Kan jag behålla felaktig utbetalning?

2006-12-13 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag behålla pengarna? Jag har fått två löne inbetalningar på mitt konto på 17500 kr var som jag inte tror skulle komma till mig. Jag har anmält det till min bank. De kunde endast se vilken bank pengarna kom från. De skulle höra av sig till mig innan de drog pengarna. Det har de inte gjort. Betyder det att jag kan behålla dem? Jag hade gladeligen skattat för dem i så fall. MVH /Camilla
John Engholm |Hej! Nej, du kan dessvärre inte behålla pengarna. Vid misstagsbetalningar är huvudregeln är att den som betalat har återkravsrätt till pengarna. Det främsta undantaget gäller när den som mottagit beloppet ”i god tro inrättat sig”. Med detta menas att man inte haft anledning att misstänka några felaktigheter utan trott att utbetalning varit riktig och att man sedan t.ex. förbrukat summan. Du har anmält misstaget till banken och kommer således inte kunna åberopa någon god tro. Det hade du med all sannolikhet inte kunnat göra ändå eftersom lönen, som jag förstår det, inte utbetalats av din arbetsgivare utan av någon för dig okänd. Det är då svårt att påstå att man inte sett något underligt i det. Det hade möjligen varit skillnad om det var din egen arbetsgivare som gjort utbetalningen även om det inte är särskilt troligt när det är så stora belopp. Även om du inte hör något på ett tag kan det vara farligt att tro att utbetalaren inte märkt något och att du sitter säkert i båten. I rättsfallet NJA 1984 s. 280 fick en fick en utbetalare återkravsrätt trots att det gått ca. 2 ½ år sedan utbetalningen skedde. Du bör alltså inte förbruka pengarna utan antingen kontakta banken igen eller helt enkelt sätta in dem på ett särskilt konto och vänta. Mvh

skillnaden mellan real- och nominell lön

2006-10-03 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Jag är studerande och har svårt att greppa följande begrepp. Nominell och real. Tex nominell inkomst och real inkomst. Hjälp mig,tack!
Joel Wickman |Hej, Nominell betyder ordagrant "till namnet" och real betyder "verklig". Med nominell lön menas alltså lönen du har till namnet, i praktiken är det lönen som står på din lönespecifikation denna kan skilja sig från din reallön som alltså är din verkliga lön. Vid beräkning av reallön tas häsyn till inflationen. Även om din nominella lön (lönen du har på pappret) är konstant över tid kan den reella lönen sjunka eftersom pengarnas värde har minskat. Du kan kan helt enkelt inte köpa lika mycket för lönen du får. Hoppas du förstår bättre nu.

Skuldsatt

2006-09-15 i EKONOMI
FRÅGA |Jag har massa skulder blivit varslad från jobbet jobbar nu men ingen fast anställning har massa betalningsanmärkningar.. får inget lån så att jag kan lösa alla skulder... vad ska jag göra måste finnas nån som kan hjälpa mig... jag betalar av en skuld så kmmer nästa håller hela tiden på så.. jag orkar inte längre min fru grälar varje varje dag med mig tack vare detta måste finnas nån det kommer folk o knackar dörr från kronofogden.. min yresvärd vill vräka mig hjälp mig
Cornelia Svensson |Hej, eftersom du är i en väldigt besvärlig ekonomisk situation råder jag dig att själv kontakta kronofogdemyndigheten. Om dina ekonomiska problem är långvariga och dina skulder hela tiden överstiger dina inkomster och du därmed inte kan betala kan det vara aktuellt att göra en så kallad "skuldsanering". Då jag inte har någon information om dina skulder, hur gamla de är osv så kan jag inte avgöra om detta kan bli aktuellt. Detta kan dock kronofogdemyndigheten svara på. En skuldsanering innebär att du tillsammans med kronofogdemyndigheten lägger upp en betalningsplan för att du ska kunna bli skuldfri. Läs mer på kronofogdemyndighetens hemsida www.kronofogden.se eller ring 0771-73 73 00, de har telefontid måndag till fredag 8-18. Jag hoppas att det löser sig för dig och du är alltid välkommen att återkomma om du har ytterliggare frågor. Med vänliga hälsningar

Kan man låna pengar om man har betalningsanmärkningar

2006-08-02 i EKONOMI
FRÅGA |Finns det ett lån som man kan söka om man har betalningsanmärkningar och jag vill bli av med mina skulder så att jag slipper ha betalningsanmärkning.
Fredrik Jorstadius |Hej! Det är helt upp till företagen som betalar ut lånen om de är villiga att låna ut till en person med betalningsanmärkningar. Så vitt jag vet finns det väldigt få företag som är villiga att låna ut till personer med betalningsanmärkningar. Mvh

