F.d. sambo hämtar inte sina saker

2021-01-28 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Hej! Jag undrar ang sambolagen. Min fd sambo flyttade ut för 2,5 år sedan. Han lämnade jättemycket saker i mitt lgh-förråd. Efter att ha försökt få honom att hämta sina saker i 2 år skrev jag att han fick till en viss månad på sig att hämta sina saker, efter den tidsfristen slängs, säljs eller skänks det bort. Han svarade "Ok" på det. Nu 8 månader efter tidsfristen jag gav honom la jag ut några verktyg på annons, varpå han smsade och frågade om jag säljer hans saker. Efter 2,5 år, kan han fortfarande hävda att det är hans saker när jag flera gånger bett honom hämta samt gett tidsfrist? Han har inte visat något intresse av sakerna under hela tiden. Sambolagen säger att bodelning ska begäras inom ett år. Inne i lgh delade vi upp allt innan han flyttade ut. Lgh (hyres) står på mig och jag bodde här 1 år innan han flyttade in.Jag tog bort annonserna när han sa att han kan ordna att hämta de inom en vecka men sedan måste det bort. Jag har inte kunnat använda mitt förråd på 2,5 år och har 2 barn med. Måste kunna förvara cyklar, sparkcyklar, säsongskläder, julpynt osv osv.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Sambolagen reglerar endast äganderätten Ni verkar på det klara med att sakerna i fråga som utgångspunkt tillhör honom. Att fristen inom vilken en bodelning ska begäras har löpt ut har därför ingen betydelse. Bodelningen skulle nämligen bara reglera vem som äger vad, och det var ni ju redan överens om. Han kan fortfarande hävda att det är hans saker, trots att han underlåtit att hämta dem som ni kommit överens om, men det finns lösningar för en sådan här situation. Du kan få hjälp av kronofogdemyndighetenJag rekommenderar att du söker hjälp hos kronofogdemyndigheten om din f.d. sambo fortsätter att inte samarbeta med dig, och inte gör ett nytt försök att göra dig av med din f.d. sambos saker på egen hand. Skulle du göra det riskerar du att göra dig skyldig till brottet olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Det brottet tar just sikte på situationen när man har besittning över saker som någon annan har äganderätten till, och man förstör, säljer eller på annat sätt hindrar ägaren från att utöva sin äganderätt. Att han godtog det du sa om att du skulle göra dig av med sakerna om han inte hämtade dem inom viss tid kan visserligen tyda på att han samtyckt och att det därmed inte skulle vara olovligt, men det står klart att han inte längre samtycker. Det bästa är alltså att lösa det via kronofogdemyndigheten. Hur går det till? Du kan vända dig till kronofogdemyndigheten med en begäran om vanlig handräckning (lagen om betalningsföreläggande och handräckning, vanlig handräckning återfinns specifikt i 3 §), där du begär att din f.d. sambo tar bort sina saker från ditt förråd. Det kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad i samband med din ansökan (17 §). Efter en ansökan kommer kronofogdemyndigheten höra av sig till din f.d. sambo (25 §). Om han då gör som du begärt ska du direkt skriftligen ta tillbaka din ansökan om handräckning, eftersom den inte behövs längre. Om han inte gör någonting efter att ha fått information om ditt krav meddelar kronofogdemyndigheten ett beslut som innebär att din f.d. sambo ska göra som du begärt (42 §). Gör han ändå inte det kan myndigheten verkställa beslutet själva (45 §), till en kostnad på 600 kr. I första hand ska din f.d. sambo betala denna (46 §), men om han inte kan det kan kostnaden istället hamna på dig. Om din f.d. sambo inte agerar men däremot aktivt invänder mot ditt krav får du valet att ta ärendet till domstol, eller släppa det (33 §). Lycka till, och tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Kan man göra så att kronofogden inte kan ta en gåva i anspråk?

