Upprätta en revers

2015-07-12 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Min fru och jag har varsit eget barn (inget gemensamt). Nu ska vi ta lån på vår gemensamma fastighet och låna ut dessa pengar till min frus dotter för köp av bostadsrätt. Vi har ett gemensamt testamente som hanterar barnen. Vad ska vi nu tänka på avseende våra särkullsbarn när vi lånar ut pengarna?Formulering låneavtal? Kompletterande försäkringar?Vänliga hälsningar!Lars Eriksson
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Att låna ut pengar till din frus dotter behöver inte vara allt för komplicerat. Det är upp till er som avtalsparter att själva bestämma hur ni vill att detta låneavtal skall utformas. Det finns i detta fall inga formella regler/krav som måste följas. Det behöver heller inte upprättas ett skriftligt avtal utan ett enkelt handslag kan räcka för att låneavtalet skall kunna accepteras. Detta följer av grundläggande avtalsrättsliga regler. Att det sedan kan uppstå en rad olika bevissvårigheter beträffande ett muntligt avtal är en nackdel, varför det torde vara att föredra att upprätta ett skriftligt avtal. I fall som dessa då man avser att låna ut pengar till sitt barn, så är det att föredra att skriva en revers. En revers är ett skriftligt fordringsbevis för en skuld mellan två eller flera personer. Fördelar med en revers är att man då har någonting skriftligt och undertecknat att utgå ifrån. Skulle det därför inträffa något oförväntat, exempelvis en skilsmässa eller dödsfall, så har man en större trygghet och säkerhet i form av ett skriftligt dokument än vad man har av ett muntligt avtal. En revers bör innehålla uppgifter avseende vem som är långivare(borgenär) samt vem som är låntagare(gäldenär). Vidare bör det utlånade beloppet framgå och om ränta ska löpa på skulden. Datum för betalning kan också med fördel tas med i reversen. När dokumentet har upprättats så behåller ni som långivare originalet och ger sedan ett kvitto till din frus barn som skall låna pengarna. Vad gäller ert redan upprättade testamente så bör sägas att denna revers inte påverkar testamentet och dess innehåll i sig. Denna revers kommer ni att upprätta i syfte att i framtiden få tillbaka de utlånade pengarna, varför det inte är att betrakta som en gåva. Hade det varit en gåva så hade det kunnat betraktats som ett förskott på arv för din frus barn, men så är nu inte fallet. Vad avser er fråga om kompletterande försäkringar så skall sägas att ni absolut inte behöver täckna en kompletterande försäkring enbart för att ni lånar ut pengar. Jag har försökt besvara era frågor så gott jag har kunnat. Om ni har några övriga frågor eller funderingar så är ni mer än välkomna att kontakta mig. Jag nås bäst via email.Med vänlig hälsning,

Lån till bröstarvinge

2015-03-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Har två barn (har skrivit testamente att deras arv ska vara enskild egendom) men vill nu ge dem en summa pengar som grundplåt till en lägenhet utomlands, vilken jag vill ska var deras enskilda egendom. Då ytterligare pengar behöver lånas, vem bör stå som ägare och vem ska stå som låntagare till lägenheten? Vad krävs det för avtal oss emellan?
Linnea Ranvinge |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Det enklaste och smidigaste sättet att ge dina barn en summa pengar är att skriva ett gåvobrev. I detta bör framgå att egendomen ska vara respektive barns enskilda egendom (samt att även avkastning och sådant som träder i stället för egendomen ska utgöra egendom, om du önskar detta). Några särskilda formkrav finns inte. Det är dock viktigt att påpeka att gåva till bröstarvinge under livstiden presumeras utgöra förskott på arv, vilket således kommer dras av vid framtida arvskifte (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). För att undvika detta kan även inskrivas i gåvobrevet att överlåtelsen i fråga inte ska utgöra förskott på arv. (Om du vill kan du få hjälp att upprätta ett gåvobrev genom Lawline här.)När det gäller lånet finns olika alternativ. Ett är att du står som ägare och låntagare på lägenheten och sedan låter dina barn bo där genom att betala avgifterna. Ett annat är att du helt enkelt lånar pengarna till respektive barn och att de sedan använder de lånade pengarna till att köpa lägenhet (och därmed själva står på lägenheten). Problemet här är vilken säkerhet som ska ställas för lånet, ställer du som förälder säkerhet riskeras också den vid ev. utebliven betalning, vilket är en risk man helst vill undvika. Bästa lösning här är att den lägenhet som de facto köps för pengarna också utgör säkerhet för lånet i fråga. Ett tredje - och troligen även bästa möjliga - alternativ är att barnet äger den del som han/hon kan betala (t ex genom pengarna de fått i gåva) och sedan att du som förälder äger resterande andel i respektive lägenhet. Sedan lånar ni tillsammans, dvs barnet lånar och föräldern går in som medlåntagare. Som säkerhet ställs den lägenhet som förvärvas. När det gäller avtal kan då ett skuldebrev upprättas där regleras vem som är låntagare, vilken summa, säkerhet, hur och när ränta/amortering ska betalas samt ev. åtgärder vid utebliven betalning. Möjlighet finns även här att ta hjälp från en jurist med upprättandet av ett sådant avtal (vilket kan göras här).Hoppas du fått svar på dina funderingar, tveka annars inte att skicka in en ny fråga!Vänliga hälsningar,

