Är min revisor skyldig att tala om för mig när jag omedvetet gjort fel i bokföringen?

2018-12-19 i EKONOMI
FRÅGA |Är min revisor skyldig att tala om för mig när jag omedvetet gjort fel i bokföringen när han under flera år vetat om att det finns ett ställningstagande vad gäller felet?
Christoffer Dahl |Hej och tack för din fråga!Bestämmelser om revisors skyldigheter och åligganden finns i Aktiebolagslagen (ABL) revisionslagen (RevL) och bokföringslagen (BfL) Till att börja med måste en revisor granska företagets årsredovisning och bokföring ingående och i enlighet med god revisionssed sant ned professionell skepticism - 5 § RevL och 9 kap 3 § ABL.Att granska i enlighet med god revisionssed och med professionell skepticism är inte alltid lätt att definiera. Här har följaktligen Revisorsinspektionen i enlighet med direktiv utvecklat begreppet. Man kan konstatera kort att professionell skepticism innebär enligt god revisionssed att revisorn ska ha en ifrågasättande inställning, vara uppmärksam på förhållanden som eventuellt kan tyda på felaktigheter till följd av fel eller bedrägeri och göra en kritisk bedömning av revisionsbevisen. Revisorn bör särskilt upprätthålla professionell skepticism i granskningen av ledningens uppskattningar av verkliga värden, nedskrivningar av tillgångar, avsättningar samt framtida kassaflöden som är relevanta för företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet. Direktivets definition av professionell skepticism överensstämmer i allt väsentligt med den som gäller enligt revisionsstandarden ISA 200, som tillämpas i Sverige sedan år 2011.Enligt 4 kap 2 § BfL ska företaget bokföra på ett sådant sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Detta begrepp är inte heller lättdefinierat. Kan konstateras att det krävs att i god redovisningssed ligger bl.a. att lag och andra författningar alltid måste iakttas. Det är alltså inte tillåtet att åsidosätta lag eller författning med hänvisning till god redovisningssed.Felaktig bokföringEn revisor är skyldig att vidta åtgärder om han eller hon finner det möjligt god revisionssed åsidosätts - 9 kap 42 § ABL. Här ska styrelsen underrättas, eller om detta kan göras på grund av att det kan försvåra utredningen ska revisorn redogöra misstanken för åklagare.Om bokföringsskyldigheter åsidosätts uppsåtligen eller av grov oaktsamhet och detta ger upphov för fara att myndigheters kontrollverksamhet för skatt försvåras kan "försvårande av skattekontroll" dömas ut enligt 10 § Skattebrottslagen.SammanfattningDet framgår inte i vilken mån som bokföringsskyldigheten försummats eller åsidosatts. Men en revisor, som ska granska med professionell skepticism (jfr 5 § RevL), har en skyldighet att påtala eventuella felaktigheter. Vad gäller felaktig bokföring som inte överensstämmer med lag kan det leda till sanktioner antingen genom brottsbalken (bokföringsbrott) eller skattebrottsliga bestämmelser. Likväl kan att en revisor tilldömas sanktioner om personen åsidosätter sina åligganden enligt lag.Hoppas att detta var svaret på din fråga!

Hur länge kan ett företag vänta med att skicka faktura?

2018-12-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hur länge kan ett företag vänta med att skicka faktura?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du är konsument gäller en treårig preskriptionstid enligt 2 § Preskriptionslagen (PreskL). Att en skuld preskriberas innebär att det inte längre går att kräva betalning för den. Det är viktigt att känna till att dessa tre år kan förlängas. Det räcker exempelvis med att företaget skickar nya krav eller att du betalar en del av summan för att skulden i de flesta fall ska leva kvar. Detta kallas preskriptionsavbrott. Har du köpt varan/tjänsten som näringsidkare gäller dock en tioårig preskriptionstid enligt samma paragraf. Ett företag kan m.a.o. vänta som max tre år om du är konsument/privatperson, eller tio år om har köpt varan som näringsidkare. Vänligen,

Fråga om ärendehantering

2018-12-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Ni hanterade spridningsemission för Imsys, till vilken jag anmälde mig och betalade in likvid till ert klientmedelskonto. Sedan dess har jag inte hört något. Kan ni ge mig en uppdatering? Om jag missade deadline vore det bra om jag fick tillbaka det jag betalt in.Mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har skickat en fråga till fråge-poolen för gratisfrågor. För att ditt ärende ska bli omhändertaget vidarebefordrar jag dig till administrationen så återkommer de till dig.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Jag ska ta över vårt gemensamma lån, kommer villkoren ändras?

2018-11-28 i EKONOMI
FRÅGA |jag ska överta vårt gemensamma bostadslån, efter min makes bortgång. Ska det gamla låneavtalet fortsätta, nu med mig ensam, eller måste jag ta ett nytt lån. alt. omlån?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Min uppfattning är att det beror på din personliga ekonomi. I det fall du har en ekonomi som är att likställa med den, vars ekonomi du ska ta över, bör villkoren inte ändras nämnvärt. Däremot kan det finnas skäl för förändring av villkoren i det fall din ekonomi är "svagare". Eftersom ni haft ett gemensamt lån är det sannolikt att din betalningsförmåga inte är lika stor som er gemensamma. Sett bör alltså kunna ligga till grund för ändrade villkor. Jag rekommenderar att du kontaktar din bank.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Är banken skyldig att utöka lån eller godkänna medlåntagare?

