När preskriberas en fordran?

2021-01-23 i Preskription
FRÅGA |Min mor gick bort juli 2014. Kostnaderna för begravningen delbetalade jag januari 2015. Sedan dess har jag inte fått påminnelse från Begravningsbyrån. Begravningsbyrån gick i konkurs i juni 2020. Har nu fått krav från konkursförvaltaren när det gäller resterande summa.Jag vill hävda att tre år gäller som preskriptionstid, dock gjorde jag ett avbrott januari 2015 och ny period gäller.Vad gäller?
Johannes Ljusteräng |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar när fordringar preskriberas, vad som gäller för preskriptionsavbrott samt om konkursboet kan göra fordringen gällande. Regler om preskription av fordringar finns i preskriptionslagen (PreskrL). En fordrings preskriptionstid börjar i de flesta fall löpa från dagen för avtalets ingående, vilket i ditt fall torde vara när du ingick avtalet med begravningsbyrån. Enligt huvudregeln preskriberas en fordran efter tio år, PreskrL 2 § st 1. För konsumenter, det vill säga någon som nyttjar en tjänst för privat bruk av en näringsidkare som yrkesmässigt tillhandahåller tjänsten, gäller istället en preskriptionstid på tre år, PreskrL 2 § st 2. Innebörden av en fordrans preskription, är att den inte längre kan göras gällande, PreskrL 8 §. I ditt fall torde konsumentregeln om tre år vara tillämplig och därmed bör utgångspunkten vara att fordringen skulle ha preskriberats tre år efter avtalets ingående med begravningsbyrån. Dock kan preskriptionstiden på flera sätt avbrytas och "startas om", så kallat preskriptionsavbrott. En preskription kan avbrytas genom betalning, delbetalning, skriftliga krav, väckande av talan vid domstol, åberopande av fordringen i konkurs med mera, se PreskrL 5 §. Från tiden för preskriptionsavbrottet löper en ny preskriptionstid, PreskrL 6 §. I ditt fall skulle en ny preskriptionstid om tre år ha börjat löpa om något preskriptionsavbrott hade inträffat. Du skriver att du i januari 2015 gjorde en delbetalning, vilket innebär ett preskriptionsavbrott. Om det var det senaste preskriptionsavbrottet, innebär det att fordringen preskriberades i januari 2018. Om inte begravningsbyrån sedan januari 2015 har skickat skriftliga krav till dig, på annat sätt gjort dig uppmärksam på fordringen enligt PreskrL 5 eller att du erlagt ytterligare betalningar, innebär det antagligen att fordringen har preskriberats. I sådant fall kan fordringen inte göras gällande. Om du inte redan har gjort det, tycker jag att du bör uppmärksamma konkursboet på detta. Fråga varför fordringen görs gällande samt om det finns ytterligare preskriptionsavbrytande faktum än din betalning i januari 2015. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur gör jag för att kräva in skuld från delägare till samägd egendom?

