Kan jag låna pengar privat för att köpa hus?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska köpa ett hus som ägs av min far. Är det möjligt att genomföra köpet utan att blanda in bank för betalning? Till exempel genom en avbetalningsplan eller ett privatlån från säljaren. Finns det risk att stora delar av beloppet vid sådana upplägg skulle gå bort i skatter?Mvh C
Fredrik Jonsson |Hej!Det är möjligt att ingå avtal med säljaren eller någon annan och upprätta avbetalningsplan. Enklast gör ni det genom att upprätta ett enkelt skuldebrev. Skuldebrev regleras i 3 kap. Skuldebrevslagen.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Kan man göra invändning om gjord avbetalning mot en ny innehavare av ett löpande skuldebrev?

2018-12-05 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag lånar 30000kr av en person och vi skriver ett löpande skuldebrev den 15 april i vilket det står att det ska ske en betalning av mig på 3000kr senast den sista i månaden varje kvartal med start 30 juni. Mina betalningar sker den 27 juni och den 29 september på 3000kr vardera. Den 30 september kommer dock ett betalningskrav från en ny borgenär som kräver det fulla beloppet på 30000kr för de påstår sig inte har någon vetskap om att 6000kr redan är betalda. Har jag någon rätt till invändningar här, i och med att det står i skuldebrevet att 3000kr ska vara betalda redan i juni och deras krav kommer den sista september?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din invändningsrätt mot löpande skuldebrev anges i 15-18 § skuldebrevslagen. Vissa av dessa invändningar bortfaller om förvärvaren av skuldebrevet är i god tro. Till exempel kan man inte invända att man har betalat ett belopp till en tidigare innehavare av skuldebrevet om den nya innehavaren är i god tro enligt 15 § skuldebrevslagen. Om man som betalningsskyldig däremot har gjort planenliga betalningar som är angivna i skuldebrevet så bortfaller inte en sådan invändning. Någon som har köpt ett skuldebrev som innehåller en betalningsplan får helt enkelt utgå ifrån att du har betalat enligt planen. En förutsättning är dock att förfallodagen har passerat när den nya innehavaren av skuldebrevet förvärvade denna (16 § skuldebrevslagen).Det verkar som att den nya förvärvaren av skuldebrevet har förvärvat denna någonstans efter juni och innan sista september. Jag förutsätter detta i min redogörelse. Detta betyder att du kan göra en invändning om betalningen i juni eftersom denna redan har förfallit när skuldebrevet överläts. När det gäller betalningen i september så kan du även bli befriad från denna så länge avbetalningsplanen var skriven på skuldebrevet. Eftersom du betalade denna den 29 september så antar jag att den nya förvärvaren då var ägare av skuldebrevet. Detta betyder att du betalade till fel person när du betalade till den första innehavaren. Så länge du inte visste eller hade skälig anledning att misstänka att den första innehavaren, som du betalade till, inte längre var ägare till skuldebrevet så blir du fri från betalning även här. Värt att notera är att denna regel endast är tillämplig när betalning sker på förfallodagen. Det har dock ansetts att en betalning i förtid är okej om det gäller en dag (20 § skuldebrevslagen)SlutsatsDu har alltså rätt till invändning mot det betalade beloppet i juni då förfallodatumet till denna förmodligen skett före den nya innehavaren förvärvade skuldebrevet. Även betalningen i september kan du bli fri från så länge du inte visste eller hade skälig anledning att tro att skuldebrevet hade blivit överlåtet.Vänligen,

Hur kan vi upprätta ett avtal som reglerar en skuld?

