverlåtelseförbud innebär att arvtagaren/gåvotagaren inte får sälja sin andel i den samägda fastigheten. Förbudet innebär även att andelen inte kan utmätas för vederbörandes skulder eller ingå i en eventuell konkurs. Fördelen med överlåtelseförbudet är att det hindrar en delägare att sälja sin andel och att gården stannar inom släkten. Nackdelen med ett överlåtelseförbud är att det inte är möjligt att belåna fastigheten. Om man vill belåna fastigheten för att renovera den får man helt enkelt lösa finansiering på annat håll. Anledningen är att när man belånar en fastighet får banken pantbrev i denne. Om lånen inte betalas kan banken begära att fastigheten säljs. Eftersom en försäljning hindras av ett överlåtelseförbud innebär det även att fastigheten inte kan pantsättas för lån.Villkor om enskild egendomYtterligare ett vanligt villkor är att den ärvda egendomen ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Att det är mottagarens enskilda egendom innebär att andelen inte ska ingå i bodelning och därmed inte tillfalla någon annan vid en skilsmässa.HembudsklausulEtt alternativ till överlåtelseförbudet är en s.k. hembudsklausul. En hembudsklausul är endast giltig om den stadgas i ett gåvobrev eller testamente (dvs. ej vid försäljning). En hembudsklausul innebär att delägaren är skyldig att erbjuda övriga delägare att köpa andelen till ett visst pris. Endast om dessa säger nej får delägaren sälja andelen till någon annan. Hembudsklausulen är ett bra alternativ till överlåtelseförbudet då det inte skapar något hinder för att belåna fastigheten. Det är en god idé att i förväg skriva in vilket pris delägaren är skyldig att sälja sin andel för (t.ex. ett fast pris eller viss procent av marknadsvärde, taxeringsvärde etc.). Allt för att minska risken för tvister.Möjligheten att få villkor att gå vidareOm ni upprättar ett testamente gick det tidigare, men inte numera, att skapa så kallat fideikommiss – det vill säga att föreskriva att en egendom ska gå i arv i släkten på ett föreskrivet vis. Vid testamente kan ni dock bestämma hur den arvtagare som ni testamenterar till ska disponera över egendomen, men alltså inte hur dennes arvtagare får disponera över egendomen. Ni kan dock välja vem som ska ärva egendomen efter den första arvtagaren genom att införa ett villkor om så kallat efterarv.I ert fall förstår jag det som att testamente inte är aktuellt utan gåva. I gåva kan ni inte bestämma vem som sedermera ska ärva fastigheten. Det ni kan göra är att som villkor ha ett överlåtelseförbud eller en hembudsklausul. Ett överlåtelseförbud innebär att gåvotagarna förbjuds från att sälja fastigheten under sin livstid. När gåvotagaren går bort kommer den däremot att fördelas enligt den legala arvsordningen eller testamente. Rättsläget är något oklart om eventuella villkor gäller för den som tar över fastigheten genom arv eller gåva. I ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2017 s. 289) kom domstolen fram till att köparen av en fastighetsandel inte blev bunden av ett villkor, som föreskrivits i samband med att säljaren tidigare fått fastighetsandelen i gåva, med innebörden att fastigheten inte fick bjudas ut till försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Köparen ansågs sammanfattningsvis inte bunden av villkoret som säljaren varit bunden av. I ett senare rättsfall från Svea hovrätt (26 oktober 2020, T 624-20) var bakgrunden till tvisten att en pappa givit en fastighet som gåva till sina tre döttrar. I gåvobrevet fanns en hembudsklausul med innehållet att del av fastigheten inte fick säljas utan att hembudsskyldighet till övriga delägare eller deras legala arvingar hade iakttagits. Pappan ville genom hembudsklausulen söka behålla fastigheten inom släkten genom att ge övriga delägare eller deras arvingar en möjlighet att köpa fastighetsandelen innan den såldes till en utomstående person. Parterna i målet var barnbarn till den ursprungliga gåvogivaren och de hade fått sin fastighetsandel genom arv eller gåva från de ursprungliga gåvomottagarna. Käranden i målet hade fått sin fastighetsandel i gåva av sin mamma. I gåvobrevet från mamman till käranden fanns ingen motsvarande hembudsklausul intagen. Tvisten som uppstod mellan käranden och övriga delägare av fastigheten var om käranden var bunden av den ursprungliga hembudsklausulen som tagits in i det gåvobrev varigenom kärandens mamma blev delägare till fastigheten. Två av delägarna medgav att käranden inte var bunden av hembudsklausulen medan den tredje delägaren ansåg det motsatta.Käranden åberopade rättsfallet från 2017 (se ovan) till stöd för att hon inte skulle anses bunden av hembudsklausulen. Svea hovrätt ansåg att den princip som Högsta domstolen ställt upp i rättsfallet NJA 2017 s. 289 inte utan vidare kunde tillämpas vid förvärv genom gåva eller arv, detta då det fanns anledning att skilja ett förvärv genom gåva eller arv från ett förvärv genom köp. Hovrätten ansåg att det i detta fall i stället fanns starka skäl att respektera den ursprungliga gåvogivarens vilja att behålla fastigheten inom släkten. Vidare ansåg hovrätten att käranden inte var tvingad till ett fortsatt samägande då hon hade möjligheten att sälja sin fastighetsandel till en utomstående, om ingen av de andra delägarna vill köpa hennes fastighetsandel. Sammantaget kom hovrätten fram till att käranden var bunden av hembudsklausulen i det ursprungliga gåvobrevet och därigenom hade en skyldighet att vid en försäljning först hembjuda andelen till övriga delägare. Utifrån detta rättsfall kan det åtminstone argumenteras för att en hembudsklausul kan vara fortsatt gällande. Personligen är jag däremot av uppfattningen att det är mer tveksamt vad gäller ett överlåtelseförbud (sett till att domstolen la fokus på att delägaren inte var tvingad till ett fortsatt samägande utifrån hembudet, vilket hon hade varit med ett överlåtelseförbud).Min rekommendation är att ni skriver de villkor ni önskar. Då rättsläget är något oklart går det inte att garantera att villkoren kommer att gå vidare, även om det som rättsläget ser ut just nu kan argumenteras för det. Dessutom vet vi inte hur rättsläget kommer att se ut i framtiden. Jag rekommenderar er i övrigt att ni pratar med era barn om vad er önskan är med förhoppning om att de respekterar er vilja i framtiden.Om ni vill ha hjälp med att upprätta gåvobrev kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?

