Kan man ingå avtal med en omyndig person?

2021-10-21 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, en vän till mig blev nyligen kontaktad på snapchat av en tjej som vill sälja sina använda strumpor till honom. Hon säger att hon är 18år men vad vi kunnat se baserat på hennes namn så kan hon vara 17.Skulle det vara olagligt för honom att köpa hennes använda strumpor? (han är 26år).Spelar det någon roll om hon är 17 och ännu inte fyllt 18? Det är alltså hon som tagit kontakt med honom och inte tvärtom. Mvh
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är föräldrabalken (FB). I 9 kap. 1 § FB anges att myndighetsåldern i Sverige är 18 år. Vidare framgår av den nyss nämnda lagparagrafen att en omyndig person genom egen aktivitet inte kan råda över sin egendom, ådra sig skulder eller andra förpliktelser, exempelvis genom att ingå avtal. Rätten att förvalta underårigs förmögenhet och företräda honom eller henne i andra angelägenheter tillkommer förmyndaren, vilket inte sällan brukar vara samma person som är vårdnadshavare. Från ovanstående huvudregel finns dock undantag. Enligt 9 kap. 3 § 1 st. FB gäller att underårig kan rättshandla beträffande sådant som denne genom eget arbete förvärvat efter det han eller hon fyllt sexton år. Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe. Det förutsätter dock att förmyndaren lämnar sitt godkännande till tagandet av arbetet innan anställningsavtalet ingås. Detta innebär att om strumporna från början har införskaffats med pengar som tjejen har uppburit genom eget förvärvsarbete och med sin förmyndares samtycke blir köpet, dvs. avtalet, rättsligt giltigt och därmed bindande för båda parter. I lagtexten stadgas "Detsamma gäller avkastningen av sådan egendom och vad som trätt i egendomens ställe" och i förevarande fall kommer ju strumporna ha trätt i pengarnas (lönens) ställe.Förmyndaren kan också alltid i efterhand godkänna den rättshandling som vidtagits av den omyndige. I grunden föreligger ingen bundenhet, ynglingen blir först bunden av sitt eget rättshandlande i samband med förmyndarens godkännande. Om något samtycke däremot inte erhålls ska prestationerna, alltså egendomen på vardera sidan, gå åter. Om egendomen inte kan återställas kan den omyndige istället bli skadeståndsskyldig, men endast under förutsättning att denne haft nytta av föremålet för det ogiltiga avtalet, 9 kap. 7 § 1 st. FB. Det ska vidare noteras att det inte finns något utrymme för god tro på det här området, vilket i klartext betyder att den som rättshandlar är skyldig att säkerställa att motparten har uppnått erforderlig ålder, dvs. 18 år. Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis och som svar på din fråga kan sägas att det kan vara civilrättsligt olagligt att köpa de aktuella strumporna. Samtidigt ska tilläggas att det reella värdet på ett par använda strumpor torde vara tämligen blygsamt och den enda egentliga konsekvens som följer av det här agerandet är att avtalet kan komma att ogiltigförklaras. Din kompis gärning är således inte straffsanktionerad, dvs. inte brottslig. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Får jag bestämma över mina egna pengar om jag är under 18 år?

2021-07-02 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Min kompis har sommarjobbat inom kommunen och tjänat ihop 7000 kr. Hon vill köpa en dator för pengarna men hon får inte för sina föräldrar. Är det okej för dom att bestämma över det om hon är 16 år gammal?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En omyndig person (under 18 år) har enligt huvudregeln i 9 kap 1 § föräldrabalk (1949:381) ingen rättshandlingsförmåga, vilket innebär att denne själv inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser. Det finns dock undantag från detta.I 9 kap 3 § föräldrabalken anges att en omyndig person som har fyllt 16 år får råda över vad denne själv har tjänat genom eget arbete. Detsamma gäller i situationer då den omyndige fått gåva, testamente, förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande med villkor om att den omyndige själv ska få råda över egendomen. Detta enligt 9 kap 4 § föräldrabalken. I ditt fall är din kompis 16 år och därmed omyndig, vilket innebär att denne inte har någon rättshandlingsförmåga. Detta innebär att din kompis inte får ingå avtal själv, vilket även omfattar köp. Din kompis är dock 16 år och har tjänat ihop pengarna själv vilket gör att denne enligt undantaget i 9 kap 3 § föräldrabalken har rätt råda över dem. Det innebär alltså att din kompis har rätt att köpa en dator för pengarna som denne har tjänat genom eget arbete.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag göra när mitt barn köpt saker på nätet utan mitt godkännande?

