Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?

2021-09-25 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag kom överens via mail om att privatleasa en bil av (namn på bilhandlare) bil. Säljaren sa att bilen skulle levereras i Augusti. Det är nu slutet av September och jag har fortfarande inte fått ett fast leveransdatum för bilen, istället har jag fått en lånebil som jag ska betala 2100 kr i månaden för, som ska betalas som en klumpsumma när jag får min "riktiga" bil. Vad har bilhandlaren för skyldigheter här och kan jag bryta det här avtalet då dom inte ha kunnat leverera sin produkt i tid?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över bilhandlarens skyldigheter samt om du kan häva avtalet avseende leasingbilen på grund av dröjsmål.När man som privatperson ingår ett leasingavtal med en bilhandlare, dvs. näringsidkare, så finns ingen direkt tillämplig lag i svensk rätt. Man får därför vid tvister använda sig av s.k. analogier till både köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL). I din situation blir det framförallt analogier till KöpL som aktualiseras.Vad har bilhandlaren för skyldigheter?Det är svårt att beskriva bilhandlarens skyldigheter, det eftersom dessa i regel framgår bäst av det leasingavtal som ligger mellan er. Jag saknar information om det här avtalet men i regel kan man säga att bilhandlarens främsta uppgift är att tillhandahålla bilen inom den avtalade tiden och till det avtalade priset.Framgår det av avtalet att bilen ska levereras i augusti, utan några förbehåll för att leveransdatum kan ändras eller liknande, så kan i regel sägas att det då är bilhandlarens skyldighet att också leverera bilen i augusti.Eftersom jag saknar information om ert avtal mer än just leveranstiden (som ju inte hållits från bilhandlarens sida) så kommer jag nu gå vidare till att utreda om du kan häva avtalet på grund av dröjsmål.Kan jag häva avtalet på grund av dröjsmål?Oavsett vilka skyldigheter bilhandlaren har eller inte så blir ju frågan om du som privatperson kan häva det här leasingavtalet med bilhandlaren. Omständigheterna är ju att du och bilhandlaren kommit överens om att du ska leasa en bil av dem och att det nu föreligger dröjsmål med bilens avlämnande. Den skulle ha avlämnats i augusti men har ännu inte avlämnats nu i september. Det föreligger med andra ord ett kontraktsbrott från uthyrarens sida, dvs. bilhandlarens, och där tillämpas reglerna om dröjsmål och fel enligt KöpL.Om varan, här bilen, inte avlämnas eller om den avlämnas för sent och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida så får du enligt lagen kräva fullgörelse eller häva köpet. Dessutom finns en möjlighet att kräva skadestånd (22 § KöpL). Här föreligger som sagt dröjsmål och enligt KöpL:s regler om dröjsmål så får du häva köpet på grund av bilhandlarens dröjsmål om avtalsbrottet som dröjsmålet innebär är av väsentlig betydelse för dig, förutsatt att bilhandlaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL).Eftersom du har ingått leasingavtal med en bilhandlare är det sannolikt att de inser att ett dröjsmål med leverans kan vara av väsentlig betydelse för dig. Min bedömning av ditt fall är dock att det är tveksamt om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Du har fått ta del av en annan bil i väntan, alltså står du inte utan, och dessutom kommer kostnaden för denna bil att avräknas när du väl får den bil du leasat. Med detta sagt låter det inte som att dröjsmålet har väsentlig betydelse för dig, du verkar inte dras med något stort problem på grund av dröjsmålet.Som sagt är det min bedömning och jag har inte fullständig information om din situation. Kan du bevisa att det dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig så kan du antagligen också häva leasingavtalet. Kom då ihåg att du måste reklamera och meddela bilhandlaren i skälig tid (29 § KöpL).SammanfattningBilhandlarens skyldigheter framgår av avtalet men en grundläggande skyldighet är att leverera överenskommen bil på avtalat datum. Vidare finns en möjlighet att häva leasingavtalet på grund av dröjsmål om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och bilhandlaren insett eller borde insett detta. Delen om att bilhandlaren insett eller borde ha insett är sannolikt uppfylld, däremot är det mer tveksamt om dröjsmålet faktiskt är av väsentlig betydelse för dig. Det är därför också tveksamt om du kan häva avtalet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Jag och min mamma har en överenskommelse, vad säger lagen kring brytning av överenskommelsen?