Tvist avseende skuld

2014-09-01 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag har gått till tingsrätten för att få tillbaka pengar som min syster är skyldig mig. Bland annat har jag då bett vår Far att skriva under ett intyg gällande skulden. När min syster fick ta del av min stämningsansökan och dessa handlingar skrev hon som man ska ett svar till tingsrätten. (Vi inte gått igenom den muntliga förberedelsen ännu) I sitt svar kommenterade hon min fars underskrift på intyget. Hon hävdade att Far 'är gammal och orkar inte längre med nånting utan gör bara som andra säger och vill inte bli inblandad' Hon skriver också att Far börjar bli senil. Hon avslutar med följande: 'Vad jag anser så utnyttjar min syster en gammal man med dåligt minne för att få sin vilja igenom.' Inget av det hon skrivit är sant. Pappa skrev under intyget för att han höll med om vad som stod där och gör defenitivt inte bara som andra säger. Han är väldigt vital och långt ifrån någon senilitet eller annan demenssjukdom. Han låter sig inte utnyttjas så lätt och vi är båda överens om att det inte ligger till på det sättet hon beskriver.Jag tycker att det är uppenbart att hon försöker svartmåla mig som nån som uttnyttjar svaga människor. Hon försöker också se till att Fars vittnesmål inte godkänns genom att så tvivel om hans trovärdighet och hävda att hans underskrift inte är att lita på. Min fråga är om hon inte bryter några regler genom att ljuga för tingsrätten på det här viset? Kan jag anmäla henne för Förtal eller Falsk tillvitelse eller liknande. Både jag och Far har mått dåligt av att bli omskrivna på det här viset.Tack på förhand, ni tillhandahåller verkligen en viktig gratis samhällstjänst! mvh annH
Anes Sabic |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Till och börja med skall sägas att tvister av detta slag ofta brukar resultera i att en, alternativt båda, parterna svartmålar varandra. Därav är det av stor betydelse att tingsrätten kallar till en muntlig förberedelse, där parterna ges en möjlighet att diskutera och eventuellt förhandla, inför en opartisk och objektiv domare. Syftet med en sådan förberedelse är att säkerställa koncentrationen- vad är ostridigt mellan parterna? Vad är man överens om?I en sådan muntlig förberedelse skall du även lägga fram de bevis du har och vad som skall styrkas med dessa. Vittnesmålet samt intyget bedömer jag talar för att du får bifall för din talan. Hur högt värde dessa bevis har, är en sak som rätten har att bedöma. Om det blir aktuellt med en huvudförhandling i tingsrätten, kommer det efter vittnesmålet med din far, att tydligt framgå för rätten hur det ligger till avseende hans trovärdighet som vittne. Hoppas du fått svar på dina frågor! Om det råder några oklarheter avseende mina svar, så är det bara att återkomma.Med vänlig hälsning, 

Skuldebrevs giltighetstid

2014-06-04 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur länge är ett skuldebrev giltigt?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När det gäller skuldebrev så finns ofta ett datum avtalat för när skulden ska regleras. För den händelse det saknas har borgenären (långivaren) rätt att kräva betalning när denne så önskar, även gäldenären (låntagaren) har samma rätt att betala skulden när denne så vill. Ett skuldebrev som inte har någon avtalad tid för när skulden ska lösas löper alltså tills vidare, detta regleras i Skuldebrevslagen 5 §. Skuldebrevet i sig har således inte någon bestämd giltighetstid, den är kopplad till den fordran den avser.När det gäller fordringar finns dock en preskriptionstid. Preskriptionstiden regleras i preskriptionslagen 2 §, en fordran preskriberas tio år (tre år mot konsument, dock inte för löpande skuldebrev, SkbrL 11 §) efter dess uppkomst om inte preskriptionsavbrott skett. Vad som är ett preskriptionsavbrott kan man läsa i 5 § samma lag.Bara för att fordran är preskriberad blir den inte värdelös. Skulden finns fortfarande, man saknar bara rätt att kräva in den.Med vänliga hälsningar,

