Blir jag ekonomiskt ansvarig för person som står på samma folkbokföringsadress som jag?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA |Kan jag bli ekonomiskt knuten till en vän som folkbokfört sig på min adress, om han har skulder och krav som jag inte har något att göra med?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att din vän är folkbokförd på samma adress som dig innebär inte att du blir ekonomiskt knuten till hans skulder eller på annats sätt blir rättsligt ansvarig för hans handlingar. Det är endast om du gått i personlig borgen för hans skulder eller gemensamt ingått i affärer på exempelvis avbetalning eller liknande. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Utmätning av sambos egendom

2020-07-29 i Utmätning
FRÅGA |Hej. Jag bor hos min tjej i hennes hus. Jag har skulder hos kronofogden, och undrar om dom kan utmäta hennes saker i huset om jag skulle skriva mig hos henne?Jag har inte ekonomi att betala något för mitt boende och äger heller knappt några saker.Så jag undrar om KF kan komma o mäta ut egendom i hennes hus om jag skulle skriva mig hos henne? Mvh
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan gäller samboende och utmätning vilket innebär att sambolagen (SamboL) samt utsökningsbalken (UB) är tillämpliga lagar. Egendom som förvärvats för gemensamt brukGemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk klassas som samboegendom (3 § SamboL). Det här betyder att egendom som din tjej införskaffat innan ni blivit sambor inte således är samboegendom och ska därmed i regel inte utmätas för dina skulder. Det är nämligen endast egendom som tillhör gäldenären, det vill säga den betalningsskyldige, som kan vara föremål för utmätning (4 kap. 17 § UB). Egendom i den skuldsattes besittning antas tillhöra denneDet som emellertid kan ställa till det nämnda är reglerna om utmätning. När ni bor ihop kan det bli problematiskt för kronofogden att avgöra vilken egendom som tillhör respektive sambo. Mot bakgrund av detta finns det en presumtionsregel i UB som reglerar hur kronofogden går till väga när de utmäter egendom. Som utgångspunkt vid utmätningsförfarandet gäller att allt som gäldenären besitter även förutsätts ägas av denne (4 kap. 18 § första stycket UB). Eftersom ni bor med varandra tillämpas även en presumtionsregel i 4 kap. 19 § UB. Regeln innebär att det som finns i er gemensamma bostad, det vill säga även hennes egendom, antas tillhöra dig. Detta förutsatt att din tjej inte kan bevisa att egendomen de facto är hennes. Att egendomen tillhör den skuldsatte är således en presumtion som den rätte ägaren, din tjej, i sin tur är tvungen att göra invändning mot, för att egendomen inte ska utmätas för dina skulder. Förutsatt att hon kan bevisa att egendomen är hennes enskilda kan de inte utmäta egendomen och vice versa. Det måste framgå att egendomen inte är den skuldsattesVad som gäller är således att din tjej är tvungen att bevisa att hon de facto är ägare till egendomen och att egendomen således inte kan utmätas. Att framföra bevisning om detta är inte alltid helt lätt. Något som emellertid fungerar bra som ägandebevis är till exempel ett kvitto som visar att det är hon som köpt egendomen. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Kan makars gemensamma hus utmätas för den ena makens skulder?

2020-07-28 i Utmätning
FRÅGA |Mitt barnbarn har skulder som gått till kronofogden. Hon är gift de har gemensamma barn med delad ekonomi. Kan kronofogden ta deras hus som de äger gemensamt.Tacksam för svar
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör utmätningsbar egendom kikar vi närmare på utsökningsbalken (UB) och då makarna samäger egendomen, samäganderättslagen (SamägandeL).Ja, även ett samägt hus kan utmätas för att täcka den ena makens skulderInledningsvis kan konstateras att hus endast utmäts i undantagsfall och i brist på annan utmätningsbar egendom då utmätning av bostad innebär en stor olägenhet, särskilt när det är barn med i bilden (4 kap. 3 andra stycket UB).Om huset likväl ska utmätas för att täcka den ena makens skulder och samäganderättslagen är tillämplig (vilket den inte är om makarna exempelvis fått huset genom testamente med överlåtelseförbud), så kan Kronofogdemyndigheten, på yrkande av exempelvis den som söker utmätning förordna om en försäljning av hela huset (8 kap. 8 § UB).Däremot går hälften av pengarna från försäljningen till den icke skuldsatte maken direkt vid försäljning, och ditt barnbarn skulle endast få pengar om det blir någonting över sedan dennes skulder har betalats av.Skulle ingen ansöka om att hela huset säljs kan endast ditt barnbarns del av huset säljas, men det anses oftast ofördelaktigt då en andel inte brukar kunna inbringa lika mycket pengar (8 kap. 9 § andra stycket UB).Generell men viktig tilläggsinformationBostäder utmäts som sagt endast i undantagsfall, och att det finns barn som bor i huset bör givetvis föranleda bedömningen att en eventuell utmätning av bostaden innebär stora olägenheter för vederbörande, i och för sig beroende på vilka boendemöjligheter makarna har i övrigt.Dessutom finns ett krav på att utmätningen måste vara proportionerlig den skuld den utmätta egendomen ska täcka för, varför det vanligtvis exempelvis inte anses vara proportionerligt eller försvarligt att utmäta ett hus för att täcka en skuld på endast några tusen kronor (4 kap. 3 § första stycket UB).Slutligen bör nämnas att en utmätning av huset kan skjutas upp antingen genom att någon av makarna kan påvisa att synnerliga skäl för anstånd föreligger på grund av sociala förhållanden (6 § SamägandeL) eller om någon ansöker om klyvning av fastigheten (7 § SamägandeL).Några avslutande ordJag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en trevlig kväll!Med vänliga hälsningar,

