Vem betalar min lön om min arbetsgivare går i konkurs?

2021-03-04 i Konkurs
FRÅGA |Hej!Vad händer med min lön och semesterersättning om min arbetsgivare (AB företag) går i konkurs? Vem ska betala mig då?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare går i konkurs inträder den statliga lönegarantin. Det innebär att staten går in och betalar din lön (1 § LönegarantiL). Som mest gäller lönegarantin för 8 månader eller fyra prisbasbelopp (totalt 190 400 kr år 2021) (9 § LönegarantiL). Lönegarantin gäller för lön som tjänats in 3 månader innan dagen för konkursansökan, för tiden mellan konkursansökan och uppsägning från konkursförvaltaren, semesterlön för innestående och föregående semesterår sam uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden (7 § LönegarantiL och 12 FRL). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Kan man vägra betala en skuld?

2021-03-04 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |hej lawline, vi har precis avslutat rättegång i ett tvistemål där vi kom till förlikning som stadsfästes, där person B ska betala 100 000kr till person A, med ex antal kronor varje månad, men person B har fortfarande inte betalat första avbetalningen, och vi ska nu vända oss till kronofogden, kan person B vägra betala för evigt ellee kommer kronofogden kunna driva in skulden även fast person B vägrar?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om en person har en fastställd skuld att betala men vägrar att göra det kan man vända sig till Kronofogden för att få hjälp att driva in skulden. Eftersom skulden redan finns fastställd i en dom, som jag förutsätter har vunnit laga kraft, kan man ansöka om verkställighet hos Kronofogden. Blanketter för förfarandet hittar du här. När ansökningen gjorts kontaktar Kronofogden den betalningsskyldiga personen och uppmanar till betalning av skulden. Om personen fortfarande vägrar att betala ser Kronofogden över personens tillgångar för att se om något kan utmätas. Det innebär att Kronofogden tvångsmässigt tar pengar eller egendom i motsvarande värde till skulden för att den som har rätt till betalning ska få betalt. Kronofogden kan exempelvis utmäta den betalningsskyldiges lön och på så sätt få täckning för skulden. Om den betalningsskyldige inte har några utmätningsbara tillgångar ligger skulden kvar hos Kronofogden tills den betalningsskyldige kan betala eller om ansökan om verkställighet dras tillbaka. Person B i ditt fall kan alltså inte undgå betalningsskyldighet bara genom att vägra betala om Kronofogden kopplas in i ärendet. Kronofogden har rätt att utmäta egendom för att skulden ska kunna betalas. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

kan Kronofogden utmäta barns pengar

2021-03-02 i Utmätning
FRÅGA |Hejmin dotter är 18 år och får sitt studiebidrag själv in på sitt eget konto.jag har löneutmätning får kronofogden räkna med studiebidraget sim inkomst?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig dig till Lawline!Din fråga rör vilka tillgångar som kronofogdemyndigheten (KFM) får ta i anspråk för att betala en skuld. Detta regleras i utsökningsbalken (UB). Vad säger lagen - Pengar på ett konto är lös egendom. Lös egendom får bara utmätas av KFM om det framgår att egendomen tillhör gäldenären. Detta följer av 4 kap 17 § UB. Bankkonton som ägs av gäldenären själv förutsätts vara utmätningsbara eftersom de finns i gäldenärens besittning (4 kap 18 § UB). Barnets förmyndare är samma personer som vårdnadshavarna om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna (10 kap 2 § FB). Att barnet har en förmyndare innebär inte att barnets pengar kan utmätas för förmyndarens skulder. Pengarna tillhör nämligen fortfarande barnet.Detta innebär för dig - Detta innebär att så länge pengarna kommer in på din dotters konto, som står i hennes namn, så kan de inte ta studiebidraget i utmätning. Hoppas att de var svar på din fråga! Mvh

Hur skyddar man sin sambos saker vid utmätning?

2021-03-01 i Utmätning
FRÅGA |Hur skyddar jag min Sambos saker när jag har utmätning på mig?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag Utmätning regleras i utsökningsbalken, som jag härefter kommer förkorta som UB. Vad får utmätas? Lös egendom får utmätas om det framgår att den betalningsskyldige äger den (4 kap. 17 § UB). Om man varaktigt sammanbor med någon anses man vara ägare till egendomen om det inte görs sannolikt att ni samäger egendomen eller att det framgår att ni äger egendomen tillsammans (4 kap. 19 § UB). Utgångspunkten är alltså att ni måste visa att din sambos egendom inte tillhör dig för att den inte ska utmätas, vilket kan göras med kvitton eller andra bevis. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Vad händer med skulden när borgenären avlider?

2021-03-04 i Skuld
FRÅGA |Hej! Om jag har en privat skuld (skuldebrevet finns) och den personen jag lånade pengarna av dör. Vad händer då med min skuld? Ska jag fortsätta betala till någon av personens familjemedlemmar? Hur ser det rent juridiskt ut? Tack!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skuledebrev är en fordran som regleras enligt skuldebrevslagen (SkbrL).Ett skuldebrev kan både överlåtas (ex köp, gåva) och vara föremål för arv. Skuldebrevet kommer därför tas upp som en tillgång vid långivarens bouppteckning, och därefter tas över av någon av arvtagarna. Beroende på vilken typ av skuldebrev det är, kan den nya ägaren av skuldebrevet behöva vidta vissa åtgärder för att ha rätt att uppbära betalning från dig. Är det ett enkelt skuldebrev, det vill säga ett skuldebrev ställt till en viss person, behöver den som ärver skuldebrevet meddela dig att hen är den nye ägaren (26 § SkbrL). Är det ett löpande skuldebrev, där betalning ska ske till "innehavaren" (innehavarskuldebrev), behöver inga åtgärder vidtas, du är skyldig att betala till den som visar upp skuldebrevet (13 § 1 st SkbrL).Den sista formen av skuldebrev kallas orderskuldebrev. De brukar skrivas som att betalning ska ske till "[namn] eller order". För att den nye ägaren ska kunna kräva betalning måste det finnas antecknat på brevet att hen har ärvt fordringen (13 § 2 st SkbrL). Sammanfattningsvis kommer din skuld bestå, men tas över av någon av långivarens arvtagare, vilket sannolikt kommer vara någon av hens familjemedlemmar. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Är jag skyldig att betala tillbaka en misstagsutbetalning från min arbetsgivare?