2021-01-26 i Utmätning
FRÅGA |Om jag får ett hus av min mor kan kronofogden ta detfrån mig.
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du anger tyvärr för lite information, men om jag förstår dig så undrar du hur man ska gå tillväga för att förhindra att en fastighet som ges i gåva blir utmätt av Kronofogden för skulder som gåvotagaren har. Genom att ett överlåtelseförbud skrivs in i ett gåvobrev kan man hindra fastigheten från att bli utmätt av Kronofogdemyndigheten.Gåvobrevets formkrav:Vid gåva av fast egendom krävs att gåvogivaren upprättar ett skriftligt gåvobrev, annars kommer gåvan inte att vara gällande. För detta gåvobrev gäller ett antal formkrav. Gåvobrevet måste innehålla en tydlig förklaring om att gåvogivaren överlåter fastigheten som en gåva till gåvotagaren och det måste även anges hur stor andel av fastigheten som överlåts till gåvotagaren. Gåvobrevet måste sedan undertecknas av både gåvogivaren och gåvotagaren (4 kap. 29 § jordabalken samt 4 kap. 1-3 § jordabalken). Det kan även vara bra att se till att gåvogivarens underskrift bevittnas av två vittnen, då detta krävs för att gåvotagaren ska kunna söka lagfart på fastigheten med stöd av gåvobrevet (20 kap. 7 § första punkten jordabalken).Överlåtelseförbudets betydelse:Om man vill skydda en fastigheten från utmätning av Kronofogdemyndigheten kan gåvogivaren i gåvobrevet skriva in ett så kallat överlåtelseförbud. Finns ett överlåtelseförbud innebär detta att egendomen inte får utmätas för betalning av gåvotagarens skulder (5 kap. 5 § utsökningsbalken). Viktigt att notera angående överlåtelseförbudet är att detta överlåtelseförbud även gäller för gåvotagaren. Detta betyder att gåvotagaren inte heller har rätt att sälja eller på något annat sätt överlåta fastigheten till någon annan.Sammanfattningsvis råder jag er att upprätta ett gåvobrev som innehåller ett överlåtelseförbud för att lösa ert problem, om gåvotagaren är okej med att denne i sin tur inte får lov att överlåta fastigheten exempelvis genom köp eller gåva.Vänliga hälsningar,

Om man har gått i borgen, går det att frånträda borgensavtalet?

2021-01-24 i Skuld
FRÅGA |Hej! Jag har ett privatlån med min fd. Pojkvän. Jag gick i borgen för honom då han behövde pengar och blev lovad att jag aldrig skulle behöva betala en krona och han skulle ta över lånet. Detta var 2018 och han har inte hållt vad han har lovat. Sedan ca ett år tillbaka har jag även betalat lånet då han först inte haft råd och sedan inget jobb sedan i mars. Han har därmed ett flertal höga skulder hos kronofogden och vill göra en skuldsanering. Han har nu blivit utvisad ifrån Sverige sedan i oktober och har inga avsikter att komma tillbaka. Vad kan jag göra? Finns något kryphål för mig att komma ur den här skulden på något sätt? För att denna skulden äter upp min ekonomi varje månad.Tacksam för svar.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad det innebär att gå i borgen, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vad innebär att gå i borgen? En borgenär är fordringsägaren, det vill säga den som lånat ut pengar. Gäldenären är den som står i skuld till borgenären. Borgensman är någon som förbinder sig att betala gäldenärens skuld om han är i obestånd att betala skuldenAtt gå i borgen brukar ske om en person ska låna pengar och låntagarens betalningsförmåga inte utgör tillräcklig säkerhet för långivaren. Borgen är en försäkran till långivaren. En familjemedlem eller någon annan närstående kan exempelvis gå i borgen för en låntagare. Den personen som går i borgen har till uppgift att försäkra långivaren att han eller hon kan betala lånet om låntagaren inte klarar av utgifterna.Vad kan du göra nu?Utgångspunkten är att ett borgensåtagande inte kan sägas upp. Jag skulle rekommendera att du tar kontakt med banken och kollar om det i borgensavtalet finns någon möjlighet för dig att frånträda borgensåtagandet. Om borgensmannens ansvar kan tas över av en annan person, kan det ge möjlighet för den ursprunglige borgensmannen (i detta fall du) att frånträda avtalet. Även ändrade omständigheter i borgensmannens liv kan ge möjlighet att frånträda avtalet, men då ska det röra sig om väldigt speciella omständigheter. Skulle de ändrade omständigheterna i borgensmannens liv anses vara så radikala att det skulle vara oskäligt att kräva att denne måste stå fast vid sitt åtagande kan åtagandet reduceras eller helt falla bort efter en prövning i tingsrätten med stöd av 36 § avtalslagen. Att inse att åtagandet kommit att påverka ens egna kreditvärdighet är inte ensamt en omständighet som gör att åtagandet bortfaller. I ditt fall skulle du kunna betona att du och din före detta pojkvän inte längre är ett par, och att hans agerande visar att han inte har betalningsförmåga. Om du har fler frågor eller vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa telefonnummer 08-533 300 04. Receptionen är öppen 9:00-16:00 på vardagar. Vänligen,

När preskriberas en fordran?

