Ska låntagaren eller långivaren skriva under ett skuldebrev?

2012-04-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Vem måste signa en revers (mellan två privatpersoner)? I de mallar jag sett finns enbart "namnteckning", men det framgår inte om det är låntagaren eller långivaren som ska signera.
Mari-Helen Schöllin |Hej Ett skuldebrev, eller en revers som det också kallas, skrivs under av den som lånar något. I ett skuldebrev mellan två privatpersoner framgår det vem som är låntagare och ofta vem som är långivare, alltså till exempel: x är skyldig y en viss summa pengar som ska betalas enligt en viss avbetalningsplan. (Skuldebrevet kan även vara ett löpande skuldebrev och därmed vara ställt "till innehavaren", istället för till "y", vilket innebär att skuldebrevet kan överåtas till någon annan som sedan kan driva in pengarna.) Se mer om skuldebrev i Skuldebrevslagen: https://lagen.nu/1936:81. Att låntagaren skriver under är egentligen ganska logiskt eftersom låntagaren därmed bekräftar sin skuld. Skulle långivaren skriva under och därmed bekräfta låntagarens skuld skulle bevisningen försvåras eftersom det i ett sådant fall skulle kunna vara möjligt för någon att skriva ett skuldebrev med innebörden att någon annan är skyldig denne pengar utan att denna andra personen har godkänt skuldförhållandet. Finns det bara rum för en namnteckning är det alltså låntagaren som ska skriva under. Med vänliga hälsningar

Måste man betala innehavarskuldebrev även om man inte har fått varan?

2011-10-30 i Skuldebrev
FRÅGA |Direkt vid köpet fick A skriva på ett skuldebrev trots att han skulle vänta på leveransen av varan som ska ske inom en månad. Skuldebrevet löd enligt följande: ”Till innehavaren betalar undertecknad vid anfordran ett belopp om 25 000 kr.” En och en halv månad efter att köpeavtalet ingåtts söker en person vid namn M upp A och kräver honom på omedelbar betalning i enlighet med skuldebrevet som han visar upp för A.Måste A betala till M trots att han inte har fått filmsamlingen?
Jean Lo |Hej! Jag antar att A är näringsidkare? Om han är konsument så får leverantören inte ta emot ett löpande skuldebrev: 30 § konsumentkreditlag, se https://lagen.nu/2010:1846#P30S1 Som sagt handlar det här om ett så kallat löpande skuldebrev, närmare sagt ett innehavarskuldebrev enl. 2 kap 11 § skuldebrevslag: https://lagen.nu/1936:81#P11S1 Ett innehavarskuldebrev berättigar den som har skuldebrevet i sin besittning att kräva betalning enligt skuldebrevet: https://lagen.nu/1936:81#P13S1 Löpande skuldebrev har till syfte att vara omsättningsbara, att göra det enkelt att sälja fordringar. Det innebär att man som gäldenär inte kan invända "att betingat vederlag ej tillgodokommit" honom, denna invändning är "svag" och "faller bort": 15 § 3 st skuldebrevslag: https://lagen.nu/1936:81#P13S1 Det betyder att A inte kan invända mot M att han inte fått filmsamlingen - han ska betala till M. Det förutsätter dock god tro enl 15 § 5 st skuldebrevslag hos M när han köpte skuldebrevet, d.v.s. att han antingen visste att leveransen inte hade skett eller om hade borde ha vetat det - dessa frågor är dock bevisfrågor. Angående filmsamlingen kan A hos Kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning. Om leverantören bestrider kravet går det vidare till domstolen, vilket innebär att A ska i målet kunna bevisa kravet med t.ex. ett skriftligt avtal därom. Jag hoppas att du har fått svar, hör av dig igen om något fortfarande är oklart! Med vänliga hälsningar

