skuldebrev- vem kan upprätta ?

2009-12-27 i Skuldebrev
FRÅGA |Måste ett skuldebrev godkännas av jurist för att gälla? Skall det bevittnas? Har betalat mer än min sambo vid bostadsköp. I övrigt vill vi att sambolagen skall gälla. Med vänlig hälsning
Klas Eklund |hej Ett skuldebrev behöver ej bevittnas för att gälla eller godkännas av en jurist. Formkraven framkommer i skuldebrevslagen se här (https://lagen.nu/1936:81).För löpande skuldebrev gäller då enligt 2 kap 11§ att det är ställt till innehavaren och då inte är personligt skulle man kunna säga, själva skulden är knutet till skuldebrevet och som ordet "löpande" antyder så är denna typ av skuldebrev till för att kunna säljas eller överlåtas på andra sätt.Troligare är att det ni har är ett enkelt skuldebrev som är ställt till din sambo (viss man som lagen anger) och då främst fungerar som ett bevismedel, se bestämmelser i lagens tredje kapitel 26§. sammanfattningsvis så behöver ni inte en jurist men jag vill dock varna för att det kan finnas fördelar om ni ber en kunnig upprätta handlingen. Det kan finnas aspekter ni ej tänkt på som bör finnas med.med vänliga hälsningar

Enkelt skuldebrev

2009-06-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Vid köp av ett företag upprättades ett enkelt skuldbrev på en tredjedel av köpesumman. Skulden skulle amorteras på 18 månader och vid avslutad betalning skulle aktiebrev mm överlåtas. Skulden är betald, aktiebreven påskrivna och i köparens ägo. Jag, köparen, står för 100 % av aktierna då jag betalt företaget, dock står mitt ex med som firmatecknare. Nu har han fått tag i skuldbrevet, då borgenären var en släkting till honom (säljaren av företaget) och hotar med att lösa in denna om jag inte överlåter 50 % av aktierna till honom. Då det står i skuldbrevet att jag skulle få aktiebreven först när hela summan var betald begärde jag ej att få något kvitto eller liknande vid avslutad betalning.Kan jag behöva ge efter eller kan de som står skrivet i skuldbrevet vara bevis nog på att hela summan är betald?
Gustav Nittby |Hej,Din fråga rör invändningsrätt vid överlåtelse av enkla skuldebrev. Utgångspunkten är att enkla skuldebrev inte kan godtrosförvärvas. Förklaringen till detta är att ett enkelt skuldebrev inte är ett värdepapper, dvs. inte bärare av själva fordringsrätten, utan endast avsedda som bevis för fordringens uppkomst och innehåll. I Skuldebrevslagen kommer detta till uttryck i 27§ som du hittar https://lagen.nu/1936:81.Detta innebär att om personen har fått tag på skuldebrevet efter att du hade betalat skulden till säljaren av aktierna har vederbörande inte bättre rätt än säljaren, dvs. ingen rätt att påfordra betalning.Situationen blir annorlunda om du betalade till säljaren efter att fordran var överlåten, dvs. om du betalade till fel borgenär. 29§ är då tillämplig. Betalningen är då endast gill såvitt du var i god tro om borgenärsskiftet.Med vänlig hälsning

Upprättande av enkelt skuldebrev

2009-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Vad bör man tänka på när man ska låna pengar till en privatperson & försäkra sig om att få tillbaka pengarna inom rimlig tid? Är det så att säga juridiskt bindande om man skriver på ett \"vanligt papper\" med bådas namnunderskrifter, samt lånesumman & bådas personnr? Bör något mer finnas med?Tacksam för svar!
Martin Ågren |Hej. Det är inte särskilt svårt men mycket viktigt att Du upprättar ett enkelt skuldebrev när Du lånar ut pengar. Det kan Du göra på ett vanligt papper. Du skriver helt enkelt att låntagaren skall betala den utlånade summan till Dig på ett visst datum. Dessutom bör Du tydligt skriva om Du skall erhålla ränta på beloppet och i så fall vilken ränta, annars kan Du inte begära ränta. Ni skall båda underteckna skuldebrevet med angivande av ort och datum. För att underlätta bevisning vid en eventuell tvist är det lämpligt om Du dessutom har ett antal vittnen som också undertecknar skuldebrevet samt att Ni genomför transaktionen av lånebeloppet och återbetalning via bankkonto istället för kontant.Med vänlig hälsning

Skriftligt bevis för lån av pengar. Enkelt skuldebrev.