2021-01-23 i Preskription
FRÅGA |Min mor gick bort juli 2014. Kostnaderna för begravningen delbetalade jag januari 2015. Sedan dess har jag inte fått påminnelse från Begravningsbyrån. Begravningsbyrån gick i konkurs i juni 2020. Har nu fått krav från konkursförvaltaren när det gäller resterande summa.Jag vill hävda att tre år gäller som preskriptionstid, dock gjorde jag ett avbrott januari 2015 och ny period gäller.Vad gäller?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar när fordringar preskriberas, vad som gäller för preskriptionsavbrott samt om konkursboet kan göra fordringen gällande. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskrL). En fordrings preskriptionstid börjar i de flesta fall löpa från dagen för avtalets ingående, vilket i ditt fall torde vara när du ingick avtalet med begravningsbyrån. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter tio år, PreskrL 2 § st 1. För konsumenter, det vill säga någon som nyttjar en tjänst för privat bruk av en näringsidkare som yrkesmässigt tillhandahåller tjänsten, gäller istället en preskriptionstid på tre år, PreskrL 2 § st 2. Innebörden av en fordrans preskription, är att den inte längre kan göras gällande, PreskrL 8 §. I ditt fall torde konsumentregeln om tre år vara tillämplig och därmed bör utgångspunkten vara att fordringen skulle ha preskriberats tre år efter avtalets ingående med begravningsbyrån. Dock kan preskriptionstiden på flera sätt avbrytas och "startas om", så kallat preskriptionsavbrott. En preskription kan avbrytas genom betalning, delbetalning, skriftliga krav, väckande av talan vid domstol, åberopande av fordringen i konkurs med mera, se PreskrL 5 §. Från tiden för preskriptionsavbrottet löper en ny preskriptionstid, PreskrL 6 §. I ditt fall skulle en ny preskriptionstid om tre år ha börjat löpa om något preskriptionsavbrott hade inträffat. Du skriver att du i januari 2015 gjorde en delbetalning, vilket innebär ett preskriptionsavbrott. Om det var det senaste preskriptionsavbrottet, innebär det att fordringen preskriberades i januari 2018. Om inte begravningsbyrån sedan januari 2015 har skickat skriftliga krav till dig, på annat sätt gjort dig uppmärksam på fordringen enligt PreskrL 5 eller att du erlagt ytterligare betalningar, innebär det antagligen att fordringen har preskriberats. I sådant fall kan fordringen inte göras gällande. Om du inte redan har gjort det, tycker jag att du bör uppmärksamma konkursboet på detta. Fråga varför fordringen görs gällande samt om det finns ytterligare preskriptionsavbrytande faktum än din betalning i januari 2015. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Följd av att ett lån sägs upp

2021-01-28 i Skuld
FRÅGA |Vad händer till mig om En långivare säger upp mitt lån till omedelbar betalning?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om långivare och låntagare inte har avtalat om någon betalningsplan för lånet eller särskilt förfallodatum gäller skuldebrevslagens regler. Enligt 5 § SkbrL förfaller ett lån till betalning när borgenären så kräver. Du blir alltså skyldig att betala tillbaka lånet när långivaren säger upp lånet till omedelbar betalning, om inget annat har avtalats. Ifall du inte betalar tillbaka har långivaren möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande från Kronofogden, eftersom skulden är förfallen. Det kan även tänkas att de skulle stämma in dig till domstol, vilket dock är ovanligare på grund av de kostnader det medför.Hoppas du fick svar på din fråga!

Vad kan jag göra om någon vägrar betala tillbaka?