Skuldebrev för lägenhetsköp

2011-09-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag och min flickvän har köpt en lägenhet tillsammans. Men eftersom inte hon hade några pengar sparade utan jag stod för kontantinsatsen, så undrar jag vad ni rekommenderar att vi skriver för kontrakt. Ifall det skulle bli någon tvist vid en eventuell separation. Vad heter ett sånt dokument och hur delar man upp bostaden, i procent? Mvh!
Maja Karlsson |Hej, Som jag förstår det står ni båda två på lägenhetens köpekontrakt, och har tagit ett gemensamt lån på lägenheten. Om ni vill dela på kontantinsatsen så kan ni helt enkelt göra ett skuldebrev. Ni finner lagen om skuldebrev här: https://lagen.nu/1936:81. Ni kan formulera det både som ett löpande eller enkelt skuldebrev, de skiljer sig dock åt på flera viktiga punkter. Ett enkelt skuldebrev är knutet till en fordran och är i sig ingen skuld, mer ett bevis på att ni har ett avbetalningsavtal. Ett löpande skuldebrev är ett dokument där värdet sitter i själva papperet. Detta betyder att ett löpande skuldebrev ger innehavaren av det en rätt att utkräva fordringen från den som står på skuldebrevet, denna kan du sälja eller ge bort till någon och den personen skulle då ha rätt att utkräva pengarna från din flickvän. Jag rekommenderar att ni skapar ett enkelt skuldebrev där det helt enkelt står vad som ska avbetalas, till vem, från vem och kanske eventuellt när skulden senast ska betalas. Din flickväns underskrift krävs självklart. För att det inte ska råda någon oenighet om vad som betalats av eller när bör ni skriva på låneavtalet eller på ett separat papper när amorteringar gjorts. Vänligen, Maja Karlsson

Skuldebrev mellan makar giltigt vid äktenskap och efterföljande bodelning?

2011-02-27 i Skuldebrev
FRÅGA |A har skuld till B (skuldbrev upprättat).A och B gifter sig. Kvarstår giltigheten i skuldebrevet vid beräknande av ev framtida giftorätt (vid tex skilsmässa) eller "upphävs " skulden i samband med giftemålet?
Anna Eriksson |Hej, Ett äktenskap påverkar inte de allmänna förmögenhetsrättsliga förpliktelserna som de båda personerna har utan man svarar äger fortfarande sin egendom och svarar för sina egna skulder, se 1 kapitlet 3§ Äktenskapsbalken (ÄktB), https://lagen.nu/1987:230#K1P3S1. Skuldebrevets giltighet kvarstår alltså även vid efter äktenskapets ingående. Men som du också är inne lite på i din fråga blir det lite annorlunda vid en bodelning till exempel med anledning av en skilsmässa. I bodelningen ska giftorättsgodset ingå, vilket är all egendom som inte är enskild egendom, se 10 kapitlet 1§ ÄktB,https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1, och 7 kapitlet 1§ ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K7P1S1. Av 11 kapitlet 2§ ÄktB, https://lagen.nu/1987:230#K11P2S1, framgår det att varje make får räkna av så mycket från giftorättsgodset att det täcker de skulder som maken hade vid tidpunkten när talan om skilsmässa väckande. A kommer i ditt fall alltså få avräkna så pass mycket giftorättsgods att det täcker skulden vilket innebär att även fast B kommer att kunna göra skulden gällande efter skilsmässan så har A fått mer giftorättsgods för att kunna täcka en sådan skuld. Det man kan göra är att göra fordran och A:s betalning på den till B:s enskilda egendom så att den inte räknas med i bodelningen. Men skuldebrevet är alltså varken ogiltigt eller upphävt i civilrättslig mening. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Innebörd av "exstingibel invändning"

2011-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, har stött på uttrycket "exstingibel invändning", vad är det?
Elin Sjörén |Hej, Uttrycket förekommer när man talar om skuldebrev. Att en invändning är "exstingibel" innebär att den ej är gällande gentemot förvärvaren av ett skuldebrev. Exempel på detta är att en person (A) mottagit ett skuldebrev, i vilket det utfästs att någon (B) ska betala en viss summa pengar till den som innehar skuldebrevet. A, som mottagit skuldebrevet, tror sig alltså kunna kräva B på den summa pengar som utfästs däri. Om B redan betalt denna summa till någon annan, innan det att A fick skuldebrevet i sina händer, kan B ändå inte komma undan sin betalningsskyldighet gentemot A. Det krävs dock att A var i så kallad "god tro" och inte insåg att B redan betalt den utfästa summan tidigare. B:s invändning om att han redan betalt summan till någon annan är således "exstingibel" - ej hållbar gentemot A. Exstingibla invändningar hittas i lag om skuldebrevs 15 § och lagen återfinns här: https://lagen.nu/1936:81 Med vänlig hälsning Elin Sjörén