2007-11-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,under år 2000 lånade jag ut 45.000 SEK (vid två olika tillfällen) räntefritt och utan att tala om när det skulle återbetalas. Nu under 2007 har jag fått en inbetalning på 5.000 SEK.Då jag har svårt att tjata om mina pengar skulle jag gärna vilja ha skriftligt på resterande lån 40.000 SEK.Det ska fortfarande vara utan ränta och inget speciellt datum för återbetalning.Men jag vill gärna att det ska täcka: Om jag går bort så vill jag att mina barn får pengarna Om den som jag har lånat pengarna till går bortHur ska jag skriva?Tack på förhand.Med vänlig hälsning
Ludvig Lagerkranz |Hej!Ett bra sätt att ”få skriftligt” på din fordran är att be den som lånat pengar av dig att skriva ett s.k. enkelt skuldebrev. Detta fungerar som ett bevis för att du har en fordran mot den person som ställt ut skuldebrevet. Oavsett om du eller gäldenären (den som lånat pengar) skulle avlida kan din fordran göras gällande. Det kan dock vara lämpligt att dina barn känner till att det finns ett skuldebrev, för det fall du skulle avlida. Ett enkelt skuldebrev kan t.ex. formuleras: ”Till N.N. betalar jag vid anfordran X kr. Gäldenären äger dock rätt att utan särskild uppsägning, helt eller delvis, betala skulden i förtid” Vidare ska man ange datum, personnummer och namnteckning. Det finns inget krav på att skuldebrevet ska bevittnas, men det är förstås bra att låta göra det. Att betalning sker ”vid anfordan” innebär enkelt att fordan förfaller till betalning när du som borgenär meddelar gäldenären att du vill ha betalt. Man behöver inte nämna något om räntan. Lånet blir räntefritt eftersom s.k. avkastningsränta bara utgår om man har avtalat särskilt om det. För övrigt kan det vara bra att känna till att preskriptionstiden för en fordran är 10 år, om man inte har kommit överens om annan tid. Om man som borgenär skickar en skriftlig påminnelse om fordran bryts preskriptionstiden och ny preskriptionstid börjar därefter löpa. Ett avtal om att ingen preskriptionstid skall löpa är ogiltigt.Lycka till!Vänligen

Betalningsföreläggande och försäljning av skuldebrev

2009-05-03 i Skuldebrev
FRÅGA |1. Jag har ett enkelt skuldebrev där gäldenären skall betala månadsvis under ett år, då skulden är betald. Vad händer om pengarna inte betalas i tid varje månad? När är det rimligt att gå till kronofogden eller kan jag bara göra det när alla tolv månaderna gått och jag fortfarande inte fått pengar? Den totala skulden är 42000 kr. 2. Kan jag sälja skuldebrevet till en inkassofirma?
Dennis Andreev |Hej!Enligt 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (se https://lagen.nu/1990:746) kan man vända sig till kronofogdemyndigheten om man vill få betalning för en fordran som är ”förfallen till betalning”. I ditt fall förfaller fordran successivt varje månad, vilket betyder att du kan vända dig till Kronofogden så fort någon av månadsinbetalningarna uteblir (läs mer http://www.kronofogden.se/4.14db52b102ed4e5fe380005191.html). Du kommer dessutom att ha rätt till s.k. dröjsmålsränta enligt 3 och 6 §§ räntelagen (se https://lagen.nu/1975:635) för tiden mellan det att betalning skulle ha skett (förfallodagen) och det att den faktiskt sker; räntans storlek är referensräntan (som du kan beräkna http://www.riksbank.se/templates/stat.aspx?id=17697) plus åtta procentenheter.Vad gäller försäljningen av enkla skuldebrev så finns det inget som hindrar det i lagen. Pga. bestämmelserna i skuldebrevslagen (i synnerhet 3 kap. 31 §; se https://lagen.nu/1936:81#K3) borde du dock se till dels att avtalet om försäljning av skuldebrevet ingås skriftligen och dels att gäldenären (alltså den som är skyldig dig pengar) så fort som möjligt får tydlig information om att det numera är inkassobolaget, och inte du, som ska få betalningarna. MVH

När ska skuldebrevet återbetalas?