2021-01-25 i Skuld
FRÅGA |Min mamma har haft ett negativt kassaflöde under många år och levt på sitt pappas arv. För att under lätta och av godhet i samförstånd med mamma valde vi att jag skulle hjälpa henne med hushållskostnaderna. Efter en tid började hon tveka över att betala tillbaka och nu efter drygt 18 månader framför hon att hon inte kommer betala tillbaka. Jag är en 22 år gammal kille som velat väl och känner mig bottenlöst sviken av någon som stått mig så nära, utlånat belopp på drygt 290 000 kr har försämrat mina möjligheter drastisk. Hur ska jag gå tillväga, förälder skuldbelägger och går till både psykiskt och fysiskt angrepp när frågan kommer på tal.
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din mamma är skyldig dig pengar, men hon vägrar betala och att du nu vill veta vad du kan göra för att få tillbaka dem.Hur kan då gå tillväga för att få tillbaka pengarna som din mamma är skyldig dig?Det första du kan göra är att försöka prata med din mamma igen. Om det inte fungerar kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, se här. Regler om betalningsföreläggande finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). En förutsättning för att kunna ansöka är att skulden är fallen till betalning och att skulden avser pengar (2 § BfL). Av din fråga framgår det inte om ni har kommit överens om en förfallodag (dvs när skulden ska vara betald) eller inte. Om ni har kommit överens om en förfallodag, har lånet förfallit till betalning den dagen. Om ni inte har gjort det, ska betalning ske när du begär det (5 § Skuldebrevslagen).När du lämnat in ansökan om betalningsföreläggande kommer Kronofogden att skicka ett brev till din mamma. Här kan tre möjliga scenarion uppkomma: 1. Din mamma väljer att betala tillbaka skulden.I det fallet kommer du få tillbaka pengarna och du bör då ta tillbaka din ansökan.2. Din mamma motsätter sig kravetKronofogden kommer då kontakta dig och du får avgöra om du vill driva ditt ärende vidare till domstol (33–34 §§ BfL). Om du inte vill ta processen vidare avskriver Kronofogden ärendet.3. Din mamma gör inga invändningarKronofogden meddelar då utslag och fastställer skulden (42 § BfL). Kronofogden kommer då att börja driva in skulden. Om din mamma i sådant fall inte betalar kan Kronofogden till exempel utföra en utmätning.SammanfattningDu bör i första hand prata med din mamma igen. Om det inte hjälper kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Jag vill slutligen påpeka att ett betalningsföreläggande är förenade med vissa kostnader (300 kr för ansökan och 600 kr för att driva in skulden. Du kan läsa mer om detta på Kronofogdens hemsida). Vidare, om din mamma invänder och du skulle vilja driva vidare fallet i domstol kan kostnaderna bli höga om du skulle förlora, då den förlorande parten som utgångspunkt ska stå för båda parters rättegångskostnader.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan hantverkare kräva betalning efter 1.5 års tystnad?

2021-01-24 i Preskription
FRÅGA |Hej! Våren 2019 renoverades mitt kök av en byggfirma. I maj fick jag en faktura som översteg offerten med drygt 10%. Den 20200526 bestred jag det beloppet per mejl, med den främsta motiveringen att jag och snickaren hade haft muntlig kontakt minst en gång per vecka under byggtiden, och jag fick hela tiden höra att det inte dykt upp nåt problem som leder till fördyringar. Jag svarade i mejlet att jag tänker betala offertens belopp plus ca 3%, och redovisar en kalkyl. Jag betalade omgående.Jag får inget svar förrän 20201215, drygt 18 månader senare, där dom hotar med att driva in beloppet via Inkasso.Har en hantverkare rätt att kräva betalning efter 1,5 års tystnad?
Madelen Henriksson |Hej, tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga. Frågan du ställer regleras i preskriptionslagen. Jag antar att du i egenskap av privatperson har anlitat en näringsidkare för att utföra arbetet. Det rör sig därför om en konsumentfordran. Denna preskriberas efter tre år (2 § andra stycket preskriptionslagen). Eftersom firman har skickat ett meddelande till dig inom tre år så har fordran inte hunnit preskriberas. Som svar på din fråga så har därför hantverkaren rätt att kräva betalning efter 1.5 års tystnad. Det du kan göra är att bestrida även denna faktura om du känner dig missnöjd med det belopp som de kräver. Jag hoppas att detta har gett svar på din fråga. Med vänliga hälsningar,

Lösöreköplagen och sakrättsligt skydd

2021-01-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Ger registrering enligt lösöresköplagen omsättningsskydd?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva – s.k. lösöreköplagen – är en lag som reglerar hur man kan få sakrättsligt skydd när man låter ett köpt lösöre vara kvar hos säljaren. Som huvudregel i svenskrätt får man sakrättsligt skydd genom traditionsprincipen. Traditionsprincipen innebär att man får ett sakrättsligt skydd när det har skett en besittningsförändring, t.ex. köparen har fått varan av säljaren. Det finns dock några undantag från denna huvudregel. Som exempel kan bl.a. nämnas att i ett konsumentförhållande kan man få sakrättsligt skydd redan innan köparen får varan i sin besittning. Sakrättsligt skydd för en konsument uppstår när säljaren har gjort tydligt att varan är avsedd för konsumenten (49 § konsumentköplagen).Sakrättsligt skydd innebär att man är skyddad gentemot någon annan som påstår sig ha bättre rätt till egendomen. Den som påstår sig ha bättre rätt kan antingen vara en borgenär (borgenärsskydd) eller andra potentiella köpare (omsättningsskydd).Eftersom en konsument har ett "utökat" sakrättsligt skydd, blir lösöreköplagen främst aktuellt när det inte handlar om ett konsumentförhållande, dvs. när det handlar om t.ex. köp mellan näringsidkare. Om man har köpt något men låter det förbli i säljarens besittning, kan man då få sakrättsligt skydd genom en registrering enligt lösöreköplagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,