Personlig konkurs

2020-12-08 i Konkurs
FRÅGA |Hej, Jag har ett företag (Aktiebolag som jag inte har ägt eller liknande) som har gått i konkurs som jag har privata skulder till. Nu tänker konkursboet sätta mig i personlig konkurs. Min fråga är hur det fungerar efter en personlig konkurs är klar och medans den pågår. Kan jag efter att konkursen är klar fortfarande ha och använda ett eget bankkonto, eller är det någon annan som styr över detta? Hur är det när själva konkursen utreds kan jag då använda och förfoga över mitt eget bank konto (använda mitt eget konto)?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag har uppfattat din fråga, så har det företag som du har privata skulder till gått i konkurs, varpå konkursboet vill sätta dig i personlig konkurs. Du undrar nu vad som kommer att hända under konkursen samt om du kan förfoga över ditt bankkonto.Om konkursRegler om konkurs finns i konkurslagen (KL). En konkurs innebär att en gäldenärs (en fysisk person eller ett företag) tillgångar tas om hand om för att fördelas mellan personens borgenärer, det vill säga de som personen har skulder till. En gäldenär eller en borgenär kan ansöka om konkurs när gäldenären är på obestånd, det vill säga när den inte ens på lång sikt kan betala sina skulder. När ett företag sätts i konkurs, upphör företaget att existera. Vid personlig konkurs, upphör dock inte skulderna att existera och betalningsskyldigheten kvarstår. Möjligheten att ansöka om skuldsanering finns därför för fysiska personer.Personlig konkurs och användning av bankkontoEn ansökan om konkurs görs hos den tingsrätt där du har hemvist (2 kap 1 § KL). Konkursboet kommer då behöva bevisa att du är på obestånd, om inte domstolen anser att det finns skäl att tvivla på uppgiften (2 kap 7 § KL). Du har under konkursen flera skyldigheter, bland annat upplysnings- och närvaroplikt (6 kap 2 § KL) och du får inte heller lämna landet (6 kap 6 § KL).Verkningarna av en konkurs framgår av 3 kap KL. Sedan beslut tagits av tingsrätten, får gäldenären inte längre råda över egendom som hör till konkursboet, vilket är all egendom som tillhörde gäldenären och som är utmätningsbar när konkursbeslutet meddelades (3 kap 1, 2 §§ KL). Istället är det en konkursförvaltare som råder över egendomen. Gäldenären får inte heller åta sig förbindelser som kan göras gällande i konkursen (3 kap 1 § KL). Vad som är utmätningsbar egendom och inte framgår av 5 kap utsökningsbalken (UB). Tillgodohavanden på bank (det vill säga bankkonton) undantas från utmätning om tillgångarna behövs för gäldenärens underhåll (5 kap 1 § p 7 UB).De egendomar som du har och som inkommer vid försäljning ska fördelas. Först och främst går de till sådana kostnader som konkursförvaltaren haft för konkursen (14 kap KL) och därefter fördelas skulderna mellan dina borgenärer (11 kap 1 § KL).För dig innebär detta att du inte har möjlighet att använda ditt bankkonto under konkursen, om det inte behövs för ditt underhåll såsom inköp av mat och hygienartiklar. När konkursen är avslutad återfår du rådigheten över ditt bankkonto, men de egendomar som fanns på kontot kommer troligen att ha fördelats mellan de borgenärer som du har. Som sagt kan det vara så att du då fortfarande har vissa skulder kvar att betala. Då har du möjlighet att skuldsanera.SkuldsaneringRegler om skuldsanering finns i skuldsaneringslagen.Skuldsanering kan beviljas för en fysisk person om denne inte kan betala sina skulder och det antas vara så under en överskådlig tid (skuldsaneringslagen 5-10 §§). Du ansöker om skuldsanering hos Kronofogden. Om en ansökan beviljas, gör Kronofogden en betalningsplan för dig. När du har betalt enligt avbetalningsplanen, är du klar med skuldsaneringen och förhoppningsvis skuldfri. Du kan läsa mer om skuldsanering och också ansöka om skuldsanering här.Hoppas att du fick svar på din fråga. Hör av dig igen om du undrar något mer!Med vänlig hälsning,

Kan jag bestrida ett borgensåtagande jag ingått?

