Hur avslutar man ett avtal med en hyresgäst?

2021-10-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi hur ut ett hus i nära anslutning till vårt bostadshus. Vi ingick hyresavtal med nuvarande hyresgäst 20100101. Nu vill vi använda huset som gästhus till barn och barnbarn som bor på annan ort. Hur kan vi göra för att avsluta avtal med vår hyresgäst?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer främst att utgå från reglerna i jordabalken (1970:994) för att besvara din fråga om hyra då det är där dessa förhållanden behandlas. Huset faller under Jordabalkens tillämpningsområde när det gäller hyresavtal (12 kap. 1 § JB). Möjligheterna ni har att säga upp avtalet är genom uppsägning av hyresavtal. Det finns två sorters former av uppsägning, uppsägning för hyresavtal på obestämd tid eller uppsägning för hyresavtal på bestämd tid. Jag utgår från att ert avtal gäller på obestämd tid, då det inte framgår av frågan att det funnits en bestämd tid när avtalet skulle sluta gälla. Det görs även en skillnad på om ni hyr ut huset som privatperson (då tillämpas lag om uthyrning av egen bostad), alltså inte som näringsverksamhet eller om den hyrs ut i from av näringsfastighet (då tillämpas jordabalken). När det gäller uppsägningen av hyresavtal på obestämd tid för en bostad som omfattas av jordabalkens regler (alltså som näringsverksamhet) kan det sägas upp för att upphöra att gälla tidigast 3 månader från och med uppsägningen (12 kap. 4 § 1p JB). Viktigt att tänka på är att uppsägningen skall vara skriftning, ska delges hyresgästen och bör innehålla en orsak till varför hyresavtalet sägs upp (12 kap. 8 § JB). Med delgivning menas att ni ska veta eller kan utgå ifrån att uppsägningen kommit hyresgästen till handa. Detta kan i praktiken göras genom att skicka ett rekommenderat brev till hyresgästens vanliga adress det krävs då inte att hyresgästen måste hämta ut brevet för att anses vara delgiven utan det sker så fort den avlämnats för postbefordran under den söktes vanliga adress (12 kap. 8 § JB). Ifall ni hyr ut huset i form av privatperson ska en uppsägning istället göras enligt reglerna i privatuthyrningslagen och samma regler gäller även här för hyresvärden, alltså tre månader efter uppsägningen (3 § privatuthyrningslagen). Sammanfattning Ifall ni vill avsluta hyresavtalet ska det ske i form av en uppsägning. Vare sig ni hyr ut huset som privatperson eller näringsverksamhet kommer uppsägningstiden vara densamma, 3 månader efter att ni delgivit hyresgästen om uppsägningen. Uppsägningen ska vara skriftlig och den ska ha delgivits till hyresgästen, vilket i de flesta fallen görs genom rekommenderat brev, den bör även innehålla en orsak till varför hyresavtalet sägs upp. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Får hyresvärden höja hyran hur mycket den vill?

2021-03-30 i Hyresavtal
FRÅGA |Får hyresvärden höja hyran med hur mycket som helst?
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer främst att utgå från reglerna i Jordabalken (1970:994) för att besvara din fråga om hyra då det är där denna sorts förhållanden främst behandlas. Ett simpelt svar på din fråga är Nej. En hyresvärd har rätten att höja hyran, men det måste vara en skälig höjning. I bedömningen om ifall den nya hyran är skälig ska man göra en jämförelse till liknande lägenheter i samma ort. Så ifall priset är påtagligt högre än liknande lägenheter på orten ska det inte anses som en skälig prishöjning. I bedömningen tas bl a lägenhetens standard, modernitet och även dess placering upp (12 kap. 55 § JB). Ifall hyresgästen skulle anse att det är en oskälig höjning, kan denne anmäla det till Hyresnämnden för att få höjningen prövad. Hyresnämnden gör då en prövning av höjningen och ser om den ska anses vara skälig (12 kap. 54 § JB). För att hyresvärden ska få höja hyresgästens hyra måste denne skriftligen meddela detta, i meddelandet ska det också framstå inom vilken tidsfrist hyresgästen ska motsätta sig hyresvärdens begäran, tidsfristen är minst 2 månader. Ifall hyresgästen inte motsätter sig detta inom tidsfristen som är angiven i meddelandet anses det som om att hyresvärden och hyresgästen ingått nytt avtal och hyresgästen blir bunden av det (12 kap. 54 a § JB). Så nej det är absolut inte möjligt för en hyresvärd att höja hyran hur mycket som helst, höjningen måste vara skälig. Och även då går det bra att motsätta sig den och be hyresnämnden att pröva om höjningen är skälig. Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!