2021-01-21 i Fordringar
FRÅGA |Jag har ett samägande avtal på en fastighet med min syster där vi äger 50% var. Deltagarna skall solidarisktbidraga till kostnaderna för fasthetens vård och underhåll. Avtalet är registrerat av en advokatbyrå. Under åren 1999-2018 så har jag stått för alla kostnader ca 1.100.000kr inklusive fastighetsskatt. Min syster har inte betalt några kostnader eller hjälpt till med driften. Under 1999-2013 var det ett sommarställe. under 1913-1918 bodde jag permanent.Jag har krävt ersättning för underhållskostnader ca 130.000 ca 130.000 kr. Fastigheten såldes 2018-08-15 för 5.800.000 kr.Det har tagit ca 2 år att ta fram alla utgifter.Jag har skickat krav via mail och brev men inte fått något svar.Jag har tröttnat och vill gå vidare med kravet, men vet inte hur jag går tillväga.Kan ni hjälpa mig.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår omständigheterna i din fråga har du samägt en fastighet tillsammans med din syster. Utgångspunkten vid samägande är att samäganderättslagen gäller. Lagen är dock dispositiv vilket innebär att det finns möjlighet att avtala bort lagen genom ett samägandeavtal. I ert fall finns det ett samägandeavtal enligt vilket ni äger 50% vardera och ska bidra solidariskt till kostnaderna för fastighetens vård och underhåll. Det framkommer inte av din fråga om samäganderättslagen är bortavtalad i dess helhet eller om vissa bestämmelser gäller. Som exempel krävs det samtliga delägares samtycke för förfogande över det samägda i dess helhet eller för vidtagande av åtgärd i godsets förvaltning, med undantag för sådant som inte tål uppskov (2 § samäganderättslagen). Det stadgade innebär att enligt samäganderättslagens regler kan en delägare inte sälja fastigheten utan övriga delägares samtycke. En delägare kan inte heller besluta om t.ex. renovering av fastigheten utan övriga delägares samtycke, med undantag för brådskande renovering (t.ex. om taket skulle läcka, vilket skulle riskera att förstöra fastigheten).Min utgångspunkt är att de kostnader du gjort gällande i ditt krav mot din syster antingen är sådana renoveringskostnader ni varit överens om, eller att det rör andra kostnader (drift, fastighetsskatt etc.). Som jag förstår det utifrån hur du beskriver avtalet ska allt sådant betalas gemensamt. Kostnaderna du kräver din syster på har uppkommit mellan åren 1999-2018. Under åren 1999-2013 utgjorde fastigheten sommarställe, under åren 2013-2018 bodde du i fastigheten permanent. Fastigheten såldes i augusti 2018. Du har skickat både mail och brev till din syster utan att få svar och vill nu gå vidare.Du kan ansöka om betalningsföreläggande eller stämma din systerFör att gå vidare kan du antingen (1) ansöka om betalningsföreläggande eller (2) stämma din syster i domstol och få fastställt att hon (eventuellt) är betalningsskyldig. Ett betalningsföreläggande kan du ansöka om med hjälp av Kronofogden. Kostnaden är 300 kronor vilket du blir fakturerad för. Dessa 300 kronor kan du begära att få tillbaka från din syster. När du ansöker om ett betalningsföreläggande finns det en särskild blankett för ändamålet i vilket du tydligt ska förklara varför du kräver betalt. Kronofogden kommer efter att ansökningsavgiften betalts skicka ut ett föreläggande till din syster. Det som sker när din syster får föreläggandet är antingen att (1) hon betalar enligt ditt krav, (2) hon inte svarar eller (3) hon bestrider. Om din syster betalar är ditt problem löst. Om hon inte svarar kommer Kronofogden att meddela ett utslag som du kan ha till underlag för att begära in skulden (genom utmätning). Om din syster bestrider ärendet kommer Kronofogden att höra av sig till dig och då får då du välja om du vill gå till domstol eller ej. Förfarandet för att ansöka om betalningsföreläggande kan ni läsa om på Kronofogdens hemsida.I ditt fall är min bedömning, utifrån att din syster inte ens besvarar de brev du skickar, att det finns en risk att hon kommer att bestrida kravet och att det därav kan vara en idé att stämma henne direkt. Min rekommendation är att du anlitar en jurist som hjälper