2021-08-02 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej Lawline! Jag är en kille på 25 år. Jag har bett min mamma ha hand om mina pengar under en period. För att jag kan vara något impulsiv med vissa inköp ibland. (Alltså, vi har inte skrivit under något formellt avtal för detta.) Min mamma har alltså ett konto som är mitt, en buffert. Det är helt och hållet mina egna pengar. Nu har jag sagt till mina föräldrar att jag vill och behöver ta ansvar för att själv ta över min ekonomi. Men då säger dem att: "du får inte en krona". "Det spelar ingen roll vad du säger". Det handlar nämligen om att jag vill börja en utbildning. Men min fråga är. Får dem göra såhär, vad säger lagen? Tack på förhand!
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fundering!Du och din mor har kommit överens om att din mor under en period ska förfoga över ditt bankkonto med dina tillgångar.Du skriver att du och din mor inte har något formellt avtal. I situationer som din är även muntliga avtal bindande, se 1 § Avtalslagen (AvtL). Din och din mors icke formella överenskommelse är alltså bindande, för henne och för dig.Du skriver att du nu vill få tillgång till ditt bankkonto. Juridiskt sett kommer din överenskommelse med din mor att avgöra saken. Som frågan är ställd kan jag i nuläget inte svara närmre på vem som har juridiskt rätt. Det krävs mer information kring exakt hur er överenskommelse ser ut. Om ni kom överens om att din mor under en specifik tidsperiod skulle förfoga över dina tillgångar, och den specifika tidsperioden ännu inte löpt ut har din mor inte begått något avtalsbrott.Har ni däremot inte bestämt något specifik sluttid för överenskommelsen kan din mor ha begått ett avtalsbrott ifall det är underförstått, och din mor också är införstådd med, att du vid det här skedet återigen ska kunna förfoga över ditt bankkonto. Det kan jag dock inte i nuläget uttala mig utförligare kring, då sådana uppgifter om överenskommelsen saknas.Författningsbestämmelserna säger inte mer än pacta sunt servanta - Avtal ska hållas. Även muntliga avtal är bindande på samma sätt som formellt krävande avtal. Er överenskommelse sinsemellan styr vad som gäller rent juridiskt i den här situationen.Jag hoppas du fått ett någorlunda svar på din fråga. Har du fler detaljer kring er överenskommelse är du varmt välkommen att återigen vända dig till Lawline, så hjälper vi dig vidare.Med vänlig hälsning!

Får säljaren avstå från att sälja varan trots överenskommelse?

2021-07-18 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Har en kompis som la ut på Facebook att hen säljer sin säng ram och då fick hen en intressant dem kommer över om tid men det är allt. men 2 dager senare skriver en annan, min kompis hade även lagt ut att hen säljer bäddmadrass separat i en annons så köpare två intresserad, men denna köparen är intresserad attköpa allt så min kompis väljer att sälja allt till köpare nr 2 som dessutom väljer att swisha halva beloppet. Har min kompis rätt att välja köpare 2 eller va händer med överenskommelsen med köpare 1 inga pengar med köpare ett har skickats.