2020-12-04 i Fordringar
FRÅGA |Jag har ställt upp som borgensman till pesron för att han inte skulle gå i konkurs.Efter mycket tvekan så ställde jag upp pga att han har 2 små nyfödda barn.Jag sa att jag måste veta hur det hela fungerar varpå Finansbolaget X handläggare via telefon berättade hur det fungerar.Jag frågade flera gånger hur stor är lånebeloppet som jag går i borgen för. Hans svar var 185000 kr6 månader senare så får jag veta att lånetagaren missköt sig OCH "felfakturerat" sin kund på 125000 kr och sålt dessa fakturor till X.... men kunden bestred fakturorna och X kräver nu återbetalning av de 125000 felaktiga fakturorna.Nu säger X att jag är Borgensman även för detta.. Efter protest så säger de att det finns en klausul i Borgenmansavtalet som säger att jag är borgensman för alla affärer som sker mellan Finansbolaget och Gäldenären. Jag känner att jag blivit lurad av finansbolaget då detta inte framgick vid deras muntliga förklaring. jag har lite problem med dyslexi så att lsa finstillta och komplexa texter är inte min grej.Jag har aldrig fått fortlöpane information om hur Gäldenären skött sig varken från Finansbolaget eller LåntagarenNgn sa att för att få skriva på som borgensman och med den där clausulen "att jag är borgensman för mer än ursprungliga summan 185000 så måste finansbolaget se till att jag har god insyn och inflytande över låntagerens firma eller var delägare...Finns det ngt sätt att bestrida Finansbolagets villkor?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår din fråga har du gått i borgen för en person. Mellan raderna tolkar jag det som att det är personens företag du har ett borgensansvar för. Mitt svar är endast utifrån det du beskrivit, anser du att den borgensförbindelse du ingått är oskälig är min rekommendation att du låter en jurist gå igenom det du skrivit under för att undersöka borgensförpliktelsens exakta lydelse.Inför att du tecknade borgensåtagandet förstod du det som att du gick i borgen för en skuld om 185.000 kronor. Du fick förklarat per telefon av finansbolaget vad åtagandet innebar, däremot informerades du inte om att du även gick i borgen för alla andra affärer som sker mellan finansiären och gäldenären. Detta framkom dock av det finstilta i kontraktet men då du har dyslexi har du inte förstått denna klausul. Nu har du krävts på 125.000 kronor av finansiären utifrån att den du gått i borgen för fakturerat en kund på 125.000 kronor och sålt dem till finansbolaget. Fakturorna har därefter bestridits varför finansbolaget krävt dig på betalning, i enlighet med det finstilta i borgensåtagandet.Ett borgensåtagande är i grund och botten ett avtal. Ett avtal enligt vilket du lovar att stå för någons skulder om det krävs. Utgångspunkten för avtal är att sådana ska hållas. Den möjlighet du har är att åberopa 36 § avtalslagen som är en generalklausul för oskäliga villkor. Enligt bestämmelsen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Jämkning innebär att domstolen kan bestämma att villkoret inte ska tillämpas alls, eller att du bara är skyldig att stå för en mindre summa.I praxis kan hänvisas till NJA 1997 s. 524 vari en privatperson gick i borgen för ett kommersiellt leasingavtal med en klausul om skadestånd. I det fallet jämkades borgensåtagandet med hänsyn till omständigheterna. I målet hänvisades till Finansinspektionens dåvarande allmänna råd. De senaste allmänna råden har beteckningen FFFS 2014:11. Av råden framgår samma som det hänvisades till i nämnda dom. Enligt råden bör generella borgensförbindelser utan beloppsbegränsning som ställs av fysiska personer, endast användas vid kommersiella förhållanden när borgensmannen har en god och löpande insyn i kredittagarens ekonomiska ställning och dennes kontakter med kreditgivaren. Ett exempel är när aktieägare eller företagsledare i fåmansföretag tecknar borgen för bolagets förpliktelser. Det ska nämnas att allmänna råd inte är bindande utan endast rådgivande. Däremot kan det spela roll i bedömningen av om ett avtal eller ett avtalsvillkor är oskäligt. I ditt fall kan det argumenteras för att villkoret är oskäligt just eftersom du inte haft sådan löpande insyn som omnämns i råden. I ditt fall får du antingen väcka talan (stämma) finansbolaget för att få fastställt att avtalet är oskäligt och ska jämkas. Alternativt kan du bestrida betalningen. Det som troligen kommer att hända i sådana fall är att finansbolaget stämmer dig och du får anföra i det fallet att avtalet är oskäligt. Min rekommendation är att du låter en jurist gå igenom hela ditt avtal. Det finns alltid risker med att gå till domstol först; skulle du inte nå framgång blir du som utgångspunkt betalningsskyldig både för dina egna rättegångskostnader och motpartens.Om du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan säljarens konkursbo kräva tillbaka bilen jag köpt och betalat för?

