avtalsbrott

2021-01-31 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej! Jag och min vän har drivit ett företag men valt att avveckla pga personliga problem. I avvecklingen kom vi överens om att ingen ska fortsätta företagsverksamheten i företagets namn, detta godtogs skriftligt via vanlig meddelande oss emellan. Nu har min tidigare företagspartner tagit bort mig från vårt instagramkonto (bytt lösenord utan att prata med mig) och valt att behålla namnet och dessutom skriva i bion "start of something new". Han har även tagit bort min företagsmail men valt att ha kvar sin egen. Gör han något som är olagligt här? Jag är mycket besviken och känner mig lurad, sett till vad som avtalats.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!I den situationen som du beskriver kan det bli aktuellt att konstatera att avtalsbrott föreligger, i och med att er överenskommelse är möjligt att se som ett avtal. Skadestånd enligt 2 kap 1 § skadeståndslagen kan bli aktuellt om du hade fått en intäkt/tjänat pengar på att fortsätta bedriva verksamheten, vilket du nu inte längre gör. Du skulle då potentiellt kunna få ersättning då för förlorad intäkt. Alternativt kan man anse avtalet/er handling om att lägga ned verksamheten ogiltig, varav du åter får tillgång till verksamheten igen.Detta är dock ytterst osäkert och i och med att jag inte har tillgång till all information skulle jag rekommendera att du söker vidare juridisk rådgivning här på lawline!hoppas att de var svar på din fråga! Mvh

Kan jag hämta min uthyrda bil vid utebliven betalning utan risk för egenmäktigt förfarande?

2020-11-10 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hejsan. Ifall man hyr ut en bil och man har ett avtal där det står att vid utebliven betalning så bryts avtalet. Finns det då någon risk med att själv åka och hämta bilen, ex egenmäktig förfarande. Bilen hyrs av en förening som varje månad bygger på sina skulder. Vi som ägare är ett AB.
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns några risker med att ett företag hämtar sin uthyrda bil på grund av hävning av avtalet. Jag kommer därför att redogöra rättsläget och vad ni som företag kan göra. Det framgår inte om föreningen som hyr bilen klassas som en näringsidkare eller konsument. Eftersom det är minst sannolikt att föreningen anses vara en konsument kommer jag därför utgå från att föreningen anses vara en näringsidkare. Konsumentskyddande regler som konsumentkreditlagen kommer därför inte tillämpas.Det finns ingen lag om hyra av lös sak utan avtalsfrihet gällerDet finns ingen lag som reglerar uthyrning av bilar eller andra lösa saker. För avtalstyper som dessa gäller istället allmänna avtalsrättsliga principer så som avtalsfrihet och att avtal ska hållas. Som utgångspunkt får man därför avtala om vad man vill. Det som ni kommit överens om i avtalet ska därför gälla, vilket kan vara exempelvis att bilen skall återlämnas vid utebliven betalning.Notera dock att det finns vissa undantag från avtalsfriheten i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (förkortning avtalslagen). Trots avtalsfriheten kan ett avtal bli ogiltigt om avtalet exempelvis tillkommit genom tvång eller för att ett avtalsvillkor anses oskäligt (se 3 kap. avtalslagen).Rätt till hävning innebär inte automatiskt återtaganderätt Det framgår inte i din fråga om det gäller ett avtal där återtaganderätt anges, det vill säga en rätt att återta bilen. Att ert avtal reglerar rätt till hävning innebär inte automatiskt en återtaganderätt.I ert fall verkar det dock handla om ett nyttjanderättsavtal eller leasingavtal kring bilen. Eftersom det är underförstått i sådana avtal att den uthyrda saken ska tillbaka till uthyraren kan man därmed presumera att ni har en återtaganderätt. Ni kan göra er skyldig till självtäkt även om ni har rätt till bilenNi kan göra er skyldig till egenmäktigt förfarande om ni tar tillbaka bilen utan hyrestagarens samtycke, även om ni har rätt att återta bilen (8 kap. 8 § brottsbalken). Föreningen som hyr bilen och därmed besitter den har straffrättsligt skydd mot besittningsrubbning. Ni kan alltså inte åka och "sno" er egen bil utan hyrestagarens vetskap utan ni måste ha dennes samtycke för att få lov att ta tillbaka bilen, på grund av hyrestagarens besittning.Ni kan också göra er skyldig till självtäkt eftersom ni har återtaganderätt till bilen, vilket är en form av egenmäktigt förfarande (8 kap. 9 § brottsbalken). Däremot blir ert aktiebolag inte straffrättsligt ansvarig eftersom en juridisk person inte kan begå brott. Utan det är den eller de personerna som utför handlingen som kan göra sig skyldig till brottet.Vad ni kan göra iställetFör att få tillbaka bilen kan ni begära handräckning hos kronofogdemyndigheten (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Jag rekommenderar dig därför att besöka kronofogdemyndighetens hemsida för mer information eller kontakta dem direkt. SammanfattningÄven om ni har rätt att återta bilen kan ni göra er skyldiga till egenmäktigt förfarande eller självtäkt om ni tar tillbaka den. Jag rekommenderar dig därför att kontakta kronofogdemyndigheten för hjälp med handräckning.Om du fortfarande tycker frågan är oklar eller behöver vidare avtalstolkning så kan du boka tid med en av våra kunniga jurister. Du kan även ringa till vår gratisrådgivning på telefonnummer 08-533 300 04.Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad händer när man ingått ett avtal man omöjligen kan fullfölja?

