Preskription av konsumentfordran

2020-12-30 i Preskription
FRÅGA |Hej! Hyr ut ett hus med kontrakt som säger hyra utan vatten, sopor och avlopp. Det vill säga hyresgästen skall stå för dessa avgifter själva och detta finns med på vårat kontrakt med dem. Nu har det visat sig att sedan minst ett år sedan har mitt företag missat att skicka fakturor för dessa avgifter, sopor, vatten och avlopp. Min fråga är om jag kan kräva dessa avgifter i efterhand av hyresgästen?Med vänliga hälsningar
Carl Hansen |Hej,Tack för att återigen vänder dig till Lawline med din fråga.Med bakgrund av att ni reglerat vem som ska stå för dessa kostnader i ert avtal kan du med framgång kräva betalt för detta trots att du gör det i efterhand. Frågan är huruvida fordringen är preskriberad eller inte.Enligt rättsfallet NJA 2004 s. 499 gäller allmänna preskriptionsregler vid fordringar som uppstår vid uthyrning där hyresvärden är näringsidkare och hyresgästen är konsument. Om du agerar i egenskap av näringsidkare och tillhandahåller en nyttighet till en konsument som denna hyr för huvudsakligen enskilt bruk föreligger en preskriptionstid på tre år. Om hyresgästen är näringsidkare är preskriptionstiden 10 år, 2 § Preskriptionslagen.Mot bakgrund av vad som angetts ovan torde du kunna kräva in dessa avgifter i efterhand utan hinder av att fordringarna preskriberats.Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Måste gäldenären informeras vid överlåtelse av fordran

2020-12-30 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Hur är om jag har en skuld / ett lån låt säga till Bank A jag har svårt att betala min månads betalning och Bank A säljer min skuld/fodran till Sergel inkasso AB. Har man inte en skyldighet att informera attfodran är såld eller ska säljas?För något år sen läste jag på er sida när man säljer en fodran så är man skyldig att informera har man inte givet någon information så behöver man inte betala. Nu hitta jag inte det stycket hos er nu det var väldigt bra beskrivit om skyldigheter och rättigheter. Jag minns om beloppet var på 2000kr eller 3000 Kr så behöver man inte ge någon information. Jag hoppas att ni kan hjälpa mig att hitta det text stycket.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dessvärre hittar jag inte det tidigare svaret som du efterfrågar. Nedan följer en redogörelse för svaret på din fråga.En borgenär kan överlåta sin fordran till en ny borgenär utan samtycke från gäldenären. Det är dock viktigt att ett sakrättsligt moment uppfylls för att förvärvaren ska få sakrättsligt skydd (skydd mot överlåtarens borgenärer, till exempel vid en eventuell konkurs). Det sakrättsliga momentet varierar utifrån vilken egendom det är fråga om.Fordringar kan delas in i två olika kategorier. Det finns enkla skuldebrev och löpande skuldebrev (26 § SkbrL och 11 § SkbrL). Vid köp av enkla skuldebrev och enkla fordringar krävs "denuntiation" till fordringens gäldenär för att uppnå sakrättsligt skydd (jfr 31 § första stycket SkbrL). Med andra ord måste gäldenären informeras om att skuldebrevet har överlämnats till den nya borgenären för att förvärvaren ska vara skyddad mot överlåtarens borgenärer. Att gäldenären informeras är också en förutsättninig för att gäldenären ska kunna betala till rätt borgenär. Om en borgenär har överlåtit ett enkelt skuldebrev utan att gäldenären meddelas om detta kan gäldenären trots detta betala med befriande verkan till den ursprungliga borgenären. En förutsättning är dock att gäldenären inte haft kännedom om överlåtelsen eller att gäldenären inte borde ha känt till att en överlåtelse har skett (29 § SkbrL).Vid köp av löpande skuldebrev krävs i stället "tradition" (jfr 22 § första stycket SkbrL). Med andra ord måste borgenären överlämna det löpande skuldebrevet till den nya borgenären för att förvärvaren ska vara skyddad mot överlåtarens borgenärer. Den nya borgenären ska ha fått det löpande skuldebrevet i sin besittning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan trafikskadeavgiften vara preskriberad?