2020-12-03 i Återvinning
FRÅGA |Hej.Jag köpte en bil av ett företag i mars och vi hade muntligt avtal om köpet.Företaget gick sen i konkurs i augusti och nu kräver konkurs boet tillbaka bilen jag har betalat 313000:- för, kan dom göra det eller gäller vårat muntliga avtal?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga köpte du bilen som privatperson av ett företag. Konsumentköplagens regler blir därför tillämpliga (1 § KKöpL). Jag tolkar det som ett du har bilen i din besittning. Det som kan orsaka problem är att ni enbart har ett muntligt avtal. Kravet för att din bil ska vara skyddad mot konkursboet är att du och säljaren har ett giltigt avtal (49 § KKöpL). Ett muntligt avtal är lika giltigt som ett skriftligt avtal, men det är svårare att bevisa att det finns ett muntligt avtal. Att det är svårare att bevisa avtalet betyder dock inte att något giltigt avtal inte finns eller att du är tvungen att lämna ifrån dig bilen. Att konkursboet skulle kunna återvinna bilen, d.v.s. häva köpet, blir bara aktuellt om du medvetet köpt bilen till uppenbart underpris och dessutom vetat om att företaget hade ekonomiska problem (4 kap. 5 § KL). Min rekommendation till dig är att bestrida konkursboets krav på att du ska lämna tillbaka bilen. Du har trots allt haft bilen i din besittning en längre tid och du uppger att ett giltigt avtal finns. Om du har någon annan bevisning i form av exempelvis mejl eller sms kan det styrka ditt anspråk.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur kan jag driva in pengar jag är berättigad till efter en tingsrättsdom?

2020-12-02 i Fordringar
FRÅGA |vad gör man när ngn ej betalar ut pengarna som man kommit överens om på tingsrätten ? Hur går man tillväga jag behöver ej överklaga beslutet då det är ok.men jag får inte pengarna som han skulle betala?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tingsrättsdomen står fast när den har vunnit laga kraft, vanligtvis tre veckor efter att den meddelats (50 kap. 1 § alt 51 kap. 1 § rättegångsbalken). När domen vunnit laga kraft betyder det att den inte lägre kan överklagas och därmed inte längre ändras i högre instans. Om du har rätt till pengar efter en överenskommelse eller dom på tingsrätten har du en penningfordran på din motpart vilket innebär att motparten är skyldig dig en viss summa pengar. Om personen inte på frivillig väg betalar det utdömda beloppet kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp att driva in fordran. På deras hemsida finns information om vilket underlag du måste ge in till dem för att de ska kunna hjälpa dig. Sidan går under rubriken "Vill få betalt" och du navigerar dig vidare genom menyn till vänster i bild. Om du fått en dom på att du har rätt att få betalt kan du använda dig av deras färdiga ansökningsblanketter. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vilka rättsliga möjligheter finns när ett företag inte betalar tillbaka ens pengar?