2020-10-04 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har ingått ett parningsavtal mellan två uppfödare; där jag lånar ut min hane till den andres hona.I avtal står det att det kostar 3000:- för språng och omparning ingår om det sker inom 1 år.Vid första parningstillfälley blev honan alltså inte dräktig, det tar 4 månader till nästa löp och under den tiden blir min hane sjuk och måste avlivas.Vad gäller nu?Jag har alltså ingen möjlighet att er buda omparningen då hanen är död. Skall jag betala tillbaka hela avgiften eller halva eller i get??
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med det avtal ni har ingått när du inte längre kan fullfölja din del.Jag utgår ifrån att ni är två jämbördiga uppfödare och att ingen av er är konsument. Den lag som aktualiseras i det här fallet är framförallt avtalslagen (AvtL) eftersom det inte rör sig om ett köp av en sak utan av en tjänst. Vid avtalsfrågor är en viktig del det faktiska avtalet, Avtalslagen är dispositiv vilket innebär att den bara fungerar som utfyllnad i de frågor där ni inte avtalat om något annat. Nedan följer en genomgång om vad som gäller mer generellt, om ni har avtalat något annat så kommer det att gälla i stället. Inom avtalsrätten finns en grundprincip som kallas för pacta sunt servanda och betyder att avtal ska hållas.Om en av parterna i ett avtal inte kan genomföra det man lovat brukar man prata om att det är ett avtalsbrott. Det finns vissa typer av händelser som gör att avtalsbrottet kan vara ursäktligt. Till exempel att den som ska prestera något i avtalet, dvs du i det här fallet, blir hindrad från att utföra sin prestation. Det krävs att det som hänt har varit utanför din kontroll. Något som du inte kunnat påverka, förutsett eller undvikit. Om hindret som uppstår är permanent, upphör ditt prestationsansvar. Däremot är man skyldig att direkt meddela den andra parten att förhållandena är förändrade och att man inte kommer kunna fullgöra sin del av avtalet, samt att man vill häva avtalet. Gör man inte detta inom en rimlig tid blir man ofta ersättningsskyldig om fördröjningen har inneburit skada för motparten. Till exempel om de enda andra uppfödarna har en betydligt högre språngavgift, och den andra uppfödaren nu måste betala mer pengar för att få några valpar. Vid en hävning upphör avtalet att gälla direkt. De prestationer som man gått med på ska inte fullgöras, om någon prestation redan har gjorts så ska de återgå om det är möjligt. I ditt fall beskriver du att ett parningsförsök redan har genomförts och att den andra uppfödaren har betalat. Du har alltså presterat 50% av vad du avtalat och köparen har presterat 100%. I min mening låter det ganska rimligt att 50 % av köparens betalning då ska gå tillbaka. Det finns dock alltid en möjlighet att en domstol bedömer annorlunda vid en tvist.Det finns ytterligare en möjlighet i avtalslagen. Det som kallas för generalklausulen (36 § AvtL), i den kan man läsa att man kan jämka avtalsvillkor eller hela avtal som är oskäliga. Bestämmelsen gäller även när något har hänt som gör att avtalet i efterhand blir oskäligt, vilket stämmer in på ditt fall. När man jämkar ett avtal i sin helhet så blir avtalet ogiltigt och prestationerna ska återgå som att det aldrig fanns något avtal från början. Det vill säga du behöver då betala tillbaka 100% av den andra partens pengar.Något man inte ska glömma bort är dock att det råder avtalsfrihet, det du och den andra parten kommer överens om är det som gäller. Kan ni enas om en annan fördelning av återbetalning så gäller ju den.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott

