Kan enskild egendom i gåvobrev ingå som giftorättsgods i bodelning?

2021-01-24 i Gåva
FRÅGA |Min man har fått ett gåvobrev av sin far som han skrivit undet men inte vill ta emot då han tycker vi skall dela lika på pengarna.Om vi skulle skiljas kan han kräva att pengarna vi använt i renovering skall tillfalla honom då eller är det gemensama pengar då vi lagt det på renovering?Kan man avskriva sig gåvobrev i ett äktenskapsförord?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Omständigheterna i din fråga är lite oklara, men jag utgår ifrån att gåvobrevet avser lös egendom i form av pengar och att det i gåvobrevet framgår att gåvan ska vara enskild egendom. Kan pengar som mottagits i gåva och sedan använts för renovering i gemensamt bohag anses vara enskild egendom vid eventuell bodelning?Rättsläget kring frågan när enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods är något oklar.I NJA 1992 s. 773 hade makarna ett gemensamt konto med pengar och den ena maken satte in enskild egendom på kontot. Högsta domstolen förklarade att för att den enskilda egendomen skulle fortsätta vara enskild måste pengarna hållas isär på ett tydligt sätt, exempelvis genom att man noggrant bokför och skriver upp exakt hur mycket av pengarna som utgör enskild egendom. I målet hade makarna dock inte gjort det utan pengarna sammanblandades och den enskilda egendomen hade därmed upphört att vara enskild egendom.I NJA 1995 s. 577 hade makarna köpt en bostad gemensamt och den ena maken hade betalat sin andel med enskild egendom. I detta fall var det tydligt att den ena maken hade betalat halva fastigheten med just enskild egendom och därmed ansågs halva fastigheten fortfarande vara hennes enskilda egendom.Av dessa rättsfall kan vi konstatera följandeEn enskild egendom kan tappa sin karaktär som enskild under vissa omständigheter. Det kan exempelvis hända vid en sammanblandning med giftorättsgods. Om ni exempelvis säljer en enskild egendom och sätter in pengarna på ett gemensamt konto, där flera in- och utsättningar sker och ingen noggrann notering eller bokföring förs, kan pengarna förlora sin karaktär som enskild egendom och därmed bli giftorättsgods. Pengar som är enskild egendom kan även användas för att renovera en gemensam bostad, såsom du här har frågat om. I den mån huset är giftorättsgods kommer pengarna att tappa sin karaktär av att vara enskild egendom. Den eventuella värdeökningen som kan uppkomma i samband med renoveringen kommer då att ingå i en framtida bodelning.Skulle ni dock tydligt redovisa hur stor andel av renoveringen som har betalats med den enskilda egendomen, eller pengarna till inredningen tas från ett separat konto med enskild egendom, bör pengarna behålla karaktären av enskild egendom i framtiden. Då skulle din make kunna kräva den andelen som sin enskilda egendom i framtiden vid en eventuell bodelning.Giftorättsgods och gåvobrev Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses. Giftorättsgods kan både vara de saker som den andra maken ägde innan de gifte sig och sådant som tillkommit under äktenskapet. En makes egendom är helt enkelt giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).Står det i gåvobrevet att gåvan är enskild egendom kommer det inte ingå i ett framtida bodelning som giftorättsgods, (7 kap. 2 § 1 stycket 2 punkten äktenskapsbalken). Ett gåvobrev har nämligen företräde framför ett äktenskapsförord. Ett äktenskaps­förord kan inte upphäva ett krav från en givare (eller testator för den delen) att det som en make får ska vara hans enskilda egendom, såvida det inte finns en sådan möjlighet inskriven i gåvobrevet (eller testamentet). Detta förutsätter dock att, som ovan, gåvan inte har sammanblandats med övrig giftorättsgods på ett sätt som gör den oskiljbar. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom

2021-01-20 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en gåva av min son. En dammsugare. Jag frågade efter garantibeviset. Det skulle han ha hand om, sa han. Om något händer dammsugaren får du kontakta mig sa han. På garantin råkar det stå priset på dammsugaren så av den anledningen vill han behålla garantibeviset. Jag känner att det inte är rätt utan att det är jag som skall förvara detta. Dammsugaren är ju min. Vore tacksam att få veta vad som gäller.Tacksam Inger
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Till att börja med så anses en dammsugare vara lös egendom. Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom regleras i Gåvolagen (Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva). Gåvolagen ställer upp vissa krav för att en gåva skall anses som bindande. Ett muntligt löfte om en gåva blir inte bindande förrän gåvan har fullbordats, alltså vanligtvis genom att gåvan överlämnas till gåvotagaren så att denne får gåvan i sin besittning. Vid enklare gåvor, såsom exempelvis en dammsugare, räcker det med att gåvotagaren, du, inte protesterar för att du ska anses ha accepterat gåvan.Eftersom en gåva inte är ett avtal utan en så kallad ensidig rättshandling har en gåvotagaren inte krav på annat än det som givits i gåva. Du har därmed inte rätt till att kräva garantibeviset då din son enbart har haft till avsikt att ge dig dammsugaren.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler!Vänligen,

Vem tillhör varan om jag ger bort den?

2021-01-18 i Gåva
FRÅGA |Om jag köper en vara och sedan ger bort den i t.ex födelsedagspresent. Anses då den saken inte vara min längre så om jag t.ex vill ta tillbaka varan eller råkar ha sönder den har jag någon skyldighet då? Eller anses varan vara min och därför kan inget ske(som anmälning av stöld eller liknande)?
Madelen Henriksson |Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. För att kunna besvara din frågeställning kommer vi behöva använda oss av Gåvolagen. Det framgår i lagens 1 § att en gåva blir bindande när den har fullbordats. En gåva är fullbordad när den har kommit i gåvotagarens besittning vilken är personen du har gett den till i födelsedagspresent. Det innebär att när personen har fått varan så kommer den inte längre tillhöra dig. En anmälning av stöld eller liknande är därför möjlig att göras av gåvomottagaren om du tar tillbaka eller har sönder varan. Med vänliga hälsningar,

Vad ingår i begreppet inventarier vid gåvogivelse?

2021-01-05 i Gåva
FRÅGA |Hej, ingår fordon i en fastighet som tagits över genom gåvobrev där det i gåvobrevet står att fastigheten med "alla inventarier ingår"?
Martin Carleheden |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skattemässiga definitionen av inventarier innefattar alla former av maskiner och tillgångar som används för stadigvarande bruk. Dock gäller den definitionen främst företagare vars tillgångar används i företaget.Din undran gäller en ren avtalsrättslig fråga. Vad har gåvogivaren specificerat angående inventarierna? Har gåvogivaren sagt något specifikt kring de inventarier som ingår i gåvan gäller det. Det finns ingen objektiv definition på vad inventarier innefattar i det här läget, det är gåvogivarens avsikt och intention som är avgörande.Försök kommunicera med gåvogivaren och begär ett förtydligande, så några missförstånd inte uppkommer. Med vänliga hälsningar

Ofullständig fråga

2021-01-20 i Gåva
FRÅGA |Ena barnet köper ut andra barnets del vid gåva av hus med lån kvar värdering av huset 2900000 taxering ca2000000 skuld kvar 1200000
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr kan jag inte utläsa av din fråga vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt på ett så kortfattat men tydligt sätt som möjligt så att vi snarast kan återkomma med ett svar.Jag beklagar olägenheten.Vänligen,

behöver man definiera en gåva som härrör från avkastning?