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om din kompis har rätt att sälja sängramen till köpare 2 trots att kompisen redan har en överenskommelse med en annan intressent (köpare 1). Du undrar också vad som händer med denna överenskommelse när din kompis väljer att sälja sängramen till köpare 2. Huruvida din kompis har rätt att sälja sängramen till köpare 2 beror på om hen genom överenskommelsen med köpare 1 har ingått ett juridiskt bindande avtal med denne. Jag kommer därför börja med att utreda om din kompis har ingått avtal med köpare 1 för att sedan besvara frågan om hen har rätt att sälja sängramen till köpare 2. Därefter kommer jag att redogöra för vad som händer med överenskommelsen/avtalet med köpare 1 och om det kan leda till någon konsekvens. Har avtal med köpare 1 ingåtts?Bestämmelser om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL). För att ett avtal ska uppstå krävs att någon av parterna har gett ett så kallat anbud (dvs. ett erbjudande) och att motparten sedan har accepterat anbudet. För att ett erbjudande ska räknas som ett anbud måste erbjudandet vara riktat till en specifik person och dess innehåll måste dessutom vara tillräckligt konkretiserat. Avtal kan ingås både muntligen och skriftligen och när parterna väl har ingått avtal med varandra är avtalet juridiskt bindande för dem. Bundenheten medför en skyldighet för köparen och säljaren att fullfölja avtalet förutsatt att de inte kommer överens om annat. Även innan avtal ingås kan dock viss skyldighet uppkomma för parterna i enlighet med den så kallade löftesprincipen. Principen innebär att själva anbudet (och även accepten) är bindande för den som avgav det på så sätt att anbudet och accepten inte kan återkallas efter det att motparten har tagit del av det (se 1 § första stycket och 7 § AvtL). Den som gav anbudet är skyldig att invänta svar under en skälig tid om inte hen har meddelat en bestämd tidsgräns för svaret (se 2 § och 3 § AvtL). Din kompis la ut sängramen på Facebook. Eftersom en sådan annons är riktad till allmänheten och alltså inte till en specifik person är inte annonsen att anses som ett anbud. Köpare 1 tar sedan kontakt med din kompis. Om antingen din kompis eller köparen gav ett anbud och motparten en accept har de ingått avtal. Jag har inte tillräcklig information för att med säkerhet bedöma om din kompis och köpare 1 har ingått avtal med varandra. Av din fråga framgår att de kom överens om tid. Om det med tid avses tid för när sängramen ska överlämnas eller tid för när betalning ska ske är det mycket sannolikt att de har ingått avtal med varandra. En överenskommelse om överlämnande och betalning förutsätter ju att de dessförinnan kom överens om att sälja respektive köpa sängramen och att de därmed har gett ett anbud och en accept. Om de däremot kom överens om tid för exempelvis visning av sängramen utan att ha gett något anbud och accept har de inte ingått avtal. Din kompis har rätt att i sådana fall avstå från att sälja sängramen till köpare 1 förutsatt att han inte har givit honom ett anbud eftersom han då är skyldig att invänta ett svar. Notera att betalning inte behöver ske för att man ska ingå avtal. Att köpare 1 inte har betalat ännu kommer alltså inte att påverka bedömningen av huruvida hen har ingått avtal med din kompis. Som sagt kan avtal ingås antingen muntligen eller skriftligen och det finns inga formkrav. De kan alltså ha ingått avtal exempelvis via Facebook eller per telefon. Har din kompis rätt att sälja sängramen till köpare 2?Om din kompis har ingått avtal med köpare 1 är han skyldig att fullfölja avtalet (se ovan). Detta innebär alltså att din kompis inte får sälja sängramen till köpare 2 eftersom han då inte kommer kunna fullfölja avtalet med köpare 1. Om din kompis ändå bestämmer sig för att sälja sängramen till köpare 2 begår han ett så kallat avtalsbrott. Ett avtalsbrott är inte ett "brott" i vardaglig mening - din kompis kan inte bli polisanmäld för det och kan inte heller få ett straff. Däremot kommer köpare 1 kunna stämma din kompis och göra anspråk (se mer om detta nedan). Om inget avtal har ingåtts mellan din kompis och köpare 1 har din kompis rätt att sälja sängramen till köpare 2. Detta förutsätter dock att din kompis inte heller har gett en anbud till köpare 1 eftersom han då är skyldig att invänta svar under en rimlig tid eller, om sådan finns, inom en bestämd tid som din kompis har utsatt för svaret. Vad händer med överenskommelsen med köpare 1 och kan det bli någon konsekvens?Om din kompis har ingått avtal med köpare 1 men bestämmer