dig vidare och börjar med att skicka ut ett kravbrev till din syster.Vissa av skulderna kan vara preskriberadeDet ska poängteras att det finns en risk att vissa av de skulder du gör gällande är preskriberade. En fordran preskriberas tio år efter dess tillkomst (2 § första stycket preskriptionslagen). Det stadgade innebär att om det gått mer än tio år sedan skulden uppkom kan du inte längre driva in den. Preskription kan dock avbrytas vilket innebär att ny preskriptionstid börjar löpa. Preskriptionsavbrott kan ha skett genom att din syster betalt av något på skulden, att du skickat ett skriftligt krav till henne eller att du väckt talan mot henne vid domstol (jfr 5 § preskriptionslagen).Om du inte har skickat skriftliga påminnelser (vilket jag får uppfattningen att du inte gjort sett till att du först nu kunnat sammanställa alla kostnader) finns det därför en risk att skulder som uppkommit innan år 2010 är preskriberade.Min rekommendationJag rekommenderar dig att du tar hjälp av en jurist i ärendet. Juristen kan gå igenom vilka skulder som kan krävas in och avgöra om det skett något preskriptionsavbrott. Juristen kan även vara behjälplig med att skicka ett krav till din syster och företräda dig i domstol om så blir aktuellt. Detta kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig med.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, fredagen den 22 januari, klockan 10.45. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Preskriptionsavbrott vid överlåtelse av fordran

2021-01-20 i Preskription
FRÅGA |Ca tre (3) månader *efter* att borgenären [ Fortum ] meddelat att gammal skuld preskriberas, kräver inkassobolagen [ Intrum ] betalning av den summa [ 39.000 :-kr ]som dom tidigare krävt. Dom har hänvisat till "tidigare fordringsägare: Fortum", i tidigare kravbrev ; emellertid trodde jag att ärendet hade blivit avskrivet iom. Fortums meddelande om preskription.
Fredrik Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I ditt fall verkar det som att inkassobolaget har förvärvat Fortums fordran. Inkassobolaget har alltså betalat Fortum för att få rikta kravet mot dig. Enligt 27 § skuldebrevslagen kan förvärvaren aldrig få bättre rätt än överlåtaren, vilket i ditt fall innebär att inkassobolaget inte har rätt att kräva dig på mer pengar än vad Fortum kunde göra vid tidpunkten för överlåtelsen. Om Fortum vid tidpunkten för överlåtelsen inte hade rätt att kräva dig på pengarna på grund av antingen preskription enligt preskriptionslagen eller genom meddelandet om preskription till dig, har inte heller inkassobolaget rätt att kräva dig på pengarna. Om Fortum däremot hade rätt att kräva dig på pengarna vid tidpunkten för överlåtelsen, kan inkassobolaget ha rätt att kräva dig på pengarna. Detta gäller under förutsättning att preskription inte hunnit inträda innan kravet från inkassobolaget nådde dig. Om du köpte tjänsten i egenskap av näringsidkare när du köpte varan eller tjänsten av Fortum gäller en preskriptionstid om tio år och om du agerade i egenskap av konsument gäller tre år (2 § preskriptionslagen). Preskriptionen avbryts emellertid av ett meddelande från borgenären (i detta skede: inkassobolaget) enligt 5 § preskriptionslagen. Sammanfattningsvis beror det på om (och isåfall när) fordringen preskriberats. Sannolikt kontrollerade inkassobolaget hur gammal fordringen var innan de beslutade att förvärva fordringen av Fortum, för att sedan avbryta preskriptionen genom meddelandet. Det spelar tyvärr ingen roll att Fortum meddelat att fordringen preskriberats, om Fortum vid den tidpunkten inte längre var ägare till fordringen. Mitt råd till dig är att undersöka exakt när fordringen uppstod (dvs: när du skulle ha betalat Fortum), för att få veta om inkassobolaget hann avbryta preskriptionen eller inte. Hoppas att mitt svar är till hjälp!

Vad kan man göra för att driva in en skuld?

2021-01-19 i Skuld
FRÅGA |Hej. Jag lånade 2000kr till en kompis för ca 3 månader, han lovade a betala tillbaka pengar, men just nu han vägrade att betala?, Vad kan jag göra via lag för att kravs till honom att betala?