2021-06-10 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Dottern, 17 har blåst alla körkortspengarna, över 10 000 på 2 månader på EA med att köpa spelpengar. Hon har säkert inte fattat själv vad hon gjort då hon har NPF. Nu undrar vi sjävklart som föräldrar om det finns tex någon lag eller liknande som ökar på våra chanser att få tillbaka pengarna ? Vad gäller rent juridiskt vid sånt här ? När barn köper saker på nätet ?
Maya Hempel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Generellt sett kan ett barn under 18 år inte genomföra ett juridiskt bindande köp på nätet. Undantaget är om barnet är över 16 år och handlar för pengar som barnet själv tjänat in. 18-årsgräns för att ingå avtal om köpEtt barn som inte har fyllt 18 år behöver i regel föräldrarnas tillstånd för att ingå avtal och köpa saker (9 kap 1 § föräldrabalken - FB). Det innebär att ert barn inte får köpa saker eftersom hon är under 18 år. Har ett köp ändå genomförts ska avtalet generellt sett ses som ogiltigt förutsatt att godkännande från er som vårdnadshavare saknas. Ett sådant ogiltigt köp ska göra att köpet hävs och att pengar och varor går åter (9 kap 6-7 § FB). Däremot finns undantag om hon såsom ovan nämnts tjänat in pengarna själv eller fått godkännande från er.Onlinebutiker behöver inte kontrollera åldernDäremot finns inga regler som tvingar butiker online att kontrollera att deras kunder är gamla nog för att ingå avtal. Det innebär ett ansvar på föräldrarna att se till att ens barn inte handlar på nätet. Om ens barn ändå ingått avtal kan ni som föräldrar kontakta berörd butik och hänvisa till att er dotter inte haft något godkännande från er föräldrar. Det kan bli en omfattande process men antagligen har företaget ett tillvägagångssätt för situationer som denna.Om du som förälder lämnat ut kod eller lösenord gäller det dessvärre som godkännande för ett köp. Detta förutsätter dock att det är ett köp som ett barn i er dotters ålder får antas kunna göra. Det är därför viktigt att som förälder inte lämna ut koder och lösenord.Sammanfattningsvis Barn ska inte kunna ingå avtal eller köpa saker utan föräldrarnas tillåtelse. Däremot finns inga regler som gör onlinebutiker skyldiga att kontrollera kundens ålder. I regel blir avtal som ingås med barn ogiltiga, men hur det löses är upp till företaget som barnet handlat ifrån. Undantag är om barnet tjänat pengarna själv eller fått tillgång till föräldrarnas lösenord eller kod och därför kunnat genomföra köpet. Vad du kan göraI första hand kan du vända dig till spelföretaget och hänvisa till att din omyndiga dotter ingått avtal utan ditt godkännande. Om du och säljaren inte kommer överens efter ditt bestridande kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för en bedömning.Jag hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Vad kan man göra om ens 16 åriga barn köper en telefon utan samtycke?

2021-04-20 i Omyndiga
FRÅGA |Hej min 16 åriga dotter har köpt en ny Iphone för 6500kr utan min tillåtelse.Vilka rättigheter har jag när det gäller hennes köp?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga är inte helt klar för mig men jag tolkar det som att du undrar om du kan göra något åt din dotters köp. Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet och jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer ett mer detaljerat svar på vad som gäller men längre ner i texten kommer även en sammanfattning att finnas.Alla under 18 har inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendomSom huvudregel gäller att alla under 18 år är omyndiga och har därmed inte rätt att ingå avtal eller själv råda över sin egendom. Sådana rättshandlingar är ogiltiga om inte förmyndare ger sitt samtycke. Sådant samtycke behöver inte lämnas uttryckligen till den direkta rättshandlingen utan kan grunda sig ett samtycke av mer generell utformning, exempelvis samtycke till att den underåriga köper kläder (9 kap. 1 § och 6 § föräldrabalken och SOU 1988:40 s. 202–203).Samtycke anses i normalfallet föreligga för köp som normalt företas för barn i aktuell ålder. När det gäller avtal som inte "sedvanligen ingås av underåriga" exempelvis dyrare kapitalvaror, gäller att näringsidkaren behöver vara mer försiktig gällande undersökande av samtycke (SOU 1988:40 s. 202–203). Om vårdnadshavaren låter den omyndige själv ha hand om egna pengar, kan den omyndiges avtalspart anses berättigad att utgå från att samtycke föreligger, om inte särskilda omständigheter talar emot det. Exempelvis har en 13-årig flickas dyrare inköp av ett par stövlar ansetts giltigt eftersom de betalats med barnbidragspengar som dottern fick från modern (RH 1988:82). Enligt Allmänna reklamationsnämnden (ARN) vägledande beslut ansågs en 13 årings köp av mobiltelefon för 1 596 kr utan förmyndarnas godkännande obehörigt och myndigheten rekommenderade därför att köpet skulle återgå. En minderårig får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan köpa saker för de pengar hen tjänat utan att samtycke från förmyndare krävs (9 kap. 3 § föräldrabalken). Ogiltiga avtal ska återgåUnder förutsättning att samtycke inte anses föreligga alternativt att köpet inte har skett med pengar som den omyndige har intjänat själv, så gäller att rättshandlingen inte är bindande för den underårige (9 kap. 6 § föräldrabalken). Som huvudregel gäller vid ogiltiga avtal att vardera avtalspart ska lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken).SammanfattningOm en 16 åring köper något utan sin förmyndares samtycke och inte av pengar som hen själv tjänat in, gäller att köpet kan anses ogiltigt. Har köpet skett i fysisk butik kan du som förmyndare gå till butiken, återlämna varan om möjligt och kräva pengarna tillbaka. Om butiken motsätter sig detta kan du vända dig till konsumentvägledningen i din kommun alternativt göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden för att få en icke bindande bedömning. I sista hand kan du få ditt ärende prövat i domstol.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol?