sig för att inte fullfölja avtalet kommer köpare 1 kunna göra anspråk. Jag tolkar din fråga som att din kompis säljer sängramen som privatperson (och alltså inte i egenskap av ett företag eller liknande). Köplagen (KöpL) är i sådana fall tillämplig på det ingångna avtalet om inte kompisen och köparen har specifikt kommit överens om annat (1 § KöpL). Om din kompis inte levererar sängramen till köparen får köparen kräva fullgörelse eller häva köpet (22 § KöpL). För att kräva fullgörelse behöver dock köparen begära det inom rimlig tid (23 § tredje stycket KöpL). Om köparen däremot väljer att häva köpet bortfaller din kompis skyldighet att överlämna sängramen till köparen (64 § första stycket KöpL). Förutom begäran om fullgörelse eller hävning kan köparen dessutom kräva skadestånd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter, prisskillnad, utebliven vinst och annan direkt eller indirekt förlust med anledning av avtalsbrottet (67 § KöpL). Köparen kan stämma din kompis vid tingsrätt för att få rätt. Det kan bli en tidskrävande och kostsam process och det är kanske inte så sannolikt att köparen är villig att göra det över en sängram. Trots att köparen kan ha rätt till sängramen på grund av ingånget avtal kommer hen kanske acceptera att din kompis har ångrat sig. Med detta sagt är det dock inte uteslutet att köparen ändå bestämmer sig för att stämma din kompis. SammanfattningOm din kompis har ingått avtal med köpare 1 kommer kompisen vara skyldig att fullfölja avtalet. Om din kompis bestämmer sig i detta skede för att istället sälja sängramen till köpare 2 kommer det räknas som ett avtalsbrott. Köpare 1 kommer då kunna kräva fullgörelse eller häva köpet och dessutom kräva skadestånd. Om din kompis däremot inte har ingått avtal med köpare 1 är hen inte skyldig att sälja sängramen. Köpare 1 kommer inte heller kunna göra anspråk i sådana fall. Om din kompis har lämnat ett anbud behöver hen dock under en rimlig tid vänta på svar. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid auktionsfirmans avtalsbrott?

2021-05-10 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Lämnat in arvegods till försäljning hos auktionsfirma. Denna firma har inte satt in pengar för det som är sålt och svara inte på mail o telefon. Pratat med dom 3 gånger då dom skyllt på flytt osv men att det skulle ordna sig, sedan har dom inte gått att nå. Går ej polisanmäla pga avtalsbrott enligt polis. Vad kan jag göra?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och auktionsfirman har ingått ett avtal som innebär att auktionsfirman har åtagit sig att sälja dina saker och att du nu inte fått betalt för de saker som firman har sålt åt dig. Ett sådant handlande från auktionsfirmans sida är att betrakta som ett avtalsbrott och precis som du skriver är det inte ett brott som hanteras av polisen eftersom det inte hör till straffrätten (som exempelvis misshandel eller stöld) utan till civilrätten som rör tvister mellan privatpersoner/privata aktörer. Det du kan göra i första hand är att ansöka om ett så kallat betalningsföreläggande hos Kronofogden. Du fyller då i en blankett hos Kronofogden som du hittar här: https://kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.htmlNär du skickat in blanketten kommer Kronofogden att kontakta auktionsfirman via brev och kräva ett svar om hur de ställer sig till ditt betalningskrav. I bästa fall kommer auktionsfirman att betala ut de pengar du har rätt till. Om de istället väljer att bestrida ditt krav får du själv avgöra om du vill ta ärenden vidare till domstol. Du kan läsa mer om processen här: https://kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.htmlHoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!

Kontraktsbrott av inneboende

2021-08-25 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag har haft en inneboende som misskött sig och brutit mot flera av vårat kontrakts delar. Bland annat har han hyrt ut i andra hand vilket kontraktet förbjuder. Han har inte betalat den sista månadens hyra. Nu har han flyttat ut men han slog sönder sina möbler och lämnade skräpet och skortet i lägenheten. I kontraktet står det att han vid avflyttning ska lämna hyresobjektet välstädat. Han har dessutom tagit med sig en nyckel till tvättstugan som kontraktet säger att han ska lämna tillbaks.Vad kan jag göra nu? I kontraktet står det bara vad han har för skyldigheter men inte vad jag kan göra om han bryter mot dessa. Skulle jag kunna byta lås till tvättstugan och hyra in en städfirma och skicka fakturan till honom? Tacksam för alla tips och råd.