2020-08-01 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag har ett företag enskild firma. De är ett måleriföretag. Jag har en kund som jag har gjort en offert till för att tvätta och måla hennes hus, hon tackade muntligt ja till denna offert i feb-20. Jag meddelade då att jag kommer i aug.-20. Hon hörde av sig i sommar och undrade när jag kommer jag svara den17 aug. Nu är de så att jag jobbar även som timvikarie på ett annat företag och där slutade en medarbetare nu och jag blev tillfrågad om jag kunde jobba för dom fram till okt-20 tills de har fått anställt en ny medarbetar. Jag tackade ja till de. Jag maila min kund att jag inte kommer att måla hennes hus och förklarade att jag är även anställt på ett annat företag. Fick svar citat "Grattis till jobbet - förstår att du verkligen tar de jobbet!" tolkade de att de va ok att jag inte kommer. Hon skrev även om jag bara kunde komma och hjälpa henne med en gavel på huset som hon inte skulle klara själ. Jag svara att de går tyvärr inte för jag jobbar till 16,30 varje dag. Nu påstår hon att när hon tar in en annan målar firma och dom är mycket dyrare än mig och att jag enligt lag skall betala mellanskillnaden till henne för att jag har brutet ett avtal? Undrar nu om de stämmer.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag utgår i mitt svar från att din kund är en konsument och inte en annan näringsidkare och att du i första hand säljer tjänster i form av målningsarbete. Din fråga aktualiserar huvudsakligen konsumenttjänstlagen (KtjL) och allmänna avtalsrättsliga samt skadeståndsrättsliga principer. Utredning Det närmaste en reglering om rättsföljderna av avtalsbrott man kommer i KtjL är 31 § KtjL där det anges att näringsidkaren ska ersätta konsumenten skada som vederbörande orsakas av dröjsmål. I avtalsförhållanden som regleras av KtjL finns alltså ingen lagstadgad reglering av hur fullständiga avtalsbrott ska hanteras. I första hand ska i en sådan situation eventuella villkor i det ingångna avtalet vara styrande. Det finns dock även en mängd allmänna avtalsrättsliga principer som behandlar denna situation. En utgångspunkt i avtalsrätten är principen pacta sunt servanda som innebär att ingångna avtal ska hållas. Som en logisk förlängning av denna princip följer en tanke om det positiva kontraktsintresset, det vill säga att den part som drabbas av ett avtalsbrott ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet uppfyllts avtalsenligt. Detta kan liknas vid den allmänna skadeståndsrättsliga principen att skadeståndsersättning syftar till att återställa den skadelidandes position. Detta talar i princip för full ekonomisk kompensation vid avtalsbrott. För att sådan ersättning ska utgå torde dock ett krav på vårdslöshet finnas för att undvika ett orimligt långtgående ansvar vid avtalsbrott, en tanke som även syns i 31 § KtjL i begränsningen av ansvar för fall då "dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit." Det måste även föreligga adekvat kausalitet mellan avtalsbrottet och den skada som inträffat; annorlunda uttrycket måste skadan ha varit en rimligt förutsägbar följd av avtalsbrottet. Det torde även krävas att det positiva kontraktsintressets omfattning kan fastställas med skälig säkerhet, att det framstår som sannolikt att avtalet skulle kunnat uppfyllas och att den drabbade parten vidtagit skäliga åtgärder för att minska skadan av avtalsbrottet. I ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du kommer begå ett avtalsbrott genom att inte fullgöra det ingångna avtalet och att denna situation inte regleras i KtjL som reglerar ert avtalsförhållande i övrigt. Enligt min uppfattning är det helt klart att ditt agerande utgör en form av vårdslöshet som kan motivera ersättning, att det finns ett tydligt samband mellan ditt avtalsbrott och den potentiella skadan för din motpart, att man utan svårighet kan mäta den potentiella skadan med säkerhet och att det framstår som sannolikt att avtalet skulle kunnat uppfyllas. Det positiva kontraktsintresset får i detta fall beskrivas som skillnaden mellan det din kund skulle betalat dig och det (högre belopp) som din kund måste betala någon annan för att utföra samma arbete. Här aktualiseras dock enligt min uppfattning din kunds skyldighet att begränsa sin egen skada genom att vederbörande inte kan förvänta sig fullständig ersättning om hon anlitar en annan målare till ett ockerpris. Din kund kan heller inte anlita en målarfirma som genomför ett betydligt mer avancerat eller grundligt arbete eftersom det då inte längre kan anses jämförbart med det arbete du anlitades för att utföra. Avslutningsvis kan det även vara värt att beröra din kunds svar när du meddelade henne om att du inte längre hade för avsikt att prestera avtalsenligt. Även om svaret i och för sig kan ge intryck av att din kund ställde sig positiv till att du avsåg att bryta mot avtalet är det enligt min uppfattning inte tillräckligt entydigt för att avtalsrättsligt betrakta som att ni avtalat att det ursprungliga avtalet inte längre ska gälla.HandlingsplanJag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utan närmare insyn i ditt fall. Jag kommer ringa dig på måndag den 3/8 14:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Få tillbaka hund efter att köpare bryter avtal?

