Har jag någon uppsägningstid vid en provanställning?

2020-07-31 i Anställningsformer
FRÅGA |Hejsan, jag går på en provanställning med en anställningsform ( tidsbegränsad) på 6 månader med vad är tidsbegränsad? Vad gäller för mig som arbetstagare om jag säger upp mig nu , måste jobba en månad eller tre månader ? Eller bara 14 dagar? Tack för svaret.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som regleras i 6 § LAS. Där framgår att prövotiden för en provanställning får vara maximalt 6 månader, det är detta som gör anställningsformen tidsbegränsad.Vid en provanställning är utgångspunkten att både arbetsgivaren och arbetstagaren när som helst kan avbryta provanställningen utan föregående uppsägningstid. Detta gäller så länge inte annat avtalats mellan parterna (se 6 § tredje stycket LAS).Svaret på din fråga är således att du inte har någon uppsägningstid alls om du säger upp dig från din provanställning. Om du dock har avtalat om uppsägningstid med din arbetsgivare, gäller den uppsägningstiden.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När omvandlas en visstidsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning?

2020-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Enligt LAS så ska en allmän visstidsanställning som varat i mer än två år automatisk övergå till en tillsvidareanställning. Vad innebär automatiskt i detta fall? Om man har skrivit på anställnigsbevis där det står "Allmän visstidsanställning" i tre år, anses man då vara tillsvidareanställd trots att det inte står så på papperet?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Din fråga berör den så kallade omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Där framgår som du säger att en allmän visstidsanställning övergår i en tillsvidareanställning om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod. Att övergången sker automatiskt innebär att inget nytt avtal eller dylikt behöver skrivas på. Inte heller behöver arbetstagaren eller arbetsgivaren uppmärksamma motparten om att tvåårsgränsen har passerats. Övergången till en tillsvidareanställning sker därmed utan att någon åtgärd behöver vidtas av någon av parterna.Att du eventuellt skrivit på ett anställningsavtal om tidsbegränsad anställning i tre år bör inte ändra detta faktum. LAS är tvingande till arbetstagarens fördel, vilket innebär att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rätt enligt lagen (se 2 § andra stycket LAS). Då en automatisk övergång till en tillsvidareanställning är lagstadgad går det inte att avtala bort den. Detta ger således för handen att din allmänna visstidsanställning kommer att omvandlas till en tillsvidareanställning när tvåårsgränsen passeras, oaktat att du skrivit på ett treårigt anställningsavtal om tidsbegränsad anställning.Det ska dock noteras att omvandlingsregeln är semidispositiv, vilket innebär att den får avtalas bort i kollektivavtal (se vidare 2 § tredje stycket LAS). Om du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal finns det alltså en risk att detta lagrum har avtalats bort mellan din arbetsgivare och det kollektivavtalsbärande fackförbundet.Mitt råd är således att försöka kolla upp om det finns en sådan bestämmelse i det eventuella kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Om du är medlem i ett fackförbund skulle du även kunna kontakta dem med dina funderingar.Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du boka det här.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan jag frånträda en provanställning innan den börjat?

2020-01-21 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej!Jag blev nyligen erbjuden till ett jobb inom en myndighet och tackade ja. Jag ska börja om 2 veckor och jag har inte skrivit under något anställningsavtal än. Min chef ska posta anställningsbevis till mig via post om några dagar. Och så har det dykt upp ett annat jobb som jag skulle föredra att jobba, jobbet är under samma myndighet. Då undrar jag om vad som gäller om jag säger upp eller avbryta det första jobbet för att ta det andra jobbet? Vilka regler/lagar gäller?Båda jobb är provanställning att börja med sen kan det leda till fastanställning.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.När det gäller det första jobbet har du genom att tacka ja till erbjudandet ingått ett bindande anställningsavtal. Det finns inga formkrav för att ingå ett anställningsavtal utan dessa kan ingås skriftligt, muntligt eller genom konkludent handlande. Detta innebär att du inte utan vidare kan frånträda avtalet.Som arbetstagare omfattas du av lagen om anställningsskydd (se 1 § första stycket LAS). Även om du inte kan frånträda ditt anställningsavtal kan du alltid säga upp dig. Huvudregeln hade då varit att du skulle behöva iaktta en uppsägningstid på en månad på den tjänst hos myndigheten som du först tackade ja till (se vidare 11 § första stycket LAS). Ovanstående gäller för tillsvidareanställda. Nu är det emellertid så att den anställningsform du tackade ja till var en provanställning. Provanställningar är en form av visstidsanställning som också omfattas av reglerna i LAS. När det gäller provanställningar kan dessa avbrytas när som helst, om inte annat har avtalats (se 6 § tredje stycket LAS). Detta gäller både för arbetstagaren och arbetsgivaren, och några skäl till avbrytandet behöver inte anges. För din del innebär detta alltså att så länge du och din arbetsgivare inte avtalat om annat, kan du avbryta din provanställning redan innan du tillträtt den. Detta kan du göra utan att behöva iaktta någon uppsägningstid. Huruvida detta inverkar på din chans att få den andra tjänsten under samma myndighet kan jag inte svara på. Men du kan i alla fall avbryta provanställningen du har tackat ja till.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid avslutandet av en provanställning?