2020-12-06 i Fordringar
FRÅGA |Jag betalade handpenning på 5.000 kr för bilköp (reserverade bilen) och väntade i två dagar tills de sa att bilen kunde hämtas. Vi skrev ett avtal med underskrift av båda parter (eller kvitto?) där det stod att jag betalade handpenningen. När jag kom för att slutföra köpet, var bilen inte redo och företaget verkade inte seriöst så jag beslöt för att inte genomföra köpet och bad att få handpenningen tillbaka. Försäljaren gick med på det muntligt och lovade att chefen skulle göra överföringen senare under kvällen. Jag ville självklart få det skriftligt så han skrev då ett avtal... med hans signatur. Nästa dag har jag inte ännu fått pengarna tillbaka. Han svarar inte på mina sms. Vad kan jag göra?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En första utgångspunkt är att kontakta företaget med dina betalningskrav men eftersom du redan har försökt kontakta chefen utan framgång finns andra rättsliga åtgärder du kan vidta.Du kan ansöka om betalningsföreläggande hos KronofogdenNär någon är skyldig en annan pengar finns det möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. En sådan ansökan uppställer tre krav:- att fordran avser pengar- att sista betalningsdatum för fordran har passerat- att fordran är förlikningsbar. I ditt fall gäller fordran pengar i form av en handpenning på 5000 kr. Vidare skriver du att chefen lovade att göra överföringen under kvällen och att du dagen efter inte fått tillbaka pengarna vilket innebär att din fordran är förfallen till betalning. Till sist anses din fordran vara förlikningsbar eftersom ni själva har skriftligt avtalat om att du ska få tillbaka handpenningen. Eftersom samtliga tre krav är uppfyllda i ditt fall kan du ansöka om betalningsföreläggande så att Kronofogden kan hjälpa dig att kräva betalning av företaget (lag om betalningsföreläggande och handräckning 2 § första stycket). Om du har frågor kring hur en ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden går till rent praktiskt kan du läsa om det härDu kan skicka in stämningsansökan till tingsrättenEn annan rättslig möjlighet för dig är att skicka in en stämningsansökan till den tingsrätt där du bor. Där kan du väcka en så kallad fullgörelsetalan vilket innebär en talan som förpliktigar företaget att betala tillbaka dina pengar till dig (rättegångsbalken 13 kap. 1 §).Innan du vidtar dessa rättsliga åtgärder som jag beskrivit ovan kan det vara en bra idé att meddela företaget om att du tänker vidta dessa åtgärder om de inte betalar tillbaka dina pengar. En sådan förvarning skulle kunna göra att företaget väljer att betala tillbaka direkt vilket gör att du inte behöver vidta rättsliga åtgärder. Om du behöver hjälp med att skriva en stämningsansökan eller behöver hjälp med något annat rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister på Lawline.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till en redan såld varvräknare monterad i bilen som sålts vidare?

2020-12-03 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |hejsan! jag sålde en varvräknare som var monterat i min bil till en privatperson. Och sen dagen efter så säljer jag bilen till en bilhandlare , och av misstag så glömmer jag att ta bort varvräknaren från bilen.. kan jag som kund vända mig mot bilhandlaren och kräva att få ut varvräknaren?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga gäller vad som händer när två sakrättsanspråk ställs emot varandra. Köparen av varvräknaren har ett anspråk på att få varvräknaren och bilhandlaren har ett anspråk på att få bilen (med varvräknaren i). Huvudregeln i sakrättskonflikter är att den som har den "äldsta rätten" vinner. Det innebär i ditt fall att personen som köpte varvräknaren skulle ha rätt att få varvräknaren. Det finns dock ett undantag till huvudregeln som säger att om den senare köparen gör ett godtrosförvärv så har han bäst rätt. Som jag tolkar det hade du bilen och varvräknaren i din besittning när du sålde den till bilhandlaren. Jag utgår också ifrån att bilhandlaren nu har bilen och varvräknaren i sin besittning. Eftersom varvräknaren var monterad i bilen och du inte upplyste bilhandlaren om att du sålt varvräknaren till en annan person borde bilhandlaren inte misstänkt att du inte var behörig att förfoga över varvräknaren. Bilhandlaren var därför i god tro och har gjort ett godtrosförvärv av varvräknaren (2 § GFL). Du kan därför inte kräva att få ut varvräknaren från bilhandlaren. Min rekommendation är dock att kontakta bilhandlaren och fråga om bilhandlaren ändå kan tänka sig att lämna ut varvräknaren till dig. Bilhandlaren är dock inte skyldig att göra det.Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!Vänliga hälsningar,

Hur driver man in en skuld när man har en dom?