Bevittnande vid undertecknande av skuldebrev

2015-06-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej.Jag är sambo och vill köpa en fastighet så som enskild egendom men finansiera detta genom att belåna vår gemensamma bostad. Om vi belånar vår gemensamma bostad och samtidigt skriver ett inbördes skuldbrev motsvarande de belopp som jag behöver för att finansiera köpet, måste detta bevittnas för att gälla eller räcker det med att vi två undertecknar?
Viktor Friberg |Hej!Lagen uppställer inget krav på att undertecknande av skuldebrev ska bevittnas. Däremot kan ett bevittnande, ur bevishänseende, fylla en funktion vid en eventuell framtida tvist. Det räcker med andra ord att ni två undertecknar skuldebrevet.Bestämmelserna om skuldebrev hittar du här.Med vänliga hälsningar,Viktor Friberg

Skuldebrev, amortering

2014-10-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag har lånat ut pengar och skrivit ett skuldebrev där det är flera personer som tillsammans betalar av på skulden enligt en amorteringsplan med en ränta. Min fundering är hur jag bör bokföra detta, kan t.ex. personerna betala av mer under en månad och ha en "buffer" tillgodo för nästa månads betalning?
|Hej och tack för din fråga!När det gäller skuldebrev aktualiseras lag (1936:81) om skuldebrev. Det råder vissa skillnader mellan ett löpande och enkelt skuldebrev, vilket kan vara värt att notera. För svaret på din fråga är det dock inte avgörande om det är ett enkelt eller löpande skuldbrev.Ett problem som kan uppstå vid amorteringar av skuldebrev är att betalningen görs till fel borgenär på grund av att skuldebrevet har överlåtits. Därför tillhandahåller skuldebrevslagen gäldenären (den som lånat pengar) ett visst skydd i sådana situationer. Det viktiga i sammanhanget är att problem av den här typen kan undvikas genom notering på skuldebrevet som visar att betalning skett.Det följer av skuldebrevslagen 21 § att gäldenären har rätt till att få kvitto vid betalning. Paragrafen avser löpande skuldebrev men rätten till kvitto anses vara uttryck för en allmän princip och bör därför gälla även för enkla skuldebrev. Det finns också en rätt vid räntebetalning/delbetalning att på skuldebrevet få antecknat att betalning har skett. En sådan notering har gäldenären ingen rätt till när skuldebrevet innehåller en amorteringsplan och betalningen är planenlig.Av det nu anförda följer att om någon av personerna gör en sådan betalning som du angett så kan du notera detta på skuldebrevet och skriva ett kvitto som bevis på hur stor betalning som gjorts. Genom att på så vis vara tydlig med vad som skett går det att förebygga eventuella tvister. Hoppas det var svaret på din fråga!Vänliga hälsningar

Upprättande av skuldebrev

2014-08-19 i Skuldebrev
FRÅGA |HejsanJag har en vän som är skyldig mig 98000kr. Med tanke på den höga summan har vi kommit överens om att skriva ett skuldebrev mellan oss som är rättvist för båda. Därför vill jag gärna ha hjälp att utforma detta brev. Det är några punkter som skiljer sig från ett vanligt skuldebrev och som vi vill ha som är: 1: ingen fast summa per månad - betalning sker om låntagaren har möjlighet 2: 0% ränta under en 5års period men har inte lånet blivit återbetalat under den tiden så blir det 3,93% dröjsmålsränta/månad på summan som återstår av lånet 3: lånet kan lösas in i förtid 4: långivaren kan inte gå vidare med ärendet under den period som lånet gäller (5år - menar då som att gå till inkasso el liknande) Kan ni hjälpa till att utforma ett sådant brev?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!Utformning av avtal ingår dessvärre ej i gratisrådgivningen utan erbjuds mot betalning. Mer information om tjänsten finner Du här.Att försöka utforma ett skuldebrev på egen hand utan föregående studier av relevanta lagar rekommenderas inte. Emellertid finns en del litteratur på området som möjligen skulle kunna tillfredsställa dina behov, om Du ej är villig att utnyttja den avgiftsbelagda tjänsten. I synnerhet Norstedts formulärbok med bruksanvisningar, av Folke Grauers (ISBN:9789139107644), bör kunna vara dig behjälplig.Vidare kan inom ramen för den kostnadsfria rådgivningen hänvisas till viktiga lagar; närmare bestämt skuldebrevslagen och räntelagen; samt informeras om att ett enkelt skuldebrev är att föredra i de situationer då gäldenärens situation ej skall försämras till följd av överlåtelse.Vänligen,

Innehåll i en revers

2014-04-10 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej ! Har skrivit ut en revers på min dotter,måste den bevittnas ?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.I en revers måste skuldebeloppet stå, liksom vem som är skyldig vem.  Den ska undertecknas av din dotter. Det finns inget formkrav att vittnen ska skriva under. Med vänlig hälsning,