2021-04-06 i Gåva
FRÅGA |Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåva av bostadsrättFör att det ska vara fråga om en gåva ska en förmögenhetsöverföring ske frivilligt av gåvogivaren (din pappa) till gåvotagaren (sitt ena barn). Det ska finnas en vilja att ge bort bostadsrätten. Parterna ska vara överens om att något vederlag inte ska utgå för gåvan. Någon motprestation från gåvotagarens sida får inte förekomma. Vid gåva av bostadsrätt måste underrättelse, s.k. denuntiation, ske till föreningen för att bostadsrätten ska vara skyddad från gåvogivarens fordringsägare (jfr 3 § tredje stycket GåvoL och NJA 1993 s. 560). En gåva av en bostadsrätt anses därför vara fullbordad först när bostadsrättsföreningen meddelas om gåvan. Först när underrättelse skett kan du anses ha fått äganderätten till bostadsrätten.Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom gåva ska upprättas skriftligen och skrivas under av gåvogivaren och gåvotagaren (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).Följder av gåvanGåvan kan ses som ett förskott på arv, vilket innebär att en arvinge mottagit egendom innan gåvogivaren avlidit. Detta resulterar i att gåvotagaren får sitt framtida arv minskat med värdet för förskottet under förutsättning att det inte framgår av ett gåvobrev att gåvan inte ska ses som förskott på arvet (6 kap. 1 § ÄB).SlutsatsDin pappa kan ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Ge del av fastighet i gåva