2020-12-29 i Preskription
FRÅGA |Min dotter har för många år sedan dragit på sig en skuld till Trafikförsäkringsföreningen pga en oförsäkrad, och ej avställd gammal bil. Under många års tid så har dom inte tagit några pengar från henne för hon har inte haft något jobb. Nu har hon fått en timanställning och nu börjar Tff dra pengar, men nu har skulden vuxit till 191600 kr, varav det mesta är ränta. Kan dom få göra detta? Mycket av detta är mer än 10 år gammalt. Kan man åberopa preskribtionstid?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga undrar du dels om Trafiksäkerhetsföreningen får lov att dra pengar från din dotter, dels om hon kan anföra att skulden är preskriberad då mycket av skulden är mer än tio år gammalt.En oförsäkrad bil får åläggas avgiftSyftet med trafikförsäkringsavgiften är att den ska upplevas som en sanktion och vara så hög att ingen kan tjäna på att vara oförsäkrad. Avgiften baseras på försäkringsbolagens årspremier för trafikförsäkring. Den får dock inte vara mer än 10 procent högre än den högsta trafikförsäkringspremien på marknaden (inklusive premieskatt). Avgiften för ett fordon utgår från årspremierna för fordon av samma fordonsslag och med samma användningssätt. Man skiljer på fordonsslag (till exempel personbil, mc, buss) och användningssätt (privatbil, taxi, hyrbil). Hänsyn tas inte till fabrikat, årsmodell, bostadsort, bonus, körsträckeklass med mera. Avgiften för tillfället (reviderad 2020-09-01) 160 kr per dag. Trafikskadeföreningen har därmed rätt att ta ut en avgift för det fall att ett fordon är oförsäkrat. Bestämmelser därom finns i 34 § trafikskadelagen.Preskriptionstiden är tio år men kan förnyasEnligt huvudregeln i preskriptionslagen preskriberas en fordran tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Preskriberas en fordran innebär det att den inte längre kan drivas in. För konsumentfordringar finns en kortare preskriptionstid om tre år. Trafikförsäkringsavgiften är däremot offentlig maktutövning och den konsumenträttsliga preskriptionstiden är inte tillämplig (jfr 2 § andra stycket preskriptionslagen). En skuld preskriberas under förutsättning att preskriptionstiden (tio år) löpt ut och att den inte har avbrutits genom s.k. preskriptionsavbrott. Om Trafikförsäkringsföreningen under dessa år skickat din dotter påminnelser om skulden har preskriptionen avbrutits och en ny preskriptionstid om tio år har börjat löpa. Ny preskriptionstid börjar löpa varje gång det skickas ut en påminnelse eller skulden erkänns genom att man exempelvis betalar något på den. Jag antar att det har skickats ut påminnelser genom åren, vilket det vanligtvis gör, vilket i sådana fall innebär att skulden tyvärr inte är preskriberad.I undantagsfall finns det möjlighet att sätta ned skuldenEnligt 34 § fjärde stycket trafikskadelagen finns det en möjlighet att sätta ned avgiften. En domstol kan enligt bestämmelsen sätta ned avgiften om det föreligger särskilda skäl. Det är förhållandevis höga krav för att det ska aktualiseras. Skäl kan vara exempelvis att försäkringstagaren blivit sjuk och inte kunnat nyttja bilen eller att fordonet förvarats på ett sätt som förhindrat nyttjandet. Sammanfattningsvis finns det lagstöd för att ta ut trafikförsäkringsavgift och skulden är inte preskriberad, om det inte gått minst tio år och det inte har skickats ut några påminnelser eller gjorts några betalningar.Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Invändningsrätten, överlåtelse av skuldebrev och delat ansvar