2020-12-03 i Fordringar
FRÅGA |Hejjag har gjort en anmälan till tingsrätten på en gammal vän till mig som har lånat 50000 kr enligt dokument från min bank. Gjorde nov/dec 2018. jag skulle få totalt 100000 kr när han hade fått sin ersättning. I summan skulle det ingå ränta och en visst vinst till mig. Inkl. omkostnader. Återbetalas senast april månad 2019.Givetvis så finns det muntliga och mail kontakter oss emellan inom denna period. Han lovad mig att jag skulle få till pengar vid ett flertal tidpunkter, sommaren 2019 anmälde jag detta ärende till kronofogden,efter flera kontakter med dem, så fick jag inga pengar, min kund sa vid flera tillfällen att han inte hade några pengar för tillfället. Sedan blev det ett ärende på tingsrätten under jan. 2020.Där vi gjorde upp att kunden skulle inbetala 40000 kr, dvs. senast 1 juni 2020 till mig, vilket jag också fick en skriflig bekräftelse på. Om han inte gjorde detta i tid så skulle mitt krav följas till 100% dvs. han skulle betala mig100000 kr plus utgifter för mig inkl. ränta, så skulle mitt krav på honom förfalla.Fortfarande inga pengar från honom.Min fråga är hur går jag vidare med detta ärende.mvh
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Fullgörelsetalan eller fastställelsetalan? Det första du behöver göra är att kolla på vilken typ av dom som tingsrätten utfärdade, det vill säga hur du formulerade din talan. En fastställelsedom (13 kap. 2 § rättegångsbalken) innebär nämligen endast ett fastställande av ett omtvistat rättsförhållande och är således inte i sig indrivbar. Däremot kan en fastställelsedom ha prejudicerande verkan i en senare fullgörelsetalan på så vis att rätten då inte behöver pröva huruvida ett skuldförhållande föreligger igen. En formulering som kan tyda på att det är en fastställelsetalan är om det i domen står något i stil med att "… fastställer att…". Skulle det vara en fastställelsedom kan du väcka en fullgörelsetalan för att få en exekutionstitel, vilket gör skulden indrivbar. Skulle det istället vara en fullgörelsedom (13 kap. 1 § rättegångsbalken) från början så är skulden indrivbar då du har fått en exekutionstitel. En formulering som tyder på att det är just en fullgörelsedom är om det står "… förpliktigas att utge…" eller liknande. För att få hjälp med att driva in skulden kan du vända dig till Kronofogden. Hur du går till väga kan du finna här. SammanfattningHur du ska gå till väga beror på vilken typ av dom som du har fått. Är det en fastställelsedom måste du väcka en fullgörelsetalan. Om det är en fullgörelsetalan/när du har fått en fullgörelsetalan kan du vända dig till Kronofogden för att få hjälp med att driva in skulden. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänlig hälsning,

Hur kan man göra för att driva in obetalda hyror?

2020-11-30 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag hyr ut min lägenhet i andrahand pga utlandsvistelse. Enligt hyresavtalet som vi båda har skrivit på så har både hyresgäst och uthyrare 2 månaders uppsägningstid vid avslut av kontakt. Den 18 november fick jag ett meddelande att de vill säga upp kontraket. Nu vill de inte betala någon mer hyra. De har betalt en deposition som täcker en månads hyra men inte två. Vad ska jag göra? Kan jag tvinga dem betala enligt deras avtal?
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska först svara på om hyresgästerna är skyldig att betala för att sedan gå vidare till att ge förslag på hur du kan gå vidare.Är hyresgästerna skyldiga att betala hyra?Regler om hyresavtal finns i 12 kap jordabalken.Som huvuddegeln får hyresgästen alltid säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid men hyresgästen och hyresvärden får avtala om en kortare uppsägningstid. Att det står 2 månader som uppsägningstid i ert kontrakt är alltså helt förenligt med lagen.I undantagsfall kan hyresgästen säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan (alltså utan uppsägningstid) (12 kap 6 § jordabalken). Sådana undantagsfall kan till exempel vara situationer då det föreligger en brist i lägenheten. En brist i lägenheten kan vara att hyresgästen måste avstå ett rum av lägenheten för att någon annan hyr det rummet eller att det förekommer ohyra i lägenheten. Det måste alltså vara en allvarlig brist. Att hyresgästerna inte vill betala är inte en omständighet som medför att dom får säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan.Då inget undantagsfall föreligger har dina hyresgäster 2 månaders uppsägningstid och är skyldig att betala hyra för dessa månader.Hur kan du gå tillväga för att driva in skulden?I första hand kan du upplysa hyresgästerna att dom enligt lag är skyldiga att betala hyra under uppsägningstiden. Om detta inte funkar och hyresgästerna vägrar betala kan du vända sig till Kronofogden för att få hjälp att kräva in skulden. Regler om detta finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning. För att kronofogden ska kunna hjälpa till med indrivningen av skulden måste en del krav vara uppfyllda.1. Förfallodagen för skulden ha passerats2. Skulden ska avse pengar.3. Du ska också kunna förklara vad skulden avser för något.När kronofogden fått in denna information fattar de ett beslut om ifall skulden är riktig eller inte.Om personen vägrar betala och bestrider skulden kan du väcka talan i domstol. Om du då vinner i domstol så kommer det leda till en exekutionstitel som då kommer drivas in av kronofogden. Du kan hitta mer information om detta på kronofogdens hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,