2021-03-04 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag fick ett brev ifrån ett gammalt jobb om att jag har en skuld att betala till dem.De erkänner att de missat med att upplysa mig om denna skuld och jag har personligen inte varit medveten om att jag har någon skuld till detta företaget då jag inte längre kom åt deras system för att se lönespecer där denna skuld skulle ha framgått.Eftersom jag inte hört något från företaget på över två år så har jag gått i god tro om att allting varit klart från min del och tid hos företaget.Det är konstigt och upprörande att de kommer så sent och kräver pengar.Pengarna de begär är redan spenderade och jag har inte samma ekonomiska resurser idag då jag är student.De har erbjudit avbetalningsplan men har de rätt att få några pengar över huvudtaget?2018 sa jag upp mig och har inte hört något eller kommit åt några fler lönespecer som ska omfatta ev. skuld.2021 får jag krav på återbetalning av skuld.Med vänlig hälsning,
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att din förra arbetsgivare av misstag betalat ut för mycket lön till dig och nu vill att du ska betala tillbaka beloppet. Din fråga är om din förra arbetsgivare har rätt att få tillbaka pengarna. Misstagsutbetalning Om din förra arbetsgivare av misstag betalat ut för mycket lön till dig (en så kallad misstagsutbetalning) är huvudregeln att du är skyldig att betala tillbaka beloppet. Detta följer av principen condictio indebiti. Men om du i god tro tagit emot eller använt beloppet så är du inte skyldig att betala tillbaka. God tro i detta fallet innebär att du inte vetat om att det skett en utbetalning av misstag. Detta betyder att om du i god tro tagit emot eller använt beloppet så är du inte skyldig att betala tillbaka. Enligt vad du beskriver i frågan låter det som att du uppfyller kraven på att inte behöva betala tillbaka pengarna, eftersom du inte vetat om att det skett en misstagsutbetalning och att du spenderat pengarna. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Kan ena parten slippa betala en skuld när solidariskt betalningsansvar föreligger?

2021-03-02 i Skuld
FRÅGA |Hej! Min dåvarande partner och jag tog ett lån 1995. Vi betalade tillsammans, som gifta, av lite drygt hälften. Vi är nu skilda och har fått brev från kronofogden med anmodan att betala resterande belopp. Mitt ex vägrar och tycker jag ska betala hela beloppet. Han säger att han ska anlita ett ombud om jag går vidare med saken. Vi har båda skrivit under lånereversen. Vad gäller? Kan han "komma undan"? I brevet från kronofogden stod att vi solidariskt skulle betala summan. Vi fick varsitt brev där vi båda står som betalningsskyldiga på båda breven. Någon solidaritet från hans sida finns inte. Jag har inte råd att driva saken till domstol. Det kvarvarande beloppet är ca 25000.Tacksam för svar!
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har valt att modifiera de mer specifika uppgifterna i din fråga för att säkerställa din anonymitet.Bestämmelserna som reglerar skuldebrev och lån återfinns i skuldebrevslagen (SkbrL).Huvudregeln enligt 1 kap 1 § SkbrL är att varje person som har tagit ett lån ansvarar för att betala sin skuld. I detta fall är du och din fd make gemensamma låntagare, i dessa fall gäller principen om solidariskt betalningsansvar. Det innebär att man svarar för en skuld "en för alla, alla för en". Borgenären har därför rätt att kräva hela skuldens belopp av den ena parten, se 1 kap 2 § SkbrL. Äktenskap är i sig inte en omständighet som ligger till grund för solidariskt ansvar. Makars ekonomier är nämligen helt skilda från varandra, se äktenskapsbalken 1 kap. 3 §. Det solidariska betalningsansvaret bottnar istället i att ni utfärdat skuldebrevet tillsammans. Om någon av er låntagare betalar mer än sin egen andel till borgenären har denne därefter så kallad regressrätt mot den andra låntagaren(även kallad gäldenär). I detta fall skulle det betyda att du kan föra regresstalan mot din fd make, förutsatt att du betalar för mer än din andel i skulden, se 1 kap 2 § andra stycket SkbrL.Detta sagt med utgångspunkt i att ni inte har avtalat om delat ansvar med borgenären, som då hade inneburit att borgenären endast kan kräva dig på din del i lånet. Sammanfattningsvis betyder detta att du troligtvis är skyldig att betala hela beloppet till borgenären men att du i efterhand har regressrätt mot din fd make för hans kvarstående belopp i skulden. Känner du dig osäker kring processen kan du alltid boka tid hos någon av våra erfarna jurister för ytterligare hjälp och vägledning här på Lawline. Boka tid kan du göra här.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Vänliga hälsningar

Får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?

2021-02-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej, får man alltid brev från kronofogden om att man har obetalda skulder?
Hellin Gültekin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Man får brev från kronofogden ifall någon bett om betalningsföreläggande på en skuld du har, någon måste alltså ha begärt att få den skulden betald av hos kronofogden. Det är alltså inte alltid man får brev om obetalda skulder, endast då någon ansökt om betalningsföreläggande.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,