2021-01-19 i Gåva
FRÅGA |Hej o jag gör ett Nytt försök ang. den "besvarade frågan"-utan svar?Det gäller enskild gåva; mark som säljes o bilar köps. Resterande pengar sätts in på vederbörandes konto. Är då pengarna som finns där att ff att betrakta som "enskild gåva" eller som "avkastning" från marken, dvs försäljningen? Jag Uppskattar svar & Önskar Er Alla en Fin Dag ☮️
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår din fråga rätt så har den som vill avge gåvan sålt mark och köpt bilar. Det belopp som kvarstod har sedan förts över till gåvomottagaren. Den so mottar en gåva behöver inte skatta för denna, detsamma gäller den som avger en gåva. Således spelar det ingen roll hur man betecknar pengarna. Däremot behöver den som säljer marken betala rea-vinstskatt på den affären. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Har man rätt att få kvitto eller garantibevis för en gåva?

2021-01-13 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en gåva av min son. En dammsugare. Jag frågade efter garantibeviset. Det skulle han ha hand om, sa han. Om något händer dammsugaren får du kontakta mig sa han. På garantin råkar det stå priset på dammsugaren så av den anledningen vill han behålla garantibeviset. Jag känner att det inte är rätt utan att det är jag som skall förvara detta. Dammsugaren är ju min. Vore tacksam att få veta vad som gäller.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (Förkortat GåvoL).Eftersom du fått lösöret (dammsugaren) i din besittning är gåvan fullbordad och du äger dammsugaren, se 1 § GåvoL. För att det ska vara en juridiskt riktig gåva så ska gåvan för det första ha givits frivilligt, för det andra med avsikt att vara gåva (och inte exempelvis ett lån) och för det tredje ska det innebära en förmögenhetsöverföring (den ene avhänder sig pengar eller annan egendom till den andre). Det finns inget krav på att en gåva behöver kompletteras med kvitto, garantibevis eller liknande. Det finns således inget lagligt sätt att kräva din son på garantibeviset, den enda metoden vore att förklara för din son att det känns bäst om du förvarar garantibeviset ifall du skulle behöva ta dammsugaren till säljaren för reparation eller byte.Jag hoppas att detta besvarar din fråga, tveka inte på att hör av dig till oss om flera frågor dyker upp!

Fastighet i gåva med föreskrift om överlåtelseförbud och/eller förköpsrätt

2020-12-31 i Gåva
FRÅGA |Hej, min pappa ämnar skriva över sin del av en fastighet som gåva ( enskild egendom ) till mig o min bror. Vår fundering är om vi bör lägga till något slags förbehåll i texten, såsom att en av oss inte får avyttra sin del utan att den andra tillfrågas först? Vi vill få något sätt få nedskrivet att fastigheten inte helst skall lämna familjen
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att ni vill veta om ni bör skriva något i gåvobrevet för att hålla fastigheten inom familjen. Överlåtelseförbud En lösning hade varit att uppställa ett villkor om att fastigheten inte får säljas utan ett samtycke från den andra, ett så kallat överlåtelseförbud. Enligt rättsfallet NJA 1993 s. 529 anses ett överlåtelseförbud som uppställs i samband med gåva också innefatta ett förbud mot att pantsätta egendomen (om inte annat uttryckligen anges eller framgår av andra omständigheter). Detta i sin tur skyddar fastigheten från en eventuell utmätning om någon av er skulle pantsätta fastigheten. Ett överlåtelseförbud måste dock alltid antecknas i fastighetsregistret för att vara rättsligt giltigt (20 kap. 14 § jordabalken)FörköpsklausulEn annan möjlig lösning hade varit att uppställa ett villkor om förköpsrätt om varandras andelar i gåvobrevet. Enligt rättsfallet NJA 1984 s. 673 är förköpsklausuler är giltiga för gåvor, under förutsättning att det är en klar gåvotransaktion (att ni inte erlägger någon motprestation så att gåvan istället kan betraktas som ett köp). Även här krävs det att villkoret är antecknat i enlighet med 20 kap. 14 § jordabalken. Sammanfattning Svaret på din fråga är att jag skulle råda er att anteckna ett överlåtelseförbud eller en förköpsklausul i gåvobrevet för att uppnå det resultat ni vill. Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning. Om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny eller så kan du ta kontakt med våra duktiga jurister här om du skulle vilja ha mer ingående, juridisk hjälp. Med vänlig hälsning,