2018-11-09 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej Jag och min syster har lånat 170 000kr på banken för renovering av sommarhuset som vi äger gemensamt. Hon har för lite inkomst för att låna på banken. Därför har jag lånat hela beloppet. Hur kan vi skriva ett kontrakt där det framgår att hon har en skuld på 50 procent av skulden? Hälsningar
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din syster kan upprätta ett skuldebrev där det framgår hur mycket hon är skyldig att betala till dig. Reglerna om skuldebrev finns i Lag om Skuldebrev (SkbrL). Det finns två olika sorters skuldebrev, löpande och enkla, vilka jag kort kommer att redogöra för nedan. Löpande skuldebrevNär det kommer till löpande skuldebrev så är själva brevet i sig värdehandlingen. Om brevet förstörs eller kommer bort så finns det ingen rättslig möjlighet att kräva in skulden. Löpande skuldebrev är ofta utställda till innehavaren, för att de ska kunna säljas vidare (SkbrL 11 §) och den som har skuldebrevet i sin hand är den som kan kräva in skulden (SkbrL 13 §). Eftersom du och din syster vill reglera en privat skuld er emellan tänker jag mig därför att den här formen av skuldebrev passar er mindre bra och att en ett enkelt skuldebrev istället skulle vara att föredra. Enkla skuldebrevDet enkla skuldebrevet är enbart ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan gäldenären (den som ska betala skulden) och borgenären (den som skulden ska betalas till). Om brevet kommer bort eller förstörs så kvarstår alltså skulden, till skillnad från vad som gäller för det löpande. I det enkla skuldebrevet ska det framgå vem som är borgenär (du) och vem som är gäldenär (din syster) samt hur stor skulden är (SkbrL 26 §). Om ni vill att din syster ska betala halva lånet på 170 000 kr till dig så kan ni exempelvis skriva att skulden är på 85 000 kr. Slutligen är det viktigt att framför allt sin syster skriver under skuldebrevet, eftersom det är hon som ska betala skulden. I övrigt finns det inga formkrav för hur ett enkelt skuldebrev ska se ut för att vara juridiskt bindande. Vill ni införa att någon ränta ska betalas kan ni göra det. Detsamma gäller om ni vill ha något slutdatum för när skulden ska vara betald och om det ska ske några delbetalningar. Om ni inte avtalar om när du kan kräva in skulden så stadgar lagen att din syster måste betala närhelst du kräver det (SkbrL 5 §). Därför kan det vara bra, särskilt för din syster, att ni reglerar hur återbetalningen ska gå till. Om ni vill öka bevisstyrkan av skuldebrevet kan ni dessutom ta hjälp av ett vittne när ni upprättar skuldebrevet. Vill ni ha hjälp av en jurist med hur utformningen av just ert skuldebrev kan ni vända er till Lawlines jurister. Ansökningsformuläret hittar ni här. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad krävs för ett giltigt skuldebrev?

2018-10-20 i Skuldebrev
FRÅGA |Har inte skuldbrev som inte är komplett. Då kan man ogiltigförklara det? Vad måste ett giltigt skuldbrev bestå av?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Det finns fyra krav fför ett skuldebrevLagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena till skuldebrevslagen ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.Således ska ett skuldebrev vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.Anledningen till att eventuella motprestationer inte ska framgå är att det då inte längre är ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår (t.ex. att det rör sig om ett köp som betalats med ett skuldebrev) kan det istället bli fråga om ett kreditavtal. Kravet om skriftlighet innebär att den som ställer ut skuldebrevet (dvs. den som lovar att betala) även bör underteckna det. I teorin är det giltigt utan en underskrift, ur bevissynpunkt är det dessvärre inte värt mycket om det inte är undertecknat. Ur bevissynpunkt kan det även vara bra om någon bevittnar när skuldebrevet utställs och undertecknas. Bevittning är dock inget krav.Domstol får avgöra om ett skuldebrev ska ogiltigförklarasOm det utmynnar i en tvist huruvida ett skuldebrev är giltigt eller ej får det i slutändan avgöras av domstol. Påstår någon att du är skyldig vederbörande pengar och du inte tycker det är riktigt kan vederbörande vända sig till domstol. På samma vis om du anser att någon är skyldig dig pengar och vederbörande inte vill betala för att den anser att skuldebrevet inte är riktigt kan du vända dig till domstol.Det bör dock uppmärksammas att även muntliga avtal om skulder är giltiga. Det innebär att om du avtalat med någon att du är skyldig vederbörande pengar kan du bli betalningsskyldig även om ni inte har det skriftligt. Om din motpart kan bevisa det.Sammanfattningsvis ska ett skuldebrev vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående innehållande summan som ska betalas. Bedömningen av om ett skuldebrev är giltigt eller ej får i slutändan bestämmas av domstol.Jag vill tipsa dig om att du i Lawlines avtalstjänst kan skapa ett skuldebrev korrekt utformat till konkurrenskraftigt pris!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Vad ska man göra med skuldebrevet när skulden är betald?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Vad gör man med upprättat skuldebrev vid slutbetalning av skuld?Tacksam för svar.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta man ska göra av själva skuldebrevet när hela skulden har betalats. När hela skulden är betald bör låntagaren kräva att få tillbaka skuldebrevet för att riva det själv. Långivaren bör alltså inte behålla det. Om det skulle vara så att det rör sig om delbetalningar av skulden, är det viktigt att det antecknas på skuldebrevet att delbetalningar gjorts. Annars riskerar man att låntagaren kan behöva betala samma skuld flera gånger. Vänligen,

Är det bäst att reglera ett lån för att köpa en bostadsrätt med skuldebrev eller medsökande?