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill veta vad du kan göra för att få din vän att betala tillbaka de pengar som han har lånat av dig. Regler om fordringar finns i lag (1936:81) om skuldebrev och regler om betalningsföreläggande finns i lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.Vad händer när du lånar ut pengar till någon?När du lånade ut dina pengar till din vän fick du en fordran på honom. En fordran är en rätt för en person att få en viss prestation av en annan person. I ditt fall består din fordran av en förpliktelse för din vän att betala dig en summa pengar som motsvarar den summa som du har lånat ut. Detta innebär att du har en penningfordran på honom. Vad kan du göra för att få betalt?I det fall din vän inte kan eller vill betala din fordran, trots att du begär det, så kan du ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (2 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning). Ett betalningsföreläggande innebär att Kronofogdemyndigheten skickar ett kravbrev till din vän. Din vän kan då välja att betala eller bestrida kravet. Skulle kravet bestridas kan saken behöva lösas i domstol. I det fall din vän varken betalar eller bestrider kravet kan Kronofogdemyndigheten meddela utslag. Detta innebär att de fastställer skulden. Utslaget kan du sedan använda för att driva in dina pengar.När kan man ansöka om ett betalningsföreläggande?Observera dock att en ansökan om betalningsföreläggande endast kan göras för en penningfordran som har förfallit till betalning, det vill säga vars sista dag för betalning har passerat. I din fråga framgår det inte om du och din vän har bestämt när din fordran ska betalas. I det fall ni har bestämt när din fordran ska betalas och denna dag har passerat så kan du alltså ansöka om betalningsföreläggande. Har ni inte bestämt när den ska betalas så innebär det att den ska betalas när du begär det (1 kapitlet 5 § lag (1936:81) om skuldebrev). Har du då begärt att din vän ska betala utan att han har gjort det så har den förfallit till betalning och du har även då en möjlighet att ansöka om betalningsföreläggande. Det är dessutom värt att nämna att en ansökan om betalningsföreläggande kostar 300 kr. Det är dock möjligt för dig att begära ersättning för denna kostnad i din ansökan. Mer information om betalningsföreläggande hittar du här. I det fall du bestämmer dig för att göra en ansökan om betalningsföreläggande så kan du göra det här. Slutligen hittar du exempel på hur man fyller i en ansökan om betalningsföreläggande här.Jag hoppas att du har fått ett svar på din fråga. I den mån något är oklart eller om du har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.Vänligen,

Lösöreköplagen och sakrättsligt skydd

2021-01-22 i FORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTT
FRÅGA |Ger registrering enligt lösöresköplagen omsättningsskydd?
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva – s.k. lösöreköplagen – är en lag som reglerar hur man kan få sakrättsligt skydd när man låter ett köpt lösöre vara kvar hos säljaren. Som huvudregel i svenskrätt får man sakrättsligt skydd genom traditionsprincipen. Traditionsprincipen innebär att man får ett sakrättsligt skydd när det har skett en besittningsförändring, t.ex. köparen har fått varan av säljaren. Det finns dock några undantag från denna huvudregel. Som exempel kan bl.a. nämnas att i ett konsumentförhållande kan man få sakrättsligt skydd redan innan köparen får varan i sin besittning. Sakrättsligt skydd för en konsument uppstår när säljaren har gjort tydligt att varan är avsedd för konsumenten (49 § konsumentköplagen).Sakrättsligt skydd innebär att man är skyddad gentemot någon annan som påstår sig ha bättre rätt till egendomen. Den som påstår sig ha bättre rätt kan antingen vara en borgenär (borgenärsskydd) eller andra potentiella köpare (omsättningsskydd).Eftersom en konsument har ett "utökat" sakrättsligt skydd, blir lösöreköplagen främst aktuellt när det inte handlar om ett konsumentförhållande, dvs. när det handlar om t.ex. köp mellan näringsidkare. Om man har köpt något men låter det förbli i säljarens besittning, kan man då få sakrättsligt skydd genom en registrering enligt lösöreköplagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänlig hälsning,

När preskriberas en borgensförbindelse för hyreskontrakt?