2021-09-14 i Omyndiga
FRÅGA |Får man som minderåriga hyra en kvartetslokal och ha en fest där alkohol finns inblandat? Vem äger ansvaret om något skulle hända? Vad skulle kunna hända om ex grannar klagar, polisen?
Jasmin Öykü Özdemir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar kommer jag först gå in på frågan om en minderårig får hyra en lokal och sedan vad som gäller alkoholkonsumtion av minderåriga. Jag kommer tillämpa föräldrabalken (FB) och alkohollagen. Vem har ansvar för minderåriga som hyr lokal och anordnar fest med alkohol? En minderårig är den som är under 18 år och denna får inte åta sig förbindelser på egen hand. Ett hyresavtal är en sådan förbindelse och en minderårig får i princip inte ingå i ett sådant avtal (9 kap. 1 § FB). Om den omyndiges förmyndare, vilket ofta är föräldrarna, godkänner avtalet blir det gällande (9 kap. 7 § FB). En minderårig kan alltså inte hyra en lokal själv, det är du som förälder som får hyra lokalen åt dem. Gällande frågan om alkohol har inte du som arrangör av festen något ansvar över personer som dricker alkohol. Detta är under förutsättning att det inte säljs alkohol på själva festen och att det inte är du som tillhandahållit alkoholen. Att gästerna tar med sig alkohol är inte någonting som du som arrangör kan ansvara för. Däremot kan du behöva stå som ansvarig för andra saker som kan hända på en fest, exempel på detta är skador som uppkommer på lokalen och som är svåra klargöra vem som egentligen orsakat skadan. Att dricka alkohol är inte olagligt i sig, men det är förbjudet att lämna ut alkohol till personer under 20 år (18 år gäller för folköl) (3 kap. 7 § och 3 kap. 9 § alkohollagen). Om det under fetsten finns personer under 18 år som dricker alkohol har polisen rätt att komma dit och beslagta eller hälla ut alkoholen (12 kap. 1 § alkohollagen). Polisen kan även undersöka hur och vem det är som har serverat drickan, detta kan leda till böter eller fängelse för den som köpt alkoholen (11 kap. 7 § alkohollagen). Sammanfattning En minderårig kan inte ingå i ett hyresavtal för en lokal. Om denna ändå gör detta så kan detta avtalet vara giltigt om barnets förmyndare godkänner det. Om du inte är den som tillhandahållit eller är den som säljer alkoholen på festen ser jag inte att du skulle kunna hållas ansvarig. Jag vill däremot understryka att saker kan gå snett när omyndiga konsumerar stora mänger av alkohol och att det därför alltid viktigt att du som arrangör vet att du kan stå ansvarig för exempelvis skador på lokalen. Du är inte ansvarig för de minderåriga som dricker alkohol på festen, men polisen kan som sagt komma efter klagomål från grannar etc och hälla ut drickan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du såklart välkommen att ställa en ny! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid ingående av avtal med personer under 18 år?

2021-06-29 i Omyndiga
FRÅGA |HejsanDriver ett AB och håller har planer på att ingå i samarbete med diverse influensers på tillexempel Instagram, men lite fundersam hur det ser ut ifall personen i fråga är under 18 årDå de ska få en vara av oss för att göra reklam för denna på deras profil så behövs kontrakt för hur upplägget ska se ut inom samarbetet.Behövs målsmans underskrift på kontrakt för att det ska gälla eller är det inte möjligt från första börjar ifall personen är under 18?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som gäller vid ingående av avtal med personer under 18 år. Jag kommer att utgå ifrån att de samarbeten du beskriver baseras på avtal för varje samarbete och att det inte är fråga om någon anställning. Barn under 18 år är omyndiga och har därför en begränsad rättshandlingsförmåga. Det finns därför speciella regler om ingående av avtal för barn under 18 år och dessa kan hittas i föräldrabalken (FB). Barn har en begränsad rättshandlingsförmågaUtgångspunkten är att den som är under 18 år är omyndig och endast har en begränsad möjlighet att ingå avtal, ta emot gåvor och ta hand om sina tillgångar (9 kap. 1 § FB). Barn kan alltså inte ingå avtal på egen hand utan förmyndares (vilket oftast är föräldrarna) samtycke krävs för detta (9 kap. 6 § FB). Om ett barn ändå skulle ingå ett avtal utan samtycke så är detta avtal ogiltigt såvida inte förmyndaren samtycker i efterhand. Det bör även nämnas att ett avtal inte behöver vara uttryckligt utan även underförstådda samtycken är giltiga. Sammanfattning Sammanfattningsvis krävs föräldrarnas samtycke för att ni ska få ingå avtal med influencers under 18 år. Detta samtycke behöver inte vara uttryckligt i form av till exempel en underskrift, utan det kan även vara underförstått. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt! Med Vänliga Hälsningar,