2020-12-05 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min hund på blocket och kom överens om att jag och köparen ska ha kontakt och få bilder/videos skickade till mig även kunna få träff hunden när jag ville annars vill jag ha tillbaka hunden då jag vill veta hur hon mår. Men nu har säljaren blockerat mig och vägrar ge tillbaka hundenVem har rätt? Vad ska man göra och vad kan man göra i en sån situation?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem har rätt? Utgångspunkten är att ni varit helt fria att avtala om det upplägg som du beskriver och att detta avtal är bindande (AvtL 1:1). Vad köparen gör innebär därför ett avtalsbrott. Som jag tolkar det avtalade ni om att om du inte får träffa hunden så skulle du få ta tillbaka den. Detta är bindande för köparen och denne är alltså skyldig att låta dig få tillbaka hunden. Du måste såklart även ge tillbaka pengarna som denne betalt.Vad kan du göra? Du har alltså rätt. Problemet uppstår snarare i vad du kan göra. Det enda sättet du kan tvinga köparen att ge tillbaka hunden är genom att gå till domstol och göra en s.k "fullgörelsetalan". Detta innebär att du yrkar att köparen ska förpliktas att ge tillbaka hunden till dig och som grund åberopar du att denne begått ett avtalsbrott och enligt avtalet är därför är skyldig att lämna tillbaka den. Ert avtal utgör beviset. Detta förutsätter att ni faktiskt gjort ett skriftligt avtal eller att det annars framgår att detta är vad ni kommit överens om (t.ex genom sms- eller mailkonversationer). Annars kommer du inte kunna bevisa att avtalet har den innebörden. En annan sak du måste överväga är att det är dyrt att gå till domstol. Den som förlorar är förvisso skyldig att ersätta motpartens kostnader men eftersom det är ett s.k småmål ersätts inte alla kostnader och under rättegångens gång måste du ligga ute med pengarna (RB 18:1 j. 18:8a). För många är det dessutom en stressig och i övrigt påfrestande upplevelse. Som djurägare själv förstår jag dock att det kan vara värt det för dig men överväg noga det jag sagt och kom ihåg att det aldrig går att veta säkert att man vinner.Sammanfattning Sammanfattningsvis har du alltså, enligt min bedömning, rätt. Det finns dock inte mycket du kan göra åt saken mer än att gå till domstol. I domstol blir det en fråga om tolkning av avtalet och bevisning om dess innehåll.

Behöver jag betala tillbaka en handpenning om köparen ångrar sitt köp?

2020-11-03 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Angående när man säljer varor på Marketplace/ Facebook och köparen betalat hälften innan och hinner ångra sitt köp innan hämtning och full betalning. Måste jag som säljare betala tillbaka "handpenningen"? Ingen stor summa, mest nyfiken på vad som gäller. Tack på förhand
Elin Andrén |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Jag utgår ifrån att frågan gäller köp mellan privatpersoner och därmed blir köplagen (köpL) tillämplig. Köplagen kan avtalas bort av avtalsparterna. I mitt svar utgår jag ifrån en situation där de saknas avtalsbestämmelser (kan båda vara muntlig och skriftligt) angående handpenningen. Som utgångspunkt ska säljaren betala tillbaka handpenningen om köpet inte genomförs. Men om köparen orsakar säljaren skada genom att dra sig ur avtalet borde säljaren få ersättning för detta (51 § KöpL) (57 § KöpL). Då kan säljaren få behålla en del av eller hela handpenningen. Säljaren kan exempelvis ha lagt ner arbete och pengar på grund av avtalet, eller kanske tackat nej till andra köpare som erbjöd en högre köpeskilling. Det ska handla om utgifter som har ett samband med avtalet och handlingar som säljaren aldrig hade vidtagit om inte avtalets ingicks. Då fungerar handpenningen som en säkerhet för säljaren och ger säljaren en fördelaktig förhandlingsposition. Säljaren måste kunna bevisa att skadan är på grund av köparens avtalsbrott. Storleken på ersättningen avgörs från fall till fall och påverkas inte av handpenningens storlek. Om köparen har orsakat en skada som är större än handpenningen kan säljaren få behålla hela handpenningen och dessutom kräva mer ersättning utöver det. Om skadan understiger värdet på handpenningen behöver säljaren betala tillbaka en del av handpenningen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan banken neka lån i efterhand?

2020-10-01 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hur vanligt är det (och är det ens möjligt) att banken nekar ett bolån efter att lånelöfte och kontrakt skrivits?Vi har hamnat i den situationen. Vingar sålt vårat hus och skrivit kontrakt på ett annat hus. Nu visar det sig att köparna av vårat hus har fått problem med köparen av deras bostadsrätt. Kontrakt är skrivet mellan dem men plötsligt så får inte köparen av deras bostadsrätt låna pengar. Detta är tydligen mycket ovanligt enligt vår mäklare. Vad är det värsta som skulle kunna hända i vårat fall?Kan banken neka oss lån i efterhand eftersom våran köpare inte sålt sin bostadsrätt?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är ovanligt att avtal om lån bryts då det i många fall är att betraktas som ett avtalsbrott. Å andra sidan är svaret på frågan beroende av hur lånelöftet utformats. I det fall att man har en belånad bostad sedan tidigare men vill köpa ny bostad innan man säljer sin egna kan det finnas förbehåll om inom vilken tid den första bostaden måste vara såld. Är villkoret inte uppfyllt kan banken återta det nya lånet för den nya bostaden. Detsamma gäller om den som sökt lånet uppgett felaktig information i sin ansökan. Ett konkret exempel är om en person skulle uppge en viss lön som i själva verket är lägre eller dolt att personen har andra lån. Det värsta som kan hända är att, förutsatt att ni i ert avtal har ett förbehåll om när er ursprungliga bostad måste vara såld, kan bli av med ert nya lånelöfte till följd av att villkoret i avtalet inte uppfyllts. Däremot brukar sådana situationer kunna lösa sig med banken. Min rekommendation är att du snarast tar kontakt med din bank och förklarar situationen ni befinner er i. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Uppskjuten föreställning och hävning

2020-05-24 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag har köpt 6 st biljetter till en föreställning "Såsom i Himmelen i Göteborg den 14 Juni 2020.Nu blev detta inställt pga Coronna.Nu erbjuder dom biljetter till en ny föreställning i Maj 2021, men vi 6 som är över 80 år vill ha tillbaka pengarna istället, kan vi få det?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om man kan få pengarna tillbaka för teaterbiljetter när säljaren skjutit upp föreställningsdatumet. Svaret på din fråga finner du i Konsumentköplagen. Bestämmelserna i lagen är tvingande till förmån för dig som konsument och alla avtalsvillkor som jämfört med bestämmelserna i lagen är till nackdel för dig är utan verkan (3 § Konsumentköplagen). Vad händer om säljaren skjuter upp evenemanget? När säljaren skjuter upp ett evenemang kan det liknas vid att säljaren är i dröjsmål, dvs. varan avlämnas inte eller avlämnas för sent (9 § Konsumentköplagen). Konsekvenserna av detta är att köparen kan häva köpet om säljarens dröjsmål är av väsentlig betydelse för köparen (13 § konsumentköplagen). Bedömningen gällande om något är av väsentlig betydelse sker ur köparens synvinkel. Det ska beaktas vilka olägenheter som dröjsmålet fått för köparen (se proposition 1989/90:89 s. 80 f.) Här spelar det ingen roll vilken orsak säljaren har till dröjsmålet. Vad innebär detta i ditt fall? Du har som konsument rätt att häva köpet och få pengarna tillbaka om säljaren är i dröjsmål, vilket den här kan anses vara. Viktigt är att du för att kunna häva på grund av säljarens dröjsmål måste meddela säljaren om att du vill häva köpet inom skälig tid från att du fick reda på uppskjutandet av evenemanget (15 § Konsumentköplagen). Om säljaren inte går med på detta och alltså uttryckligen nekar hävning kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, som avgör ärenden gällande konsumenttvister. Vänligen,