2021-01-20 i Fordringar
FRÅGA |Hej. Skrev på som borgensman april 2016 för en hyreslägenhet för några bekanta. (vi är 2st borgensmän). Mina bekanta flyttade ut från lägenheten juni 2019. Kontraktet löpte till och med Juli 2019. Fick i december 2020 brev från hyresvärden att de ville få betalt för 6st hyresfakturor som mina bekanta inte kunnat betala. Från november 2019 fram till juni 2020. (förfallodatum). Hyror för december 2019, januari 2020, April 2020, Maj 2020, Juni 2020 och Juli 2020. Har under tiden som borgensman inte fått någon påminnelse av hyresvärden att preskriptionstiden gått ut. Dock så står det på borgensåtagandet enligt nedan citat. vad gäller här? Till och med vilka fakturor är vi skylldiga att betala till hyresvärden? Citat******************************************Upplysning Denna borgensförbindelse upphör efter borgensmannens skriftliga uppsägning. Sådan uppsägning kan ske till månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till en tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började att gälla.Har ej heller fått någon besked av dem av dessa hyresskulder förrän de kom i december 2020. *********************Slut Citat Hyresvärden vill även debitera oss för renoveringskostnader, dock så har varken mina bekanta, jag eller den andra borgenmannen varit delaktiga vid besiktningen för utflytt. Så undrar även vad som gäller även här? - Besiktningen skedde i november 2020. Dvs ca 5 månader efter utflytt. Stort tack på förhand.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag förstår det av din fråga ingick du och den andre borgensmannen er borgensförbindelse i april 2016 (exakt datum okänt). Den ni gick i borgen för flyttade ut i juli 2019. Däremot har ni som borgensmän nu fått krav tillsända er avseende obetalda hyror för december 2019, januari 2020, april 2020, maj 2020, juni 2020 och juli 2020. (Jag undrar dock om det skett en felskrivning av dig i frågan då du skrivit att dina bekanta flyttade ut ur lägenheten i juni 2019 och antar att det är juni 2020 som avses, med tanke på att du fått krav på hyror från december 2019 till juli 2020). Under tiden som borgensman har du inte fått någon påminnelse av hyresvärden avseende borgensåtagandet eller att det funnits obetalda hyror. Ni borgensmän har även fått krav tillsänt er avseende renoveringskostnader för lägenheten. Du undrar nu vad som gäller; både avseende renoveringen och de obetalda hyrorna.Preskriptionstiden är tre årInledningsvis vill jag kort kommentera det du själv klistrat in i ditt svar. Det refererade är en hänvisning till vad som framkommer av 12 kap. 28 a § jordabalken (JB). Det ger dig som borgensman en möjlighet att, med viss uppsägningstid, säga upp ett borgensåtagande. Det är inte tillämpligt i detta fall.Såväl en skuld som ett borgensåtagande kan däremot preskriberas. Preskription innebär att en borgenär förlorar rätten att kräva in en skuld. Konsumentfordringar som avser vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet tillhandahåller för konsumentens enskilda bruk preskriberas tre år efter dess uppkomst (2 § andra stycket preskriptionslagen). Detsamma gäller för fordran mot den som har gått i borgen för betalningen av en sådan fordran. I rättsfallet NJA 2000 s. 569 fastslog Högsta domstolen att den treåriga preskriptionstiden för konsumentfordringar även gäller i hyresförhållanden till konsument.När tre år har gått förlorar därmed hyresvärden rätt att kräva borgensmannen på eventuella skulder. Det ska dock uppmärksammas att preskription kan brytas; bryts preskriptionen börjar en ny preskriptionstid att löpa och det är i praktiken möjligt att hålla ett borgensåtagande levande hur länge som helst. Preskriptionen kan brytas t.ex. genom att ni får en påminnelse om ert borgensåtagande (5 § preskriptionslagen).