Får man sälja saker som minderårig?

2021-05-05 i Omyndiga
FRÅGA |Får man sälja saker som minderårig?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Föräldrabalken reglerar frågor kring underårigs omyndighet, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga.Som utgångspunkt gäller att personer under 18 år inte själv får bestämma över sin egendom, det vill säga inte får ingå avtal som att köpa och sälja egendom utan föräldrarnas tillåtelse (9 kap. 1 § föräldrabalken). Den minderårige får dock själv råda över vad hen genom eget arbete förvärvat efter att hen fyllt 16 år, det vill säga att den omyndige själv kan sälja saker för pengar hen tjänat utan att samtycke för förmyndare krävs. Det finns även andra undantag då underårig kan ingå avtal, så som när den omyndige har eget hushåll, driver egen firma eller fått gåva eller testamente med villkor att mottagaren ska få råda själv över det som mottagits (9 kap. 2a §, 3 §, 4 § och 5 § föräldrabalken).Om det varken rör sig om pengar som minderårige själv har tjänat, andra undantag eller att samtycke från föräldrar inte finns, gäller att avtalet kan anses ogiltigt (9 kap. 6 § föräldrabalken).I sådant fall ska vardera avtalspart lämna tillbaka vad hen mottagit eller om det inte kan ske, ersätta dess värde (9 kap. 7 § föräldrabalken). SammanfattningSom utgångspunkt gäller att minderårig inte får sälja saker utan sina föräldrars samtycke.Det finns dock undantag då den underårige själv har tjänat in pengar, har eget hushåll, driver egen firma eller fått mottaga gåva eller testamente med villkor. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.Vänligen,

Kan ett barn under 18 år handla på nätet?

2021-04-16 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Kan en 16 åring med ett debitkort handla på nätet även där det är 18 års gräns?
Vendela Tingshammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mitt korta svar på din fråga är att ett barn under 18 år inte kan handla på nätet, men att barn som är över 16 år i viss mån får handla för pengar som barnet själv tjänat in. Barn behöver ha fyllt 18 år för att ingå i avtal om köpEtt barn som ännu inte har fyllt 18 år behöver förälderns tillstånd för att köpa saker och ingå avtal (9 kap. 1 § Föräldrabalken). Det innebär att barn generellt sett inte får köpa saker om de är under 18 år. Det innebär att avtal som ingåtts med ett barn generellt sett inte är giltigt så länge tillstånd från vårdnadshavare saknas. Prestationer ska återgå exempelvis i form av att köpet hävs (9 kap. 6-7 § Föräldrabalken). Däremot finns undantag, exempelvis så får ett barn använda egna ihoptjänade pengar om barnet fyllt 16 år. Regler som kräver att onlinebutiker kontrollerar ålder saknasDet här innebär alltså att generellt sett så får inte barn ingå avtal på nätet. Som förälder innebär det att man behöver tydliggöra för sitt barn att det inte är okej att handla på nätet. Generellt sett så finns det inga regler som tvingar onlinebutiker att kontrollera ålder på sina kunder. Om ens barn gjort inköp får föräldern kontakta berörd butik och informera om att barnet inte hade förälderns godkännande. Däremot kan det bli en krånglig och svår process. Vissa banker har löst detta problem genom att erbjuda föräldrar att uppsätta spärrar på debitkort som barn får använda, exempelvis att korten inte går att använda vid internetköp. Sammanfattningsvis så kan inte barn ingå avtal eller köpa saker utan en förälders tillåtelse. Det finns däremot inga regler som kräver att onlinebutiker kontrollerar barnets ålder. Avtal som ingås med barn blir generellt sett ogiltiga men viss ersättningsskyldighet kan uppstå. Banker erbjuder ofta lösningar som beloppsspärrar eller att debitkort inte går att använd för internetköp. Avslutningsvis så får 16 åringar i viss mån ingå avtal om köp med pengar de själva har tjänat in. Med vänliga hälsningar,