2020-12-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej, jag har ett par frågor jag har svårt att förstå. Vad gäller egentligen när man betalat ett skuldebrev, både enkelt och löpande om det överlåts? Räcker det om jag som gäldenär visar upp ett kvitto till den nye godtroende borgenären om att jag har betalat, eller måste jag skriva in det i själva skuldebrevet? En annan fråga som jag har är om skuldebrev kan överlåtas hur som helst utan gäldenärens samtycke eller måste gäldenären få veta om det? Den sista frågan jag har är om det är möjligt för ett par gäldenärer att tillsammans bestämma hur mycket var man ska betala en skuld som man har på en borgenär utan borgenärens samtycke, eller måste man få ett samtycke av honom? Hänvisa gärna till lagrum när ni besvarar på frågorna, tack så mycket i förhand!!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om skuldebrev finns i lag om skuldebrev (SkbrL).Enkla och löpande skuldebrevDet finns enkla och löpande skuldebrev. Ett löpande skuldebrev kan antingen vara ett innehavarskuldebrev (betalning ska ske till den som innehar skuldebrevet) eller ett orderskuldebrev (betalning ska ske till viss angiven person eller enligt order) (11 § SkbrL). Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man (26 § SkbrL).Invändningsrätten: Betalning av skuldebrev som överlåts till ny borgenärEnkelt skuldebrevEtt enkelt skuldebrev är inte avsedd att överlåtas. En ny borgenär får inte bättre rätt mot gäldenären än en tidigare borgenär (27 § SkbrL). Gäldenären kan därför göra samma invändningar mot en ny borgenär som mot den tidigare. Gäldenären kan därför invända mot den nya borgenären att betalning redan har skett. Det är inte möjligt att godtrosförvärva enkla skuldebrev. Löpande skuldebrev Löpande skuldebrev kan däremot godtrosförvärvas (14 § SkbrL). Det innebär att de invändningar som kan göras mot en ny borgenär begränsas om borgenären är i god tro. Det är till exempel inte möjligt att invända att betalning redan har skett före överlåtelsen till en tidigare borgenär. Gäldenären är då tvungen att betala igen. Om gäldenären betalar rätt borgenär men inte får tillbaka skuldebrevet, och därefter överlåts skuldebrevet till ny borgenär som är i god tro är gäldenären skyldig att betala den nya borgenären oavsett eventuellt kvitto (15 § SkbrL).Vissa invändningar kan dock göras gällande trots att den nya borgenären är i god tro. Det är till exempel möjligt att invända att planenliga betalningar har gjort efter en avbetalningsplan som framgått av skuldebrevet (16 § SkbrL). Gäldenären har bevisbördan för detta (kvitto kan visas). En gäldenär kan även invända att det finns anteckning om att betalning skett i skuldebrevet mot godtroende borgenär (15 § tredje stycket SkbrL). Det förutsätter dock att anteckningen inte ska vara lätt att utplåna, till exempel att det inte har skrivits med blyertspenna och därmed enkelt kan suddas ut eller att det kan klippas bort från skuldebrevet. I fall kvittensen är lätt att utplåna är det endast en invändning som kan göras gällande mot en borgenär i ond tro. Gäldenären har bevisbördan för invändningar. Det är därför viktigt att gäldenären begär att återfå skuldebrevet efter att skulden betalats. Om delbetalningar görs är det viktigt att gäldenären antingen återtar skuldebrevet och utfärdar ett nytt skuldebrev med det återstående beloppet eller antecknar redan utförda betalningar på skuldebrevet på ett betryggande sätt.Kan en borgenär överlåta ett skuldebrev utan gäldenärens samtycke?En borgenär kan överlåta ett skuldebrev till en ny borgenär utan att inhämta samtycke hos gäldenären. Är det möjligt att avtala om delat ansvar utan borgenären?Huvudregeln är att gäldenären ska betala (1 § SkbrL). När det finns flera gäldenärer har de ett solidariskt ansvar som huvudregel (de svarar "en för alla och alla för en") (2 § första stycket SkbrL, jfr även 10 kap. 11 § handelsbalken). Vid solidariskt ansvar kan den gäldenär som betalat hela summan kräva betalt från övriga gäldenärer på deras respektive andel (s.k. regressrätt) (2 § andra stycket SkbrL).Borgenären och gäldenärerna kan ingå avtal om delat ansvar (2 § första stycket SkbrL). Det innebär att borgenären måste vända sig till respektive gäldenär på deras andel. Borgenären kan därför inte kräva hela summan från en och samma gäldenär. Gäldenärerna kan inte på egen hand (utan borgenären) avtala sinsemellan om delat ansvar. Borgenären måste acceptera detta. Om fördelningen mellan gäldenärerna inte är avtalad gäller fördelningen per capita, till exempel om två gäldenärer har en fordran på 100 kr svarar de för 50 kr var.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan överlåtelse till närstående förhindra utmätning?