Enkelt skuldebrev: Ny borgenär har inte bättre rätt än den gamla

2011-10-22 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag har köpt en gräsklippare på kredit av min granne för 2000 kr och undertecknat ett skuldebrev på samma belopp. Skuldebrevet formulerades såhär: ”Till Namn Efternamn betalar jag…” (Alltså grannens namn) Jag blev dock tvungen att byta en reservdel på gräsklipparen för 300 kr. Med anledning av detta tänkte jag begära ett prisavdrag med 300 kr. Har jag kvar denna möjlighet om min granne överlåter skuldebrevet till någon annan? Vänligen
Mari-Helen Schöllin |Hej Regler kring prisavdrag och fel i varan finner du i Köplag (1990:931), KöpL. Anledningen till att jag hänvisar dig till denna lag är att, enligt vad jag har förstått, det är så är din granne en konsument, vilket även du är (Konsumentköplagen gäller endast när köpet skett mellan konsument och näringsidkare), se 30-48 §§ KöpL, https://lagen.nu/1990:931#P30S1. Har du rätt enligt dessa regler att kräva prisavdrag mot grannen blir då frågan om du har samma rätt gentemot en ny innehavare av skuldebrevet. Skuldebrevet ni har tecknat utgör ett enkelt skuldebrev, eftersom det är ställt till viss man, ”Namn Efternamn”, alltså din granne, och inte till innehavaren (vilket är vem som helst som har fått skuldebrevet i sin besittning). Detta förutsatt att du inte gett ditt medgivande till inteckning, i så fall är det reglerna som löpande skuldebrev som gäller, se 3 kap. 26 § Lag (1936:81) om skuldebrev, SkbrL, https://lagen.nu/1936:81#P26S1. Av 3 kap. 27 § SkbrL framgår att om ett enkelt skuldebrev överlåtits så har du som gäldenär samma rätt gentemot den nya borgenären att göra invändningar som du hade gentemot den gamla. En ny innehavare av skuldebrevet har alltså inte bättre rätt gentemot dig än den gamla hade. Hoppas att detta var svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

Betalning enligt skuldebrev

2011-07-21 i Skuldebrev
FRÅGA |Hur makulerar man ett skuldebrev? Efter skilsmässa upprättades ett skuldebrev mellan mig och min fd make. Nu vill jag betala hela kvarvarande skulden och min fråga är hur detta på bästa sätt dokumenteras. Är det juridiskt säkert om han ger mig skuldebrevet (originalet) som jag sedan river? Det finns ett bodelningsbeslut där min skuld är uträknad och och jag tror att han har ett original. I bodelningsbeslutet står det "detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar", ska han ge mig sitt exemplar? Hur ska makuleringen av skuldebrevet registreras?
Alexander Wagner |Hej och tack för din fråga! Ett skuldebrev är, likt en aktie, ett värdepapper. För att din före detta make (borgenären) ska kunna göra din skuld till honom gällande, krävs att han kan visa att en sådan skuld existerar. Genom att han överlämnar skuldebrevet till dig så försvinner hans möjlighet att göra skulden gällande. Genom att du sedan river skuldebrevet så förhindrar du att skuldebrevet kommer i cirkulation igen. Betalning av skulden behöver inte registreras. Ett bodelningsbeslut utgör endast en förteckning över vad som ska tillfalla vem i en skilsmässa och du behöver inte ha hans exemplar. Med vänlig hälsning

Vittneskrav vid skuldebrev?

2010-07-27 i Skuldebrev
FRÅGA |Min bror ska låna en summa pengar av mig, vi ska skriva ett avtal om hur det skall återbetalas, behöver förutom hans underskrift, några vittnen skriva på detta dokument.
|Hej och tack för din fråga När du lånar ut pengar och skriver ett avtal utfärdar du ett skuldebrev. Detta regleras i skuldebrevslagen (1936:81), se https://lagen.nu/1936:81. För att utfärda ett skuldebrev finns inget lagstadgat krav på att vittnen ska bevittna handlingen. Med vänlig hälsning