2009-04-18 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag har tagit ett lån av en privatperson. Vi har skrivit ett skuldebrev där det framgår att lånet ska vara återbetalt den 27 juni 2011. Vi har inte skrivit en avbetalningsplan eller liknande, endast att lånet ska vara återbetalt på detta datum. Nu vill personen ha tillbaka pengarna på en månad, är detta möjligt att kräva?Mvh
Gustav Nittby |Hej,Huvudregeln är att skuldebrev ska betalas vid anfordran, se Skuldebrevslagen 1kap. 5§ se https://lagen.nu/1936:81 . Bestämmelsen är dock dispositiv, vilket innebär att har en förfallodag avtalats gäller denna istället för den nyss nämnda huvudregeln. Hade Ni inte avtalat en förfallodag, hade det därför varit möjligt att kräva återbetalning vid anfordran. I Ditt fall är Du dock inte är skyldig att återbetala lånet förrän den avtalade förfallodagen.Med vänlig hälsning

driva in fodran

2009-01-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag skrev ett enkelt skuldebrev mellan mig som borgenär och en bekant som gäldenär båda är privatpersoner.Hur går jag juridiskt tillväga för att få tillbaka min skuld i händelse av att jag nekas betalning?Summan är på 3000 krMvh Erik Johansson
Klas Eklund |HejEn väg att gå är att vända sig till kronofogden för hjälp med att driva in din fodran.En enklare men mer kostsam väg är att sälja fodran till ett inkassobolag dessa ger dig då mindre betalt än vad fodran faktiskt är värd som en avgift för att de driver in fodran åt dig.lycka tillMed vänliga hälsningar

Enkelt skuldebrav

2007-11-13 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Jag har en skuld till någon. Hur formulerar man skuldebrevet?SkuldebrevJag, HH har lånat av BB på 100.000kr.Som jag avser att betala löpande per månad med minst 1.500kr.Lånet ska vara betalat till fullo senast 2011-11-30.
Ludvig Lagerkranz |Hej!Ett vanligt enkelt skuldebrev kan exempelvis formuleras enligt följande:”Till N.N. betalar jag 2011-11-30 etthundratusen kronor (100 000). Gäldenären äger dock rätt att utan särskild uppsägning, helt eller delvis, betala skulden i förtid”Skuldebrevet ska förses med datum personnummer och namnteckning. Det behöver inte bevittnas, men det är naturligtvis bra att låta göra det.Exemplet ovan tar inte specifikt upp den planerade avbetlningen om 1 500 kr/mån, istället ges du som gäldenär möjlighet att betala delvis i förväg, men inte med ett särskilt angivet belopp. Du ges alltså möjlighet att delbetala lånet med valfritt belopp. För varje delbetalning har du rätt att få kvitto. Det framgår inte av din fråga om du och din borgenär särskilt har kommit överens om denna avbetalningstakt och i så fall om några särskilda sanktioner ska utgå för det fall en amortering uteblir. Är det tanken kan det vara värt att avtala särskilt om detta. Exemplet är också ”räntefritt”. Om det är tänkt att ränta ska utgå på lånet under själva lånetiden, s.k. avkastningsränta måste man avtala särskilt om det. Efter beloppet kan man då göra tillägget ”...jämte X% årlig ränta från denna dag till dess betalning sker.”, under förutsättning att ränta ska utgå årligen. Ränta kan betalas månadsvis eller i andra intervaller om man avtalar om det.Vänligen