2020-04-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag har tre frågor:1) Kan man anställa en person på provanställning 3 månader och sedan förlänga den ytterligare 3 månader (gäller då samma tjänst och arbetsgivare)?2) Avsluta en provanställning: gäller 14 dagar enbart från arbetsgivarens sida eller även om den anställde säger upp sig själv? Har läst/sökt och fått olika svar ex.vis att den anställde kan "gå på dagen".3) Ska anställningen då avslutas innan "deadline"/sexmånadersgränsen passerat eller räcker det med att besked om uppsägning ges innan dess (ex: besked lämnas två dagar innan deadline och anställningen upphör då 12 dagar efter att deadline passerats?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Svaret på din fråga går att finna i lagen om anställningsskydd (LAS). Provanställningar regleras där i 6 §. Jag delar upp mitt svar utifrån dina frågor1) Prövotiden för en provanställning får vara maximalt 6 månader lång (se 6 § första stycket LAS). Det finns inget som hindrar att du ingår två olika provanställningar med arbetstagaren om vardera är på tre månader. Gränsen på sex månader är hur lång provanställningen maximalt får vara, det är helt okej att ingå avtal om en kortare prövotid. Du kan i så fall förlänga den första med tre månader men observera som sagt att den inte kan vara längre än sex månader.2) Den regeln jag antar att du syftar på är 31 § LAS. Där framgår det att om arbetsgivaren avser att avbryta en provanställning i förtid eller om arbetsgivaren inte avser låta provanställningen övergå i en tillsvidareanställning, ska hen underrätta arbetstagaren och dennes eventuella fackförbund om beslutet minst två veckor i förväg. Regeln gäller alltså endast om det är arbetsgivaren som vill avsluta provanställningen och inte när arbetstagaren säger upp sig själv.3) Här gäller att anställningen alltid måste avslutas innan prövotiden på sex månader har gått ut. Om du skulle ha kvar arbetstagaren 12 dagar efter att sexmånadersgränsen passerats kommer denne att ha fått en tillsvidareanställning hos dig (se 6 § andra stycket LAS). Som jag skrev under 1) kan prövotiden alltid maximalt vara sex månader lång. Du måste således underrätta arbetstagaren minst två veckor innan deadline. En annan sak är att du även kan vänta med att underrätta arbetstagaren fram till två dagar innan om du vill, enligt 6 § andra stycket LAS gäller att så länge du gjort detta innan prövotiden löpt ut kommer inte arbetstagarens provanställning att övergå till en tillsvidareanställning. Du bryter då dock mot tvåveckorsregeln i 31 § LAS och riskerar då att bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Kan en provanställning övergå i en tillsvidareanställning innan sex månader har gått?

2020-03-30 i Anställningsformer
FRÅGA |Hej! Jag är provanställd och det går över till en tillsvidareanställning 11 maj, kan jag få en tillsvidareanställning innan min 6 mån provanställning går ut eller måste de gå 6 mån innan? Tänkte om jag kan fråga min chef om jag kan få tillsvidare redan nu då det underlättar med lån och sånt.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En provanställning är en tidsbegränsad anställning som regleras i 6 § LAS. Där framgår att bland annat att en provanställning får gälla i max månader och att om inte antingen arbetsgivaren eller arbetstagaren vill att anställningen ska fortsätta efter prövotidens slut, ska man meddela motparten om detta. Om det ej görs övergår provanställningen efter 6 månader i en tillsvidareanställning (se närmare 6 § andra stycket LAS).Det jag beskrivit ovan är alltså en presumtion för att en provanställning kommer att övergå i en tillsvidareanställning om parterna förhåller sig passiva. Det finns emellertid inget som hindrar arbetsgivaren och arbetstagaren att under prövotiden komma överens om att provanställningen ska övergå till en tillsvidareanställning innan 6 månader har gått.För dig innebär detta att om du och din chef är överens om saken finns det inget i lagen som hindrar er. Ni kan helt enkelt komma överens om att ändra ert avtal eller så kan ni avbryta provanställningen, vilket ni båda har en rätt att göra enligt 6 § tredje stycket LAS, och helt enkelt ingå ett avtal om en tillsvidareanställning.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

När övergår ett vikariat till en tillsvidareanställning?

2019-12-20 i Anställningsformer
FRÅGA |I lagen om anställningsskydd (LAS) står det att ett vikariat automatiskt går över till en fast anställning efter två år. Räknas det från den dag man anställts? Exempelvis om jag började 1 april 2018 blir avtalet automatiskt en fastanställning den 1 april 2020 eller är det något annat man tar hänsyn till exempelvis avdrag för semesterdagar eller liknande? Vikariaten har pågått utan avbrott i en omfattning på 100 % sedan 1 april 2018.
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Huvudregeln när det gäller anställningar är att de gäller tills vidare. Vissa tidsbegränsade anställningar är dock tillåtna och vikariat är en av dem (se 4 § första stycket LAS och 5 § LAS). Lagregeln du syftar på är den så kallade omvandlingsregeln i 5 a § LAS. Det är mycket riktigt så att ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod (se 5 a § tredje stycket LAS). Ett undantag från detta gäller anställningar som kräver viss behörighet enligt lag, till exempel för lärare.När det gäller anställningstiden räknas varje dag som anställningen har varat, man räknar alltså inte bara själva arbetsdagarna. Detta innebär att helger etc. också räknas in i anställningstiden. I ditt exempel är det alltså så, att om du tillträdde ett vikariat den 1 april 2018 och arbetar utan avbrott, kommer ditt vikariat att övergå till en tillsvidareanställning efter den 1 april 2020. Det är också viktigt att observera att omvandlingen sker helt automatiskt när den aktuella tidsgränsen nås. Detta gäller även om arbetstagaren och arbetsgivaren inte varit medvetna om det. Arbetstagaren behöver alltså inte upplysa arbetsgivaren om detta eller framställa några krav. Detta framgår av Arbetsdomstolens praxis (se AD 2015:26). Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,