Är ert borgensåtagande preskriberat?Min bedömning, utifrån den information du presenterat i frågan, är att ert borgensåtagande preskriberades i april 2019 (dvs. tre år efter att ni ingick borgensförbindelsen). Detta är under förutsättning att det inte skett några preskriptionsbrytande åtgärder (t.ex. en påminnelse till er). Med den utgångspunkten innebär det att samtliga hyror du hänvisar till (december 2019, januari 2020, april 2020, maj 2020, juni 2020 och juli 2020) är fordringar som är uppkomna efter att borgensförbindelsen preskriberades, varför ni inte är betalningsskyldiga för någon av dessa. Detsamma gäller avseende renoveringskostnaderna; som jag förstår det har även den skulden uppkommit efter att borgensförbindelsen preskriberades.Min rekommendationOm förutsättningarna är som du presenterat (och att ni t.ex. inte fått någon påminnelse om borgensåtagandet) är min rekommendation att ni bestrider de fakturor som tillsänts er med hänvisning till att borgensförbindelsen preskriberades i april 2019. Om hyresvärden påstår att det skett någon preskriptionsbrytande åtgärd får hyresvärden i sådana fall bevisa att det skickats ut exempelvis påminnelsebrev.För det fall att ni behöver hjälp att bestrida fakturorna eller hamnar i en tvist med hyresvärden kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa er vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Utebliven återbetalning - vad kan jag göra?

2021-01-20 i Kronofogdemyndigheten
FRÅGA |Privatperson tar handpenning och slutför inte överenskommen affär, lovar återbetalning men försvinner med pengarna.Vad har jag för alternativ? Kronofogden? Stämning?Det är inte frågan om stora summor, men jag är trött på att i Sverige inte kunna få rätt när man har alla bevis.Kan dock inte riskera rättegångskostnader.
Olivia Viklund |Hej, och tack för att du vänder till Lawline.Du som borgenär har två alternativ för att kräva gäldenären på betalning. Dessa är antingen 1) inleda ett dispositivt tvistemål i tingsrätten, eller 2) gå via Kronofogden genom att inleda en summarisk process. Du som borgenär har frihet att välja, men när det rör sig om mindre summor är det klart mest lämpligt att ansöka om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att borgenären/sökanden med hjälp av Kronofogden ålägger gäldenären/svaranden att betala en penningfordran som är förfallen till betalning. Regler om betalningsförelägganden finner vi i Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BFL).FörfarandetEn ansökan ska göras skriftligen (9 § BFL) och du ska även ange ditt yrkande samt grunden för det (10 § BFL). Därtill ska du ange fordringens belopp, förfallodagen samt den ränta som begärs (11 § BFL) . När ansökan har inkommit till Kronofogden så ska föreläggandet delges svaranden (29 § BFL), vilket innebär att Kronofogden informerar gäldenären om ditt yrkande. Svaranden har då en viss tid på sig (normalt två veckor) att yttra sig om betalningsföreläggandet (25 § BFL). Därefter kan den summariska processen utmynna på två olika sätt:A) Det ena är att svaranden inte bestrider ansökan, vilket isåfall leder till att Kronofogden meddelar ett utslag (42 § BFL). Kronofogden gör då ingen materiell prövning av yrkandet, utan man konstaterar bara att det är så. Utslaget utgör en exekutionstitel som kronofogden verkställer och du som borgenär får betalt (3 kap. 1 § 8p UB). Utslaget verkställs därefter självmant av KFM (2 kap. 1 § 3 stycket UB) .B) Om svaranden dock bestrider ansökan så blir förfarandet annorlunda. Vid ett bestridande får du som sökanden två alternativ: 1) Om du väljer att vidhålla ditt yrkande så kan du begära att målet överlämnas till tingsrätten (33 § BFL), målet fortsätter då till tingsrätten som ett ordinärt dispositivt tvistemål. 