2018-12-13 i EKONOMI
FRÅGA |HejMin man vill skiljas och jag vill köpa huset från honom. Banken är redo att låta mig överta befintliga lån på vårt hus men inte mer. Jag behöver låna mer pengar för att betala min man för värde ökningen på huset. Mina föräldrar är redo på att bli medlånetagare men de bor i Kanada och har inga svensk personnummer. Min bank vill inte låna till någon utan svensk personnummer. Är det samma för alla banker eller finns det några som ni vet skulle acceptera det? Och i så fall vilka?Tack för hjälpen.
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Detta är en fråga av mer ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Banken har ingen skyldighet att bevilja dig fler lån. Banken är inte heller skyldig att godkänna dina föräldrar som medlåntagare. Huruvida detsamma gäller för alla banker vågar jag inte uttala mig om. Dock följer bankerna generellt sett likande riktlinjer vid hantering av krediter. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Varma lyckönskningar,

Vad gör jag när mitt konto blivit fryst av banken?

2018-12-06 i EKONOMI
FRÅGA |Hej!Mitt namn är Lukas Lövgren och har hamnat i en stor tvist med Handelsbanken.För exakt tre veckor sedan sålde jag min klocka till en privatperson. Dagen efter va alla mina konton, inklusive mitt lönekonto, fryst. Det är än i dagens läge helt spärrat och hur handelsbanken sköter denna situationen är under all kritik. Jag är inte bara extremt besviken på dom och vill stämma dom, utan även orolig att detta ska hända en familj eller ännu värre en ensamstående förälder. Jag har fört loggbok på allt som hänt.Ni får väldigt gärna ta en titt på den och se om det finns någonting ni kan hjälpa till med, hade uppskattats väldigt väldigt mycket. Att leva helt utan pengar i över 2 veckor (absolut ingen tillgång till mat, bensin etc etc) efter att sålt något i god tro till någon ska inte behöva hända en ärlig människa som har oturen att sälja till fel person. Tyvärr går det ej att skicka hela loggboken här, men återkoppla gärna så ska jag skicka den till er.All hjälp uppskattas!!
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tyvärr kan jag inte ge dig något rakt svar då du endast ger information om att ditt konto blivit fryst, dock kan jag inte utläsa anledningen till åtgärden. Min rekommendation är att du bokar tid med någon av våra jurister som dels kan titta på den loggbok du refererar till, dels kan företräda dig för det fall att du vill öppna ett juridiskt ärende mot banken.Tidsbokning kan ske via vår hemsida, eller genom att du ringer vår juristbyrå på tel 08-533 300 04. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig bäst!Vänligen,

Möjligheter att ställa försäkringsbolag till svars för undermålig vinst i sin förvaltning

2018-11-30 i EKONOMI
FRÅGA |Vad kan man göra åt ett försäkringsbolag som har förvaltat en trad pensionsförsäkring och inte ens klarat av att förvalta utvecklingen motsvarande inflation. Det gäller Länsförsäkringars katastrofalt låga nivå ?
Christoffer Thorell |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag har tolkat din fråga som att du undrar över om du har några möjligheter att ställa försäkringsbolaget till svars för att deras förvaltning inte har givit önskvärt resultat. Traditionella pensionsförsäkringar har en garanti som är nominell, vilket innebär att det inte har tagits hänsyn till inflationen. När du som kund placerar dina pengar hos ett försäkringsbolags traditionella försäkring, så kan du tyvärr inte ställa dem till svars för att den eventuella vinsten av deras förvaltning är för låg.Alternativet till traditionell försäkring är fondförsäkring. Skillnaden mellan dessa är att fondförsäkringen är mer exponerad mot aktiemarknaden än vad traditionell försäkring är. Det gör att möjligheterna till vinst är större, men också riskerna för förlust. I slutändan är det upp till var och en vilka risker som du är villig att ta. Om du vill kan du läsa mer om traditionell pensionsförsäkring här:http://www.smaspararguiden.se/jour/ar-traditionell-forsakring-bra/Hoppas att du fick svar på din fråga, och välkommen åter till Lawline.Med vänlig hälsning

Vad kostar ekonomisk förvaltning?

2018-11-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hej Pontus !Jag ställde en fråga löpande ekonomisk förvaltning för Samfällighetsförening ringgården är bara 12 hus. Vi har redan en fungerande data infört ekonomi månads hyror med utgifter och inkomster samt en revisor. Önskar ett ungefärligt offert. Ekonomin sköts ju enligt lag som Bostads förening fast vi är samfällighet.Var vänligt skriv vad det motsvarande kan kosta för oss. Jag ska redovisa till styrelsen. Inomkort.mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattade den tidigare frågan som att du önskade erhålla information avseende fördelar med ekonomisk förvaltning. Av den anledningen angav jag enbart sådana. Beträffande ekonomisk förvaltning kan jag dock inte erbjuda något svar. Vi tillhandahåller inte ekonomisk förvaltning. Jag rekommenderar istället att ni kontaktar ett företag som arbetar med ekonomisk förvaltning som kan erbjuda en offert.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!