2021-03-31 i Gåva
FRÅGA |Ge sin del av huset i gåva till andra maken vid skilsmässa.Hej Vi ska ev skiljas pga otroget . Min man vill ge sin del av huset till mig som kompensation./gåva Och ta halva skulden på lånet på huset i sitt namn . Är detta möjligt eller är det bara ytterligen en lögn ?
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet, innebärandes att man är fri att ingå de flesta (lagliga) avtal. Detta innebär alltså att man oftast fritt får disponera över sin egendom. Det korta svaret är alltså att det är helt möjligt för honom att ge sin del av huset till dig i gåva. Frågan om huruvida han kan ta över lånet beror på ifall banken godkänner det. Poängteras bör att gåvan inte är bindande förrän den fullbordats, förutom ifall han skrivit ett skuldebrev till dig eller annan motsvarande urkund om förpliktelse (enligt 1 § gåvolagen). Hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Kan man kräva tillbaka gåva?

2021-03-30 i Gåva
FRÅGA |Min syster och före detta make hade varit skilda i flera år. Hon fick pengar i gåva från honom under äktenskapet. De vill gifta sig med varandra igen. Kan mannen kräva tillbaka pengarna han gav henne tidigare? Hon har gett bort pengarna som gåva till sina barnbarn under den tid de skildes.
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Gåvor mellan makar regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Där framgår det att en gåva är gällande om den antingen uppfyller kraven för gåva i allmänhet eller om den har registrerats som gåva hos skatteverket (8 kap. 1 § första stycket ÄktB). När det gäller gåvor i allmänhet går reglerna kring detta att finna i gåvolagen. Det uppställs där tre krav för att en gåva ska vara giltig. Till att börja med ska givaren frivilligt ha gett bort gåvan. Därefter så ska givaren haft för avsikt att ge bort gåvan till gåvomottagaren. Avslutningsvis ska det ha skett en förmögenhetsöverföring, i ditt fall att han fört över pengarna till henne (1 § gåvolagen). Jag tolkar det som att hennes före detta make frivilligt gett henne pengarna. Eftersom de tre kraven som ställs upp är uppfyllda ska gåvan ses som fullbordad (2 § gåvolagen). När en gåva är fullbordad har även äganderätten till egendomen flyttats över. Det är alltså din syster som äger pengarna och hennes före detta make kan inte kräva tillbaka dem. Det hade i sådana fall krävts att din syster och hennes före detta make hade avtalat om att han skulle ha rätt att få tillbaka pengarna. Vad jag förstår det som har de inte gjort det. Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Du är annars välkommen att skicka in en ny fråga. Vänliga hälsningar,

Är löfte om gåva av fast egendom mellan makar bindande?

2021-03-14 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min make ska nu skilja oss. Jag undrar nu hur det blir med huset vi äger tillsammans? Han sa att jag ska få den som gåva, men frågan är nu så. Hur är det med att ge en gåva? Kan den personen som gav gåvan ångra sig? Alltså kan personen ta tillbaka sin gåva?Tack på förhand!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur blir det med huset?I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods såvida den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Därmed kommer huset att ingå i bodelningen om den inte är enskild egendom. Eftersom du skriver att huset ägs av er båda kommer den andel som vardera make äger att ingå vid beräkning av andelarna i boet (11 kap. 1 § ÄktB). Det som återstår av makarnas giftorättsgods efter avdrag av skulder läggs sedan samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 § ÄktB).Löfte om gåvaEn utfästelse av den ena maken att under äktenskapet ge den andra maken en gåva är utan verkan (8 kap. 2 § ÄktB). Att en make lovar eller säger att den andre maken ska få en fastighet är inte bindande. Maken har då ingen rättslig skyldighet att överlåta huset till dig.När är en gåva av fast egendom bindande mellan makar?För att en gåva om fast egendom mellan makar ska vara bindande krävs en skriftlig handling som uppfyller samma formkrav som vid köp av fast egendom (4 kap. 29 § JB). Det måste med andra ord finnas en skriftlig handling som är undertecknat av båda parter samt innehåller en överlåtelseförklaring. Det krävs också att gåvan har registrerats hos Skatteverket (8 kap. 1 § ÄktB).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,