2) Om du avstår från att överlämna målet till tingsrätten så ska Kronofogden avskriva målet (37 § BFL).Dina alternativSom jag redan nämnt har du som borgenär två olika alternativ för att kräva återbetalning av handpenningen. Utan att veta alla omständigheter i just ditt fall så skulle jag föreslå att du ansöker om ett betalningsföreläggande via Kronofogden. En summarisk process är en förenklad processform vars syfte är att sökande på ett snabbt, enkelt och billigt sätt ska få betalt. På så vis riskerar du inte att behöva stå för några rättegångskostnader. Och om svaranden inte bestrider ansökan (eller underlåter att yttra sig öht) så gör Kronofogden som sagt ingen materiell prövning av saken, vilket då innebär att du inte behöver tänka på bevisning mm. Om saken däremot överlämnas till tingsrätten, och övergår till ett tvistemål, så kommer du som kärande behöva bevisa dina yrkanden. Beviskravet kan skilja sig från fall till fall, men i tvistemål brukar man säga att påståendet ska vara "styrkt". Så ifall du sitter på all relevant bevisning och för din talan på ett korrekt sätt så torde det inte finnas några hinder för dig att vinna framgång i målet. Med det sagt vill jag återigen understryka att det är mest lämpligt at gå via Kronofogden.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen. Tills vidare önskar jag dig lycka till! Med vänlig hälsning,

Får en inneboende kvitta hyresbetalningar?

2021-01-19 i Fordringar
FRÅGA |Jag hyr ut ett rum i min lägenhet till min vän 2000 kr per månad. jag hade lie ekonomiska problem därför lånade jag 4000 kr av min vän som hyrde min lägenhet. Min vän sägar att vi kvittar hyresbetalningar för 2 månader, kan hon göra det?Hälsningar
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att din inneboende har lånat ut pengar till dig som motsvarar två hyresbetalningar. Din fråga är om din inneboende får lov att kvitta skulden hon har gentemot dig genom att kvitta två månadshyror. För att besvara frågan kommer jag inledningsvis att förklara vilka förutsättningar som krävs för att man ska kunna kvitta fordringar (skulder).Vilka förutsättningar krävs för kvittning?För att man ska kunna kvitta en fordran krävs det ett antal förutsättningar. Dels så ska motfordran (den skuld som personen vill kvitta med) vara mätbar med huvudfordran (den ursprungliga skulden) och avse samma myckenhet. Det betyder förenklat att skulderna måste avse samma sak, det vill säga pengar i ert fall. Dels ska motfordran vara förfallen till betalning och vara gällande, vilket betyder att datumet för när motfordran senast ska vara betald ska ha infunnit sig och fordran får ej vara preskriberad. Det krävs även att motfordran och huvudfordran ska gälla samma parter, det vill säga samma personer.SammanfattningDu har lånat 4000 kr av din inneboende, vilket innebär att din inneboende har en fordran på 4000 kr gentemot dig. Du har även fordringar gentemot din inneboende i form av månadshyror à 2000 kr. För att din inneboende ska kunna kvitta sin hyresskuld gentemot ditt lån på 4000 kr måste månadshyrorna uppfylla vissa krav. Det första kravet är att båda skulderna ska bestå av samma myckenhet, vilket uppfylls i detta fallet då båda skulderna avser pengar. Ett annat krav är att månadshyrorna måste vara förfallna till betalning. Det betyder att en "framtida" skuld där betalningsdagen inte har infallit inte kan användas till kvittning. Därför kan din inneboende inte använda framtida skulder till kvittning. Men i praktiken är det möjligt för din inneboende att kvitta en del av skulden varje månad, däremot inte hela skulden. Exempelvis kan din inneboende kvitta månadshyran på 2000 kr för X månad, vilket minskar din skuld med 2000 kr, och efterföljande månad kvitta ytterligare 2000 kr. Ett kortfattat och sammanfattande svar på din fråga är att det är möjligt för din inneboende att kvitta skulden mot hyresbetalningarna, men att kvittningen måste ske successivt.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,