Måste man betala en skuld?

2020-07-27 i Fordringar
FRÅGA |Hej!Jag och min familj har bestämt oss för att flytta till vårt hemland och detta är akut. Hur gör man med fakturor som är obetalda?Kan man "makulera" bort fakturan eller måste man betala dem? Vad händer om man inte betalar dem?Faktura på tillexempel Klarna och lån som man har tagit
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om du har ett lån eller är gäldenär (den som är skyldig) i ett fordringsförhållande så innebär det att du har en förpliktelse gentemot borgenären (alltså den som äger skulden). Ett fordringsförhållande kan uppkomma på olika sätt, t.ex. genom ett köp eller genom att du tar ett lån från en bank. Om du tagit ett lån så sker det genom att gäldenären (den som tar lånet) utställer ett skuldebrev till borgenären (i det här exemplet banken) där denne förpliktar sig att betala borgenären den summa eller den sak som skuldebrevet dikterar. På skuldebrev är skuldebrevslagen tillämplig. Fakturor är en form av fordran som skuldebrevslagen också är tillämplig på. En faktura kan uppkomma t.ex. på grund av ett köp eller en prestation som utförts av en näringsidkare. Gemensamt för dessa fordringsförhållanden är att de är bindande, innebärande att du som gäldenär är skyldig att prestera enligt fordran (1 kap. 1 § skuldebrevslagen). Du som gäldenär är alltså betalningsskyldig för det som du förpliktat dig att betala. Om du inte betalar en skuld så kan borgenären ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten (1 § lag om betalningsföreläggande och handräckning). Isåfall så kan kronofogdemyndigheten eller domstol utfärda en exekutionstitel (3 kap. 1 § 1 st. p 1 och p 8 utsökningsbalken, men det finns flera andra saker som också kan utgöra exekutionstitlar. Det gemensamma är att de omnämns i utsökningsbalken 3 kap. 1 § som grundande för verkställighet). Med hjälp av denna kan sedan borgenären ansöka om verkställighet, vilket innebär att myndigheten utmäter dina tillgångar för att driva in fordran (3 kap. 1 § utsökningsbalken). Sammanfattningsvis: om man förpliktat sig att ersätta någon för en prestation eller annars ingått i ett fordringsförhållande som gädenär så är man skyldig att betala beloppet. Om man inte gör det kan borgnären med hjälp av myndighet utmäta dina tillgångar. Jag hoppas detta besvarade din fråga!MVH,

Är en bevittning ogiltig om namnen inte går att tyda?

2020-07-30 i Skuld
FRÅGA |2 personer har bevittnat en namnteckning på en revers. Deras namn går ej att tyda. Är namnteckningarna giltiga trots att de inte har namnförtydliganden, adressuppgifter och telefonnummer?
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om skuldebrev Ett skuldebrev, eller en revers, är ett skriftligt avtal mellan två eller fler parter kring en skuld. Det finns inga formella krav på vilken information som måste finnas med på ett skuldebrev, men det bör framgå vem som är borgenär och gäldenär, hur stor skulden är samt hur den ska betalas tillbaka. Bevittning av skuldebrev För skuldebrevets giltighet är det inte nödvändigt med bevittning, men det är heller inte någon nackdel om bevittning ändå sker. Om det vid ett senare tillfälle skulle uppstå frågor kring signaturen på skuldebrevet är det bra ur ett bevishänseende att bevittning har skett. För att bevittningen ska anses giltig bör dock kunna krävas att signaturen är kompletterad med åtminstone ett namnförtydligande. Även personnummer och datum för signering bör kunna krävas.Bedömning i ditt fall Om signaturerna är sådana att namnen inte går att tyda och övrig information saknas är min bedömning att bevittningen inte är giltig. Bevittningens ogiltighet har dock ingen betydelse för själva skuldebrevets giltighet. Är det utformat på ett tydligt sätt med all nödvändig information är skuldebrevet fortfarande giltigt. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur sent kan man få ersättning för ärr?

2020-07-29 i Preskription
FRÅGA |Hej. Jag Va med i en moppe olycka när jag va 15. Bröt benet å fick ha ställning på de. Har efter de 6 skruv ärr. Och en kvarstående "svullnad" i benet sen operation. Undrar om jag fortfarande har rätt till ersättning för detta. Är 31 idag. Så de va 16 årsen.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är försent för dig att få ut ersättning för dina ärr som uppkom vid en mopedolycka för 16 år sedan.Som utgångspunkt kan sägas att möjligheten att få ersättning från ett försäkringsbolag varierar beroende på vilket försäkringsbolag som ersättning söks från. Olika försäkringsbolag kan exempelvis ha olika försäkringsvillkor som avgör när man har rätt till försäkringsersättning från försäkringsbolaget.Ersättning för ärr och preskriptionDin fråga handlar däremot om preskription, det vill säga om det är möjligt för dig att få ut ersättning från försäkringsbolaget trots att det gått en lång tid sedan skadan visade sig. De skador du beskrivit i din fråga är personskador och ersättning för personskada omfattas av allmänna preskriptionsregler. Enligt allmänna preskriptionsregler är det försent att anmäla skadan när det gått mer än 10 år sedan skadan visade sig, se 2 § preskriptionslagen (här). Dessutom gäller att skador som inträffat före 1 januari 2015 måste anmälas inom tre år från det att den skadedrabbade fick kännedom om att denne drabbats av en skada.SammanfattningMin bedömning är att din möjlighet att få ut ersättning från ditt försäkringsbolag dessvärre är preskriberad vilket betyder att det är försent.

Hur får jag betalt för en skuld när den som lånat pengar undandrar sig?

2020-07-28 i Fordringar
FRÅGA |Hej! Jag har nu lånat ut pengar till en närstående person som jag misstänker har bedragit mig. Han har bett mig att överföra pengar till ett bankkonto och jag har ingen aning om det är hans bankkonto. Vi har inget skulderbrev skrivet men jag har en rad med sms där vi har samtalat om lånen och han har skrivit detaljerat vad som gäller och vilken ränta jag får. Nu har personen försvunnit med mina pengar och bytt adress och telefonnummer.
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1936:811) om skuldebrev (förkortat SkbrL) innehåller bestämmelser om skuldebrev.Vad är ett skuldebrev? Skuldebrev kan antingen vara löpande (11 § SkbrL) eller enkla (26 § SkbrL). Vad som skiljer dem åt är att löpande skuldebrev är enklare för innehavaren av skuldebrevet (dvs den som har rätt att kräva utfärdaren på pengarna) att sälja vidare.Enligt motiven till lagen så är ett skuldebrev en skriftlig utfästelse om betalning, och handlingen ska i allmänhet vara undertecknad.Detta innebär att den skuld din bekanta har (som inte är undertecknad) inte manifesterats i ett regelrätt skuldebrev. Det betyder dock inte att fordringar såsom den du äger inte omfattas av lagen, man talar då istället om en enkel fordran, och det är reglerna för enkla skuldebrev som är tillämpliga. Det är alltså fortfarande reglerna för enkla skuldebrev som gäller.Vad innebär det att man utfärdar ett skuldebrev?1 § SkbrL är tillämplig både på enkla och löpande skuldebrev, och i den stadgas att den som utfärdat ett skuldebrev (vilket din motpart gjort enligt en analog tillämpning av 26 § SkbrL) svarar för sin förskrivning. Den som utfärdar skuldebrevet bär alltså ett ansvar för att skulden blir betald, och motparten har rätt till betalning. Enligt 5 § SkbrL är gäldenären (den som står i skuld) pliktig att betala när borgenären (den som har rätt till betalning) kräver det, om det inte avtalats när betalningen ska ske. Eftersom du skriver att ni i SMS reglerat räntan så kan ni även ha reglerat när den ska betalas, varför det då är den betalningsplanen som gäller. Om ni inte avtalat när skulden förfaller så gäller att du får kräva in pengarna när du vill. Hur kan man få sin fordran betald när gäldenären inte går att nå?Om din motpart väljer att inte betala sin skuld till dig kan du ansöka om stämning i tingsrätt och kräva betalning. Du kan även kräva ränta på förfallna fordringar. När man ansöker om stämning för att en motpart ska uppfylla sin del av ett avtal eller dylikt kallas det för en fullgörelsetalan. Om du får rätt i domstol så har du en exekutionstitel som kan användas för att få kronofogdemyndigheten att utmäta pengar eller annan egendom hos personen motsvarande skulden. Det är dock du som har bevisbördan för att det finns ett skuldförhållande. Om du har smsen kvar ska du åberopa dem som bevis, och gör gärna säkerhetskopior på dem ifall du inte har tid att ansöka om stämning på en gång. Att du inte vet vems bankkonto du överfört pengar till kan spela roll, men med det informationsunderlaget jag har fått skulle jag råda dig till att helt enkelt skriva i din stämningsansökan till vilket bankkonto du skickat pengarna till. Det verkar som om du inte får tag i personen. Det nog lättare för dig att hitta dennes nuvarande kontaktuppgifter genom exepelvis skatteverket istället för att försöka kontakta personen själv. Dessa uppgifter behöver du när du ska fylla i stämningsansökan som du hittar här. Om du är osäker på hur du bäst ska gå till väga för att bevaka din rätt råder jag dig till att kontakta vår byrå för hjälp i ärendet. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Telefon: 08-533 300 04Öppettider: mån-fre kl. 10.00 - 16.00Jag hoppas att din fråga har blivit besvarad, och att det löser sig.

Kan mitt arv bli utmätt under pågående skuldsanering?

2020-07-27 i Skuldsanering
FRÅGA |Hej jag har Skuldsanering och betalar närmare 9000 kr i månaden. Min mor gick bort i februari och min far fick då hennes pengar. Han är 83 år har då ca 300000 kr om han dör så får jag och min bror dela på det vilket innebär ca 150000 kr för min del. Kan då fogden ta pengarna fast det bara innebär en tillfällig förbättring av min ekonomi? Kan min far skriva testamente att de inte får tas av fogden eller gäller det bara egendom?
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Sammanfattningsvis har kronofogdemyndigheten (KFM) rätt att utmäta även egendom som hänför sig till arv. Ett arv kan innebära att beslut om skuldsanering omprövas vilket skulle innebära att arv kan mätas ut. Möjlighet finns dock att genom testamente förhindra utmätning av arvet, under vissa förutsättningar. Arvs betydelse för skuldsaneringUnder en skuldsanering får i regel utmätning utöver betalningsplanen inte ske såvida du inte dragit på dig fler skulder. Tagandet av arv under en pågående skuldsanering kan dock få verkan att beslutet om skuldsanering omprövas. Beslutet kan begäras att få omprövat av antingen dig själv eller den som du är skyldig pengar. En förutsättning för en sådan omprövning är att dina ekonomiska förhållande väsentligen förbättras (48 § 7 punkten skuldsaneringslagen). Huruvida ditt framtida arv om 150 000 kr är en väsentlig förbättring är svårt att säga då det beror på hur stora skulder du haft från början etc.Görs en omprövning och kronofogdemyndigheten anser att du kan betala av större delen av dina skulder så kan arvet under vissa förutsättningar mätas ut (29 § skuldsaneringslagen) Kan arv utmätas och går det att förhindra?Kronofogdemyndigheten har rätt att utmäta egendom för att den skuldsatte ska kunna betala av de skulder denne har till KFM. I den egendomen inkluderas även arv (4 kapitlet 2 § Utsökningsbalken). Ett undantag finns dock för egendom som genom föreskrift vid gåva eller testamente överlåtits med förbehåll att egendomen inte får överlåtas vidare, då kan den inte heller utmätas (5 kapitlet 5 § Utsökningsbalken). Att notera är att undantaget är begränsat till egendom där sådana förbehåll kan ges, exempelvis fastigheter eller andra fysiska föremål. Pengar torde emellertid inte kunna ges med överlåtelseförbehåll, de kan därför utmätas vid ett arv. Sammanfattningsvis kan ett arv innebära att din skuldsanering omprövas vilket innebär att arvet kan mätas ut. Det går att förhindra att arv utmäts genom ett överlåtelseförbehåll. Ett sådant förbehåll kan dock inte göras på pengar. Hoppas att du har fått svar på dina funderingarHälsningar,