2020-12-30 i Återvinning
FRÅGA |Hej. För att undvika att kronofogden gör utmätning av fastigheten,kan jag skriva över min del av fastigheten på min fru då
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag nämna att en utmätning ska ha så lite påverkan på den skuldsatta som möjligt (4 kap. 3 § Utsökningsbalken). Av den anledningen är det sällan att den skuldsattes bostad utmäts i första hand. Vanligare är att annan egendom eller den skuldsattes lön utmätes innan åtgärder så som utmätning av bostad. Såvida inte skulden som den skuldsatte utmäts för hör till just bostaden (4 kap. 4 § Utsökningsbalken)Kan gåva rädda fastighet från utmätning?Vid utmätning kan kronofogdemyndigheten utmäta fast egendom som tillhör dig som är skyldig pengar (4 kap. 24 § Utmätningsbalken). Väljer du att exempel vid ge bort den del av fastigheten till din fru kan egendomen inte längre utmätas då den inte längre tillhör dig. Äger du inget finns inget att utmäta. Kan du trots försök till utmätning inte betala av dina skulder inom överskådlig tid är du insolvent. De som du är skyldig pengar eller kronofogden kan då istället begära att du sätts i personlig konkurs (1 kap. 2 § Konkurslagen). Kan gåva rädda fastighet från utmätning vid konkurs?Vid personlig konkurs förlorar du rätten att själv rå över din egendom. Istället tillsätts en konkursförvaltare som reder upp dina tillgångar och skulder i ett konkursbo (1 kap. 1 § Konkurslagen). Befinner du dig i personlig konkurs kan det begäras att gåvor som getts till närstående de senaste 3 åren går tillbaka till konkursboet (4 kap. 6 § Konkurslagen). Det gäller även om huset överlåtits till din fru till ett pris under marknadsvärdet. Sammanfattningsvis skulle en överlåtelse av fastigheten till din fru vid första anblick hindra att fastigheten utmäts. Du riskerar du istället att hamna i personlig konkurs vilket skulle innebära att överlåtelsen av fastigheten till din fru går tillbaka. Att skriva över tillgångar är därför tyvärr ingen hållbar lösning på dina problem och inte jag skulle rekommendera. Beklagar situationen men jag önskar dig lycka till!Hälsningar,

Kan man freda fastighet från utmätning genom överlåtelseförbud?

2020-12-30 i Utmätning
FRÅGA |Om jag ärver en fastighet av min fru och jag har skulder till kronofogden,kan man skriva ett gåvobrev så att det inte går att utmäta fastigheten eller lösöret i fastigheten ? Och kan jag någon gång sälja fastigheten utan att kronofogden driver in ev skulder.?Jag vet inte om jag har några skulder idag, ( enligt Uc,och kronofogden så finns det inga ) men jag har varit med om att företag har inkommit med krav efter 10-12 år, och jag har då varit tvungen att låna pengar för att betala dom skulderna, kan jag på nått sätt ta reda på om det ligger några gamla skulder på "bevakning" ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI det följande kommer jag först att besvara din fråga om villkor vid gåva/testamente och därefter redogöra för vad som gäller om gamla skulder.Det är möjligt att införa ett överlåtelseförbud i gåvo- eller testamentshandlingI vissa fall finns det möjlighet att freda egendom från utmätning genom särskild föreskrift vid gåva eller genom testamente. Egendom enligt föreskrift vid gåva eller testamente inte får överlåtas får heller ej utmätas (jfr 5 kap. 5 § utsökningsbalken). Det stadgade innebär att om ett gåvobrev eller ett testamente innehåller ett villkor om överlåtelseförbud innebär det att egendomen inte kan utmätas. Överlåtelseförbudet innebär däremot även att du inte får lov att sälja fastigheten och att du inte kan belåna den. Vid belåning av en fastighet sätter man i regel fastigheten i pant, innebärande att kreditgivaren kan begära att fastigheten säljs om lånen inte betalas. Eftersom det inte är möjligt att sälja en fastighet som har ett överlåtelseförbud kan den inte heller pantsättas.I ditt fall vet jag inte exakt vilket upplägg du tänkt dig; du skriver dels att du ärver fastigheten, du skriver dels gåvobrev. Reglerna är däremot desamma; det är möjligt att såväl i testamente som gåvobrev föra in ett särskilt villkor om överlåtelseförbud. Det finns inget centralt register för skulderAtt du inte har några skulder hos UC eller Kronofogden innebär bara att det inte finns några skulder registrerade. En skuld registreras hos Kronofogden först när du inte kan betala den och borgenären ansöker om det. Tyvärr finns det inget centralt register eller möjlighet att kontrollera om du har skulder. Om du vet med dig att du eventuellt har skulder från någon speciell kan du givetvis höra av dig till den personen eller det företaget och kontrollera.Du bör även ha i beaktande att skulder preskriberas efter tio år (tre år för konsumentskulder). Preskription innebär att skulden inte längre kan drivas in. De tio åren kan däremot förnyas genom att det skickas ut en skriftlig påminnelse eller du betalar på en skuld. Har du däremot varken fått påminnelse, betalat skulden eller på annat sätt erkänt den och det passerat mer än tio år, är skulden även preskriberad.Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Våra jurister kan vara behjälpliga med upprättande av gåvobrev och testamente om så är intressant. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När ska gäldenären betala? Vad händer vid utebliven betalning?