Blancolån och kapitalstruktur

2006-11-07 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Vad kallas ett mindre lån som beviljas utan säkerhet? Hur brukar man dela in ett företags kapital? tacksam för svar :)
Jonas Forsén |Hej. Ett lån utan säkerhet kallas för blancolån och beviljas endast med hänsyn till dina egna återbetalningsmöjligheter. Ett aktiebolags kapital kan delas upp i: 1. Främmande kapital, exempelvis banklån. 2. Fritt eget kapital, exempelvis årets redovisade resultat. 3. Bundet eget kapital, exempelvis aktiekapitalet. Det egna kapitalet utgör skillnaden mellan tillgångar och skulder. Mvh/

Är det lagligt att ta ut en avgift vid kortköp?

2006-09-29 i EKONOMI
FRÅGA |Är det lagligt att ta ut en extra avgift för att betalningen sker med kort istället för kontanter?
Michael Witting |Det finns ingen lag som uttalar att det skulle vara brottsligt att ta ut en av avgift när betalning sker med kort. Däremot kan det i avtalen mellan bankerna och butikerna finnas en klausul som stadgar att butikerna inte får ta någon avgift för sådana köp. Jag vet att sådana klausuler finns i många avtal. Om butikerna bryter mot en sådan klausul är det frågan om ett avtalsbrott. Det kan bl.a. leda till att butikerna blir av möjligheten att ta betalt med kort. Om du vill ta reda på vilken rätt butiken har att ta en kortavgift eller om du vill anmäla butiken för detta avtalsbrott ska du vända dig till Visa eller Master Card (beroende på vilken du är ansluten till). Du kan säkerligen också vända dig till din bank.

Översyn av ekonomi

2006-08-21 i EKONOMI
FRÅGA |Vem kan göra en översyn av min total ekonomi och därefter ge mig råd och anvisningar om hur jag skall förfara i framtiden. Mvh Bror
Michael Witting |Jag tror att det är bäst att vända sig till en rådgivare på någon bank.

Skuldebrev - krav på räntesats?

2006-07-22 i EKONOMI
FRÅGA |Jag ska upprätta ett skuldbrev som i praktiken kommer att löpa med 0% ränta, då det är ett relativt litet belopp som kommer att återbetalas inom något år. Nu har jag fått höra att en revers, för att vara juridiskt giltig (i alla fall för tio år sedan) måste innehålla en räntesats. Min fråga är därför: stämmer detta och finns det i sådana fall någon minimiräntesats?
Marcus Berglie |Ett skuldebrev (revers) utfärdas och tillställs ofta borgenären vid penninglån (försträckning) och utgör ett fordringsbevis, liksom ett medel för att underlätta överlåtelser av fordringar. Särskilda regler härom återfinns i Lag (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) [ se http://lagen.nu/1936:81 ]. SkbrL innehåller bl.a. bestämmelser av allmän karaktär om t.ex. platsen där betalning skall ske, valuta och förfallodag. Emellertid finns inga regler som innebär ett absolut krav på att en ränta skall löpa å det belopp som skuldebrevet avser eller att en viss räntesats måste stadgas på skuldebrevet för att handlingen skall äga giltighet. Du måste sålunda – i motsats till vad du fått höra – inte ange någon räntesats för att det skuldebrev som du avser upprätta skall bli giltigt. I 6 § SkbrL återfinns en hänvisning, enligt vilken ränta på grund av skuldebrev skall regleras av Räntelag (1975:635) (RL) [ se http://lagen.nu/1975:635 ]. Av sistnämnda lag, som i huvudsak är dispositiv (d.v.s. gäller i den mån parterna inte överenskommit annat), följer att ränta som huvudregel inte utgår för tid innan en fordran förfaller till betalning (2 § 1 st.). Det sagda innebär att du inte behöver skriva på skuldebrevet att ingen ränta skall utgå å det försträckta beloppet. En låntagare är nämligen endast skyldig att betala ränta, om denne utfäst sig att göra detta (förutsatt att skulden betalas i rätt tid). Sammantaget innebär reglerna i SkbrL och RL att du kan utelämna en räntesats på ditt skuldebrev, utan att handlingen förlorar sin giltighet och utan att någon skyldighet för gäldenären att erlägga ränta uppstår. Lycka till!