2018-11-22 i Skuldebrev
FRÅGA |Vår son som har två barn ska skiljas och för att han ska kunna köpa en bostadsrätt så tänkte vi hjälpa honom med ett banklån om ett par miljoner. Han ska betala räntan på lånet men vi behöver en säkerhet för om han skulle förolyckas och barnen kommer för att få sin arvsrätt så undrar vi om det säkraste är att gå in som medsökande på bostadsrätten eller om skuldebrev är bäst?
Binh Tran |Hejsan! Om det kommer till den situationen kommer hans skulder i vilket fall som helst att betalas enligt ärvdabalken innan laglotten kan krävas. Både skuldebrev och medsökande till lånet kan komma med sina fördelar och nackdelar. Jag rekommenderar för enkelhetens skull, att skriva ett skuldebrev eftersom det blir lättast för er och alla involverade att ha koll på läget. Vid eventuella problem med bostadsrätten kommer inga tvister avseende bostadsrätten kunna hänföras till er. Det är emellertid viktigt att ni skriver villkoren på skuldebrevet och under vilka situationer betalning ska ske. Om ni är oroliga för laglotten kan det vara bra att skriva en klausul om att betalning ska ske vid en eventuell bortgång. Emellertid så kan det vara bättre för er att vara medsökande på bostadsrätten om ni vill ha laglig rätt till vinsten av försäljning av lägenheten. Det är naturligtvis upp till er hur ni vill lägga upp avtalet men jag rekommenderar som sagt, att ni reglerar detta med ett skuldebrev. Med vänliga hälsningar.

Vad gör jag när jag vill överlåta mina lån?

2018-10-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej. Jag och min ex man ligger i skilsmässa och jag har ett STORT problem. V bodde i ett hus (där han bor kvar). Huset står på honom då han ärvt det. Men jag står med på alla tre lån på huset. Och han tar inte bort mig från dom lånen. Hjälp mig vad ska jag göra?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad kan du göra?Det du kan göra är att vända dig till banken ni lånat pengar av eftersom det är er avtalspart, långivaren. Banken måste i sin tur gå med på att din ex-make tar över lånen till fullo. När banken gör en bedömning av om din ex-make kan ta över era lån ser de framförallt till hur hans ekonomi ser ut och om han har möjlighet att behålla lånen själv. Om banken inte går med på en överlåtelse av lånen bör du kontakta ett juridiskt ombud som hjälper dig med den fortsatta processen, det kan du göra här.Vänliga hälsningar

Kan man vara skyldig två personer pengar i samma skuld?

2018-10-08 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!Kan man vara skyldig två personer samma summa pengar? Jag har lånat pengar av min mamma och hennes man, alltså jag har behövt pengar och de har sagt "vi" kan hjälpa dig och lånat mig 54 000 kronor.Vi ska nu i efterhand skriva kontrakt. Kan min skuld alltså vara till två personer? Vad händer om en av dem dör när jag till exempel betalat 25 000? Är jag då skyldig den som fortfarande lever resterande 29 000 eller bara hälften av detta?Tack för svar!MvhAnn
Marcus Ljungberg |Hej,Tack för att du hör av dig till Lawline med din fråga!Man kan absolut vara skyldig två personer samtidigt. Det ni gör när ni skriver kontraktet är att ni upprättar ett skuldebrev, där både din mamma och hennes man är borgenärer. Att vara borgenär innebär att man äger en fordring (skuld) mot någon. Din mamma och hennes man samäger skuldebrevet, vilket innebär att de bestämmer över det ihop, lagen om samäganderätt 2 §.Vad händer om någon av dem dör?Ifall någon av dem dör kommer en bodelning att äga rum, alltså att deras tillgångar ska delas, enligt Äktenskapsbalken 1:5 och 9:1. Skuldebrevet är en fordring och är därmed en tillgång, därför kommer skuldebrevet att ingå i bodelningen. Så oavsett vem som dör först kommer den personen att överta fordringen mot dig då den efterlevande maken ärver av sin partner, enligt Ärvdabalken (ÄB) 3:1.Visserligen är det så att du som särkullbarn har rätt att få ut ditt arv direkt om det är din mamma som dör först, ÄB 3:1. Det spelar dock ingen roll. Det som skiljer sig då är att din mammas dödsbo äger en del av en fordring mot dig och att din mammas partner äger den andra delen. Du och din mammas man skulle till exempel kunna avtala om att minska arvet från din mamma med motsvarande summa som skulden. Men det är egentligen upp till er hur ni vill lösa det, huvudsaken är att du kommer behöva betala hela skulden oavsett ifall någon av dem dör eller inte. Alternativ lösningOm ni vill göra det hela lite enklare för er skulle ni kunna upprätta två skuldebrev istället. Vilket alltså innebär att du har två separata skulder till dem på 27 000 vardera. Det skulle underlätta eventuell problematik ifall din mamma och hennes man skulle separera till exempel. Att tänka påNär ni upprättar ett skuldebrev är det viktigt att tänka på att ni upprättar ett "enkelt skuldebrev" och inte ett "löpande skuldebrev". Du som gäldenär, låntagare, har en mycket bättre rätt att göra invändningar vid enkla skuldebrev ifall din mamma och hennes man skulle sälja skuldebrevet till exempel. Det kanske inte är särskilt troligt i ditt fall men det är alltid bra att ha i bakhuvudet vid skuldebrev. För att göra ett skuldebrev enkelt skriver man på skuldebrev att det är "ställt till viss man". Alltså att det står att skulden hänför sig till dig och ingen annan, Skuldebrevslagen 27 §.Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,