2020-12-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej,Jag har lånat ut en mindre (19000 kr) summa pengar till en person jag haft en relation med. Vi skrev ett låneavtal men tyvärr skrev vi inte när pengarna skulle vara amorterade. Personen har en låg och ojämn inkomst vilket gör att han inte kan precisera när pengarna kan betalas tillbaka. Tänker att pengarna bör vara betalade inom högst 10 månader. Vad kan jag göra om personen inte är samarbetsvillig?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utifrån den angivna informationen framstår det som att ett enkelt skuldebrev har utfärdats. Ett enkelt skuldebrev är ställt till viss man (26 § SkbrL). Jag utgår från att det framgår av avtalet att den betalningsskyldige ska betala just dig. Huvudregeln är att gäldenären ska betala den summan som har avtalats (1 § SkbrL). Att avtal ska hållas är också en grundläggande princip inom civilrätten. Betalning ska ske vid anfordran (det vill säga omedelbart när du i egenskap av långivare begär det) om inget annat har avtalats (5 § första stycket SkbrL). Eftersom du befarar att den betalningsskyldige inte kommer att ha förmåga att betala pengarna på en gång kan det vara fördelaktigt att ni tillsammans kommer överens om en rimlig avbetalningsplan. Om den betalningsskyldige inte betalar när du begär det eller i enlighet med den avbetalningsplan som ni upprättar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Här hittar du ansökan om betalningsföreläggande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Har jag rätt till dröjsmålsränta? Vart vänder jag mig om jag inte får tillbaka pengar för en avbruten transaktion?

2020-12-28 i Dröjsmålsränta
FRÅGA |Hej!Jag beställde en bok via en hemsida där man kan köpa från en annan privatperson genom ett företag som tar hand om transaktionen. När jag beställde boken nekade säljaren köpet och transaktionen gick "tillbaka". Jag har ännu inte fått tillbaka mina pengar från företaget som tog hand om transaktionen. Har jag rätt till dröjsmålsränta eller något i den stilen? Vart ska jag vända mig om dom inte betalar tillbaka?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i räntelagen.Dröjsmål utges trettiodagar efter att gäldenären framställt krav på borgenärer att betala gäldenärens fordranDröjsmålsränta är en ränta som erläggs vid en försenad betalning av en fordran, dvs efter fordrans förfallodag (2 § första stycket räntelagen). Dröjsmålsräntan regleras i räntelagen som är en dispositiv lag, vilket innebär att lagen endast gäller om du och din motpart inte avtalat annat sinsemellan (1 § andra stycket räntelagen).Räntelagen gäller alltså om du och motparten inte avtalat om annat gällande dröjsmål. Ränta ska då betalas på fordran från och med trettio dagar efter att du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av ett bestämt belopp (4 § första stycket räntelagen). Du måste även ange att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta för att ha rätt till dröjsmål (4 § första stycket räntelagen).Räntesatsen motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan av Riksbanken med ett tillägg av åtta procentenheter (6 § första stycket och 9 § räntelagen). Riksbanken fastställer referensräntan två gånger per och fastställde den till 0 från och med 1 juni 2020. fall du avsänt räkningen eller på annat sätt framställt krav på betalning av boken från företaget efter 1 juni 2020, är referensräntan 0. Det innebär att dröjsmålsräntan totalt är åtta procent.Du kan driva in din fordran hos KronofogdemyndighetenDu kan lämna in en skriftlig ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden om personen inte betalar tillbaka dina pengar. De hjälper alltså dig att driva in pengarna du har rätt till. Till detta tillkommer en ansökningsavgift om 300 kr men du kan dock kräva ersättning för avgiften i ansökan.Sammanfattningsvis finns det en möjlighet att du har rätt till dröjsmålsränta om du framställt krav och anger att underlåtenhet att betala medför skyldighet att betala ränta. För att få tillbaka dina pengar kan du vända dig till Kronofogden som kommer att hjälpa dig!Här är en länk till Kronofogdens hemsida: https://www.kronofogden.se/Villfabetalt.htmlHoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,