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!InneboendeReglerna om hyra finns i 12 kap. Jordabalken (JB). Enligt 12 kap. 41 § JB så är det tillåtet att ha en inneboende. Det finns dock inte särskilt mycket lagstadgat när det kommer till inneboende. Det är istället det avtal som har träffats mellan parterna, alltså mellan den inneboende och den som hyr ut en del av sin bostad, som gäller.AvtalsbrottVid avtal mellan parter gäller avtalslagen. Ett avtal blir bindande när det föreligger ett anbud och en accept, 1 § avtalslagen (AvtL). Huvudregeln, pacta sunt servanda, är att avtal ska hållas och att parterna fullgör vad de åtagit sig. Om en part inte håller vad den lovat och inte fullgör sin del av avtalet så begår man ett avtalsbrott. Ett avtalsbrott kan i sin tur få vissa konsekvenser. Påföljderna vid ett avtalsbrott syftar till att den som utsatts för avtalsbrottet ska hamna i samma ekonomiska läge som om avtalet hade fullgjorts. De aktuella påföljderna vid ett avtalsbrott är: rätt att hålla inne sin egen prestation, fullgörelse, prisavdrag, hävning och/eller skadestånd. Vissa påföljder kan kombineras medans vissa inte kan kombineras. Avhjälpande och skadestånd kan kombineras till skillnad från prisavdrag och hävning som inte kan kombineras. I ditt fallI ditt fall verkar det som att den inneboende har brutit mot det avtal som ni har upprättat. Utgångspunkten är att du kan välja vilken påföljd du vill göra gällande. I ditt fall skulle möjligtvis avhjälpande vara aktuellt, alltså att du får det som blivit fel åtgärdat av den avtalsbrytande parten. Hävning av avtalet skulle kunna vara ett alternativ men nu verkar det som att den inneboende redan har lämnat lägenheten. Det som förmodligen är det bästa alternativet för dig är skadestånd, alltså att du får ekonomisk kompensation av den avtalsbrytande parten. Det betyder alltså att du kan kräva ersättning av den tidigare inneboende för de kostnader som har uppstått i samband och till följd av avtalsbrottet som exempelvis kostnader för städning och byte av lås. Det är du som kräver skadestånd som har bevisbördan för skadans storlek. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad kan jag få för ränta vid försenad betalning?

2021-07-26 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag sålde en bild samt en film till en tidning den 27/12-19 . Vi kom överens om att jag skulle få 1000:- i betalning. Men jag har ännu ej fått betalt (trots mailkontakt och samtal) för min bild eller film och materialet ligger fortfarande ute på deras hemsida, har jag rätt till någon ränta på detta? Och hur räknar jag ut det? Mvh
Nadja Nordlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara om du har rätt till ränta och vilken detta är används räntelagen (RänteL). En part som inte presterar i enlighet med avtalet begår avtalsbrott. Eftersom du inte fått betalningen som de enligt avtalet är skyldig dig så föreligger avtalsbrott. De skulle alltså ha betalat för filmen och bilderna när ni hade avtalat att förfallodatum infaller eller, om det ej är avtalat om, när du begär betalning. Utgångspunken är till följd av detta att du har rätt till påföljder som sätter dig i samma ekonomiska läge som om motparten hade agerat som avtalet säger att de ska, alltså om de hade betalat i tid.Eftersom de inte har betalat har du nu en penningfordran mot dem, alltså att de är skyldiga dig pengar. Därför ska vi gå till räntelagen. Det ska dock nämnas att räntelagen är dispositiv, detta innebär att parterna (du och de som du ingick avtalet om filmen och bilderna med) kan ha avtalat om annat, i sådana fall gäller det som ni har i avtalet framför räntelagen (RänteL 1 §).Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning (RänteL 2 §). Detta innebär att ränta tillkommer efter det datum som fordringen senast ska betalas, när kontraktsbrottet alltså skedde iom att de ej betalade (RänteL 3 §). Ränta enligt räntelagen räknas ut genom att addera aktuell referensränta med 8 procentenheter (RänteL 6 §). För att veta hur stor räntan blir i just ditt fall, måste jag veta när fordringen som räntan löper på skulle ha betalats. Räntan ska beräknas för referensräntan för varje kalenderhalvår sedan skulden förfallit. Vad detta blir kan du dock se på kronofogens hemsida, länk här. Fyll i beloppet, på "ränta" skriver du 8 procentenheter och så fyller du i datumen som gäller. Klicka i "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till diskonto-/referensränteändringar".Hoppas du fick svar på din fråga och tack för att du vände dig till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Göra påföljder gällande vid avtalsbrott

2021-05-29 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag har sålt en produkt via auktion på Tradera, fick då en köpare som budade högst. Personen valde sedan att meddela mig att hen inte kommer köpa produkten, trots att den vann. Jag anser att den bryter mot avtalet hen har bundit sig till, och jag vill ha pengarna för att kunna slutföra affären. Vad kan jag göra i denna situation? Jag har kollat på betalningsföreläggande hos Kronofogden, men vet inte om det är rätt väg att gå.
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska göra påföljder gällande mot en person som förbundit sig att genom auktion på Tradera köpa en produkt och brutit mot avtalet.Bindande avtal vid nätauktionerInledningsvis kan sägas att det stämmer helt rätt att ett bindande avtal finns mellan dig och köparen. Enligt 1 § avtalslagen kommer nämligen avtal till stånd genom att en anbudsgivare ger ett anbud som en motpart antar genom accept. Vid nätauktioner ersätts motpartens accept med det angivna klockslaget för auktionens slut (NJA 2016 s. 1195). Bindande köpavtal föreligger alltså så snart auktionen är avslutad.Påföljder vid brutet avtalOm personen som vunnit budgivningen meddelar att hen avstår från köpet begår hen avtalsbrott. Du har då rätt till att göra påföljder gällande. I ditt fall är det aktuellt att antingen kräva fullgörelse av köpet eller hävning av köpet tillsammans med skadestånd. Eftersom det framstår som att din köparen inte längre är intresserad av produkten så kommer troligtvis det andra alternativet passa bäst för dig. Enligt detta alternativ genomförs inte köpet men du kan kräva att köparen ersätter din uteblivna vinst. En förutsättning för att utöva denna påföljd är dock att du underrättar köparen om detta innan.Vad kan du göra för att genomdriva påföljden?Om köparen inte på egen hand går med på att ersätta den uteblivna vinsten så kan du, precis som du själv anger, använda dig av ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Du ansöker om detta genom att fylla i en blankett som finns att hitta på Kronofogdens hemsida. Det kostar 300 kr att ansöka men du kan begära ersättning även för denna kostnad hos den som föreläggandet riktas mot. Sammanfattningsvis så har du alltså varit inne på rätt spår!Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Nekat bolån pga kontrakt skrev innan ett lånelöfte godkändes

2021-04-30 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Kan banken neka till ett bolån på grund av att kontraktet skrevs innan lånelöftet var klart? Mäklaren sa ingenting om att banken skulle vilja se kontraktet innan vi skrev under och vi visste att lånelöftet skulle bli godkänt, vilket det också blev - dock fick vi då veta att detta var ett villkor.Vi är säkra på att vi inte har betalat ett överpris för fastigheten, så det kommer de inte anmärka på, men kan de neka på grund av datumen?
Soad Garar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med är ett lånelöfte ett avtal mellan dig och banken. Att banken efter ett lånelöfte nekar till ett bolån kan resultera i ett avtalsbrott. Du skriver i din fråga att kontraktet skrevs innan lånelöftet var klart. Lånelöftet blev klart godkänt efter bostadskontraktet hade ingåtts. Du nämner att det är ett villkor, jag uppfattar det som att villkoret är att lånelöftet ska varit godkänt innan ett ingående av kontrakt, vilket också är vanligast. I och med att det är ett villkor så har banken eventuellt inte begått ett avtalsbrott, de har enligt det villkoret rätt att neka till bolån eftersom ni bröt mot villkoret. På grund av jag inte har kännedom om de närmare detaljerna i lånelöftet kan jag inte med säkerhet inte uttala mig om banken faktiskt hade rätt att göra på det här sättet. Min rekommendation är att ni tar kontakt med banken och förklarar er situation. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen,